Соціологія короткий енциклопедичний словник - 2020


ОСВОЄННЯ СОЦІАЛЬНЕ

ОСВОЄННЯ СОЦІАЛЬНЕ — а) елемент універсальної соціальної взаємодії, що виступає як противага відчуження соціального; б) опосередкований нормами, цінностями та ін-тами даного суспільства процес охоплення соціальної реальності активністю соціального суб'єкта (включення її у його світ, сферу життєдіяльності, перетворення на атрибутивне чи функціональне надбання, засіб, цінність та ін.), в результаті чого вона стає «своєю», тобто «його» реальністю, що пристосована до способу його дій, несе на собі відбиток його волі і слугує універсальним засобом самоствердження, реалізації і життєдіяльності. Взаємодіючи із суспільством, обмінюючись з ним діяльністю, речами, енергією, інформацією, суб'єкт постійно освоює певні фрагменти соціальної реальності і в такий спосіб, по-перше, «входить» у цю реальність, пристосовується до неї, стає її компонентом, а, по-друге, робить її «своєю», тобто включеною в його світ, сферу життєдіяльності.

У цьому зв'язку освоїти щось означає зробити його «своїм» і з погляду приналежності (присвоєння, перетворення на моє надбання), і з погляду функціонального його використання (напр,, як засобу досягнення мети, бажаного статусу, предмета задоволення потреби тощо). Отже, освоєною для даного суб'єкта є та соціальна реальність, котра пристосована ним до способу власної активності, відповідає його потребам, інтересам і водночас відображає в структурах своєї організації, своїх характеристиках його соціальну індивідуальність. Іншими словами, освоєна реальність завжди ідентифікується з певним соціальним суб'єктом, вона є суб'єктивованою, суб'єктною реальністю.

O. с. — складний, багатогранний і суперечливий процес, що безпосередньо визначається потенціалом соціального статусу суб'єкта, який задає йому (суб'єктові) масштаб та способи освоєння соціальної реальності, виокремлення її з неосвоєної реальності у формах, що задовольняють потреби, інтереси, вимоги буття суб'єкта. O.e. — цілеспрямований вольовий процес діяльності суб'єкта, що передбачає мету, засоби її досягнення, поділ світу на даний і належний, переоформлення першого на другий. Розрізняють три заг. типи О. с.: духовне, практ. і духовно-практ. (К. Маркс). Проте O. с. може бути диференційоване і з погляду міри приналежності освоєного фрагмента соціальної дійсності певному суб'єктові та характеру маніпулювання ним, тобто може виступати як присвоєння, привласнення та користування.

Категорія O. с. виконує особливу теорет.-методол. функцію в соціології. Конкретизуючи зміст категорії «універсальна соціальна взаємодія», вона відображає той аспект активності соціального суб'єкта, який пов'язаний з процесом вольової «суб'єктивації» соціальної реальності, перетворення її на його надбання, приналежність, засіб, цінність тощо. Однак ця категорія ще не досить досліджена в соціол. науці.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити