ЗАДАЧІ З ГЕОГРАФІЇ - Лавренчук Г.М. - 2009 рік

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ

Україна – одна з найбільших європейських держав, її площа – 603,7 тис. км2. Протяжність із півночі на південь - 893 км, а із заходу на схід – 1326 км. Загальна протяжність кордонів – 7569 км, в т.ч. 6512 км – сухопутний державний кордон.

 Державний кордон – це лінія на земній поверхні і уявна вертикальна площина, що проходить через цю лінію в повітряному просторі і в земних надрах.

 Територія держави – це природне середовище існування населення держави та всі природні ресурси цього середовища, це простір здійснення державної влади. До складу державної території входять: суходіл і води (внутрішні та територіальні) у межах кордонів, повітряний простір над суходолом, водами і надра під ними. Територіальні води – води морів і океанів, що прилягають до берегів держави не більш як на 12 морських миль (1 морська миля – 1,852 км).

 Природні умови – це компоненти природи, які оточують нас, створюючи навколишнє середовище. Природні ресурси – це всі елементи природи, які використовуються людиною (або можуть бути використані) в господарській діяльності.

 Природно-ресурсний потенціал - сукупність природних ресурсів, які можуть бути використані в господарстві з урахуванням тенденцій розвитку науки і техніки. Співвідношення між природно-ресурсним потенціалом і розмірами його використання називається ресурсозабезпеченістю. Розрахувати ресурсозабезпеченість можна двома способами:

1. Ресурсозабезпеченість = Запаси / Щорічний видобуток.

2. Ресурсозабезпеченість = Запаси / Населення.

 Населення - люди, які проживають на певній території (міста, району, держави тощо). Для характеристики населення використовують такі показники: чисельність населення, щільність (густота) населення, коефіцієнти народжуваності, смертності, природного приросту, показник механічного руху (сальдо міграції) та інші. Для обчислення щільності населення використовують формулу:

Щ = Ч / П,

де Щ - щільність населення (чол./км2); Ч - чисельність населення (чол.); П - площа (км2 або га).

Різниця між кількістю народжених у даному регіоні (пункті) і кількістю померлих становить природний приріст населення :

(Пн = Н - П).

Коефіцієнти народжуваності, смертності та природного приросту визначається кількістю народжених, померлих людей, та різниця між ними, розрахованими на кожну тисячу жителів (чол. на 1000 жит., або проміле - %).

Сальдо міграції - це різниця між кількістю населення, що прибула в даний регіон (пункт), та тією кількістю, що вибула з нього. Буває додатнім, коли кількість вибулих більша за кількість прибулих, і від’ємним, коли навпаки.

Національний господарський комплекс України має складну галузеву структуру, яка визначається як співвідношення між галузями (за виробництвом продукції, кількістю зайнятих та ін.). Для характеристики такої структури всього комплексу, а також його окремих галузей (промисловості, сільського господарства, транспорту, невиробничої сфери) найбільше використовуються процентні співвідношення між галузями.

 Рівень розвитку господарського комплексу характеризують загальні показники сукупного суспільного доходу і національного прибутку, а також показники, розраховані на 1 жителя.

 Сукупний суспільний продукт - це вся сукупність матеріальних благ і послуг, які вироблені галузями матеріального виробництва за рік ( виражений у грошовій формі).

 Національний прибуток - це вартість тієї частини сукупного суспільного продукту, яка залишається після вираховування затрат виробництва.

 Паливо-енергетичний комплекс - це сукупність галузей і виробництва з видобутку і переробки палива. виробництва електроенергії, транспортування палива, виробництва електроенергії, транспортування електроенергії до споживача.

Різні види палива мають різну теплотворну здатність, тобто виділяють при спалюванні неоднакову кількість тепла. Для порівняння теплотворної здатності різних видів палива використовують показник - умовне паливо.

1 т ум. П. = 7000 ккал, що відповідає спалюванню 1 т кам’яного вугілля.

Для визначення собівартості палива у місці використання необхідно скористатись формулою :

Сп = Зв + Т,

Сп - собівартість палива; Зв - затрати на видобуток; Т - транспортні затрати.

Основними показниками, які характеризують транспорт, є обсяг перевезень, вантажо- і пасажирооборот, середня відстань, інтенсивність перевезень вантажів чи пасажирів та ін.

Обсяг перевезень - це кількість перевезень вантажів чи перевезень за певний проміжок часу (рік, місяць, добу).

Вантажооборот визначається формулою:

Во = Оп В (т км),

де Во - вантажооборот; Оп - обсяги перевезень вантажів; В - відстань перевезень.

Пасажирооборот визначається аналогічно, як добуток обсягів перевезень пасажирів на відстань (пас. Км).

Середня відстань перевезень - це відношення вантажообороту до обсягів перевезень (км).

Вс = Во / Оп.

Інтенсивність перевезень вантажів (або пасажирів) визначають відношення вантажообороту ( або пасажирообороту) за одиницю часу (рік, місяць, добу) до довжини шляху (т км./км, пас. к/км). Для характеристики транспортної мережі використовується показник густоти (щільності) шляхів сполучення (залізниць, автомобільних шляхів тощо), який визначають як довжину шляхів, які припадають на 1000 км2 території (км).


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити