Фізична географія - Збірник задач і вправ 6-8 класи

Географічна оболонка

Географічна оболонка — це сфера взаємодії верхнього шару літосфери, нижнього шару атмосфери, гідросфери і біосфери. Вона є природно-територіальним комплексом найвищого рангу. Географічна оболонка як глобальний природно-територіальний комплекс поділяється на географічні пояси і природні зони — комплекси нижчих таксономічних рівнів. Найважливішими загальними закономірностями географічної оболонки, крім зональності, є цілісність, кругообіг речовин, ритмічність. Всі компоненти географічної оболонки взаємозв 'язані, вони проникають одні в одних. На розвиток природно-територіальних комплексів впливають як природні, так і антропогенні фактори.

1. Визначіть, у скільки разів маса земної кулі (5,975-1021 т) більша від маси атмосфери (5-Ю14 т), гідросфери (1,5-1018 т), біосфери (1-1014 т).

2. Встановіть, яку частку від маси Землі займає маса літосфери (3-1019 т).

3. Обчисліть, яка кількість живої речовини припадає на 1 км2 земної поверхні, якщо маса біосфери — 1-1014т.

4. Визначіть, яка кількість рослинної маси утворюється в зоні вологих екваторіальних лісів, якщо з 1 га цієї зони утворюється 1500 т цієї маси, а площа зони — 8,5 млн. км2.

5. На 1 га у зоні тундри припадає в середньому 18 т рослинної маси. Скільки такої маси знаходиться у зоні тундри на земній кулі, якщо її площа — 5,6 млн. км2? Порівняйте результат із результатом у зоні екваторіальних лісів.

6. Визначіть площу лісової, лісостепової і степової зон на земній кулі, якщо відомо, що ліси займають 35,3% суші, а площа лісостепів і степів у 4,6 рази менша, ніж лісів.

7. Тундра і лісотундра займають 10,1 млн. км2, а савани і рідколісся — 25,8 млн. км2. Яку частину від площі суші займають ці зони?

8. Пустелі і напівпустелі займають 1/3 площі суші. Значна їх частина (18,0 млн. км2) — це полярні пустелі, дещо менша (17 млн. км2) — тропічні пустелі, решта—субтропічні й помірні пустелі. Визначіть загальну площу пустель і напівпустель світу, співвідношення між різними видами пустель (у процентах).

9. Визначіть, яка частка біомаси земної кулі припадає на людство, якщо загальна маса біосфери становить 2,7 · 1012 т, кількість населення — 5 млрд. чол., а середня вага людини — 55 кг.

10. На території земної кулі найпоширеніші червоноземні латеритні (19%) та пустельні (17%) ґрунти. Знайдіть їх площу (в млн. км2).

11. Обчисліть площу лісових насаджень, яка припадає в середньому на одного жителя світу, якщо загальна площа лісів—3800 млн. га.

12. Виразіть у процентах від загальної площі суші площу географічних поясів на земній кулі. Дані запишіть у таблицю.

Пояси

Площа, млн. кв. м

Площа, % до площі суші

Екваторіальний

8,5

Субекваторіальний

20,7

Тропічні

26,2

Субтропічні

19,2

Помірні

38,3

Субпомірні

10,1

Полярні

18,0

13. Яку частину Світового океану забруднюють щорічно танкери, якщо залишки нафти, які вони викидають у море, — 2 млн. т, а І тонна нафти забруднює 12 км2 водної поверхні?

14. Яка площа Світового океану забруднюється нафтою за рік, якщо щорічні викиди її становлять 5-10 млн. т?

15*. На Землі є понад 300 млн. автомобілів, кожен з яких спалює в середньому на кожну 1 тис. км пробігу 350 кг кисню. Визначіть, яка площа зелених насаджень зможе відновити спалений ними за рік кисень, якщо припустити, що кожний автомобіль проходить за рік 40 тис. км, а 1 га зелених насаджень виробляє 2,22 т вільного кисню.

16*. В процесі фотосинтезу за рік 1 ґа насаджень зв'язує в середньому 1,2 т вуглекислого газу, а засвоєння 1 т вуглекислого газу супроводжується виділенням 2,7 т кисню. Встановіть, яка необхідна площа зелених насаджень, щоб забезпечити населення нашої планети киснем (норма кисню для 1 людини на добу — 900 г).

17. Яка площа зелених насаджень може виробити таку кількість кисню, яку спалюють 15 реактивних літаків, перелітаючи Атлантичний океан, якщо кожен з них спалює 35 т кисню?

18. Кожен гектар лісу вбирає стільки вуглекислого газу, скільки видихає 200 людей. Яка площа зелених насаджень необхідна для міст: а) Києва (2,6 млн. чол.); б) Тернополя (240 тис. чол.); в) Харкова (1,6 млн. чол.); г) вашого населеного пункту? (При цьому діяльність підприємств не враховувати.)

19. Яка площа лісів припадає на одну людину в Україні, якщо вони займають 10,2 млн. га?

Таблиця 15. Виробництво окремих видів продукції харчової промисловості України (тис.т)

Види продукції

1985

1994

1997

2004

Цукор-пісок

6247

3343

3296

2500

М'ясо і м'ясні фабрикати

2605,4

1364

780,5

680

Ковбасні вироби

768,1

436,7

213,0

Масло,

390,2

253,7

162,0

Продукція з незбираного молока

5687

2220

915

Сири жирні

169,7

104,7

58,9

Олія

846,3

634,3

705

1340

Маргарин . .

275,6

105,5

89,2

М'ясні консерви, млн.ум.б.

210,3

218,8

149,0

Плодоовочеві консерви, млн.ум. б.

3475,9

1718,7

752

Рибні консерви

291,8

79,5

111,0

Хліб і хлібобулочні вироби

7348

4816

3452

Борошно

8157

5715

4963

Сіль

8018

3237,

2848

20. Найбільші в Україні виробники цукру — Вінницька (12,9 %), Київська (10 %), Полтавська (10 %) області. Визначте обсяги виробництва цукру в цих областях.

21. Визначте, скільки затрачено соняшникового насіння на виробництво олії, якщо відомо, що із соняшника виробляється 80 % від загального обсягу олії (634,3 тис.т), а для однієї тонни олії необхідно 2240 кг насіння.

Сільське господарство

1. Закінчіть схему виробничих зв'язків сільського господарства з промисловістю, надпишіть уздовж стрілок види продукції, яку вони постачають одне одному:

2. Під яким номером показано інтенсивне господарство, а під яким—екстенсивне:

3. У загальному обсязі с/г продукції продукція тваринництва становить 48,1 %. Визначте обсяги продукції рослинництва і тваринництва в Україні.

4. Загальна земельна площа в Україні (тис. га) — 60355, а площа с/г угідь—40710, ріллі — 32883, сіножатей та пасовищ— 6819. Обчисліть: а) частку с/г угідь від загальної земельної площі; б) частки ріллі, сіножатей і пасовищ від цієї ж площі і площі с/г угідь. Накресліть діаграму, яка відображає структуру с/г угідь.

5. За даними таблиці 16 накресліть діаграму, яка відображає структуру посівних площ в Україні у 1985 і 1994 роках. Визначте частку посівних площ від с/г угідь, орних земель.

Встановіть, на скільки відсотків змінились площі всіх посівів, площі зернових, технічних, овочевих, кормових культур у 2004 році порівняно з 1985 і 1990 роками.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити