Соціологія короткий енциклопедичний словник - 2020


ЗАПИТАННЯ АНКЕТИ

ЗАПИТАННЯ АНКЕТИ — звертання до респондента з метою одержання від нього інформації за темою дослідження. З. а. відображають інтерпретації основних понять дослідження згідно з розробками дослідника.

З. а. класифікують: залежно від мети дослідження — програмно-тематичні (виходячи з відповідей, на яких будують висновки про явище, що вивчають) та процедурні (функціональні), призначені оптимізувати процес опитування; залежно від особи респондента — прямі та непрямі; за предметним змістом — ті, що стосуються предметної специфіки явища, яке вивчає дослідник, та відповідних відомостей про респондента (паспортичка); за рівнем стандартизації відповідей — закриті (ті, що передбачають вибір респондентом необхідної відповіді серед запропонованих варіантів), напівзакриті (які дають респондентові можливість або вибрати відповідь серед запропонованого набору її варіантів, або доповнити цей набір своїм варіантом відповіді), відкриті (відповідь на які респондент має дати самостійно); за конструктивними особливостями — дихотомічні (які передбачають взаємовиключний характер відповідей), поліваріантні (набір варіантів передбачає будь-які їх комбінації у відповіді), шкальні та запитання — діалоги; за функціональним призначенням — запитання — фільтри (які дають змогу виділити частину респондентів за певною ознакою), контрольні та навідні (допоміжні) запитання.

Для респондента З. а. можуть бути складними та простими. Складні запитання, які потребують концентрації уваги респондента, розміщують на початку анкети. Прості, до яких можна віднести дихотомічні запитання на зразок: «так - ні», або запитання паспортички, розміщують наприкінці анкети.

Запитання, які характеризують рівень стандартизації відповідей, охоплюють усі різновиди. Відкриті запитання дають змогу одержати від респондента відповідь у вільній формі. їх застосовують головним чином у анкетах пілотажного дослідження. В цьому випадку відкриті запитання допомагають досліднику перевірити основні гіпотези або виявити окремі характеристики об'єкта дослідження для подальшого вивчення. В анкетах основного дослідження відкриті запитання застосовують у випадках, якщо альтернативні відповіді на поставлене запитання досягають великої кількості або якщо неможливо передбачити всі варіанти одержання повноцінної інформації.

Відкриті запитання, які передбачають певні розбіжності у відповіді, незручні при обробці одержаної інформації: варіанти відповіді потребують подальшого групування. Закриті запитання не мають цієї хиби, однак відокремлена частина справжньої відповіді звужує для дослідника інф. поле.

Закриті запитання формулюють з одержаної інформації від респондента за допомогою запропонованих альтернатив відповіді, серед яких він може вибрати або лише одну з альтернатив, або певну (обговорену дослідником) їх кількість.

Кількість запропонованих варіантів відповідей має бути оптимальною, оскільки вона впливає на змістовне її наповнення. Інакше кажучи, кількість цих варіантів відповідей має повністю відображати ситуацію, що вивчається, і до того ж у їх наборі не повинно бути змістових повторів. Річ у тому, що, завершуючи запитання набором варіантів відповіді, дослідник певним чином впливає на респондента, спрямовує його в русло своїх логічних роздумів. Тому щоб не позбавити респондента можливості висловити свою думку щодо запитання, використовують напівзакриті запитання, в яких передбачено відкритий рядок — «віддушину».

Оптимальний набір варіантів відповіді та їх змістовна завершеність — це показник професіоналізму дослідника. Точність альтернативної відповіді значною мірою залежить від застосованої шкали. Шкали закритих запитань можуть бути номінальні, порядкові або метричні (див. Вимірювання).

Для одержання точної інформації велике значення має змістовна інтерпретація запитання, яка може бути адекватною або неадекватною. В зв'язку з цим формулювання З. а. потребує повного знання об'єкта дослідження.

Мовностилістичне упорядкування З. а. — це необхідний етап, що забезпечує адекватні інтерпретаційні якості запитання, які виявляються в процесі його смислового сприйняття та інтерпретації. Правильно сформульоване запитання - це підстава для якісної відповіді. Щоб не впливати на респондента, запитання мають бути сформульовані нейтрально. Аналогічною є вимога до шкал закритих запитань - вони мають бути симетричними (кількість позитивних варіантів відповіді має відповідати кількості негативних).


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити