Країнознавство США І семестр - Плани-конспекти уроків - Ю. Г. Горбунова 2016

Методичні рекомендації до навчальної програми спецкурсу країнознавство США

Пояснювальна записка

Спецкурс «Країнознавство США» посідає важливе місце в системі предметів розвивального циклу з іноземної мови, його розглядають як варіативну складову навчального плану, пропонують для викладання в 11-х класах середніх спеціалізованих закладів освіти з поглибленим вивченням англійської мови на підставі Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 №778, Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.01.2004 №24 зі змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 27.08 2010 №776, з урахуванням вимог Концепції профільного навчання у старшій школі, затвердженої Міністерством освіти і науки України від 21.10.2013 №1456.

Високі вимоги, висунуті в загальноосвітній школі до практичного володіння іноземними мовами, не залишають сумніву в тому, що учні школи старшого ступеня повинні не просто вільно володіти всіма видами мовленнєвої діяльності, структурою мови, але й опановувати країнознавчий матеріал, добре усвідомлювати закономірності історичних процесів, орієнтуватися в подіях, що відбуваються в країнах, бути обізнаними з географією, історією, культурою, звичаями країн, мову яких вивчають. У 10-11 класах за значного збільшення обсягу інформації роблять широке узагальнення подій, поглиблюють оцінку фактів.

Навчальну програму спецкурсу «Країнознавство США» розроблено відповідно до Програми з іноземних мов для шкіл з поглибленим вивченням іноземної (англійської) мови і має на меті додатково сприяти виконанню завдань навчання англійської мови на старшому ступені школи.

Освітня цінність курсу полягає в тому, що навчання за допомогою англійської мови через лекційні, семінарські, практичні заняття та самостійну роботу в значній мірі сприяє філологічній освіті старшокласників, розширенню їхнього загального кругозору і вдосконаленню іншомовної комунікативної компетенції. Курс також дозволяє не тільки більш об’єктивно оцінити події в історії та культурі країн, мову яких вивчають, але й краще та глибше зрозуміти історію свого народу, повніше розібратися в процесах, що відбуваються в нашій країні.

Як відомо, значна роль в процесі навчання іноземної мови відведена міжпредметним зв’язкам. У цьому відношенні спецкурс «Країнознавство США» безпосередньо пов’язаний з вивченням такого спецкурсу, як «Література США». Знання, здобуті під час вивчення країнознавчого матеріалу, допомагають краще зрозуміти особливості творчості американських письменників. Проте знання, здобуті під час вивчення спецкурсу «Література США», допомагають глибше зрозуміти історію і сучасний розвиток США.

У нашій країні інтерес до США, американського народу, його історії, поточних політичних подій, соціально-економічних аспектів американського способу життя традиційно високий. Саме тому спецкурс «Країнознавство США» володіє великим потенціалом освітнього, розвивального і виховного впливу, сприяє підвищенню культурного рівня учнів, вихованню пізнавального інтересу школярів.

Головна мета навчальної програми спецкурсу «Країнознавство США» — розвивати комунікативну (лінгвістичну і соціокультурну, соціолінгвістичну), інформаційну компетенції учнів, формувати в них системне уявлення про географію США, найважливіші етапи історії, політико-економічний устрій, культуру та мистецтво, традиції, свята, основні особливості американського способу життя.

Освітня:

✵ формувати, розвивати комунікативну компетенцію:

- мовленнєву: уміння читати і розуміти автентичні тексти різних жанрів і видів із різним рівнем розуміння змісту, розглядаючи їх як джерело різноманітної інформації і як засіб оволодіння нею; уміння здійснювати спілкування в писемній формі відповідно до поставлених завдань; уміння здійснювати усно мовленнєве спілкування в монологічній і діалогічній формах;

- мовну (лінгвістичну);

- соціокультурну: уміння використовувати в практичній діяльності знання світу, соціокультурні знання особливостей країни, мову якої вивчають, культурних цінностей та морально- етичних норм свого та інших народів;

- соціолінгвістичну: уміння користуватися в процесі спілкування мовленнєвими реаліями (зразками), особливими правилами мовленнєвої поведінки, характерними для країни, мову якої вивчають;

✵ формувати інформаційно-комунікаційну компетенцію:

- уміння здійснювати пошук необхідної інформації з використанням пошукових і експертних систем, зокрема Інтернету;

створювати інформаційні об’єкти, фіксувати, записувати, спостерігати за ними і вимірювати їх, зокрема, в рамках реалізації індивідуальних і колективних проектів;

- мотивувати учнів на здобуття знань про культуру, історію, реалії та традиції країни, мову якої вивчають (країнознавство, лінгвокраїнознавство); залучати учнів до діалогукультур (іншомовної та рідної).

Розвивальна:

✵ розвивати здібності самооцінки через спостереження за рідною та іноземною мовами; вміння соціальної адаптації; вміння здійснювати самоосвіту, вчити використовувати іноземну мову в інших галузях знань; розвивати мовні, інтелектуальні, пізнавальні здібності учнів;

✵ мотивувати готовність брати участь в іншомовному спілкуванні, бажання до подальшого самовдосконалення в галузі володіння іноземною мовою;

✵ розвивати мовну здогадку, пам’ять;

✵ вчити логічно викладати думки, будувати висловлювання;

✵ розвивати вміння застосовувати знання і навички в новій ситуації шляхом виконання проблемно-пошукової діяльності.

Виховна:

✵ виховувати (формувати) позитивне ставлення до іноземної мови як засобу спілкування, поваги до народу, носія цієї мови, толерантного ставлення до його культури, звичаїв і способу життя;

✵ учити культури спілкування, яка прийнята в сучасному цивілізованому світі;

✵ учити емоційно-ціннісно ставитись до всього, що нас оточує;

✵ учити розуміти важливість оволодіння іноземною мовою і потреби користуватися нею як засобом спілкування;

✵ виховувати позитивне ставлення до культур народів США;

• вчити виявляти увагу до співрозмовника в процесі спілкування;

• прищеплювати працьовитість.

Завдання, передбачені за програмою

В основу добору навчального матеріалу, завдань програми покладено:

✵ лінгвокраєзнавчий принцип, тобто такий підхід до вивчення країнознавства, коли в процесі вивчення мови розглядають особливості історичного розвитку США, соціально-економічні структури американського суспільства, побут, звичаї американців;

✵ науковість;

✵ відповідність обсягу нормам навантаження;

✵ доступність;

✵ спрямованість на розвиток пізнавальних і творчих здібностей учнів певного віку;

✵ використання внутрішньопредметних та міжпредметних зв’язків, диференціацію та інтеграцію, забезпечення альтернативних можливостей відповідно до індивідуальних здібностей учнів. Навчальні завдання програми відповідають інтересам учнів, залучають їх до дослідницької діяльності, вдосконалюють навички роботи з аутентичними текстами (виділяти основну ідею тексту, детально розуміти текст), навички аудіювання у формі роботи з аудіо- та відеосюжетами, формують навичку мовлення в ситуаціях спілкування, навички роботи з інтерактивними електронними матеріалами на комп’ютері, навичку здійснювати відбір конкретного матеріалу в мережі Інтернет, структурувати знайдену інформацію, розвивають мовну здогадку, мовну пам’ять, проблемне мислення, критичне мислення, забезпечують творчий розвиток, формують уміння працювати в команді.

Учні отримують можливість використовувати культурологічні автентичні тексти різних стилів, автентичні аудіо- та відеоматеріали, виконувати тестові завдання для розуміння змісту текстів та обговорювати, коментувати їх зміст, висловлюючи власну оцінку подіям, робити висновки, використовувати нові інформаційні програми, педагогічні технології (проектні), освітні інновації, які розкривають можливості програми щодо розвитку творчих здібностей особистості.

Програмовий навчальний матеріал спецкурсу «Країнознавство США» передбачає ознайомлення учнів з багатьма реаліями країни, мову якої вивчають, що відображає її національну культуру. У структурі програми виокремлюють такі основні розділи:

«Країнознавство США» 11 клас

Розділ І. Загальні відомості з історії, фізичної географії, економіки Сполучених Штатів Америки

Тема 1. Історія США (2 години)

Тема 2. Географічне положення США (2 години)

Тема 3. Економічні особливості США (2 години)

Розділ II. Політична система та державний устрій Сполучених Штатів Америки

Тема 4. Політична система США (2 години)

Тема 5. Адміністративний поділ США (2 години)

Тема 6. Міста США (2 години)

Тема 7. Вашингтон — столиця США (2 години)


Підсумкове заняття. Захист проектів (1 година): «Видатні президенти Америки», «Ліквідація рабовласницької системи», «Велика Депресія» та ін. (за вибором учителя)

Семестрова контрольна робота (1 година)

Резервне заняття (1 година)

Розділ III. Культура, освіта та наука Сполучених Штатів Америки

Тема 8. Американське театральне мистецтво (1 година)

Тема 9. Американське кіно (1 година)

Тема 10. Музичні традиції США (1 година)

Тема 11. Зображальне мистецтво США (1 година)

Тема 12. Сучасне літературне життя США (1 година)

Тема 13. Система освіти США (1 година)

Тема 14. Наука в США (2 години)

Розділ IV. Соціальне життя та побут сучасних американців

Тема 15. Молодіжна культура США (1 година)

Тема 16. Американські свята та традиції (1 година)

Тема 17. Розвиток англійської мови на території США. Фольклор (1 година)

Тема 18. Американська кухня (1 година)

Тема 19. Американський характер (1 година)

Тема 20. Спорт у США (1 година)

Тема 21. Засоби масової інформації (2 години)

Підсумкове заняття. Захист проектів (1 година): «Кіноіндустрія Голлівуду», «Волт Дісней», «Напрями американського живопису», «Ліга Плюща», «Силіконова (Кремнієва) долина», «Інформаційні технології» та ін. (за вибором учителя)

Семестрова контрольна робота (1 година)

Навчальна програма «Країнознавство США», завдання, які використовують у процесі її вивчення, дають можливість формувати комунікативну, інформаційно-комунікаційну компетенції.

У результаті опанування дисципліни «Країнознавство США» учні повинні набути компетенцій, які сформовані в Державному стандарті базової та повної загальної середньої освіти, з урахуванням вимог Концепції профільного навчання у старшій школі:

✵ мати уявлення про етичні та моральні норми поведінки, прийняті в інокультурному соціумі, про моделі соціальних ситуацій, типових сценаріїв взаємодії;

✵ володіти основними дискурсивними способами реалізації комунікативних цілей висловлювання стосовно особливостей поточного комунікативного контексту (час, місце, цілі та умови взаємодії);

✵ мати готовність долати вплив стереотипів і здійснювати міжкультурний діалог у загальній і професійній сферах спілкування. У результаті освоєння навчальної програми учень повинен: знати:

✵ базові поняття курсу «Країнознавство США», складові основи лінгвокультурологічної теоретичної та практичної підготовки;

✵ географічне положення США;

✵ основні етапи історичного розвитку США;

✵ особливості розвитку науки, системи освіти в США;

✵ основні етапи культурного розвитку США;

✵ відомі міста США, демографічні та економічні особливості;

✵ визначні місця США;

✵ національні парки та мистецькі галереї;

✵ уряд та конгрес США;

✵ національні свята та традиції їхнього святкування;

✵ стиль життя американців та їхні захоплення; вміти:

✵ орієнтуватися по карті США;

✵ застосовувати здобуті практичні знання в процесі міжкультурної комунікації;

✵ характеризувати основні історичні етапи, центральні події, особливості історичного розвитку США, державно-політичні системи, соціально-економічні структури американського суспільства, побут, звичаї американців;

✵ користуватися мовленнєвими реаліями (зразками), особливими правилами мовленнєвої поведінки, характерними для країни, мову якої вивчають у процесі спілкування;

✵ працювати з навчальною літературою, користуватися сучасними аудіо-, відео- та мультимедійними засобами;

✵ ставити дослідницькі завдання в рамках країнознавчої тематики і знаходити способи їх вирішення.

володіти:

✵ системою лінгвокраєзнавчої термінології, соціокультурною лексикою;

✵ методами отримання, обробки, організації інформації: здійснювати пошук необхідної інформації з використанням пошукових і експертних систем, зокрема Інтернету, використовувати різні джерела для пошуку інформації про життя виучуваної країни.

Рекомендації до форм і методів організації навчальних занять

Спецкурс «Країнознавство США» розраховано на 35 годин в 11 класі впродовж навчального року в межах навчальних годин, відведених на викладання спецкурсів (1 година на тиждень).

Структура програми містить передмову, у якій розкрито цілі, задачі курсу та зміст основних розділів. Кожен з основних розділів має кілька тем.

Кожна тема передбачає самостійне опрацювання учнями частини навчального матеріалу, передбаченого темою уроку, та практичне заняття.

Кожен розділ закінчується тематичним оцінюванням, яке проводять на підставі комплексних поточних оцінок.

Семестрову контрольну роботу проводять після практичного заняття, яке передбачає захист проектів за темами, вивченими в семестрі.

Форми проведення занять: міні-лекції, відеоуроки, захист проектів, практичні заняття, які містять завдання та використовуються вчителем для вдосконалення учнями мовних навичок, навичок з усіх видів мовленнєвої діяльності, контролю набутих знань, навичок та умінь.

Рекомендації до оцінювання навчальних досягнень учнів, критерії оцінювання

Оцінювання навчальних досягнень учнів відбувається за розробленими критеріями.

Рівні навчальних досягнень

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з аудіювання*, читання**, говоріння***

I. Початковий

Учень (учениця)

✵ розпізнає на слух найбільш поширені слова, словосполучення, окремі прості непоширені речення і мовленнєві зразки в мовленні, яке звучить в уповільненому темпі;

✵ вміє розпізнавати та читати окремі вивчені слова, словосполучення на основі матеріалу, що вивчався;

✵ знає найбільш поширені вивчені слова, словосполучення, проте не завжди адекватно використовує їх у мовленні, допускає фонематичні помилки, має труднощі у вирішенні поставленого комунікативного завдання в ситуаціях на задану тему

II. Середній

Учень (учениця)

✵ розпізнає на слух прості речення, фрази та мовленнєві зразки, що звучать у нормальному темпі, розуміє основний зміст прослуханого тексту, у якому використаний знайомий мовний матеріал;

✵ вміє читати вголос і про себе з розумінням основного змісту тексти, побудовані на вивченому матеріалі, уміє частково знаходити необхідну інформацію у вигляді оціночних суджень, опису, аргументації за умови, що в текстах використовується знайомий мовний матеріал;

✵ вміє в основному логічно розпочинати та підтримувати бесіду, при цьому використовуючи обмежений словниковий запас та елементарні граматичні структури, вміє логічно побудувати невеличке монологічне висловлювання та діалогічну взаємодію, упевнено розпочинає, підтримує, відновлює та закінчує розмову відповідно з мовленнєвою ситуацією

III. Достатній

Учень (учениця)

✵ розуміє основний зміст поданих у нормальному темпі текстів, побудованих на вивченому мовному матеріалі, які містять певну кількість незнайомих слів, про значення яких можна здогадатися, сприймає більшу частину необхідної інформації, надану у вигляді оціночних суджень, опису, аргументації, сприймає основний зміст повідомлень та фактичну інформацію, надану в повідомленні;

✵ вміє читати з повним розумінням і тексти, які містять певну кількість незнайомих слів, про значення яких можна здогадатися; уміє знаходити потрібну інформацію в текстах інформативного характер;

✵ вміє зв’язно висловлюватися відповідно до навчальної ситуації, малюнка, робити повідомлення з теми, простими реченнями передавати зміст прочитаного, почутого, побаченого, підтримувати бесіду, ставити запитання та відповідати на них, передавати основний зміст прочитаного, почутого або побаченого, підтримувати бесіду, вживаючи розгорнуті репліки, відповідно до комунікативних завдань

IV. Високий

Учень(учениця)

✵ розуміє основний зміст мовлення, тривале мовлення, сприймає на слух надану фактичну інформацію в повідомленні, яка може містити певну кількість незнайомих слів, про значення яких можна здогадатися;

✵ вміє читати з розумінням основного змісту тексти, аналізує їх, розуміє прочитаний текст, встановлюючи логічні зв’язки всередині речення та між реченнями, його окремими частинами, у повному обсязі розуміє тему прочитаного тексту різного рівня складності;

✵ вміє без підготовки висловлюватися і вести бесіду в межах вивчених тем, логічно і в заданому обсязі побудувати монологічне висловлювання та діалогічну взаємодію, вміє вільно висловлюватись та вести бесіду в межах вивчених тем, гнучко та ефективно користуючись мовними та мовленнєвими засобами

* Обсяг тексту для аудіювання, рівень складності, лексична та граматична наповнюваність, тематика текстів формуються вчителем відповідно до програмових вимог, для кожного етапу навчання та типу навчального закладу.

** Обсяг, тематика, характер текстів для читання визначаються вчителем відповідно до Програмових вимог для кожного етапу навчання та типу навчального закладу.

*** Обсяг монологічного висловлювання та кількість реплік у діалогічному мовленні, характер і тематика, лексична і граматична наповнюваність визначаються вчителем відповідно до Програмових вимог для кожного етапу навчання та типу навчального закладу.

Рівень навчальних досягнень

Критерії оцінювання навчальних досягнень з письма*

Грамотність

припустима кількість

орфографічних

помилок

припустима кількість лексичних, граматичних та стилістичних помилок

I. Початковий

Учень (учениця) вміє писати вивчені слова, словосполучення, прості непоширені речення відповідно до комунікативної задачі

6-8

8-9

II. Середній

Учень (учениця) вміє написати листівку за зразком, коротке повідомлення, листа проте використовує обмежений запас лексики та граматичних структур, допускаючи помилки, які утруднюють розуміння тексту

4-6

5-6

III. Достатній

Учень (учениця) вміє написати коротке повідомлення за вивченою темою за зразком, заповнити анкету, відповідно до заданої комунікативної ситуації. Допущені помилки не порушують сприйняття тексту в роботі вжито ідіоматичні звороти, з’єднувальні кліше, різноманітність структур, моделей тощо

3-4

1-4

IV. Високий

Учень (учениця) вміє написати повідомлення, висловлюючи власне ставлення до проблеми правильно використовуючи лексичні одиниці в рамках тем, пов’язаних з повсякденним життям

1-2


* Обсяг письмового повідомлення, його тематика, структура, повнота розкриття змісту, лексична насиченість та рівень граматичної компетентності визначаються вчителем відповідно до Програмових вимог для кожного етапу навчання та типу навчального закладу.

Форми контролю

Контроль за рівнем засвоєння матеріалу носить систематичний характер і здійснюється в кінці кожної теми. Він проводиться за допомогою письмових тестів, бесід, дискусій, рольових ігор, захисту проектів і усного опитування, що носить фронтальний, груповий та індивідуальний характер. Тестова форма контролю із завданнями множинного вибору дозволяє за короткий проміжок часу перевірити засвоєння значного обсягу фактичного матеріалу, а також є своєрідною підготовкою до усних відповідей.

Різноманітні способи контролю усного мовлення дозволяють виявити рівень сформованості комунікативної компетенції і загальнонавчальних умінь учнів.

Оскільки програма спецкурсу в 11 класі розрахована на 35 годин, неможливо повністю відобразити всі аспекти і сторони життя США. Програма обмежується тим матеріалом, який дозволяє учням отримати повніше уявлення про становлення та історичний розвиток країни, а також про найважливіші сучасні процеси в цій країні.

Під час складання Програми увагу приділяли вивченню та аналізу сучасних американських періодичних видань, навчально-методичної літератури. Частина лекційного матеріалу складена на основі вітчизняних джерел, у них виявляються певні тенденції національного та суспільного розвитку країни, і вони не втратили своєї актуальності.

Зміст навчальної програми

11 клас (34 години, 1 година на тиждень, 1 година резервна)

Зміст навчального матеріалу

Навчальні досягнення учнів

Розділ І. Загальні відомості з історії, фізичної географії, економіки Сполучених Штатів Америки (6 годин)

Історія США (2 години)

Основні періоди в історії США. Відкриття Америки. Період колонізації. Боротьба за незалежність. Становлення нації. Громадянська війна. ХХ століття.

Географічне положення США (2 години) Загальні відомості з фізичної географії США. Рельєф. Гори та височини. Ріки та озера. Клімат. Екологічні проблеми. Населення країни. Економічні особливості США (2 години) Найважливіші галузі промисловості. Важка та легка промисловість. Економічні відносини США з іншими країнами

Учень називає та характеризує основні періоди в історії США. Висловлює судження про основні історичні події.

Характеризує географічне положення США.

Називає основні ріки, озера, гори, височини.

Дає характеристику клімату. Аналізує екологічні проблеми, пропонує шляхи вирішення. Характеризує економічні особливості США. Називає основні галузі промисловості

Розділ II. Політична система та державний устрій сполучених Штатів Америки (8 годин)

Політична система США (2 години) Конституція. Три гілки влади. Політичні партії. Система місцевого самоврядування.

Адміністративний поділ США (2 години) Адміністративно-територіальні одиниці США. Штати. Округ Колумбія. Острівні території. Державна символіка США.

Міста США (2 години).

Найбільші міста США. Нью-Йорк, Чикаго, Сан-Франциско, Філадельфія, Лос-Анджелес. Їхня роль у культурному і національному житті США

Учень називає основні положення Конституції США. Аналізує функції гілок влади. Характеризує систему місцевого самоврядування. Порівнює політичну систему США та інших країн.

Називає адміністративно-територіальні одиниці США, кількість штатів. Характеризує особливий статус округа Колумбія. Знає державну символіку США. Називає та описує найбільші міста США. Обґрунтовує їхню роль у житті країни

Вашингтон — столиця США (2 години). Основні відомості про історію заснування та розвиток Вашингтона. Історичні та культурні пам’ятки міста

Знає основні відомості про історію заснування та розвиток Вашингтона. Називає визначні пам’ятки міста

Підсумкове заняття. Захист проектів (1 година)

«Видатні президенти Америки», «Ліквідація рабовласницької системи», «Велика Депресія» та ін.

(за вибором учителя)

Учень узагальнює матеріал, створюючи презентаційні проекти вивчених тем

Семестрова контрольна робота (1 година)

Резервне заняття (1 година)


Розділ III. Культура, освіта та наука Сполучених Штатів Америки (8 годин)

Американське театральне мистецтво (1 година)

Театри Бродвея. Відомі драматурги. Класичні театральні постанови. Сучасний театр.

Американське кіно (1 година)

Основні етапи розвитку американського кінематографа. Відомі режисери, актори сучасного американського кіно. Екранізація сучасних американських фільмів. Голлівуд. Премія «Оскар».

Музичні традиції США (1 година)

Основні етапи розвитку музичного мистецтва. Музичні жанри. Відомі музичні премії. Сучасна музика. Зображальне мистецтво США (1 година) Основні етапи розвитку зображального мистецтва. Стилі. Відомі американські художники. Музеї та картинні галереї.

Сучасне літературне життя США (1 година)

Роль книги в житті американців. Відомі сучасні письменники. Популярні бестселери.

Система освіти США (1 година).

Публічні та приватні школи. Система оцінювання. Вища освіта. Відомі американські університети. Ліга Плюща

Учень характеризує основні етапи розвитку американського кінематографа, музичного мистецтва, зображального мистецтва.

називає відомих режисерів, акторів, драматургів, музикантів, художників, письменників; характеризує їх внесок у розвиток мистецтва США; називає відомі театри, музеї, картинні галереї; називає популярні американські п’єси, фільми, музикальні жанри, бестселери, які відіграють важливу роль у житті американців. Характеризує систему освіти США. називає та порівнює типи шкіл. Аналізує систему оцінювання американських шкіл, висловлює свою думку. називає відомі американські університети.

Учень називає та характеризує найбільш розвинуті галузі науки США. наводить приклади відомих вчених та винахідників. Характеризує їхній внесок в розвиток науки США

Наука у США (2 години)

Найбільш розвинуті галузі науки. Розвиток медицини. Дослідження космосу. Відомі американські вчені, винахідники та їхні винаходи


Розділ IV. Соціальне життя та побут сучасних американців (8 годин)

Молодіжна культура у США (1 година) Захоплення та інтереси американської молоді. Проблеми молоді. Молодіжні організації. Молодь і політика. Американські свята та традиції (1 година) Типові американські свята та пов’язані з ними традиції.

Розвиток англійської мови на території США. Фольклор (1 година)

Особливості розвитку англійської мови. Різниця між американським та британським варіантами англійської мови. Американський фольклор. Американська кухня (1 година) Особливості національної кухні США. Поняття «Fast food». Їжа вдома і в громадських місцях.

Американський характер (1 година)

Риси характеру, властиві американцям. Ставлення до сім’ї, роботи. Спілкування. Дозвілля.

Спорт у США (1 година)

Популярні види спорту. Відомі спортсмени та спортивні команди. Спортивні асоціації. Роль спорту в житті американців.

Засоби масової інформації (2 години) Американська преса. Телебачення. Радіо. Інтернет. Роль сучасних ЗМІ в житті американців

Учень характеризує особливості молодіжної культури США; називає основні молодіжні організації; аналізує зв’язок молодіжного руху та політики. Називає та описує типові американські свята.

Характеризує особливості розвитку англійської мови. Розпізнає американський та британський варіанти англійської мови. Наводить приклади американського фольклору. Описує риси характеру, властиві американцям.

Характеризує національну кухню США. Називає популярні види спорту, відомих спортсменів, спортивні команди, асоціації. Висловлює судження щодо ролі спорту в житті американців.

Називає основні засоби масової інформації. Наводить приклади сучасних газет, журналів, теле- і радіокомпаній. Оцінює роль сучасних засобів масової інформації в житті американців

Підсумкове заняття. Захист проектів (1 година)

«Кіноіндустрія Голлівуду», «Волт Дісней», «Напрями американського живопису», «Ліга Плюща», «Силіконова (Кремнієва) долина», «Інформаційні технології» та ін. (за вибором учителя)

Учень узагальнює матеріал, створюючи презентаційні проекти вивчених тем

Семестрова контрольна робота (1 година)


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити