Соціологія короткий енциклопедичний словник - 2020


СОЦІОЛОГІЯ ПОЛІТИКИ

СОЦІОЛОГІЯ ПОЛІТИКИ — галузь соціології, що вивчає політ, життя у зв'язку з іншими сферами сусп. життя. Сферою соціол. досліджень політ, життя є функціонування влади та обумовлених нею соціальних процесів, діяльність політ, партій та організацій, політ, поведінки (реальної та вербальної) різних категорій людей та різні аспекти взаємовідносин держави і суспільства. Як самостійна наука С. п. виникає напередодні І світової війни і основним предметом її вивчення до II світової війни були соціальні конфлікти — домагання та орієнтації різних соціальних груп у боротьбі за владу, за зміну власного соціального статусу, перерозподіл прибутків, переоцінку основних цінностей тощо, що створювало соціальну напруженість. Після II світової війни основна увага С. п. зосереджується на вивченні демократії, її передумов, характеру функціонування та можливостей забезпечення соціальної стабільності. На теорет. рівні вивчаються особливості демократії та тоталітаризму, лібералізму та плюралізму, соціальної емансипації тощо. На емпіричному — конкуренція політ, партій та лідерів, політ, груп та організацій, стабільність політ, режимів, соціальні умови демокр. суспільства тощо.

З поч. 60-х рр. розвиток С. п. набуває нового поштовху. Сприяли цьому два чинники, взяті С. п. на озброєння: досягнення соціології в засобах емпіричних досліджень та зближення предметів політол. та С. п. У зв'язку з цим, по-перше, широкого застосування набули матем. методи дослідження політ, активності (зокрема електоральної поведінки), точні методи оцінки диспозицій та політ, мотивацій респондентів, лабораторні експерименти та соціальне моделювання, зокрема, стосовно моделей прийняття оптимальних політ, рішень, раціональних способів політ, поведінки, прогнозування політ, дій тощо. По-друге, поширилось застосування структурно-функціонального аналізу, адаптованого політологами до тлумачення політ, системи суспільства, її структури та функцій. Теорії конфліктів - до вивчення напруженості та взаємодій, раціональної регуляції та контрольованої еволюції політ, відносин (Р. Дарендорф). Спільно з політологами розроблено теорії аналізу політики в контексті структурних соціальних змін, функціонування політ, інституцій та масової свідомості, вивчення політ, процесів як сусп.-політ., тобто шляхом емпіричного дослідження особистостей та малих груп у всій сукупності їх взаємин — соціальних, політ., психол., в обумовленості їх соціокультурним змістом.

Можна сказати, що на сьогодні С. п. та політологія знаходяться у відношенні компліментарності. У США, напр , політ, наука повністю спирається на соціологію і відмінність між С. п. та політологією досить умовна. У методол. та методичному забезпеченні вони єдині, хоча предметно і різні. Невипадково фундатори цієї науки — М. Вебер, В. Парето, Г. Моска, Р. Міллс, А. Зиґфрід, С. Ліпсет, Р. Міхельс, Ч. Мерріам — були одночасно і соціологами, і політологами.

Основне питання сучасної С. п. — це проблема соціального порядку як стабільності політ, системи та соціальних чинників демокр. життя. Звичайно, тематика досліджень у С. п. виходить за межі цього питання. С. п., крім традиційного вивчення електоральної поведінки, політ, партій та рухів, різних форм участі людей у здійсненні влади (або протидії їй), спрямованості громадської думки та засобів впливу на неї, держ. інституцій та рейтингу політ, лідерів, вивчає також сутність політ, влади та політ, боротьби, політ, ідеологію та політ, культуру, бюрократію та управління в політ, житті тощо. Деякі соціологи та окремі соціол. служби спеціалізуються на дослідженні діяльності профспілок, політ, систем та політ, режимів, політ, доктрин, нац. та расових відносин, міжнар. політики держав та міжнар. відносин. Ці дослідження поки що традиційно відносять до С. п., хоча у деяких зх. країнах уже триває процес становлення їх у самостійні галузі знання.

На марксист, засадах С. п. дістала можливість самостійного розвитку в 70-х рр. переважно як напрям соціол. досліджень партійної (рідше рад.) роботи.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити