Соціологія короткий енциклопедичний словник - 2020


ЯКІСНИЙ АНАЛІЗ ДОКУМЕНТІВ

ЯКІСНИЙ АНАЛІЗ ДОКУМЕНТІВ — логічна інтерпретація текстів з метою їх соціол. вивчення відповідно до теми дослідження. На відміну від кількісних засобів аналізу документальних джерел, які відтворюють природничо-наукову модель пізнання, Я. а. д. спирається на методологію феноменол. підходів у соціології, спрямованих на розуміння, конструювання образів соціальної реальності з допомогою досліди, стратегій, котрі розраховані на осягнення сенсу соціальних взаємодій та глибинних механізмів їх організації. При цьому завдання надійності та верифікації одержаних даних, як воно формулюється (згідно з вимогами позитивізму) у соціол. дослідженні, не артикулюється. Соціолог не має на меті надати своїм висновкам номотетичного, тобто «законоположного» характеру, але додержується установки на ідеографічне зображення об'єкта, що вивчається, як єдиного унікального цілого, здійснюючи зворотний прийнятому в формалізованих підходах шлях пізнання - від конкретних фактів до теорет. конструкцій. Гарантією адекватності Я. а. д. слугує, як правило висока професійна компетентність дослідника, котрий здатен давати собі раду в тому, що на інтерпретації символ, утворень — текстів, неминуче відбивається його власна світоглядна позиція і ситуативні установки в соціальній, культурній та наук. сферах.

Традиційний (клас., змістовний) Я. а. д. допомагає збагнути суть документа, з'ясувати головний задум і основні ідеї його творця, а також приналежні йому логічні зв'язки та суперечності, передбачити очікуваний автором ефект повідомлення в соціокультурному середовищі, котрому він адресований, оцінити зміст документа відповідно до політ., моральних та естетичних критеріїв. Зовнішній аналіз потребує відновлення обставин створення документа в істор. і соціальному контекстах. Внутрішній аналіз - вивчити зміст документального джерела, реконструювати соціальний зміст, моделі, образи соціальної реальності, соціальних відношень та взаємодій, котрі він репрезентує. Традиційний Я. а. д. застосовується для всіх без винятку типів документів. Відомим прикладом успішного використання Я. а. д. в соціології є вивчення У. Томасом і Ф. Знанецьким листів і особистих документів польських селян, які емігрували до Америки.

Смислова інтерпретація документів передбачається в різноманітних методиках аналізу мовної (котра розуміється як соціальна) взаємодії індивідів. У етнометодології Г. Гарфінкеля розроблені прийоми документальної реєстрації та подальшого вивчення повсякденних вербальних контактів у професійному та сімейному середовищі, які ґрунтуються на заг. для учасників знанні контексту спілкування. В моделях обробки дискурсу, що розглядається як складне комунікативне явище, котре містить, окрім висловлювань суб'єктів, ще й їх знання щодо світу, їх думку, оцінки, а також цілі спілкування, робиться ретельна структуризація тексту стосовно когнітивних та прагматичних намірів комунікатора (Тван Дейк). Виявлення смислових ієрархій та інформативності текстів передбачено в їх інф. цільовому аналізі (Т. Дрідзе). Я. а. д. застосовується при вивченні групових дискусій і обробці фокусованих групових інтерв'ю. На досвіді Я. а. д. ґрунтуються методики соціол. вивчення біографій, мемуарів, «життєвих історій», складених респондентами під час глибинних інтерв'ю. Різновиди Я. а. д. набувають сьогодні дедалі більшої популярності в соціол. дослідженнях, котрі спрямовані на т. зв. м'які технології. Завдання зменшення суб'єктивності цього методу стимулює розробку нових методик виявлення смислових структур тексту, які б поєднували елементи якісного та формалізованого аналізу документів.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити