Соціологія: загальний курс. Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти України

ВСТУП

Наукою, яка утверджує погляд на громадянське суспільство як на об'єктивно взаємопов'язане ціле, а не як на щось механічно поєднане, є соціологія. Саме вона з'ясовує місце і функції кожного соціального явища і процесу в межах соціологічного цілого, дає людям потрібні орієнтири, допомагає зрозуміти обставини життя, що їх оточують, сприяє пошуку виходу з лабіринту умов соціального буття, служить своєрідним компасом у буремному морі людських відносин.

Високий моральний та гуманістичний смисл соціологічної науки полягає у здатності діагностувати і лікувати соціальні хвороби, виконувати прогностичні та прикладні функції як на рівні макросоціальних процесів і систем, так і на мікрорівні їх функціонування. Соціологія одночасно прагне до понятійно-абстрактного осмислення соціального і до конкретного опису соціальних феноменів реального життя людини, забезпечуючи водночас осмислення всієї цілісності процесу життя.

Особливе місце соціології в системі соціальних і гуманітарних наук полягає в тому, що вона формує у людей соціологічні культуру та мислення, здатність правильно сприймати соціальні процеси, що відбуваються у нашому посткомуністичному суспільстві, сприяє формуванню знань про соціальну дійсність, пояснює логіку процесів соціального розвитку, розробляє концептуальний апарат, методологію та . методику соціологічних досліджень.

Процес трансформації, який розпочався в Україні на рубежі 80 — 90-х рр. XX ст. повинен докорінно змінити мову, методи викладання і вивчення соціології, очистити її від схоластичних понять марксистської соціології, подолати вузько практичну спрямованість, ізоляцію від світової соціологічної думки. Завдання побудови сучасного демократичного суспільства, утвердження передової соціологічної культури висувають па перший план, проблему переосмислення традиційних підходів до аналізу складних соціологічних явищ і процесів, вимагають від вітчизняних соціологів розробки ряду актуальних проблем суспільного життя, вироблення нових соціологічних парадигм. Зростає актуальність питання повернення із забуття всієї соціологічної спадщини минулого, імен відомих українських соціологів, теоретичного і методичного оновлення понятійного апарату пізнання соціальної реальності. Все це сприятиме становленню соціології як науки та навчальної дисципліни, що прийшла у вищі навчальні заклади України в 1993 р.

Вже підготовлено та видано ряд посібників із соціології, зокрема: Захарченко М. В., Погорілий О. І. Історія соціології (від античності до початку XX ст.) (К.. 1993); Ручка А. О., Танчер В. В. Курс історії теоретичної соціології (К., 1995); Социология: Наука об обществе / Под общей ред. В. П. Андрущенко и Н. И. Горлача (Харьков, 1996); Соціологічна думка України / М. В. Захарченко, В. Ф. Бурлачук, М. О. Молчанов та ін. (К., 1996); Погорілий О. І. Соціологічна думка XX століття (К., 1996); Понова І. М. Соціологія. Пропедевтичний курс (К., 1996); Якуба О. О. Соціологія (Харків, 1996); Паніна Н. В. Технологія соціологічного дослідження (К, 1996); Побєда Н. О. Соціологія культури (Одеса, 1997); Черниш Н. Й. Соціологія; Курс лекцій. (Львів, 1998). Перевидана також праця М. Ю. Шаповала «Загальна соціологія» (К., 1996), яка була видана автором ще в 1929 р. у Призі.

Нині соціологія виявляє свою ефективність і цілком виправдовує себе і в навчальному процесі, і її практичних соціологічних дослідженнях. Освоєння майбутніми спеціалістами основних соціологічних категорій і теорій має бути важливою складовою частиною їх загальної професійної освіти, що сприятиме глибшому розумінню ними соціальної дійсності та визначенню свого місця в ній, концентрування особистих зусиль на вирішенні соціальних суперечностей.

Автор даної книги пропонує ще один варіант навчального посібника для студентів вищих навчальних закладів України І, II, III, IV рівнів акредитації, в якому робиться спроба систематизації уявлень про основні соціологічні теорії та знання, понятійний апарат соціології, коло проблем, що входять до її компетенції. При підготовці посібника автор намагався розглянути основні предметні галузі соціології, її найбільш значні школи і напрями. У відповідності з духом реформування нашого суспільства та національного відродження ставилося завдання не обмежитися понятійним рівнем аналізу, а висвітлити в навчальному посібнику актуальні проблеми становлення нової соціальної реальності в Україні.

В посібнику немає рясного цитування різних літературних джерел, яке, на думку автора, лише створює плутанину і не сприяє чіткій логіці викладу матеріали. Однак все, що в ньому викладається, є результатом опрацювання і систематизації під кутом зору сучасних методологічних підходів і аналітичних висновків автора ідей і положень фактичного матеріалу багатьох монографій, підручників і навчально-методичних посібників, виданих в 1990-х рр. українською і російською мовами (див. стор. 235 — 240).

Безумовно, не всі питання, що ставляться в посібнику, вдалося однаковою мірою вирішити: тут дався взнаки різний рівень розробки тих чи інших галузей соціології, різне трактування її теорій і структури, ролі та місця в системі соціальних і гуманітарних наук, а іноді і відсутність в Україні необхідної літератури, в основному теоретичного профілю. Автор буде вдячний всім, хто побажає висловити свої зауваження і побажання щодо поліпшення навчального посібника.Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити