Соціологія короткий енциклопедичний словник - 2020


СОЦІОЛОГІЯ МІСТА

СОЦІОЛОГІЯ МІСТА — галузь соціол. науки, що вивчає закономірності виникнення, функціонування і розвитку міста як однієї з форм соціально-просторової організації суспільства.

Місто являє собою складне соціально-просторове утворення, до якого, крім природного і матеріально-речового компонентів, входять населення, в-во і споживання, тому воно і вивчається багатьма науками і є предметом міждисциплінарних досліджень. Що стосується міста як історично сформованої стійкої спільності людей, що мешкають на одній господарчо-освоєній території і суспільно організовані системою екон., соціальних, політ, і соціально-психол. зв'язків та відносин, то саме у цій своїй якості воно є предметом соціол. аналізу.

Перші емпіричні дослідження, що започаткували формування С. м., були проведені у США в 20 — 30-х рр. нинішнього століття (Р. Парк, Е. Берджес, Р. Маккензі, Л. Вірт, Р. і Х. Лінд). їх досить бурхливий розвиток був спричинений швидким зростанням міського населення, яке вже до 1920 р. перевищило кількість мешканців сільської місцевості. Вельми інтенсивний процес урбанізації у США супроводжувався значним припливом іммігрантів з інших країн, що призвело до зламу, зіткнення традиційних життєвих підвалин місцевого і прибулого населення, загострило соціальні й нац. суперечності, породило безліч інших проблем. Ці обставини зумовили формування і розвиток амер. соціології в перші десятиліття XX ст. як соціології міських проблем.

Соціол. дослідження міста в Україні розгорнулися наприкінці 50-х рр., коли швидке зростання міських населених пунктів гостро поставило питання про шляхи їх подальшого розвитку. Структура і напрями досліджень формувалися відповідно до основних функцій міст (як соціальний осередок суспільства, як соціально-терит. спільність, як середовище життєдіяльності людей). У межах першого напряму особливе місце належить заг. теорет. проблемам; специфіка урбанізації в різних соціальних умовах, зв'язок індустріалізації та урбанізації та ін. Сюди ж слід віднести і розробки проблем управління, соціального прогнозування і планування, забезпечення комплексності соціально-екон. розвитку міста. Другий напрям досліджень охоплює процеси, що відбуваються в міських спільнотах. Передусім — це формування соціально-демогр. і соціально-професійної структури міста, особливостей функціонування його соціальних інституцій, міський спосіб життя, міська культура, специфіка спілкування у міському середовищі тощо. Предметом третього напряму досліджень є взаємодія населення міста з його соціальною інфраструктурою (проблеми її розвитку, її вдосконалення відповідно до потреб городян у житлі, різних формах і видах побутового, соціального і культурного обслуговування). Тісно пов'язані з цим дослідження соціальних проблем архітектури, планування і розбудови міських населених пунктів. Метою таких досліджень є забезпечення соціального обґрунтування рішень, що приймаються з питань містобудування.

В цілому С. м. охоплює досить широке коло проблем. Деякі з них, зокрема розробка соціол. теорії міста, соціальні закономірності урбанізації, створення системи показників розвитку соціальної інфраструктури і ряд інших, досліджені недостатньо і потребують подальших зусиль соціологів.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити