Соціологія короткий енциклопедичний словник - 2020


СОЦІОЛОГІЯ ПРАЦІ

СОЦІОЛОГІЯ ПРАЦІ — галузь соціол. науки, предметом якої є: праця як процес реалізації, а водночас і відтворення здібностей, навичок, знань та умінь особи з метою створення матеріальних, соціальних і культурних благ індивідуально або в кооперації з іншими; як засіб добування винагороди для задоволення різноманітних життєвих потреб; як основа соціально-екон. становища працівників в індустріальному та постіндустріальному суспільствах і джерело нерівності в доходах і престижі; як дослідження соціол. методами стану і динаміки ставлення робітників до предмета, процесу і результату праці, відносин між робітниками, групами робітників, зайнятих у виробничій діяльності, з приводу володіння й розпорядження власністю на умови і засоби праці; дослідження місця праці у цілісному способі життя, мотивів і цінностей трудової діяльності, соціального самопочуття окремих робітників та груп.

Теорет. і практ. засади галузі були закладені вивченням чинників, які впливають на ефективність праці. Згідно з Ф. Тейлором ключова роль у цій залежності належить організатору виробничого процесу — менеджеру, який повинен якнайкраще розподілити працю і дібрати найзручніші засоби її виконання, підготувати компетентного робітника, запропонувати матеріальні стимули для підвищення її продуктивності. Е. Мейо, узагальнивши експерименти у Хотторні, наполягав на тому, що ефективність праці робітника залежить від його статусу в групі, статусу групи на підприємстві, підпорядкованості груповим цінностям та нормам. Приблизно у той же час, тобто наприкінці 20 — поч. 30-х рр., рад. дослідник А. К. Гастєв (прихильник поглядів Ф. Тейлора у тій частині, що стосувалася уявлень про поділ праці на простіші операції) звернув увагу на явище спротиву робітників інноваціям і запропонував заходи щодо його послаблення. Згодом широке коло проблем, пов'язаних з переходом від переважно с.-г. до переважно індустріального суспільства, змінами у способі життя, ставленні до пращ, з відчуженням робітників від процесу в-ва та його результатів, із задоволеністю працею, престижем професій досліджувалося на Зх. у межах предмета індустріальної соціології.

У сер. 60-х рр. у СРСР вийшли друком моногр. пращ за результатами перших власне соціол. досліджень: «Рабочий класс и технический прогресс», «Человек и его работа». У них було обґрунтовано взаємозв'язок між складністю виконуваної праці, рівнем її техн. оснащення, з одного боку, і структурою та змістом ціннісних орієнтацій — з другого. Концептуальною основою даної і подібних розвідок стали операціонально інтерпретовані поняття; «зміст праці», «характер праці», «задоволеність працею», «ставлення до праці», «цінності праці», «престиж професій», «привабливість професій», «складність праці», «кваліфікація», «групові норми», «колектив», «мотиви та стимули праці», «потреба в праці», «соціально-екон. нерівноцінність видів пращ», «винагорода за працю», «групові та міжособистісні конфлікти», «керівник», «вербальна і реальна поведінка» то ін. В Україні проблеми С. п розглядалися і. М. Поповою, А. О. Ручкою, Є. І. Суїменком, В. П. Чорноволенком, М. О. Сакадою.

На поч. 80-х рр., обговорюючи результати повторного (більш як через 10 р.) дослідження ставлення до праці молодих робітників, В. О. Ядов дійшов висновку, що для розуміння вербальної і реальної поведінки технол. і соціальні аспекти праці потрібно розглядати в контексті способу життя робітників, трудову діяльність вивчати у її взаємозв'язку з техніко-технол. і соціально-організацінними аспектами, що соціол. дослідження, а також інтерпретація отриманих результатів повинні спиратися на чіткі уявлення про місце цінності праці у способі життя робітника і в заг. системі цінностей. Проведені ним та ін. соціологами дослідження підтвердили факт впливу на поведінку у сфері в-ва міри включеності робітника до групової трудової діяльності, переймання ним групових стандартів і моделей поведінки, а вивчення наслідків безробіття виявили складну залежність між працею і сукупністю ціннісних орієнтацій, настанов, соціальним самопочуттям, особливостями сприйняття та інтерпретації навколишнього світу, стосунками у сім'ї, політ, уподобаннями тощо.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити