Соціологія короткий енциклопедичний словник - 2020


ІНТЕРВ'Ю

ІНТЕРВ'Ю — вид опитування, під час якого інтерв'юер в особистому контакті з респондентом ставить усні запитання з метою збору соціол. інформації. Особливістю І. є опосередковування інформації, яка збирається, вербальною соціально-нсихол. взаємодією інтерв'юера з респондентом, що може мати як позитивний, так і негативний вплив на якість інформації.

І. класифікують за багатьма ознаками, серед яких: характер контакту з респондентом — візуальний і слуховий чи слуховий «віч на віч» — особисте; телефонне І.); статус респондента (І. з експертом, пересічним громадянином); кількість одночасних учасників (І. індивідуальне, групове) тощо. Головною ознакою класифікації є ступінь стандартизації І., який визначається видом запитань, процедурою та ситуацією. За зростанням стандартизації виокремлюють кілька видів І.

Вільне І. — визначеною є лише його тема, напрям її розвитку, а перелік, формулювання, послідовність запитань обумовлюються перебігом І., що залежить від респондента й інтерв'юера; застосовується на підготовчому етапі для уточнення проблеми, предмета, мети, завдань, гіпотез дослідження шляхом опитування дослідниками експертів або пересічних респондентів для з'ясування специфіки їхньої лексики, повсякденних уявлень стосовно предмета опитування тощо; інформація, що отримується, аналізується за допомогою якісних методів.

Глибинне І. — визначеними є тема і набір основних запитань, на які треба отримати відповіді; мета й ситуації застосування, процедура проведення, методи аналізу одержаної інформації — ті ж самі, що й вільного І., однак може застосовуватися для збору первинної інформації на нечисленній вибірці.

Сфокусоване (спрямоване) І. — увага опитуваних зосереджується на певній ситуації та з'ясовується їхня думка щодо її особливостей, причин, наслідків тощо. Сфокусоване І. може бути груповим, у якому бере участь до 10 респондентів; воно проводиться у формі співбесіди чи дискусії. Для аналізу інформації здебільшого застосовуються якісні методи.

І. з відкритими запитаннями — чітко визначеними є перелік, формулювання та послідовність відкритих запитань. Інтерв'юер повинен неухильно дотримуватись формулювань, послідовності запитань; записувати відповіді дослівно; не ставити додаткових запитань, в міру потреби застосовуючи зондування; пояснювати запитання або окремі слова може лише у випадках, що зазначаються в інструкції. Цей вид І. використовують під час опитувань експертів, у пілотажних дослідженнях, рідко — в масових опитуваннях.

І. з закритими запитаннями (стандартизоване, формалізоване) — чітко визначаються перелік, формулювання, послідовність запитань, які здебільшого є закритими. Правила дій інтерв'юера ті самі, що в І. з відкритими запитаннями. Під час І. залежно від специфіки запитань виникає потреба застосовувати обертання, візуальний допоміжний матеріал — карти з варіантами відповіді, у маркетингових дослідженнях — також фотографії, малюнки, зразки продукції, процедури роботи яких інтерв'юер мусить дотримуватись. Іноді, якщо в опитувальнику містяться також і відкриті запитання, І. наз. напівстандартизованим.

Стандартизоване І. застосовується у масових та ін. опитуваннях.

Ступінь стандартизації доповнюється визначеною ситуацією І. — сукупністю фіз., соціальних умов та обставин: місце й час проведення (на роботі, в помешканні опитуваного, в певний день, тиждень, сезон і т. ін.); наявність третіх осіб тощо. Вибір найбільш відповідної дослідженню ситуації І. та рівень забезпечення її однаковості впливають на якість інформації.

Важливе значення для якості будь-якого виду І. має оптимальна швидкість мови, чіткість вимови, нейтральність поведінки й тональності голосу інтерв'юера. Запис І. залежно від його виду та інших обставин здійснюється на аркушах, в опитувальниках, за допомогою комп'ютера з одночасним введенням інформації, на аудіо — чи відеоплівку, з асистентом чи без нього.

За наявності опиту вальних мереж І. стає більш поширеним, ніж анкетування.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити