Соціологія короткий енциклопедичний словник - 2020


ТОЧНІСТЬ СОЦІОЛОГІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

ТОЧНІСТЬ СОЦІОЛОГІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ — одна з характеристик якості соціол. інформації. Під Т. с. і. розуміють відсутність випадкових помилок, пов'язаних з інструментом вимірювання. Теорет. показником величини випадкової помилки є дисперсія розподілу відповідей щодо дійсного значення ознаки, але оскільки таке вимірювання практ. недосяжне, користуються ін. методами для приблизного оцінювання цієї дисперсії.

Одним з основних методів є повторне опитування (test-reset), яке проводиться за допомогою того ж інструменту і тієї ж процедури дослідження та через такий інтервал часу, щоб, з одного боку, не встигли відбутися принципові зміни в об'єкті дослідження, а з другого — щоб результати першого вимірювання не впливали суттєво на результати другого (напр., як наслідок свідомого чи несвідомого запам'ятовування респондентами своїх відповідей). Для визначення випадкової помилки за підсумками другого вимірювання обчислюються статист, показники, що характеризують збіг відповідей в обох опитуваннях.

Тип показника залежить від того, за якою шкалою — метричною, порядковою чи номінальною - вимірюється необхідна ознака. Якщо, напр., ознака вимірюється за метричною шкалою, то середня дисперсія випадкової помилки для всіх респондентів oе може бути обчислена за формулою:де XiI та XiII — значення ознаки X для і-го респондента в результаті відповідно опитування І та опитування II, а N — кількість опитаних. Тоді показник точності (стабільності) соціол. інформації може бути обчислений за формулою: де o2 — заг. дисперсія (дисперсія даної ознаки, яка отримана на підставі емпіричних даних або дослідження І або досліджень І та II разом).

Якщо вимірювання ознаки проведено за номінальною шкалою, то показник стабільності IV можна обчислити за формулою: де nii — кількість респондентів, що вказали під час обох опитувань і-й варіант відповіді, а I — кількість градацій (варіантів відповіді) ознаки X. Аналогічні показники можна визначити для випадку вимірювання за порядковою шкалою.

Якщо результатом вимірювання є не окрема ознака, а показник, що обчислюється на основі сукупності однотипних запитань, оцінювати вказану дисперсію можна шляхом визначення еквівалентних груп запитань і порівняння інформації, отриманої за кожною з груп або в одному опитуванні (метод розщеплення, split-half) або з певним інтервалом часу (метод альтернативних форм). В цьому випадку виникають труднощі з обґрунтуванням еквівалентності груп запитань.

Див. Якість соціологічної інформації.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити