Соціологія: загальний курс. Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти України

ЧАСТИНА ПЕРША.

СОЦІОЛОГІЯ ЯК НАУКА

Розділ 1.

ПРЕДМЕТ, СТРУКТУРА І ФУНКЦІЇ СОЦІОЛОГІЇ

1.4. Метод соціології


Кожна наука, визначаючи для себе особливу галузь пізнання, виробляє і свій, специфічний метод дослідження, яким вона користується поряд із загально — науковими методами, притаманними і іншим наукам. Вести розмову про метод соціології — це значить говорити про те, як, яким чином соціологія підходить до вивчення громадянського суспільства. Специфіка методу соціології визначається перш за все особливостями предмету даної науки. Для того, щоб зрозуміти своєрідність методу соціології, необхідно взяти до уваги наступні моменти:

✵ метод соціології не може бути адекватно зрозумілим поза визнанням методологічної ролі соціальної філософії стосовно соціології та інших суспільних наук. Проте соціально-філософський метод по-різному проявляється та модифікується в залежності від особливостей об'єкта і предмета тієї чи іншої суспільної науки. І в цьому плані метод соціології - це специфічний прояв, конкретизація соціально-філософського методу у всебічному вивченні громадянського суспільства як цілісної соціальної структури;

✵ вивчення в соціології громадянського суспільства саме як цілісної соціальної системи і під кутом зору суб'єктно — діяльнісного його боку зумовлює широке використання цією наукою методу структурно-функціонального аналізу, у відповідності з яким кожна сфера суспільного життя (економічна, політична, соціальна або духовна) і кожний її суб'єкт (особистість, група, клас, нація, сім'я та ін.) розглядаються як відповідні підсистеми, чим і визначається їх місце і роль в суспільстві (як системі), а також їх дія і взаємодія. Метод соціології вимагає вивчати громадянське суспільство з точки зору його структури, функціонування і розвитку;

✵ поняття «метод в соціології» використовується в узагальненому значенні. В структуру методу соціології слід включити методологічні принципи соціологічного дослідження громадянського суспільства на:

1) макрорівні (дослідження громадянського суспільства як цілісної соціальної системи);

2) на середніх рівнях (на рівнях окремих елементів і підсистем соціальної системи);

3) на мікрорівні (на рівні міжособистісної взаємодії);

✵ одна із важливих характеристик методу соціології полягає в тому, що у вивченні соціальної реальності соціологія опирається на емпіричні її дослідження. В межах такого дослідження, в свою чергу, використовуються найрізноманітніші методи: опитування, інтерв'ю, спостереження, аналіз документів, експеримент та ін. Те або інше дослідження в межах соціології можна вважати справді соціологічним, якщо воно прямо або опосередковано базується на вивченні емпірично перевірених соціологічних фактах та їх вимірах;

✵ під соціологічними методами слід розуміти правила і прийоми, за допомогою яких факти, гіпотези і події узгоджуються між собою.

Вирішальне значення методу соціології полягає в тому, що справді «науковим може бути визнане лише знання, здобуте на основі суворого дотримання вимог соціологічного методу.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити