Соціологія короткий енциклопедичний словник - 2020


ВІДБІР ВИПАДКОВИЙ ОДИНИЦЬ СУКУПНОСТІ

ВІДБІР ВИПАДКОВИЙ ОДИНИЦЬ СУКУПНОСТІ — це такий відбір соціол. інформації, за якого кожна з одиниць генеральної сукупності має однакову ймовірність потрапити до вибіркової сукупності. Є кілька видів випадкового відбору:

а) ймовірнісний відбір — за якого, по-перше, кожна одиниця генеральної сукупності зберігає однакову або майже однакову ймовірність бути відібраною до вибіркової сукупності і, по-друге, сформована таким чином вибіркова сукупність повинна мати досить великий обсяг. В теорії вибіркового методу виділяють два різновиди ймовірнісних відборів: повторні та безповторні. Вони відмінні між собою не тільки технікою відбору одиниць з генеральної сукупності, а й ступенем точності результатів. За повторного відбору одиниці сукупності протягом усього процесу відбору зберігають однакову ймовірність потрапити до вибіркової сукупності. Це досягається поверненням відібраних одиниць до генеральної сукупності. Відбір щоразу мовби починається спочатку. За безповторного відбору для одиниць імовірність потрапити до вибіркової сукупності постійно зростає, оскільки відібрані одиниці вже не підлягають подальшому відбору. Середніх квадратичних помилок безповторних відборів завжди менше, ніж середніх квадратичних помилок повторних відборів того ж обсягу. Тому використання формул обчислення статист, помилок повторної вибірки підвищує надійність результатів, отриманих у безповторному відборі. Практично ймовірнісна вибірка може бути використана тільки при вивченні об'єктів невеликого обсягу. Це пов'язано з труднощами складання списків одиниць, що становлять об'єкт дослідження;

б) районований відбір здійснюється на основі розподілу заданої кількості одиниць дослідження, що відбираються, тобто обсягу вибірки, між т. зв. районами, типами — групами елементів генеральної сукупності, які виділяються відповідно до значень деякої заданої «базової ознаки», що вивчається в обстеженні, або тісно пов'язаної з нею групи ознак. Таким чином, «райони», що виділяються, будуть внутрішньо однорідними, але водночас і відмінними один від одного і, взяті разом, вичерпують усю сукупність. Розшарування неоднорідної генеральної сукупності — виокремлення типових груп — слід провадити таким чином, щоб виділити якісно різні типи об'єктів. Це розшарування може бути обумовлене і організаційними міркуваннями. З урахуванням предмета, цілей і завдань дослідження слід підходити і до визначення кількості шарів, що не виключає використання статист, методів, заснованих на взаємозв'язку кількості шарів з оцінкою дисперсії базової ознаки або з обсягом витрат на проведення обстеження. Найбільш точні результати отримують у тих випадках, коли типові групи виділені таким чином, що одиниці в середині кожної з них мають найбільшу схожість, тоді як одиниці з різних «районів» помітно різняться, оскільки помилка районованої вибірки зумовлена лише варіацією в середині виділених типових груп. Як. ознаки для розшарування використовують лише ознаки, які корелюють з характеристиками, що досліджуються. Відсоткове представництво таких ознак у генеральній сукупності відоме, їх наявність чи відсутність у кожній одиниці сукупності вже до початку дослідження може бути чітко визначена;

в) гніздовий відбір. Під гніздом розуміють внутрішньо неоднорідний об'єкт репрезентації, в якому, як правило, обстежуються всі одиниці дослідження, що входять до нього. Гнізда — це завжди елементи проміжних ступенів вибірки — об'єкти репрезентації. Гнізда виділяються за принципом прямо протилежним принципові формування шарів — районів, який потребує однорідності елементів, що об'єднуються в шар. Ефективність гніздового відбору багато в чому залежить від того, які саме структурні одиниці обрані як гнізда. Особливе значення має співвідношення кількості відібраних гнізд та обсягу вибірки з кожного гнізда. За інших рівних умов краще збільшити кількість гнізд, що включаються до вибірки, і відповідно до неї зменшити обсяг вибірки з кожного гнізда;

г) систематичний відбір одиниць спостереження або об'єктів репрезентації здійснюється через один і той самий інтервал (крок), у впорядкованому за абеткою або пронумерованому списку. При цьому перший номер у списку визначається випадково. Сист. відбір близько стикається з районованим відбором і тому в ряді випадків помилки репрезентативності при сист. відборі можуть бути нижчі, ніж при ймовірнісному. Однак якщо у складеному списку елементів генеральної сукупності має місце періодичність, що збігається з кроком сист. відбору, то в даному разі відбувається зсув результатів і з'являється загроза виникнення сист. помилок.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити