Хімія - Дидактичні матеріали для 8 класу. Частина 1 - 2016

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ З ХІМІЇ ДЛЯ 8 КЛАСУ

Т. А. Білецька, старший учитель хімії вищої категорії Конотопської ЗОШ № 5

Календарно-тематичне планування з хімії для 8 класу складено відповідно до нового Державного стандарту (постанова від 23 листопада 2011 р. № 1392) та Програми для загальноосвітніх навчальних закладів: Хімія. 7-9 класи (наказ № 585 від 29.05.2015 «Про затвердження змін до навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня»).

У запропонованому календарному плануванні визначено поурочний зміст навчального матеріалу, лабораторні та демонстраційні досліди відповідно до теми уроку, місце використання розрахункових задач та виконання проектів. Зазначено місце домашнього експерименту та екскурсійних об'єктів протягом навчального року.

№ уроку

№ уроку

Дата

Тема уроку

Досліди д/з

1

2

3

4

5

Повторення найважливіших питань курсу хімії 7 класу (3 години)

1

1


Найважливіші хімічні поняття. Прості й складні речовини (кисень, вода). Реакція розкладу, сполучення


2

2


Відносна молекулярна маса, її обчислення за хімічною формулою


3

3


Масова частка елемента в складній речовині


4

4


Масова частка розчиненої речовини


Тема 1. періодичний закон і періодична система хімічних елементів. Будова атома (14 годин)

5

1


Короткі історичні відомості про спроби класифікації хімічних елементів


6

2


Поняття про лужні, інертні елементи, галогени


7

3


Періодичний закон Д. І. Менделєєва. Структура періодичної системи хімічних елементів

Демонстрація № 1

8-9

4-5


Будова атома. Склад атомних ядер (протони й нейтрони). Протонне число. Нуклонне число

Демонстрація № 2

10

6


Ізотопи. Нуклід. Сучасне формулювання періодичного закону


11

12

7-8


Будова електронних оболонок атомів хімічних елементів № 1-20. Стан електронів у атомі. Електронні орбіталі. Енергетичні рівні та підрівні, їх заповнення електронами в атомах хімічних елементів № 1-20

Демонстрації № 2, 3

13

9


Електронні та графічні електронні формули атомів хімічних елементів № 1-20. Поняття про радіус атома


14

10


Періодична система хімічних елементів з позиції теорії будови атома


15

16

11

12


Характеристика хімічних елементів № 1-20 за їхнім місцем у періодичній системі та будовою атома


17

13


Значення періодичного закону


18

14


Узагальнення та систематизація знань з теми «Періодичний закон і періодична система хімічних елементів. Будова атома»


19

15


Захист навчальних проектів:

«З історії відкриття періодичної системи хімічних елементів», «Форми періодичної системи хімічних елементів»


Тема 2. Хімічний зв'язок і будова речовини (9 годин)

20

1


Природа хімічного зв'язку. Електронегативність елементів


21

2


Ковалентний зв'язок, його утворення. Полярний і неполярний ковалентний зв'язок


22

3


Електронні формули молекул


23

4


Йони. Йонний зв'язок, його утворення


24

5


Ступінь окиснення. Визначення ступеня окиснення елемента за хімічною формулою сполуки


25

6


Складання формули сполуки за відомими ступенями окиснення елементів


26

7


Кристалічні ґратки. Атомні, молекулярні та йонні кристали

Демонстрації № 4, 5

27

28

8-9


Залежність фізичних властивостей речовин від типів кристалічних ґраток

Навчальний проект «Залежність фізичних властивостей речовин від типів кристалічних ґраток»

Лабораторний дослід № 1

Демонстрація № 6 Демонстраційний експеримент № 1

29

10


Узагальнення та систематизація знань з теми «Хімічний зв'язок і будова речовини»


30

11


Контрольна робота № 1 з теми «Хімічний зв'язок і будова речовини»


Тема 3. Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами (9 годин)

31

1


Кількість речовини. Моль — одиниця кількості речовини


32-33

2-3


Число Авогадро. Обчислення числа частинок (атомів, молекул, йонів) у певній кількості речовини, масі, об'ємі


34

35

4-5


Молярна маса. Обчислення за хімічною формулою маси певної кількості речовини й кількості речовини за відомою масою


36

37

6-7


Закон Авогадро. Молярний об'єм газів. Обчислення об'єму певної маси або кількості речовини відомого газу за нормальних умов


38

39

8-9


Відносна густина газів. Обчислення з використанням відносної густини газів


40

10


Узагальнення та систематизація знань з теми «Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами»


Тема 4. основні класи неорганічних сполук (25 годин)

41

1


Класифікація неорганічних сполук, їхні склад і номенклатура


42

2


Фізичні властивості оксидів

Демонстрація № 7

43

44

3-4


Хімічні властивості осн вних, кислотних і амфотерних оксидів: взаємодія з водою, кислотами, лугами, іншими оксидами

Демонстрація № 8

45

5


Загальні способи одержання оксидів


46

6


Фізичні властивості кислот

Демонстрація № 9

47

48

7-8


Хімічні властивості кислот: дія на індикатори, взаємодія з металами, основними оксидами, основами, солями. Ряд активності металів

Демонстрація № 10

Лабораторний дослід № 4, 5 Демонстрація № 15

49

9


Реакції заміщення й обміну


50

10


Заходи безпеки під час роботи з кислотами


51

11


Загальні способи одержання кислот


52

12


Поширеність у природі та використання оксидів і кислот. Вплив на довкілля.

Захист проекту «Хімічний склад і використання мінералів»


53

13


Узагальнення та систематизація знань з теми «Оксиди і кислоти»


54

14


Фізичні властивості основ

Демонстрація № 11

55

15


Хімічні властивості лугів: дія на індикатори, взаємодія з кислотами, кислотними оксидами, солями. Реакція нейтралізації

Демонстрація № 12

Лабораторний дослід № 2, 3

56

16


Хімічні властивості нерозчинних основ: взаємодія з кислотами й розкладання внаслідок нагрівання

Демонстрація № 13

57

17


Заходи безпеки під час роботи з лугами


58

18


Хімічні властивості амфотерних гідроксидів (Алюмінію, Цинку): взаємодія з кислотами, лугами (в розчині, під час сплавляння)

Демонстрація № 14

59

19


Фізичні властивості середніх солей

Демонстрація № 16

60-61

20

21


Хімічні властивості середніх солей: взаємодія з металами, кислотами, лугами, іншими солями

Лабораторний дослід № 6, 7, 8 Демонстрація № 17

62

22


Загальні способи одержання основ і середніх солей. Захист проекту «Сполуки основних класів у будівництві й побуті».

Вирощування кристалів солей


63

23


Практична робота № 1. Дослідження властивостей основних класів неорганічних сполук


64

24


Розрахунки за хімічними рівняннями маси, об'єму, кількості речовини реагентів та продуктів реакцій


65

67

25

27


Генетичні зв'язки між основними класами неорганічних сполук. Поширеність у природі та використання основ і середніх солей.

Захист проекту «Вплив хімічних сполук на довкілля і здоров'я»

Демонстрації № 18,19

68

28


Практична робота № 2. Розв'язування експериментальних задач

Лабораторний дослід № 9

69

29


Узагальнення та систематизація знань з теми «Основні класи неорганічних сполук»

Демонстраційний експеримент № 3

70

30


Контрольна робота № 2 з теми «Основні класи неорганічних речовин»


71

31


Екскурсія у краєзнавчий музейPersonalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити