Хімія - Дидактичні матеріали для 8 класу. Частина 2 - 2016

КОНТРОЛЬНІ ТА ТЕМАТИЧНІ РОБОТИ ДО КУРСУ ХІМІЇ У 8 КЛАСІ
ПИСЬМОВА КОНТРОЛЬНА РОБОТА З ТЕМ «ОСНОВНІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК» ТА «КІЛЬКІСТЬ РЕЧОВИН. РОЗРАХУНКИ ЗА ХІМІЧНИМИ ФОРМУЛАМИ»

Завдання 1-8 — тестові, кожне завдання — по 0,5 бала, завдання 9-11 — по 1 балу; завдання 12-13 оцінюють по 1,5 бала, разом за тринадцять правильно виконаних завдань — 10 балів. Завдання 14 пропонуємо виконувати учням, які претендують на оцінку 12 балів, та оцінюємо у 2 бали. Таким чином, максимальна оцінка за правильно виконану роботу становить 12 балів.

Варіант І

1. Молярну масу позначають знаком:

а) n; в) M;

б) Vm; г) Мг.

2. Молярний об'єм газу (н. у) чисельно дорівнює:

а) 22,4;

б) 6,02 ∙ 1023;

в) 12,04 ∙ 1023;

г) 29.

3. Виберіть правильне, на вашу думку, твердження:

За нормальних умов 1 моль будь-якого газу займає однаковий об'єм, тому що...

а) маса 1 моль різних газів однакова;

б) кількість молекул в 1 моль різних газів однакова.

4. Укажіть числове значення температури й тиску, що відповідають нормальним умовам (н.у.):

а) t° = 275 °С, р = 101,3 Па;

б) t° = 0 °С, р = 101,3 Па;

в) t° = 0 °С, р = 101,3 кПа;

г) t° = 275 °С, р = 101,3 кПа.

5. До оксидів відносять:

а) Na3PO4;

б) SO2;

в) HCl;

г) LiOH.

6. Основність кислоти визначають:

а) за кількістю атомів Оксигену;

б) за кількістю атомів Гідрогену;

в) за валентністю кислотного залишку;

г) за кількістю гідроксильних груп.

7. У якому середовищі лакмус має фіолетове забарвлення?

а) Кислому;

б) нейтральному;

в) лужному.

8. Оксигеновмісна кислота:

а) сульфідна;

б) йодидна;

в) сульфатна;

г) хлоридна.

9. Визначте масу нітратної кислоти кількістю речовини 1,5 моль:

а) 63 г;

б) 72,5 г;

в) 64 г;

г) 94,5 г.

10. Маса водню дорівнює 4 г. Визначте об'єм водню:

а) 89,6 л;

б) 22,4 л;

в) 44,8 л;

г) 32 л.

11. Визначте відносну густину вуглекислого газу за повітрям:

а) 1,52;

б) 0,66;

в) 1,1;

г) 2,08.

12. Об'єм кисню становить 44,8 л (н.у.). Обчислить і вкажіть кількість речовини та число молекул O2 у цьому об'ємі:

а) 1,2 моль; 7,2 ∙ 1023;

б) 2 моль; 12 ∙ 1023;

в) 1 моль; 6 ∙ 1023.

13. Приведіть у відповідність колонки.

Реагенти

Продукти реакції

а) KOH + H3PO4

1) K3PO4

б) KOH + P2O5

2) K3PO4+ 3H2O


3) 2K3PO4 + 3H2O


4) 2K3PO4 + 3H2

14. Напишіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити такі перетворення, вкажіть назви речовин: K2O K2SO4 KOH KAlO2 KCl

Варіант II

1. Молярний об'єм позначають знаком:

а) Мr;

б) Vm;

в) Na;

г) n.

2. Молярна маса кисню чисельно дорівнює:

а) 16;

б) 32;

в) 44;

г) 29.

3. Доповніть речення:

Стала Авогадро дорівнює...

а) 6,02 ∙ 1023;

б) 22,4;

в) 12,04 ∙ 1023;

г) 29.

4. Укажіть твердження, що виражає закон Авогадро:

а) в однакових об'ємах різних газів за однакових умов міститься однакове число молекул;

б) в однакових об'ємах різних газів за однакових умов міститься різне число молекул.

5. До кислот відносять:

а) H3PO4; в) КСl;

б) CO2; г) NaOH.

6. Валентність кислотного залишку в кислоті визначають:

а) за кількістю атомів Гідрогену;

б) за кількістю атомів Оксигену;

в) за кількістю атомів металічного елемента;

г) за кількістю гідроксильних груп.

7. У якому середовищі фенолфталеїн має малинове забарвлення?

а) Нейтральному;

б) кислому;

в) лужному.

8. Одноосновна кислота:

а) нітратна;

б) сульфідна;

в) сульфатна;

г) карбонатна.

9. Визначте масу сульфатної кислоти кількістю речовини 2,5 моль:

а) 196;

б) 245;

в) 98 г;

г) 294 г.

10. Об'єм азоту N2 дорівнює 4,48 л. Визначте кількість речовини в цьому об'ємі:

а) 2 моль;

б) 0,2 моль;

в) 1,5 моль;

г) 2,5 моль.

11. Визначте відносну густину сульфур (IV) оксиду за воднем:

а) 64;

б) 32;

в) 1,32;

г) 44.

12. Об'єм вуглекислого газу дорівнює 11,2 л (н.у.). Визначте і вкажіть кількість речовини й число молекул у цьому об'ємі газу:

а) 0,1 моль, 0,6 1023;

б) 1 моль, 6,02 1023;

в) 0,5 моль, 3,1 1023.

13. Приведіть у відповідність колонки.

Реагенти

Продукти реакції

а) NaOH + SO2

1) Na2SO3+ H2O

б) NaOH + SO3

2) Na2SO4+ H2


3) Na2SO3 + H2


4) Na2SO4 + H2O

14. Напишіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити такі перетворення, вкажіть назви речовин:

Na2O Na3PO4 NaOH Na2ZnO2 NaCl

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити