Соціологія короткий енциклопедичний словник - 2020


ІМІДЖ СОЦІАЛЬНИЙ

ІМІДЖ СОЦІАЛЬНИЙ (від лат. imago — образ, цілісна картина уявлення) — образ тих чи інших соціальних об'єктів, явищ, процесів, ін-тів, осіб, який складається в індивідуальній та сусп. свідомості і визначає відповідне ставлення до них. I. с. є засобом сприйняття та пізнання соціальної дійсності, тому він допомагає орієнтуватися у світі соціальних відносин, налагоджувати поведінку та взаємодію суб'єктів соціальної взаємодії. Набуваючи негативного чи позитивного забарвлення, I. с. свідчить про міру привабливості та популярності того чи іншого соціального явища, окремої особи, як напр., культурного чи політ, діяча, про відповідність їх образів ціннісним уподобанням, власним уявленням індивіда тощо. На відміну від наук, понять, політ, ідей, моральних принципів та норм I. с. є єдністю чуттєвого й логічного, конкретного та абстрактного, безпосереднього й опосередкованого, індивідуального і заг., випадкового й необхідного, суті та явища, змісту і форми. Проте він не є суто об'єктивною картиною соціального явища чи окремого об'єкта, бо складається із сукупності об'єктивних та суб'єктивних компонентів. Крім того, формування картини певного об'єкта в свідомості індивіда відбувається, як правило, на підставі окремих свідчень, розрізненої інформації та через призму власного життєвого досвіду, знань, вражень, установок, почуттів. Тому I. с. є скоріше емоційним, ніж раціональним суб'єктивним утворенням, яке відбиває уподобання, установки, очікування та прагнення людини.

За своєю природою та закономірностями функціонування I. с. є подібним до таких психол. явищ, як установки та стереотипи. Але на відміну, напр., від установки, якій притаманні певна раціональність, константність, він значною мірою пов'язаний з емоційною сферою людини, залежить від її настроїв, є більш плинним у часі.

Право на існування поняття імідж одержало порівняно недавно, насамперед у соціально-екон. літ. Воно з'явилося з виходом у світ у 1955 р. книжки амер. авторів Б. Гарднера і С. Леві «Продукт та марка». Її автори дають визначення поняття іміджу та застосовують його в аналізі сфери в-ва та збуту товарів і послуг і цим самим створюють грунт для його подальшого використання в психол. дослідженнях ринку. Інший амер. автор К. Боулдінг у своїй пращ «Імідж» (1956) звужує екон. значення цього терміна і обґрунтовує свою теорію іміджу як системи, за допомогою якої окремі індивіди пізнають та освоюють соціальний світ.

Згодом поняття іміджу набуває поширення в Європі і послуговується у психол. дослідженнях ринку, які згодом стали наз. маркетинговими. Попри це його продовжують тлумачити у ширшому соціальному контексті, про що свідчить відома в 70-х pp. теорія нім. ученого Б. Шпігеля, викладена у його книзі «Вектор — модель у соціальному просторі».

Останніми роками це поняття стало частіше вживатися в соціології політики — у вивченні іміджу політ., культурних діячів, партій, сусп.., рухів та організацій. У вітчизняному суспільствознавстві цей термін ще не набув значного поширення, проте часто використовується засобами масової комунікації та публіцистикою.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити