Соціологія короткий енциклопедичний словник - 2020


ЯКІСТЬ СОЦІОЛОГІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

ЯКІСТЬ СОЦІОЛОГІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ — одна з складових частин якості соціол. дослідження. В широкому значенні під Я. с. і. розуміють властивості тієї чи іншої соціол. інформації, в т. ч. і зібраної в результаті соціол. дослідження, її спроможність правильно відображати соціальну дійсність. Більш поширеним є розуміння Я. с. і. у вузькому сенсі, що має відношення до певних властивостей первинних емпіричних даних дослідження. Для характеристики Я. с. і. в цій площині послуговуються поняттям надійності соціол. інформації. Надійною наз. інформацію, в якій, по-перше, враховані помилки, що не перевищують встановленого дослідником рівня; по-друге, немає неврахованих помилок, тобто таких, обсяг яких дослідник не в змозі оцінити. Помилки, про які дослідникові відомо, іноді можуть бути досить великими, але при цьому суттєво не впливати на Я. с. і. Так, якщо помилка репрезентативності становить 20%, а дослідник має намір екстраполювати результати з вибірк. сукупності на генеральну лише для випадків, коли різниця в даних є значущою (напр., перевищує 40%), то тоді така інформація є надійною

Поняття надійності має заг. характер, тому певна його невизначеність компенсується конкретизацією переліку помилок, які враховані, та факторів, що контролюються в дослідженні. Залежно від того, які саме фактори контролюються, дані визначають як правильні, точні, валідні тощо, тобто за основу класифікації різних параметрів, що характеризують Я. с. і., береться характер помилок.

Помилки бувають теорет та інструментальними. Теорет. помилки пов'язані з недосконалістю теорії, взятої за основу обраного засобу вимірювання, хибністю первинних положень, що обґрунтовують вимірювальну процедуру, неправильною побудовою логічної моделі соціального явища, що вивчається. Для позначення цих помилок у метрології іноді вживають термін «квазіпохибка». Що ж до інструментальних помилок, то вони пов'язані з інструментом дослідження та процедурою збору даних.

Інструментальні помилки поділяються в свою чергу на випадкові та систематичні. Випадкові — ті, які при повторному вимірюванні змінюються за певними законами теорії ймовірностей. Так, якщо результат вимірювання - це деяке число, визначене за метричною шкалою, то при значній кількості вимірювань відхилення кожного результату вимірювання від справжнього значення ознаки зустрічаються приблизно однаково часто як у той, так і в інший бік, а головне — середнє арифметичне значення відхилення при зростанні кількості вимірювань наближається до 0. Розмір систематичної помилки при повторних вимірюваннях залишається майже без змін або змінюється за жорстким детерміністським законом, а середнє арифметичне значення помилки із зростанням кількості вимірювань не зменшується.

Характеристики надійності інформації пов'язані з вказаними типами помилок. Відсутність в інформації теорет, помилок, наз. валідністю (обґрунтованістю) як даних, так і методики, за допомогою якої отримана інформація. Отже, дані валідні, якщо правильними є теорет. засади, що взяті за основу вимірювальної процедури, іншими словами — якщо вимірюється саме та властивість об'єкта, яку саме і потрібно виміряти.

Методика збору інформації поділяється на методику відбору одиниць дослідження і методику вимірювання (реєстрації) характеристик цих відібраних одиниць. Відсутність у соціол. інформації впливу помилок відбору (як випадкових, так і систематичних) наз. репрезентативністю, відсутність систематичних помилок вимірювання наз. правильністю, а відсутність випадкових помилок вимірювання — точністю (або стабільністю) інформації. Таким чином, інформація є надійною за умови, що вона є одночасно валідною, правильною і точною. Інша класифікація даватиме інші характеристики надійності інформації.

Див. Валідність соціологічної інформації, Точність соціологічної інформації, Помилки.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити