Хімія - Дидактичні матеріали для 8 класу. Частина 2 - 2016

КОНТРОЛЬНІ ТА ТЕМАТИЧНІ РОБОТИ ДО КУРСУ ХІМІЇ У 8 КЛАСІ
МЕТОД ПРОЕКТІВ НА УРОКАХ ХІМІЇ У 8 КЛАСІ

О. І. Рихлік, старший учитель хімії вищої категорії Конотопської ЗОШ № 13

Зважаючи на швидкоплинність життя, ми не можемо дозволити собі витратити час на завдання, які не ведуть до нових результатів.

Л. Ландау

Докорінна зміна національної системи в Україні, її реформування зумовлюють необхідність відтворення та розвитку інтелектуального та духовного потенціалу суспільства, виявлення обдарованих людей, які приносять велику користь суспільству та є його гордістю. Тому перед державою, школою, сім'єю постає проблема вчасного виявлення, повноцінної реалізації можливостей обдарованої дитини в соціальному середовищі, особливо в колективі однолітків. Саме в учнівському колективі з його багатогранними відносинами завдяки спільній діяльності його членів забезпечується всебічний розвиток особистості, належна підготовка дітей і молоді до активної участі в суспільно-політичному, економічному й культурному житті.

Отже, робота вчителя потребує певних організаційних змін системи взаємодії, тактик навчання та стилю роботи з учнем. Одним із методів особистісно орієнтованого навчання, що допомагає в роботі з творчо обдарованими дітьми, є метод проектів. Він допомагає виявити таких дітей, спонукати до співпраці, стати успішними.

Саме тому під час вивчення хімії за «Навчальною програмою для загальноосвітніх навчальних закладів. Хімія. 7-9 класи» 2015 року зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 29.05.2015 № 585, в усіх класах уведено нову рубрику «Навчальні проекти», у якій зазначено орієнтовні теми проектів. Учитель і учні можуть пропонувати і власні теми.

Плануючи вивчення тієї чи іншої теми, необхідно продумати, які проекти можуть бути виконані самостійно або групою учнів.

Орієнтовні теми проектів у 8 класі, що зазначені в програмі

Тема 1. Періодичний закон і періодична система хімічних елементів. Будова атома.

Навчальні проекти:

1. З історії відкриття періодичної системи хімічних елементів.

2. Форми періодичної системи хімічних елементів.

Тема 2. Хімічний зв'язок і будова речовини.

Навчальні проекти:

3. Залежність фізичних властивостей речовин від типів кристалічних ґраток.

Тема 3. Кількість речовини, розрахунки за хімічними формулами.

Навчальні проекти програмою не передбачені.

Тема 4. основні класи неорганічних сполук.

Навчальні проекти:

4. Сполуки основних класів у будівництві й побуті.

5. Хімічний склад і використання мінералів.

6. Вирощування кристалів солей.

7. Вплив хімічних сполук на довкілля і здоров'я людини.

Учень або учениця мають обрати одну із запропонованих тем і виконати самостійно або в групі щонайменше один проект протягом навчального року.

З власного досвіду знаю, що якщо учень змушений виконувати проектне завдання, яке нав'язане йому мною, то ентузіазму і справжньої зацікавленості, активності, швидше за все, не буде. Тому необхідно давати можливість і самому учневі обирати теми проектів.

Розрізняють такі типи проектів:

✵ дослідницькі — потребують добре обміркованої структури, визначеної мети, актуальності предмета дослідження для всіх учасників;

✵ творчі — не мають детально опрацьованої структури спільної діяльності учасників, вона розвивається, підпорядковуючись кінцевому результату, прийнятій групою логіці спільної діяльності, інтересам учасників проекту (буклети, відеокліпи, реклама, антиреклама, колаж);

✵ ігрові — учасники грають визначені ролі, обумовлені характером і змістом проекту (рольові ігри, підготовка і проведення інтелектуальних ігор);

✵ інформаційні — спрямовані на збирання інформації про який- небудь об'єкт, явище, на ознайомлення учасників проекту з цією інформацією, її аналіз і узагальнення фактів (публікація, доповідь, органічна частина дослідних проектів);

✵ практико-орієнтовані — результат діяльності учасників чітко визначено із самого початку, він орієнтований на набуття умінь виконувати практичні дії (синтез речовини, вирощування кристалів).

Тривалість проекту — різна: від уроку (міні-проект), кількох днів (короткотерміновий проект) до року (довготерміновий).

Загальну схему технології проектного навчання можна зобразити у вигляді таблиці.

Таблиця 1

Загальна схема технології проектного навчання

№ з/п

Етапи діяльності

Зміст діяльності

1

Підготовка. Визначення теми й мети проекту

Вчитель: заява задуму, мотивація, допомога в постановці завдань.

Учні: обговорення, пошук інформації

2

Планування:

а) визначення завдань, методики дослідження, джерел, методів аналізу інформації, засобів представлення результатів;

б) визначення критеріїв оцінювання результату і процесу

Учні: формулюють завдання і план дій.

Вчитель: корегує, пропонує ідеї, заохочує, висуває пропозиції

3

Збір інформації (робота з літературою, веб-ресурсами, спостереження, експеримент)

Учні: збирають інформацію. Вчитель: спостерігає, направляє, корегує

4

Аналіз інформації, оформлення результатів, формулювання висновків

Учні: аналізують інформацію, оформлюють результати діяльності, формулюють висновок. Вчитель: корегує, радить

5

Презентація й оцінювання результатів проекту

Вчитель і учні беруть участь у колективному обговоренні, оцінюють зусилля, використані можливості, творчий підхід

Результати проектів учні можуть представляти у формі мультимедійної презентації, доповіді з демонстрацією плакатів, дослідів, моделі, колекції, буклету, газети, реферату (із зазначенням актуальності теми, новизни і практичного значення результатів дослідження, висновків), тематичного заходу.

Існують певні вимоги до презентації, яка супроводжує захист проекту:

1. Презентацію створюють у пакеті програм PowerPoint (до 10 слайдів).

2. Презентація повинна бути короткою, доступною й композиційно цілісною, інтерактивною.

3. Обов'язковими компонентами презентації мають бути такі:

✵ Титульна сторінка

✵ План проектної роботи

✵ Список використаних джерел

Тривалість презентації зі сценарієм повинна становити не більше 10 хвилин (показ одного слайда займає близько 1 хвилини). вказівки щодо створення мультимедійної презентації проектної роботи:

1. Перш ніж приступити до роботи над презентацією, слід домогтися повного розуміння того, про що ви збираєтеся доповідати.

2. У презентації не повинно бути нічого зайвого. Кожен слайд повинен являти собою необхідну частину презентації і працювати на загальну ідею її створення. Невдалі слайди необхідно об'єднати з іншими, перемістити або видалити взагалі.

3. Користуйтеся готовими шаблонами у виборі стилю символів і кольору фону. Експериментуйте під час розміщення графіки та створення спецефектів.

4. Не перевантажуйте слайди зайвими деталями. Іноді краще замість одного складного слайда представити кілька простих. Не слід намагатися розмістити на один слайд занадто багато інформації.

5. Додаткові ефекти не повинні перетворюватися на самоціль. Їх слід звести до мінімуму й використовувати тільки з метою привернути увагу до ключових моментів демонстрації. Звукові й візуальні ефекти ні в якому разі не повинні виступати на передній план і затуляти корисну інформацію.

6. Мультимедійна презентація повинна мати зручну систему навігації, що дозволяє легко переміщатися по презентації. З цією метою використовуйте гіперпосилання на слайди презентації, Інтернет-ресурси чи текстові документи.

7. Під час створення мультимедійної презентації необхідно провести розбивку доповіді на невеликі смислові частини — розділи, що складаються з групи слайдів. Кожен слайд повинен мати заголовок.

8. Під час створення мультимедійних презентацій необхідно враховувати особливості сприйняття інформації з екрана комп'ютера. Необхідно підтримувати єдиний стиль подання інформації для всього навчального матеріалу і прагнути уніфікації структури й форми його представлення.

9. Шрифти рекомендується використовувати стандартні — Times, Arial. Краще за все обмежитися використанням двох або трьох шрифтів для всієї презентації. Наприклад, основний текст презентації — шрифт Times New Roman, заголовок слайда — Arial.

10. Доцільно застосувати маркіровані списки для подання тез презентації.

11. Рекомендується всю презентацію створювати в одній колірній палітрі, зазвичай на базі одного шаблону.

12. Важливо перевіряти презентацію на зручність читання з екрана комп'ютера. Тексти презентації не повинні бути великими. Рекомендується використовувати стиснутий, тезисний стиль викладу матеріалу.

13. Під час створення мультимедійної презентації необхідно вирішити завдання: як за максимальної інформаційної насиченості продукту забезпечити максимальну простоту, доступність і прозорість організації текстового матеріалу. Враховуйте ергономічні вимоги до подання інформації на екрані комп'ютера.

14. Потрібно вміти вмістити максимум інформації в мінімум слів, залучити й утримати тих, хто вас слухає. Просто скопіювати інформацію з інших носіїв і розмістити її в презентації вже недостатньо.

15. Мультимедійна презентація повинна бути відкрита для розвитку. Під час підготовки мультимедійних презентації можна використовувати можливості мережі Інтернет, сучасні інформаційні ресурси. Це дозволяє зробити презентацію більш цікавою, актуальною та захоплюючою.

16. Гнучкість та інтерактивність — одна з основ успішної презентації.

Презентацію й обговорення проектної діяльності можна проводити під час уроку або на спеціально відведеному уроці наприкінці теми.

Далі відбувається так звана експертиза проекту, під час якої необхідно з'ясувати: чи досягнуто поставлених цілей; чи відповідають отримані результати сучасному рівню наукових знань з певної проблеми; чи змогли учні задовольнити свої інтереси та виявити свої здібності.

Оцінюючи проект, педагогу слід ураховувати значущість і актуальність висунутих проблем; доцільність використаних методів дослідження та обробки результатів; активність учасників проекту відповідно до їхніх індивідуальних можливостей; характер відносин та взаємодопомоги учасників проекту; вміння аргументувати свої висновки, відповідати на запитання опонентів; оформлення результатів виконаного проекту.

Проектна технологія дає кожному учню можливість реальної діяльності, в якій він може не тільки проявити свою індивідуальність, а й збагатити її. Тому означена технологія передбачає підтримуючу, заохочувальну роль оцінювання.

Універсальних критеріїв, на основі яких можна було б розробити єдину для всіх проектів систему оцінювання, звичайно, не існує. Проте слід надати деякі узагальнені рекомендації щодо оцінювання проектів, які можна представити так:

Критерії оцінювання проекту

1. Обсяг і повнота розробки, виконання прийнятих етапів проектування, самостійність, завершеність, готовність до сприйняття проекту іншими людьми, матеріальне втілення проекту.

2. Оригінальність матеріального втілення проекту.

3. Якість: оформлення, відповідність стандартним вимогам, структура тексту, якість схем, малюнків.

4. Уміння організовувати робоче місце й підтримувати порядок на ньому в процесі роботи.

5. Дотримання правил безпечної роботи та санітарно-гігієнічних вимог.

6. Дотримання норм часу на виготовлення проекту.

Критерії оцінювання захисту

✵ Бали низького рівня учень (учениця) отримує в разі подання роботи (або частини роботи) реферативного характеру, без визначення мети й завдань проекту, а також без висновків за його результатами;

✵ бали середнього рівня — за фрагментарну участь у дослідженні, хоча й за умови її вчасного виконання;

✵ бали достатнього рівня — за правильне виконання своєї частини роботи в разі, якщо він не брав участі в підсумковому обговоренні та формулюванні висновків за результатами дослідження;

✵ бали високого рівня — за дослідження з повним розкриттям теми, належним оформленням роботи і презентацією індивідуального проекту або точного, вчасного виконання своєї частини спільного дослідження, визначенням мети й завдань, активною участю в аналізі результатів і формулюванні висновків.

Отже, вся робота спрямована на досягнення мети всього проекту — на його фінальний продукт, який потребує оцінювання.

Нові стратегії оцінювання спрямовані на визначення рівнів оволодіння навичками мислення та комунікації, вирішення складних проблем, використання правових та інших соціальних інструментів. Цілі оцінювання також залежать від типу проекту. Важливим аспектом під час розробки системи оцінювання є визначення його складових. Як правило, проектна технологія передбачає не тільки оцінювання викладачем. Будь-який проект розрахований на активну діяльність учня, а одним із компонентів цієї діяльності є самооцінка. Отже, мають бути критерії, за допомогою яких учні зможуть надати змістову та розгорнуту характеристику власних результатів. Аналізуючи свої переваги та недоліки, учні навчаються оцінювати себе, будувати власну програму подальшої діяльності. Правильно організована рефлексія допомагає створити позитивну установку, що сприяє успішному виконанню проекту.

Не менш важливими в навчальному проектуванні є експертне, тобто зовнішнє оцінювання. Експертами можуть виступати педагоги, однокласники, учні паралельних і старших класів, представники інших установ.

Якщо критерії оцінювання мають достатню кількість пунктів, то всі учні отримують бали таким чином, що кожний може відчути, що він у чомусь найкращий. У цьому і є головний сенс розробки критеріїв оцінювання: здобуті знання та навички отримують суспільне визнання, тобто визнаються цінними не тільки самим учнем, але й тими, хто поряд.

Для оцінювання внеску до роботи кожного учасника проекту можна запропонувати таблицю 2.

Таблиця 2

Оцінювання роботи учасників проекту

Критерії оцінювання

Завжди

часто

Іноді

ніколи

1. Бере участь в обговоренні ключових питань

2. Вміє розподіляти послідовність дій кожного члена команди

3. Співпрацює з іншими під час роботи над досягненням спільних цілей

4. Висуває нові ідеї

5. Вносить конструктивні пропозиції

6. Уміє вислухати товаришів

7. Ретельно обдумує інформацію

8. Уміє порівнювати й узагальнювати висунуті товаришами ідеї

9. Уміє коректно відстоювати власну точку зору

10. Уміє з'ясовувати те, що не зрозуміло

11. Уміє приймати допомогу товаришів

12. Підбадьорює та підтримує товаришів

Робота над проектами має бути організована так, щоб учень: міг самостійно розвиватися і проводити дослідження навколишнього світу та себе, маючи повне уявлення про мету, з якою він це робить; мав чіткі критерії оцінювання, що сприяють не тільки досягненню мети, але й поступовому просуванню до неї; отримував зворотний зв'язок, що допомагає коригувати свої дії, спрямовані на досягнення мети.

ЛІТЕРАТУРА

1. Буджак Т. Метод проектів як педагогічна технологія // Біологія і хімія в школі.— 2004.— № 1.— С. 43-45.

2. Гончарук Ю. Організація роботи з обдарованими дітьми // Директор школи.— 2006.— № 27-28.— С. 27-32.

3. Косогорова О. Метод проектів.— Х. : Ранок, 2008.— С. 9-42.

4. Ліговицький А.О. Теоретичні основи проектування сучасних освітніх систем.— К. : Техніка, 1997.— 210 с.

5. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Хімія. 7-9 класи. 2015 рік (зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 29.05.2015 № 585).

6. Пєхота О.М, Кіктенко А.З. Освітні технології: Навчально-методичний посібник.— К. : А. С. К., 2004.

7. Пометун О., Пироженко Л. Сучасний урок: Інтерактивні технології навчання.— К. : А.С.К., 2003.— 192 с.

8. Селевко Г. Современные образовательные технологии.— М. : Народное образование, 1998.— 256 с.

9. Туріщева Л. В. Особливості роботи з обдарованими дітьми.— Х. : Вид. група «Основа», 2008.— 122 с.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити