Соціологія короткий енциклопедичний словник - 2020


ЦИВІЛІЗАЦІЯ

ЦИВІЛІЗАЦІЯ (від лат. civilis — громадянський, держ.) — 1)форма існування живих істот, наділених розумом; 2) синонім культури, сукупність духовних і матеріальних досягнень суспільства; 3) ступінь розвитку матеріальної та духовної культури, сусп. розвитку загалом; 4) процес становлення громадянського суспільства; 5) порівняно самостійне цілісне соціально-істор. утворення, локалізоване в просторі й часі, що може мати ієрархічні рівні (напр., антична Ц., елліністична Ц., афінська Ц.). Термін запроваджено В. Р. Мірабо (1757) і використано А. Фергюсоном, а пізніше — Л. Г. Морганом і Ф.Енгельсом у періодизації історії для позначення вищої, після дикості і варварства, епохи.

На різних істор. етапах зміст терміна «Ц.» зазнавав чималих змін і перетлумачень. У мислителів, які запровадили цей термін і протягом наступного досить тривалого відтинку часу поняття «Ц.» вживалося для характеристики не стану суспільства, а певного соціального процесу (Мірабо, Ленге, Фергюсон, Сміт). Пізніше, з першої пол. XIX ст. і до XX ст., воно вже слугує, як правило, для позначення не процесу зміни, а певного стану суспільства. Функціонує при цьому дане поняття, взяте (за деякими винятками) в однині, позаяк ідеться тут про цивілізацію взагалі, з універсалістських позицій, як етап (він же стан) поступу людства, що йде на зміну дикості й варварству. Як перше, «процесуальне», так і друге, «системне», тлумачення поняття «Ц.» здійснювалося з позицій клас., лінійно — прогресист., моністичного підходу, який до сер. XIX ст. був у царині філософії історії визначальним.

З др. пол. XIX ст. Ц. стає наріжним поняттям ряду концепцій неклас. філософії історії (М. Данилевський, О. Шпенглер, А. Тойнбі), в яких істор. процес розглядається вже не як монолінійний, поступальне сходження, а як поліцентричний нелінійний рух набагато складнішої конфігурації. При цьому у Данилевського і Шпенглера Ц. тлумачиться як завершальний етап існування великих живих істор. індивідів (якими, за Данилевським, постають культурно-істор. типи, за Шпенглером же, — культури); у Тойнбі — вже як сама основна складова одиниця істор. процесу.

Неоднозначно оцінюється і роль Ц. в історії. Данилевський розглядає Ц. як апофеоз розвитку відповідного культурно-істор. типу, порівняно короткий (400 - 600 pp.) бурхливий період творчого піднесення, який призводить, однак, до необоротної витрати творчих потенцій народу (народів), що утворює цей тип. Шпенглер, як і Данилевський, вважав Ц. стадією існування культури, але стадією не розвитку, а закам'яніння, занепаду і вмирання. За Тойнбі, кожна з Ц., які становлять всесвітню історію, є суб'єктом культуротворчої діяльності, даючи відповіді на дедалі нові виклики довкілля. Однак поняття Ц. Тойнбі вживає і у вужчому, розумінні — як етап регресу.

Попри всі розбіжності між його прибічниками, цивілізаційний підхід у дослідженні істор. процесу посідає одне з чільних місць у сучасній філософії історії. З його позицій істор. процес постає передусім не лінійною послідовністю, а як розмаїття таких культурно-істор. форм, як Ц, При цьому кожна Ц. розглядається як нелінійне утворення монадного характеру, тобто таке, в якому відтворюється й уособлюється всесвітньо-істор. процес у цілому , За цивілізаційного підходу докорінним чином переосмислюється й поняття істор, прогресу. Останній вбачається тут не лише у висхідному русі, поступальний характер якого визначається опозиціями «вище — нижче», «гірше — краще», а насамперед у тому, щоб кожна Ц, в ході самовизначення і самореалізації відтворила, відкрила для себе заново і збагатила своїм, тільки їй притаманним, екзистенційним досвідом інваріантні структури і невмирущі заг. людські цінності.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити