Соціологія короткий енциклопедичний словник - 2020


СОЦІОГРАФІЯ

СОЦІОГРАФІЯ (від лат. societas — суспільство і грецьк. grapho — пишу) — термін, запропонований Р. Штейнметцем у 1913 р. для позначення соціол. аналіт. досліджень, завдяки яким за допомогою емпіричних методів кількісно описуються життєдіяльність суспільства, масштаби, структура, динаміка різних соціальних процесів, поведінка соціально-екон. груп, терит., поселенських та ін. соціальних спільнот.

Ф. Тьонніс вважав, що С., на відміну від теорет. соціології, досліджує соціальну динаміку конкретних форм соціального життя. І світова війна, а потім фашистський режим у Німеччині обмежили розвиток С. У СРСР термін С. став уживатися для позначення кількісних соціальних досліджень. У наш час С. все більше стає прикладною дисципліною, в якій поєднується синтезування статист, і прогнозних матеріалів, соціол. обстежень, експертних оцінок та розрахунків з метою конкретизації теорет. положень соціології, вивчення соціальних ситуацій та обґрунтування варіантів найбільш раціонального соціального розвитку.

С. може спиратися на методологію комплексного аналізу, соціол. прогнозування статики і динаміки рівнів в-ва, розподілу, товарного обігу, споживання та нагромадження продукції і доходів, на методи вивчення соціальної пропорційності, ефективності й результативності розвитку суспільства, його основних соціальних, екон., терит., професійних та ін. груп населення.

С. дає змогу більш глибоко і системно аналізувати й діагностувати внутрішню структуру соціальних процесів, поведінку різних груп і верств населення, виявляти її закономірності, нові проблеми розвитку суспільства в сучасних умовах ринкових перетворень. Ці дослідження дають також чимало даних для вивчення соціального статусу і складання портретів соціальних груп.

Використання в С. матеріалів соціол. обстежень і референтних оцінок дає змогу глибше вивчати статику соціальної ситуації, а залучення до аналізу даних соціальної статистики, демографії, експертних розрахунків, прогнозів — більш повно відображати цю статику з поєднанням динаміки соціальних процесів у діахронічному аспекті. Це створює перспективи підвищення рівня наук, аналізу. Значним кроком у вивченні якісних процесів суспільства може стати порівняння рівнів доходів, споживання, життя різних соціальних і статусних (багатих, заможних, забезпечених, бідних, злиденних), і сітусних груп населення з їх потребами (реальними, «рекомендованими», раціональними тощо).

Великі можливості має С. у сфері аналізу соціальної активності соціально-психол. груп населення, міжнар. порівнянь і рангування країн за показниками екон. і соціального рівня в-ва ВВП, споживання товарів та послуг у розрахунку на душу населення.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити