Соціологія короткий енциклопедичний словник - 2020


АДАПТАЦІЯ СОЦІАЛЬНА

АДАПТАЦІЯ СОЦІАЛЬНА - вид взаємодії окремої особи чи соціальної спільності із середовищем, у процесі якої погоджуються вимоги та очікування її учасників. Це також результат процесу їх пристосування до нового соціального оточення Соціальним механізмом A. c. є зближення ціннісних орієнтацій індивіда та групи, засвоєння норм, традицій та звичаїв культурного середовища, освоєння рольової поведінки в ньому. Поняття «A. c.» виникло в методології необіхевіоризму та культурної антропології. В соціології започатковано представниками організмічної школи. Тлумачиться ними як пасивний процес пристосування індивіда до вимог суспільства. При цьому інтереси індивіда й суспільства розглядаються як одвічно суперечливі, а головна увага приділяється аномальним явищам та відхиленій поведінці (злочинність, наркоманія, проституція тощо).

Пізніше (30 — 40 рр. XX ст.. ) A. c. стала розглядатись як процес встановлення рівноваги між соціальними вимогами і заборонами ціною поступок з боку індивіда чи соціальної групи. Сучасний амер. соціолог Р. Мертон розглядає A. c. як двосторонній процес і наслідок зустрічної активності суб'єкта і соціального середовища, що здійснюється на засадах «інституціальних імперативів» спільності, безкорисливості, скептицизму та консенсусу.

Найважливішим діючим компонентом тут є погодження самооцінок і прагнень суб'єкта з його можливостями і з вимогами соціального середовища, що включає як наявний рівень, так і потенційні тенденції розвитку суб'єкта і його оточення.

В соціальній психології A. c. розглядається як закономірності спільної діяльності, які обумовлюються заг. цілями і ціннісними орієнтаціями соціальних груп. За характеристиками спільної (колективної) діяльності прийнято виділяти різні рівні та стадії A. c. Розрізняють також типи A .c. — активний, що характеризується переважанням активного впливу на соціальне середовище, та пасивний, що визначається конформістським сприйняттям рішень та ціннісних орієнтацій оточення. Основою типології A. c. є структура потреб та мотивацій індивідів. Важливе значення для розуміння механізму A. c. має поняття соціальної ролі. A. c. відіграє вирішальну роль у соціалізації особистості.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити