Соціологія короткий енциклопедичний словник - 2020


ЯКІСТЬ ЖИТТЯ

ЯКІСТЬ ЖИТТЯ — інтегральна характеристика всієї сукупності видів, форм, сфер, життєдіяльності людей певного суспільства, зумовлених рівнем його в-ва, екон. відносинами, політ, устроєм та системою цінностей. Поняття Я,ж, увійшло до апарату соціол. науки нещодавно і являє собою певний синтез інших понять, що відбивають суттєві соціальні риси життєдіяльності людей, а саме — рівень життя, стандарт життя, спосіб життя, стиль життя. На відміну від останніх Я ж як соціол. категорія глибша за змістом і фіксує, по-перше, своєрідний вектор цілеспрямованого розвитку певного суспільства, алгоритм його пріоритетних цінностей і, по-друге, порівняльну ступеневу відмінність інтегральних характеристик життя в різних суспільствах.

Узаг. характеристик, притаманних Я. ж., означає, що всі різноманітні його чинники — спосіб в-ва; рівень техніки й технології; господарська інфраструктура; характер екон. відносин; стан природного середовища; політ, організація суспільства; рівень науки й раціоналізації всіх сфер життя, його інформатизації; система цінностей, характер і технологія ціннісно-нормативної регуляції людської поведінки — за своїм кінцевим, підсумковим проявом концентруються в невеликій за обсягом групі чинників (переважно суб'єктивних), що можуть виступати як інтегральні показники (критерії) певної Я. ж. Досвід індустріально розвинутих країн засвідчив, що за такі показники можуть насамперед правити: стан здоров'я людей, тривалість життя; соціальна, правова й екол. безпека (захищеність) усіх громадян країни; демокр. свободи, свобода вибору видів діяльності і самої діяльності; комфортність; забезпеченість надійною інформацією і засобами інформації; стабільність екон. розвитку; ступінь чи міра переходу від системи найманої праці до системи повної забезпеченості заняттями, суттєва перевага інтелектуальної праці над фіз.; рівень розвиненості соціальної інфраструктури.

Зазначені показники (критерії) дають змогу соціології певною мірою вимірювати й оцінювати Я. ж. Але слід пам'ятати, що кількісні виміри тут пов'язані із значним ризиком, адже Я. ж. як інтегративне явище не можна редуціювати до сукупності елементарних явищ. Більш надійними тут є кваліметричні характеристики Я. ж.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити