Соціологія короткий енциклопедичний словник - 2020


СКІННЕР (SKINNER) Беррес Фредерік

СКІННЕР (SKINNER) Беррес Фредерік (1904) — провідний теоретик соціального біхевіоризму, прихильник натуралізаторського онауковлення соціології, спроб побудувати соціол. теорію на фундаменті методів та висновків експериментальної психології. Народився в штаті Пенсільванія (США), з 1974 р. — проф. Гарвардського ун-ту. Прибічник радикального біхевіоризму, розробляв методи вивчення поведінки тварин, обгрунтував можливість поширення цих методів на соціальну сферу, тобто використання принципів біхевіористської психології в соціол. аналізі. На думку С., біхевіоризм має стати методол. основою усіх суспільних наук, своєрідною «філософією психології». Її завданням є опис об'єктивно простежуваних закономірних зв'язків між стимулами і реакціями при особливій увазі до механізмів «підкріплення» цих реакцій. Його концепція «науки про людську поведінку» викликала

дискусії в соціол. колах у 70-х рр. Ідеями біхевіоризму послуговувалися для аналізу сучасного суспільства, його інституцій (виховання, освіта, медицина, засоби масової комунікації).

Він висунув концепцію «оперативного онауковлення», за якою будь-які живі організми в ході процесів (операцій), які багаторазово повторюються, набувають нових реакцій на зовнішні стимули завдяки тому, що вони самі здійснюють їх «підкріплення». На цьому ґрунті розроблялася теорія «програмованого навчання», елементи «технології поведінки» (вироблення експериментальним шляхом методик формування умовних рефлексів «хорошої поведінки»), виводилися тези «науки про поведінку» (закономірності взаємодії організму і середовища). За С., пояснення поведінки має бути відмежоване від ціннісного підходу. На його думку, потрібно позбутися цілої низки ілюзій, притаманних гуманітарним наукам (серед них передусім «застарілі цінності індивідуалізму»: свобода, гідність, відповідальність). Основна його праця так і називалася: «По той бік свободи і достоїнства» (1971).

Абсолютизація принципів оперативного біхевіоризму призводила до певного сцієнтистського утопізму в уявленнях про соціальне управління, до ідей технократизму в стратегіях «модифікації» поведінки людей, що викликало крит. закиди з боку гуманістично-настроєних соціологів. Та попри все чимало оригінальних думок С. справили значний вплив на сучасну амер. соціологію.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити