Соціологія короткий енциклопедичний словник - 2020


НОВОВВЕДЕННЯ

НОВОВВЕДЕННЯ (інновація, новація) — цілеспрямована зміна чогось у суспільстві, його структурах і підструктурах, що розрахована на певний ефект (екон., соціальний, політ, та ін.). Сутністю Н. є інноваційна діяльність, а змістом — комплексний процес створення, розповсюдження та використання новації. Водночас Н. означає спричинення даною новацією змін у тому соціальному, духовному, культурному та предметному середовищі, в яке вона впроваджується. Залежно від предметного змісту інновацій розрізняють техн. (продуктивні, технол.), соціальні, екон., організаційні, культурні, структурні, інтелектуальні та ін. Н., а за ознакою новизни й характеру спричинених новаціями змін - радикальні, помірні, рутинні (традиційні), руйнуючі (деструктивні), конструктивні Н. і Т.д.

Термін «інновація» увійшов у вжиток науки в XIX ст. через антропологію та етнографію, де став застосовуватися як антонім до терміна «традиції» при дослідженні процесів змін у культурі. В цих науках особливу увагу було приділено дифузії культурних новоутворень у відповідному середовищі, включаючи їх перенесення в інші культури. У перш. пол. XX ст. під впливом функціоналізму процеси змін опинились на периферії уваги соціальних наук на Зх., а інновації інтерпретувались як прояви не рівноваги, напруження у системі або ж як відхилення від норми, в яких вбачалося джерело нових напружень. На поч. XX ст. екон. наука послуговувалася поняттям Н. для позначення нових комбінацій з існуючих елементів поведінки суб'єктів г.-п. життя, спрямованої на забезпечення «підприємницького прибутку» і подолання циклічних криз (Й. Шумпетер). Рад. учений М. Д. Кондратьєв у др.., пол. 20-х рр. виявив приблизно 50- річні «великі цикли» («довгі хвилі») великомасштабних Н. Після кризи 30-х рр. серед менеджерів стає популярним термін «інноваційна політика фірми». Тоді ж розпочались, а в 50 — 70-х рр. набули широкого розмаху емпіричні дослідження техн. та організаційно-управлінських Н., які здійснювались фірмами та ін. діловими організаціями. При цьому почали активно вивчатися власне соціальні фактори Н. в екон. сфері. Соціологи, прагнучи подолати слабкості функціоналізму, у др. пол. XX ст. почали тлумачити Н. як особливу стадію процесу соціальної зміни, виділивши у цій стадії такі основні елементи: новацію, новаторів, агентів дифузії, оцінювачів.

Нині особливої актуальності набуває завдання інтенсифікації інноваційних процесів. Його вирішення потребує широкого розвитку комплексних, зокрема соціол. досліджень Н. Блок — схема параметрів такого дослідження включає: характеристики новизни (тип, зміст, потенціал, соціокультурна та організаційна адаптованість тощо); організації — учасники (інноваційний потенціал, стратегія органів управління, інноваційність внутрішньо-організаційних і міжорганізаційних структур і процесів і т.д.); середовище Н. (характеристики екон. та ін. відносин, організація і стратегія управління Н. у відповідній галузі тощо); динаміка Н, (параметри, які характеризують стадії інноваційного процесу та життєвого циклу Н.); результати Н. (його завершеність та ефективність).

Н. як процес має певну стадійність, яка наз. життєвим циклом. Він охоплює: 1) зародження (усвідомлення потреби і можливості амін); 2) дифузію (тиражування, багаторазово повторення Н.); 3) рутинізацію (Н. реалізується у стабільних елементах відповідних об'єктів).

Сиотоматизація II проводиться на таких найбільш заг. засадах: 1) тип новизни (новації); 2) механізм здійснення; 8) специфіка інноваційного процесу; 4) сфера впровадження. За критерієм (4) Н. поділяються на матеріально чехи (техніка, технологія, промислові матеріали), соціальні, екон., політ., організаційно-управлінські, соціально-управлінські, правові, пед. та ін. За особливостями масштабу та повноти свого здійснення Н. складають такі групи: локильні (одиничні), тобто такі, що реалізуються на одному об'єкті, та дифузні, які впроваджуються на багатьох об'єктах, завершені та незавершені, успішні та неуспішні. Категорія Н. дедалі ширше й частіше використовується в соціології з метою вивчення соціальних інновацій.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити