Соціологія короткий енциклопедичний словник - 2020


ТЕОРІЯ СОЦІАЛЬНОГО ОБМІНУ

ТЕОРІЯ СОЦІАЛЬНОГО ОБМІНУ — напрям у зх. суспільствознавстві, представники якого розглядають обмін різноманітними соціальними ресурсами (в широкому розумінні) як фундаментальні засади соціальної взаємодії.

На формування Т. с. о. значно вплинули, з одного боку, ідеї утилітаристів (Бентам, Сміт), які вважали, що людська діяльність зумовлена переважно бажанням отримати вигоду та прагненням до корисності; з другого — результатами антропол. досліджень ролі обмінних угод у житті первісних народів (Малиновський, Фрезер, Мосс).

Існує дві теорет. передумови Т. с. о. Перша ґрунтується на припущенні, що індивіди є раціональними екон. суб'єктами, котрі постійно намагаються збільшити особистий прибуток (у вигляді грошей, товарів, послуг, престижу, схвалення тощо) і торгуються один з одним з приводу його розподілу. Друга розглядає як основу сусп. буття елементарні акти обміну вигодами (обміну угоди), на основі яких формуються різноманітні структурні утворення (соціальні ін-ти та установи, розподіл влади, власності та престижу).

Соціол. версія Т. с. о. розроблялась амер. соціологом і соціальним психологом Дж. Хомансом, який у даному разі ігнорує суб'єктивно-психол. аспекти поведінки, розглядаючи її як обмін вигодами (матеріальними і нематеріальними), мета якого полягає в отриманні максимальної винагороди. Крім того, вивчення поведінки людей як обміну визнається єдиним методом аналізу соціальних структур та ін-тів.

Послідовники Хоманса (Блау, Емерсон, Кук, О. Брайн, Коллок) зосередили зусилля на проблемі пошуку перехідних ланок між мікро- та макрорівнями соціальної реальності. Вони спрямовані на більш інтегративну теорію обміну, пов'язану з різними рівнями аналізу, враховуючи обмін серед індивідів, спільнот і держав.

Сучасна Т. с. о. розвивається у трьох основних наук, напрямах: використання польових досліджень, спрямованих на макрорівневі проблеми, які не можуть бути вирішені лабораторними експериментами; перехід від аналізу діад до аналізу більших сіток обміну; спроба синтезувати теорію обміну та структурні соціол. теорії, особливо концепції соціального сіткового аналізу.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити