Соціологія короткий енциклопедичний словник - 2020


ФОКУСОВАНІ ГРУПОВІ ІНТЕРВ'Ю

ФОКУСОВАНІ ГРУПОВІ ІНТЕРВ'Ю — якісний метод збору інформації, що ґрунтується не на чергуванні запитань інтерв'юера та відповідей респондента, а на дискусії між самими респондентами з приводу проблеми, яка вивчається. У таких дискусіях беруть участь 6 — 12 респондентів, не знайомих один з одним. Ф. г. і. спрямовані на здобуття якісної інформації щодо думок, очікувань людей крізь призму їхнього індивідуального досвіду.

Ф. г. і. виникли у сер. XX ст. у США; їхніми істор. попередниками були т.зв. вільні інтерв'ю, в яких заздалегідь готуватись лише заг. тематика розмови.

Відмітними ознаками Ф. г. і. є: 1. Фокусований характер дискусії. Фокус — групи проводяться згідно з керівництвом модератора, що містить у собі перелік відкритих запитань за темою дослідження (однією з головних вимог до цих запитань є те, щоб вони сприяли комплексному розглядові об'єкта дослідження). Якщо респонденти під час обговорення відхиляються від заданої теми, модератор за допомогою спеціальних технік спрямовує дискусію у належне русло. 2. Орієнтація на з'ясування всієї різноманітності існуючих поглядів з проблеми дослідження та їх підвалин, а не на досягнення групового консенсусу. Ця особливість фокус — групи зумовлює надання змістовної репрезентативної інформації щодо об'єкта дослідження, тобто якісної інформації про майже все розмаїття думок, позицій з теми дослідження. 3. Внутрішньо-групова інтеракція, яка сприяє розкриттю як вербального, так і невербального потенціалу респондентів. 4. Широке використання уявного експерименту та багатьох проективних технік, які застосовуються зазвичай у психології, що дає підстави не тільки для більш комплексного вивчення сьогочасного стану об'єкта дослідження, а й для з'ясування очікувань людей щодо його подальшого розвитку. 5. Фокус — групове моделювання. Учасники дискусії під час обговорення спонтанно створюють моделі об'єкта дослідження, моделі знання про нього, які зазвичай не складні за оформленням і які зі змістовного погляду часто не менш різноманітні та компетентні, аніж моделі, що створюються експертами. Позитивним є те, що ці моделі є моделями «представників» об'єкта дослідження, тобто завдяки фокус-групам стає можливим більш вірогідне пізнання об'єкта шляхом інтерпретацій, що породжуються у його межах. 6. Використання елементів гри при проведенні дискусій.

Розрізняють фокус — групи з низьким та високим рівнем включення модератора у дискусію. У першому випадку модератор або лише ставить проблему перед респондентами і в подальшому відіграє роль стороннього спостерігача, або після постановки проблеми залишається за столом дискусії, але втручається в її хід тільки тоді, коли учасники повністю відійшли від запропонованої теми. Фокус — групи другого типу передбачають активну участь модератора в налагодженні дискусії та у звертанні уваги респондентів до тих запитань, що важливі з погляду цілей дослідження, але не порушуються самими учасниками. У фокус — групах обох типів заохочується обговорення питань, не передбачених керівництвом модератора, але які стосуються проблеми, яка вивчається.

Позитивними якостями методу є: можливість здобуття інформації не лише про те, що думають люди з приводу проблеми та як вони поводяться в тих чи інших ситуаціях, а й про те, чому їхні думки та вчинки саме такі; можливість побудови контекстних моделей поведінки людей щодо об'єкта дослідження та інших моделей, що репрезентують його якості; широкі можливості використання методу спостереження під час дискусій; можливість отримання вірогідних даних щодо щирості відповідей респондентів шляхом порівняння вербальних і невербальних оцінок; можливість запобігання низки сист. помилок (зокрема, пов'язаних з ситуацією опитування, з особливостями сприйняття складних запитань та ін.) завдяки таким організаційно-процедурним особливостям методу, як комфортність проведення дискусій, групова інтеракція тощо; досить велика оперативність методу (дослідники з досвідом спроможні підготувати, провести фокус — групи, а також здійснити їхній аналіз протягом 2-3 тижнів).

Хибою фокус — груп є те, що їх ефективність значною мірою прямо залежить від кваліфікації модератора.

Ф. г. і. як якісний метод збору інформації мають невелику статист, репрезентативність даних, що отримують з його допомогою. З огляду на це у багатьох випадках фокус — групи доцільно використовувати у поєднанні з кількісними методами збору емпіричної інформації (так, Ф. г. і. можуть виступати як розвідувальне або як додаткове дослідження задля уточнення результатів основного дослідження). Як самостійний метод соціол. досліджень фокус — групи є ефективним засобом при моделюванні соціальних процесів, вивченні поодиноких груп населення, а також тестуванні інструментарію масового опитування.

Ф. г. і. широко застосовуються і в маркетингових дослідженнях та дослідженнях реклами. Цей метод демонструє власну ефективність при проектуванні нової продукції та тестування наявної на ринку продукції, при з'ясуванні ринкових можливостей реакції населення на конкретні маркетингові та рекламні кроки та в ін. випадках, коли виробнику потрібно краще зрозуміти інтерсуб'єктивні та особистісні мотиви поведінки споживача.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити