Соціологія короткий енциклопедичний словник - 2020


МОДЕЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНЕ

МОДЕЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНЕ — наук, метод пізнання соціальних явищ та процесів за допомогою відтворення їхніх характеристик на інших об'єктах — спеціально створених з цією метою моделях. Потреба в М. с. обумовлена необхідністю вдосконалення технології управління соціальною сферою, подолання труднощів у галузі соціального проектування та прогнозування, запобігання негативним наслідкам певних управлінських рішень.

М. с. у широкому розумінні може розглядатися як моделювання будь-яких сусп. процесів (політ., екон., соціальних, культурних) та у вузькому сенсі як вивчення власне соціальних процесів за допомогою побудови відповідних моделей. Успішність М. с. багато в чому залежить від наявності соціол. теорії, що описує явище, яке підлягає моделюванню, а також від міри формалізованості положень цієї теорії.

Можливі різні підходи до класифікації моделей, створюваних М. с., напр., залежно від характеру тієї сторони об'єкта, що підлягає моделюванню, можна розрізняти моделювання й моделі структури чи функції, статики або динаміки; залежно від характеру закономірності функціонування об'єкта - детерміністичні або стохастичні моделі та ін. Відповідно до засобів моделювання більшість таких моделей може бути віднесено до знакових, оскільки їх основою виступають певні знаки - графіки, креслення, схеми, гістограми тощо. Якщо у ролі знаків використовуються засоби матем. мови та логіки, то такі моделі наз. матем. Ці моделі широко використовують матем.-статист, методи, методи автоматичного моделювання (напр., в екон. моделях), методи теорії графів (для моделювання структури малих соціальних груп, соціальних мереж), апарат марківських процесів та ін. Останнім часом робляться спроби використання в М.с. теорії катастроф та результатів самоорганізаційного (синергетичного) підходу до проблеми системного аналізу, розширюється використання комп'ютерних засобів моделювання.

Одним з перспективних наук, напрямів є імітаційне моделювання. Його мета — створення моделей, що імітують функціонування та розвиток певного соціального явища за допомогою операцій над об'єктами близької або принципово іншої природи. Типи імітаційних моделей можуть бути різними. Це, напр., ігрові моделі (їхніми елементами є люди, що виконують ігрові ролі), машинні моделі (їхні елементи — комп'ютерні аналоги складових соціального об'єкта), і, нарешті, людино — машинні моделюючі системи. Останні являють собою діалогові комп'ютерні системи, що імітують реальні соціальні процеси з активним використанням евристичних даних, які отримують у процесі діалогової взаємодії з людиною — експертом з приводу даного питання. Це істотно трансформує традиційну для М. с. проблему співвідношення формалізованих та неформалізованих характеристик соціального об'єкта.

Створення комп'ютерних імітаційних моделей — ітераційний процес, що починається з ідеалізованої^ уявлення про об'єкт та створення на його основі першого варіанту моделі. Робота з моделлю дає змогу з'ясувати, якої інформації про об'єкт ще не вистачає, яку треба уточнити. На основі цих висновків будується програма наступних досліджень об'єкта, за результатами яких будується другий, уточнений варіант моделі. У разі необхідності ці ітераційні цикли можуть бути повторені кілька разів.

Переваги комп'ютерного моделювання як технології соціол. дослідження полягають у тому, що наявність такої імітаційної моделі дає змогу натурний експеримент над самим об'єктом замінити модельним експериментом. При цьому можна імітувати поведінку об'єкта при різних вихідних даних, вхідних параметрах та обмеженнях на галузь функціонування. Це особливо важливо для соціол. об'єктів, натурний експеримент на яких у більшості випадків неможливий. Однією з перших галузей застосування імітаційних моделей були військ, ігри, для яких потрібна висока точність імітації.

Однією з особливостей М. с. є те, що воно надає більшого ніж в інших (фіз., біол. тощо) типах моделювання значення ціннісним орієнтаціям суб'єкта, який моделюється. Через специфіку законів розвитку суспільства питання адекватності М. с. є більш складним, ніж для природничих наук, і розробляється окремо.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити