Хімія - Дидактичні матеріали для 8 класу. Частина 1 - 2016

ХІМІЧНІ ДИКТАНТИ ДО КУРСУ ХІМІЇ У 8 КЛАСІ

В. О. Біла, вчитель хімії вищої категорії КСШ № 9

Оновлення цілей та змісту навчання, зокрема з хімії, потребує оновлення методичного інструментарію вчителя, переходу до системного використання ефективніших педагогічних технологій, націлених на організацію більш продуктивної освітньої діяльності учнів.

Хімічні диктанти — це ефективний спосіб швидко перевіряти знання учнів як в усній, так і письмовій формах.

Хімічні диктанти — це швидка контрольна робота з елементами інтерактивних вправ і тестування. Вони можуть бути використані на різних етапах уроку: актуалізація опорних знань, закріплення знань, вивчення нового матеріалу.

Запропонований збірник хімічних диктантів, на думку автора, допоможе вчителю здійснювати систематичний контроль навчальних досягнень учнів як в усній, так і в письмовій формі, що дозволить оцінити їхні знання.

Основою хімічних диктантів є різнорівневі та різноманітні питання.

За кожну правильну відповідь учень отримує 1 бал, але якщо він дав повну, розгорнуту відповідь, то може отримати 1,5-2 бали (на розсуд учителя). Таким чином, за правильні відповіді на всі питання тесту учень може отримати від 10 до 12 балів.

Хімічні диктанти доцільно використовувати як для диференційованого, так і для інтерактивного навчання. Якщо в класі присутні учні з різним рівнем навчальних досягнень, то диктант копіюють та розрізають навпіл, і учні отримують 5 питань замість 10, а сильніші учні можуть відповісти на обидва варіанти. Використання диктантів в умовах інтерактиву можливо тому, що в їхню основу покладено елементи гри (діти змагаються між собою або з учителем).

Найважливіші поняття хімії

1. Яка наука вивчає речовини, їхні властивості, перетворення та явища, що супроводжують ці перетворення? (Хімія)

2. Як називають те, із чого складаються фізичні тіла? (Речовини)

3. Як називають речовину, у якій майже немає домішок? (Чистою)

4. Як називають різні зміни, що відбуваються навколо нас? (Явища)

5. Як називають ознаки, що дозволяють відрізнити одні речовини від інших або встановити подібність між ними? (Властивості речовин)

6. Як називається дрібна, електронейтральна, хімічно неподільна частинка речовини, що складається з позитивно зарядженого ядра й негативно зарядженої електронної оболонки? (Атом)

7. Як називають вид атомів з певним зарядом ядра? (Хімічний елемент)

8. Як називають заряджені частинки, на які перетворюються атоми (групи атомів) внаслідок утрати або приєднання електронів? (Йони)

9. Як називається умовний запис якісного й кількісного складу речовини за допомогою хімічних символів та індексів? (Хімічна формула)

10. Як позначають відносну атомну масу? (Ar)

11. Як позначають відносну молекулярну масу? (Mr)

12. Як називається відношення маси молекули до 1/12 маси атома Карбону? (Відносна молекулярна маса)

13. Чому дорівнює відносна молекулярна маса водню? (2)

14. Чому дорівнює відносна молекулярна маса води? (18)

15. Як називається властивість атомів хімічного елемента з'єднуватися з певним числом атомів того самого або інших хімічних елементів? (Валентність)

16. Запишіть формулу, за допомогою якої можна визначити масову частку хімічного елемента за відомою формулою речовини.

17. Як називаються явища, під час яких речовини не перетворюються на інші? (Фізичні)

18. Як називаються явища, під час яких з одних речовин утворюються інші? (Хімічні)

19. Як називаються речовини, що вступають у реакцію? (Вихідні, або реагенти)

20. Як називаються речовини, які утворюються в результаті реакції? (Продукти реакції)

21. Як класифікують хімічні елементи? (Металічні та неметалічні)

22. Які ознаки хімічної реакції? (Зміна забарвлення, виділення газу, утворення осаду, поява запаху, виділення або поглинання теплоти, поява світіння, полум'я)

23. Як називається умовний запис хімічної реакції за допомогою хімічних формул і коефіцієнтів? (Хімічне рівняння)

24. На підставі якого закону складаються хімічні рівняння? (Закону збереження маси речовини)

Спроби класифікації хімічних елементів. Лужні метали

1. Якою була перша спроба класифікації хімічних елементів 1804 року німецьким хіміком Берцеліусом? (Поділ на метали та неметали)

2. Який із наведених металів не належить до родини лужних металів: літій, натрій, калій, мідь, цезій? (Мідь)

3. Яку валентність виявляють у сполуках усі лужні метали? (І)

4. Якими за хімічною активністю є лужні метали? (Дуже активні)

5. Чому лужні метали зберігають у закритих посудинах під шаром гасу або в запаяних ампулах, з яких видалено повітря? (Бо вони практично миттєво реагують з киснем повітря.)

6. Який газ виділяється під час взаємодії лужних металів з водою? (Водень)

7. Які речовини, крім водню, утворюються під час взаємодії лужних металів з водою? (Луги)

8. До якого класу неорганічних речовин належать речовини, що утворюються під час взаємодії лужних металів з неметалами: хлором, сіркою? (Солі)

9. Як змінюється активність лужних металів зі збільшенням відносної атомної маси? (Збільшується)

10. Як змінюється швидкість, розчинність у воді лужних металів зі збільшенням відносної атомної маси? (Збільшується)

11. Назвіть фізичні властивості лужних металів. (Мають металічний блиск, м'які, пластичні, легкоплавкі, невелика густина, добре проводять електричний струм і тепло.)

12. Який із лужних металів можна розплавити, тримаючи в руці запаяну ампулу з цим металом? (Цезій, Францій)

спроби класифікації хімічних елементів. Галогени

1. Який із неметалів не належить до природної родини галогенів: флуор, хлор, бром, фосфор, йод? (Фосфор)

2. Скільки атомів входить до складу молекули простої речовини галогену? (Два)

3. Назвіть галоген, який за стандартних умов є рідиною. (Бром)

4. Назвіть галоген, який за стандартних умов є твердою речовиною. (Йод)

5. Що означає назва галогенів у перекладі з грецької? («Солероди»)

6. До якого класу неорганічних речовин належать сполуки, що утворюються в результаті взаємодії галогенів з металами? (Солі)

7. Чому в природі галогени трапляються лише у вигляді сполук? (Бо вони хімічно активні)

8. Що являють собою водні розчини сполук галогенів з Гідрогеном? (Кислоти)

9. Який із галогенів хімічно найактивніший? (Флуор)

10. Чи мають забарвлення прості речовини — галогени? (Так)

11. Яку фізичну величину брав за основу під час спроби класифікувати хімічні елементи 1864 року німецький хімік Л. Мейер? (Відносну атомну масу)

12. Кому вдалося об'єднати всі хімічні елементи в струнку систему і в якому році? (Д. І. Менделєєву, 1869 року)

Періодичний закон Д. І. Менделєєва

1. До якої природної родини хімічних елементів належать Флуор, Хлор, Бром, Йод? (Галогени)

2. До якої природної родини хімічних елементів належать Літій, Натрій, Калій? (Лужні метали)

3. Скільки всього груп подібних за властивостями елементів було відомо за часів Менделєєва? (6 груп)

4. Яку характеристику обрав Менделєєв за основу систематизації хімічних елементів? (Відносну атомну масу)

5. Як змінюються властивості елементів, розміщених у ряд за порядком збільшення їх відносних атомних мас? (Періодично)

6. Скільки всього хімічних елементів було відомо на той час? (63)

7. У якому році Менделєєв сформулював періодичний закон? (1869)

8. Як змінюється валентність елементів у вищих оксидах, розміщених у ряд за порядком збільшення їх відносних атомних мас? (Періодично)

9. На які ще ознаки звертав увагу Менделєєв, крім відносної атомної маси, працюючи над систематизацією хімічних елементів? (Хімічні властивості)

10. У періодичній залежності від чого (за Д. І. Менделєєвим) перебувають властивості елементів, а тому і властивості утворених ними простих і складних речовин? (Від величини атомних мас елементів)

11. Як називають повторення однакових ознак у хімічних елементів, розміщених у ряд за порядком збільшення їх відносних атомних мас? (Періодичністю)

12. Чи існує між усіма хімічними елементами, як подібними за властивостями, так і відмінними, природний зв'язок, який об'єднує всі елементи в єдину систему? (Так)

Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва

1. У якому році було відкрито періодичний закон? (1869)

2. Яку характеристику обрав Менделєєв за основу систематизації хімічних елементів? (Відносну атомну масу)

3. Чому в першій періодичній системі багато клітинок залишалися вільними? (Відповідні елементи ще не було відкрито)

4. Як називають горизонтальний ряд хімічних елементів, розміщених за порядком збільшення їх відносних атомних мас, що починається лужним металом і закінчується інертним газом? (Період)

5. Як називають вертикальний стовпчик періодичної системи, у якому один під одним розміщені подібні за властивостями хімічні елементи?(Група)

6. Скільки всього періодів у періодичній системі? (7)

7. Скільки всього груп у періодичній системі? (8)

8. На які підгрупи поділяється кожна група? (Головна й побічна)

9. Як поділяють періоди? (На малі й великі)

10. Як змінюються неметалічні властивості в періодах зі збільшенням відносної атомної маси (зліва направо)? (Посилюються)

11. Як змінюються металічні властивості в групах зі збільшенням відносної атомної маси (згори вниз)? (Посилюються)

12. Чому зазвичай відповідає вища валентність елементів у групах? (Номеру групи)

Будова атома. Фізичний зміст періодичного закону

1. Як називають причини періодичної зміни властивостей елементів залежно від збільшення їх атомних мас? (Фізичний зміст періодичного закону)

2. Яке відкриття відіграло велику роль у встановленні складної природи атома й розкритті його структури? (Відкриття радіоактивності)

3. Як називають елементи, які випромінюють невидимі для ока промені? (Радіоактивними)

4. З яких частинок складається атом за моделлю Резерфорда, запропонованою 1911 року? (З позитивно зарядженого ядра й негативно заряджених електронів)

5. Розкрийте фізичний зміст порядкового номера хімічного елемента в періодичній системі. (Він дорівнює величині заряду ядра, кількості електронів у атомі.)

6. У періодичній залежності від якої характеристики перебувають властивості елементів і властивості утворених ними простих і складних речовин за сучасним формулюванням періодичного закону? (Від величини заряду ядер їхніх атомів.)

7. За порядком збільшення якої величини розміщені елементи в періодичній системі? (Заряду ядер їхніх атомів)

8. Хто вперше виявив явище радіоактивності? (Французький фізик Антуан Анрі Беккерель)

9. Хто запропонував термін «радіоактивність»? (Марія Склодовська-Кюрі)

10. Що являють собою а-промені? (Ядра атомів елемента Гелію)

11. Що являють собою -промені? (Потік електронів)

12. Що являє собою -випромінювання, яке не відхиляється в електричному полі? (Електромагнітні хвилі)

Склад атомних ядер. Ізотопи

1. З яких частинок складається атом? (З позитивно зарядженого ядра й негативно заряджених електронів)

2. З яких частинок складається ядро атома? (З протонів і нейтронів)

3. Яка частинка має заряд +1, масу 1? (Протон)

4. Яка частинка має заряд -1, масу 0? (Електрон)

5. Яка частинка має заряд 0, масу 1? (Нейтрон)

6. Як називають загальну кількість протонів і нейтронів? (Нуклонне число)

7. Як називають різновиди атомів (атомних ядер) з певним числом протонів і нейтронів? (Нукліди)

8. Як називають вид атомів з однаковим зарядом ядра (протонним числом)? (Хімічний елемент)

9. Як називають нукліди одного хімічного елемента, які мають однакове протонне число, але відрізняються нуклонними числами? (Ізотопи)

10. Як називають процеси радіоактивного розпаду, під час яких відбувається перетворення одних атомів на інші? (Ядерні реакції)

11. На які групи поділяють ізотопи? (Стабільні й радіоактивні)

12. Як називають інтервал часу, протягом якого кількість радіоактивних атомів одного елемента зменшується вдвічі? (Період піврозпаду)

Стан електронів у атомі. Будова електронної оболонки атома

1. Як називають тривимірну ділянку простору біля ядра, у якій перебування електрона найімовірніше? (Атомна орбіталь)

2. Скільки електронів може перебувати на одній орбіталі? (Два)

3. Як називають орбіталі, що мають сферичну (кулясту) форму та форму гантелі (об'ємної вісімки)? (s-орбіталь, р-орбіталь)

4. Яку систему утворюють в атомі електрони? (Електронну оболонку)

5. Чим пояснюється те, що електрони в атомі розміщуються на різній відстані від ядра? (Різним запасом енергії)

6. Як називають сукупність електронів, які рухаються на приблизно однаковій відстані від ядра? (Електронні шари)

7. Чому дорівнює число енергетичних рівнів у атомі певного елемента? (Номеру періоду)

8. Чому дорівнює число електронів на зовнішньому енергетичному рівні атома елемента головної підгрупи певної групи? (Номеру групи)

9. Як називають електрони зовнішнього енергетичного рівня, які визначають властивості елемента? (Валентні електрони)

10. Як називають енергетичний рівень, що містить максимальну кількість електронів? (Завершеним)

Залежність властивостей елементів від періодичної зміни електронних структур атомів (з використанням періодичної системи хімічних елементів)

1. З чим пов'язана періодична зміна властивостей елементів протягом збільшення заряду ядра? (З періодичною зміною структури зовнішнього рівня)

2. Як змінюється радіус атома в періодах зі збільшенням зарядів ядер атомів? (Зменшується)

3. Як змінюється радіус атома в групах зі збільшенням зарядів ядер атомів? (Збільшується)

4. Для яких елементів (металів чи неметалів) характерний порівняно великий радіус атомів? (Для металів)

5. Яка властивість електронів є головною особливістю елементів з металічними властивостями? (Відносна легкість відривання електронів)

6. Як називають властивість атомів елементів відтягувати на себе електронну густину (порівняно з іншими елементами сполуки)? (Електронегативність)

7. У якого елемента електронегативність найбільша? (Флуор)

8. Як змінюється електронегативність у періодах зліва направо? (Збільшується)

9. Як змінюється електронегативність у групах згори вниз? (Зменшується)

10. У яких елементів (металів чи неметалів) електронегативність вища? (У неметалів)

11. Як змінюються металічні властивості у групах згори вниз? (Посилюються)

12. Як змінюються неметалічні властивості в періодах зліва направо? (Посилюються)

Періодична система хімічних елементів у світлі сучасних уявлень про будову атома (з використанням періодичної системи хімічних елементів)

1. Як називають елементи, в атомах яких заповнюються s-орбіталі? (s-елементи)

2. Як називають елементи, в атомах яких заповнюються р-орбіталі? (р-елементи)

3. Який рівень заповнюється у s- і р-елементів? (Зовнішній)

4. Який рівень заповнюється у d-елементів? (Передзовнішній)

5. До яких підгруп належать d-елементи? (До побічних)

6. Які елементи утворюють головні підгрупи? (s- і р-елементи)

7. Чому дорівнює валентність елементів у їх вищому оксиді? (Номеру групи)

8. У якого елемента сильніше виражені металічні властивості: у Натрію чи Магнію? (У Натрію)

9. У якого елемента сильніше виражені металічні властивості: у Магнію чи Кальцію? (У Кальцію)

10. У якого елемента сильніше виражені неметалічні властивості: в Оксигену чи Флуору? (У Флуору)

11. У якого елемента сильніше виражені неметалічні властивості: в Оксигену чи Сульфуру? (В Оксигену)

Ковалентний зв'язок

1. З яких частинок складаються речовини? (Атоми, молекули, йони)

2. Як називають взаємодію атомів або будь-яких інших частинок у речовині, яка зумовлює їхнє сполучення в молекули чи кристали? (Хімічний зв'язок)

3. Як називають хімічний зв'язок, що утворюється за допомогою спільних електронних пар? (Ковалентний)

4. Як називають формули, у яких спільні електронні пари зображені рискою? (Графічними, структурними)

5. Як називають ковалентний зв'язок, у якому спільна електронна пара належить обом атомам однаковою мірою? (Неполярний)

6. Як називають ковалентний зв'язок, у якому спільна електронна пара зміщується до атома з більшою електронегативністю? (Полярний)

7. Як називають електрони, які беруть участь в утворенні хімічних зв'язків? (Валентні)

8. Наведіть приклади речовин з ковалентним полярним зв'язком. (H2O, NH3, SO2, HCl)

9. Наведіть приклади речовин з ковалентним неполярним зв'язком. (H2, Cl2, N2, O2)

Йонний зв'язок

1. Як називають електрично заряджені частинки речовини, що утворилися з атомів або атомних груп унаслідок утрати або приєднання електронів? (Йони)

2. Як називають речовини, що складаються з йонів? (Йонні сполуки)

3. Як називають хімічний зв'язок, утворений за допомогою взаємодії йонів? (Йонний зв'язок)

4. Наведіть приклад речовин з йонним типом хімічного зв'язку. (NaCl, KBr, NaOH, MgS)

5. Як заряджені йони, які утворюються внаслідок утрати електронів атомами типових металів? (Позитивно)

6. Як заряджені йони, які утворюються внаслідок приєднання електронів атомами типових неметалів? (Негативно)

7. Чому дорівнює заряд утвореного йона, якщо атом утратив три електрони?(+3)

8. Чому дорівнює заряд утвореного йона, якщо атом приєднав два електрони?(-2)

9. Скільки електронів має містити зовнішній енергетичний рівень атома, щоб бути стійким? (Вісім)

10. Якими речовинами є йонні сполуки у твердому стані? (Кристалічними)

Валентність і ступінь окиснення елементів

1. Як називається фізична величина, що визначається числом ковалентних зв'язків, якими атом з'єднаний з іншими атомами? (Валентність)

2. Як називають умовний заряд атома в речовині, який виник би за умови, коли спільні електронні пари повністю змістилися б до більш електронегативного атома? (Ступінь окиснення)

3. Як називають властивість атомів елементів відтягувати на себе електронну густину? (Електронегативність)

4. Який елемент є найбільш електронегативним? (Флуор)

5. Який елемент є найменш електронегативним? (Цезій)

6. Яке значення ступеня окиснення мають атоми в простих речовинах? (Нульове)

7. Чому дорівнює алгебраїчна сума ступенів окиснення всіх атомів у сполуці? (Нулю)

8. Чому дорівнює найвищий позитивний ступінь окиснення атомів елементів певної групи головної підгрупи? (Номеру групи)

9. Чому дорівнює ступінь окиснення лужних металів у сполуках? (+1)

10. Який ступінь окиснення має Флуор у сполуках? (-1)

11. Чому зазвичай дорівнює ступінь окиснення Оксигену в сполуках? (-2)

12. Який ступінь окиснення зазвичай Гідрогену в сполуках? (+1)

Кількість речовини. Моль — одиниця кількості речовини. Число Авогадро

1. Запишіть формулу купрум (II) оксиду. (CuO)

2. Запишіть формулу барій оксиду. (BaO)

3. Запишіть формулу натрій оксиду. (Na2O)

4. Як позначають кількість речовини? (n)

5. Як позначають загальне число структурних частинок? (N)

6. Як позначають сталу Авогадро? (NA)

7. Запишіть формулу простої речовини кисню. (O2)

8. Чому дорівнює число Авогадро? (6,02 ∙ 1023 моль-1)

9. Запишіть формулу простої речовини водню. (Н2)

10. Запишіть формулу карбон (IV) оксиду. (CO2)

11. Запишіть формулу, за якою можна визначити кількість речовини, якщо відомо загальне число структурних частинок.

(n = )

12. У яких одиницях вимірюють кількість речовини? (Моль)

Молярна маса

1. Як позначають відносну молекулярну масу? (Mr)

2. Як позначають кількість речовини? (n)

3. Як позначають молярну масу? (М)

4. Запишіть формулу барій оксиду. (BaO)

5. Запишіть формулу, за якою можна обчислити кількість речовини, якщо відома маса речовини.

(n = )

6. Запишіть одиницю вимірювання молярної маси. (г/моль)

7. Запишіть формулу нітроген (V) оксиду. (N2O5)

8. Чому дорівнює число Авогадро? (6,02 ∙ 1023 моль-1)

9. Запишіть формулу, за якою можна визначити кількість речовини, якщо відомо загальне число структурних частинок.

(n = )

10. Запишіть формулу кисню. (O2)

11. Як позначають число Авогадро? (NA)

Закон об'ємних відношень газів. Молярний об'єм газів

1. Як позначають молярну масу? (М)

2. Запишіть одиницю вимірювання молярної маси. (г/моль)

3. Чому дорівнює число Авогадро? (6,02 ∙ 1023 моль-1)

4. Як позначають молярний об'єм? (Vm)

5. Чому дорівнює об'єм 1 моль будь-якого газу за нормальних умов? (22,4 л)

6. Запишіть формулу, за якою можна обчислити кількість речовини, якщо відома маса речовини.

(n = )

7. Запишіть формулу, за якою можна визначити кількість речовини, якщо відомо загальне число структурних частинок.

(n = )

8. Запишіть формулу, за якою можна обчислити кількість речовини, якщо відомо об'єм газоподібної речовини.

(n = )

9. Як позначають кількість речовини? (n)

10. Чому дорівнює кількість речовини водню, якщо його об'єм за н. у. дорівнює 44,8 л? (2 моль)

11. Як позначають відносну молекулярну масу? (Mr)

12. Запишіть прізвище вченого, який виконав перші кількісні дослідження реакцій між газами. (Ж.Л. Гей-Люссак)

Відносна густина газів

1. Запишіть формулу, за якою можна обчислити кількість речовини, якщо відома маса речовини.

(n = )

2. Запишіть формулу, за якою можна обчислити відносну густину карбон (IV) оксиду за воднем.

(DH2 (CO2) = )

3. Чому дорівнює об'єм 1 моль будь-якого газу за нормальних умов? (22,4 л)

4. Запишіть формулу, за якою можна обчислити густину газоподібної речовини, якщо відома її молярна маса.

(p = )

5. Запишіть формулу, за якою можна обчислити відносну густину кисню за вуглекислим газом.

(Dco2 (O2) = )

6. Чому дорівнює кількість речовини азоту, якщо його об'єм за н. у. дорівнює 11,2 л? (0,5 моль)

7. Запишіть формулу, за якою можна обчислити кількість речовини, якщо відомо об'єм газоподібної речовини.

(n = )

8. Запишіть формулу, за якою можна обчислити відносну густину вуглекислого газу за повітрям.

(Dпов.(СО2) =

9. Чому дорівнює число Авогадро? (6,02 ∙ 1023 моль-1)

10. Запишіть одиницю вимірювання молярної маси. (г/моль)

11. Запишіть формулу, за якою можна обчислити густину речовини. (p = )

12. Запишіть одиницю вимірювання кількості речовини. (Моль)

Склад і назви оксидів

1. Яка кількість елементів входить до складу оксидів? (Два)

2. Атоми якого елемента обов'язково входять до складу оксидів? (Оксигену)

3. Яка валентність Оксигену в оксидах? (ІІ)

4. Запишіть формулу алюміній оксиду. (Al2O3)

5. За допомогою якого допоміжного слова утворюють назву оксидів? (Оксид)

6. У якому випадку в назві оксиду вказують валентність елемента, сполученого з Оксигеном? (Коли його валентність змінна)

7. Назвіть найпоширеніший оксид у природі. (Вода)

8. Який оксид поглинають рослини під час повітряного живлення? (Вуглекислий газ)

9. На які групи поділяють оксиди за складом? (Оксиди металів і оксиди неметалів)

10. Наведіть приклади оксидів, які за нормальних умов перебувають у твердому агрегатному стані. (Оксиди металів, P2O5, SiO2, SO3)

11. Наведіть приклади оксидів, які за нормальних умов перебувають у рідкому агрегатному стані. (H2O, N2O3)

12. Наведіть приклади оксидів, які за нормальних умов перебувають у газоподібному агрегатному стані. (СО, CO2, SO2, NO2)

Склад і назви кислот

1. Атоми якого елемента обов'язково входять до складу кислот? (Гідрогену)

2. Як називають атом або групу атомів, які входять до складу кислот разом з Гідрогеном? (Кислотний залишок)

3. Яка частина кислоти переходить без змін з однієї сполуки в іншу під час хімічних реакцій? (Кислотний залишок)

4. Чому дорівнює валентність кислотного залишку? (Числу атомів Гідрогену в кислоті)

5. Чим обумовлена основність кислоти? (Числом атомів Гідрогену)

6. Яка кислота була, ймовірно, першою відомою людині? (Оцтова)

7. Наведіть приклад оксигеновмісної кислоти. (HNO3, H2SO4, H3PO4)

8. Наведіть приклад безоксигенової кислоти. (HCl, H2S, HI)

9. Наведіть приклад безоксигенової двохосновної кислоти. (H2S)

10. Наведіть приклад оксигеновмісної одноосновної кислоти. (HNO3)

11. Наведіть приклад оксигеновмісної трьохосновної кислоти. (H3PO4)

12. Назвіть валентність кислотного залишку сульфатної кислоти. (ІІ)

Склад і назви основ

1. Яка група атомів обов'язково входить до складу основ? (Гідроксогрупа)

2. З атомами яких елементів сполучаються гідроксогрупи в основах? (Металів)

3. За допомогою якого слова утворюють назви основ? (Гідроксид)

4. У якому випадку в назві основи вказують валентність металу? (Коли валентність металу змінна)

5. Чому дорівнює валентність гідроксогрупи? (І)

6. Від чого залежить кількість гідроксогруп у складі основи? (Від валентності металу)

7. Яку будову (молекулярну чи немолекулярну) мають усі основи? (Немолекулярну)

8. Як називають гідроксиди Натрію та Калію за їхню властивість роз'їдати шкіру, тканини, папір? (Їдкі луги)

9. Наведіть приклад нерозчинної основи. (Cu (OH)2, Fe (OH))

10. Напишіть формулу барій гідроксиду. (Ba (OH)2)

11. Напишіть формулу натрій гідроксиду. (NaOH)

12. Напишіть формулу алюміній гідроксиду. (Al (OH)3)

Склад і назви солей

1. Яка група атомів (чи атом) однакова у складі солей та відповідних їм кислот? (Кислотний залишок)

2. Атоми яких елементів спільні у складі солей та відповідних їм основ? (Металів)

3. Чому дорівнює сума одиниць валентності кислотних залишків у формулі солі? (Сумі одиниць валентності атомів металу)

4. Яку будову (молекулярну чи немолекулярну) мають усі солі? (Немолекулярну)

5. Від назви речовин якого класу залежить назва солей? (Від назви кислот)

6. У якому випадку в назві солей указують валентність металу? (Коли валентність металу змінна)

7. Як називають солі, у яких не всі атоми Гідрогену заміщені на атоми металу? (Кислі солі)

8. Чи можуть утворювати кислі солі одноосновні кислоти? (Ні)

9. Назвіть речовину, формула якої NaCl. (Натрій хлорид)

10. Назвіть речовину, формула якої BaSO4. (Барій сульфат)

11. Назвіть речовину, формула якої CuSO4. (Купрум (ІІ) сульфат)

12. Назвіть речовину, формула якої NaHSO4. (Натрій гідрогенсульфат)

Властивості оксидів

1. Атоми якого елемента обов'язково входять до складу оксидів? (Оксигену)

2. На які групи поділяють оксиди за хімічними властивостями? (Солетворні та несолетворні)

3. Як класифікують оксиди за складом? (Оксиди металів і неметалів)

4. Назвіть несолетворні оксиди. (CO, NO, N2O)

5. Які речовини можуть утворюватися в результаті взаємодії оксидів металів з водою? (Основи)

6. Які речовини можуть утворюватися в результаті взаємодії оксидів неметалів з водою? (Кислоти)

7. Які речовини утворюються в результаті взаємодії оксидів металів та оксидів неметалів? (Солі)

8. Як називають оксиди, яким відповідають основи (незалежно від того, реагують оксиди з водою чи ні)? (Основні)

9. Як називають оксиди, яким відповідають кислоти (незалежно від того, реагують оксиди з водою чи ні)? (Кислотні)

10. Які речовини утворюються в результаті взаємодії кислотних оксидів з лугами? (Сіль і вода)

11. Які речовини утворюються в результаті взаємодії основних оксидів з кислотами? (Сіль і вода)

12. У якому агрегатному стані перебувають основні оксиди за нормальних умов? (Твердому)

Властивості кислот

1. Атоми якого елемента обов'язково входять до складу кислот? (Гідрогену)

2. Як називають речовини, що змінюють своє забарвлення під дією кислот чи лугів? (Індикатори)

3. Як змінює забарвлення фіолетовий лакмус у розчинах кислот? (На червоне)

4. Як змінює забарвлення помаранчевий метилоранж у розчинах кислот? (На рожеве)

5. Чи змінює забарвлення безбарвний фенолфталеїн у розчинах кислот? (Не змінює)

6. Який газ виділяється під час взаємодії металів з розчинами кислот (крім нітратної)? (Водень)

7. Які метали реагують з розчинами кислот з виділенням водню? (Що стоять у ряді активності металів ліворуч від водню.)

8. Які речовини утворюються в результаті взаємодії основних оксидів з кислотами? (Солі)

9. Як називають реакції, що відбуваються між простими і складними речовинами, у процесі яких атоми простої речовини заміщують атоми одного з елементів у складній речовині, утворюючи нову просту й нову складну речовини? (Заміщення)

10. Як називають реакції між двома складними речовинами, в процесі яких вони обмінюються своїми складовими, утворюючи дві нові складні речовини? (Обміну)

11. До якого типу відносять реакції взаємодії металів з розчинами кислот? (Заміщення)

12. До якого типу відносять реакції взаємодії кислот з основними оксидами? (Обміну)

Властивості основ

1. Яка група атомів обов'язково входить до складу основ? (Гідроксогрупа)

2. Яке слово є допоміжним для утворення назви основ? (Гідроксид)

3. Назвіть агрегатний стан основ за н. у. (Твердий)

4. На які групи поділяють основи за розчинністю у воді? (Розчинні та нерозчинні)

5. Яку назву мають розчинні основи? (Луги)

6. Як змінюється забарвлення безбарвного фенолфталеїну в розчинах лугів? (На малинове)

7. Які речовини, крім води, утворюються в результаті реакції між кислотою та основою? (Солі)

8. Які речовини, крім води, утворюються в результаті реакції між лугами та кислотними оксидами? (Солі)

9. Що відбувається з нерозчинними основами під час нагрівання? (Розкладаються)

10. До якого типу належать реакції взаємодії кислот і основ? (Обміну)

11. Як називають реакції взаємодії кислот і основ? (Нейтралізації)

12. Як змінює забарвлення помаранчевий метилоранж у розчинах лугів? (На жовтий)

Амфотерні гідроксиди й оксиди

1. Як називають елементи-неметали, оксиди й гідрати оксидів яких виявляють лише кислотні властивості? (Типові неметали)

2. Як називають елементи-метали, оксиди й гідрати оксидів яких виявляють лише основні властивості? (Типові метали)

3. Як називають здатність речовини виявляти кислотні й основні властивості? (Амфотерність)

4. Назвіть елементи, оксиди й гідроксиди яких здатні виявляти амфотерні властивості. (Zn, Al, Be, Cr (III))

5. Які властивості виявляє амфотерна речовина, реагуючи із сильною кислотою? (Основні)

6. Які властивості виявляє амфотерна речовина, реагуючи із сильною основою (лугом)? (Кислотні)

7. Які речовини утворюються в результаті взаємодії амфотерних гідроксидів з лугами? (Сіль і вода)

8. Які речовини утворюються в результаті взаємодії амфотерних гідроксидів з кислотами? (Сіль і вода)

9. Який газ виділяється в результаті сплавляння алюмінію з лугом? (Водень)

10. Напишіть формули амфотерних оксидів. (ZnO, Al2O3, BeО, Cr2O3)

11. Напишіть формули амфотерних гідроксидів. (Zn (OH)2, Al (OH)3, Be (OH)2, Cr (OH)3)

12. До яких основ належать амфотерні гідроксиди щодо води? (Нерозчинних)

Властивості солей

1. Атоми яких елементів обов'язково входять до складу солей? (Атоми металів)

2. Назвіть агрегатний стан солей за н. у. (Твердий)

3. Яку масу кухонної солі сучасна людина споживає щороку? (5-10 кг)

4. Атоми якого елемента обов'язково містять кислі солі? (Гідрогену)

5. Які солі утворюються в результаті повного заміщення атомів Гідрогену в кислоті на атоми металу? (Середні)

6. Які метали можуть витіснити інший метал із солі? (Активніші)

7. До якого типу відносять реакцію взаємодії між металом і розчином солі? (Заміщення)

8. За якої умови відбувається реакція між розчинами солі та лугу? (Коли в результаті утворюється осад.)

9. За якої умови відбувається реакція між розчинами солей? (Коли в результаті утворюється осад.)

10. За якої умови відбувається реакція між солями та кислотами? (Коли в результаті утворюється осад, слабша або летка кислота.)

11. До якого типу відносять реакції взаємодії солей з основами, кислотами чи солями? (Обміну)

Загальні способи одержання оксидів, основ, кислот, солей

1. Які сполуки утворюються в результаті розкладу нерозчинних основ під час нагрівання? (Оксиди)

2. Розкладанням під час нагрівання яких сполук можна одержати оксиди? (Основ, кислот, солей)

3. Яка реакція є основним способом одержання оксигеновмісних кислот? (Взаємодія кислотних оксидів з водою)

4. Реакцією якого типу можна ще одержати оксигеновмісні кислоти? (Обміну)

5. Як одержують безоксигенові кислоти? (Сполученням водню та неметалу з подальшиим розчиненням утвореної сполуки у воді)

6. Під час взаємодії яких речовин з водою утворюються лише луги? (Оксидів активних металів)

7. Під час взаємодії яких речовин з водою, крім лугів, утворюється водень? (Активних металів)

8. Реакцією якого типу одержують нерозчинні основи? (Обміну)

9. Напишіть приклад реакції нейтралізації в загальному вигляді. (Кислота + основа = сіль + вода)

10. Напишіть реакцію взаємодії магнію з хлоридною кислотою. (Mg + 2HCl = MgCl2 + H2)

11. Яка сіль утвориться під час взаємодії барій оксиду з сульфатною кислотою? (BaSO4)

12. Наведіть приклад реакції сполучення, за допомогою якої можна одержати сіль. (а) Метал + неметал = сіль; б) основний оксид + кислотний оксид = сіль)


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити