Українська мова - Морфологія збірник вправ. Частина 2 - 2015

СЛУЖБОВІ ЧАСТИНИ МОВИ

ПРИЙМЕННИК

Вправа 327. Прочитайте. Знайдіть службові частини мови. Прокоментуйте їхню роль у реченні.

ЗОЛОТЕ ПРАВИЛО

«Золоте правило» моралі — це найцінніша, найкраща істина, яку створило людство за час свого існування. Його слушно називають «нормою норм»: я повинен вимагати від себе те, що вимагаю від інших. Наш народ узагальнив це моральне правило у своїх приказках і прислів’ях: Не чини іншому те, що тобі немиле. Чого собі не зичиш, іншому не жадай. Чого в інших не любиш, не роби сам. Про нього говориться і в Біблії: «І так у всьому, як ви хочете, щоб з вами чинили люди, так чиніть і ви з ними, бо в цьому закон і Пророки». Не лише вчинки, а й наміри мають бути праведними (За А. Мовчун).

· У чому мудрість «золотого правила»? Чи дотримуєте його ви? Наведіть приклади власної поведінки, коли ви керувалися «золотим правилом».

Вправа 328. Запишіть речення. Визначте члени речення. Які слова не є членами речення? Чому?

Не можна сміятися над старістю і старими людьми. Це величезне блюзнірство. Про старість треба говорити тільки з повагою. У світі є три речі, з яких ніколи не можна сміятися,— патріотизм, справжнє кохання до жінки і старість (В. Сухомлинський).

Вправа 329. Доповніть речення, вживаючи службові частини мови. Поясніть орфограму «Не з дієсловами».

1. Не можна ледарювати, ... 2. Не можна сперечатися .... 3. Не відкидай поспішно того, ... 4. Умій спитати так, ... 5. Не уникай відповідальності за ... 6. Не будь байдужим ... 7. Наодинці з собою роби так само, ... 8. Не домагайся для себе полегшення... .

Працюючи у групах, складіть «Кодекс гарних манер». Уживайте службові частини мови.

Вправа 330. Випишіть прийменники разом зі словами, до яких вони належать. При яких частинах мови вживаються прийменники? Для чого в мові потрібні прийменники? Чому їх так назвали? Чи можливий синтаксичний зв’язок головного і залежного слова без прийменника? Доведіть.

СТОСУНКИ З БАТЬКАМИ

Не можна виявляти незадоволення тим, що в тебе немає якоїсь речі... У товариша твого є, а про тебе батьки твої не подбали: від своїх батьків ти не маєш права вимагати нічого. Неприпустимі намагання без потреби нагадувати про себе, виставляти напоказ свої домагання. Мати і батько ніколи не забудуть про тебе. Якщо ти не на очах у них, вони думають про тебе більше, ніж тоді, коли ти крутишся поруч. пам’ятай, що в батька і матері є свій духовний світ. Вони іноді хочуть залишитися наодинці з собою (В. Сухомлинський).

· З’ясуйте, який тип синтаксичного зв’язку у словосполученні з прийменником (узгодження, керування, прилягання)?

· З якими відмінками вживаються прийменники?

Вправа 331. Робота з матеріалом підручника «Прийменник як службова частина мови».

Вправа 332. Працюючи в парах, заповніть таблицю «Прийменник як частина мови».

Для чого служить

З яким відмінком вживається

Види прийменників за будовою

На що вказує разом з іменником

Вправа 333. Прочитайте словосполучення спочатку з прийменниками, потім без них. Яка роль прийменників? Що виражають іменники разом з ними?

зайти до бабусі

вийти з кімнати

прогулюватися по парку

поїхати до столиці

зайти в крамницю

жити біля моря

взяти до уваги

прочитати в класі

сидіти кінець столу

зустрітися о десятій

написати на дошці

узятися в боки

· З кількома словосполученнями складіть речення.

Вправа 334. Прочитайте, виявіть помилки у вживанні прийменників. Запишіть правильно.

Іти крізь поле. Лізти повз вікно. Старший за брата, молодший від сестри. Покласти до кишені. Заховати в портфель. Залишитися по уроках. Батьківські збори в шістнадцять годин. Сходити за хлібом і за водою.

Вправа 335. Відгадайте загадки. Визначте в них службові частини мови.

1. Без рук, без ніг, а на тин плететься.

2. Що то за голова, що лиш зуби і борода?

3. Стоїть хлопчик під пеньком, накрив голову брильком.

4. Не дід, а з бородою, не бик, а з рогами, не корова, а доїться. Відгадки: гарбуз, часник, гриб, коза.

Вправа 336. Поставте на місці крапок потрібний прийменник, поясніть, чим ви при цьому керувались.

1. Стоїть гора високая, ... горою гай, зелений гай, густесенький, неначе справжній рай (Л. Глібов). 2. Там ... горі високій Росте дерен широкий, А ... того дерена вийшла дівка молода (Нар. творчість). 3. Ой, не гудіть ... мною, голуби, не клопочіть молодої голови (Нар. пісня). 4. Ой, коню, мій коню, не грай ... мною, не неси мене ... чистому полю (Нар. балада).

Слова для довідок: під, на, з-під, наді, піді, по.

Вправа 337. Прочитайте текст. Випишіть словосполучення головного слова (керуючого) і залежного з прийменником (керованого). Якими частинами мови вони є? Чи можна в них при іменнику, займеннику вжити інший прийменник? Проведіть дослідження і сформулюйте висновок.

ПЕРШІ КНИГИ

Першими книгами були «книги-плитки». Існували цілі бібліотеки таких книг, зроблених із глини. Така дивна бібліотека була знайдена серед руїн древнього міста ассирійців — Ніневії. У ній було біля тридцяти тисяч «книг-плиток». Вона належала царю Ашурбаніпалу. У 612 році до нової ери вона була зруйнована військами вавілонян і мідян. Кожна «книга» складалася із кількох десятків плиток, як наша книга зі сторінок. Плитки нумерували і на кожній сторінці проставляли назву.

Писар креслив знаки на м’якій глині тригранною загостреною паличкою.

Після цього плитку випалював у спеціальній плиті гончар. Із «книг-плиток» стало відомо, що ассирійці володіли неабиякими знаннями з математики, астрономії, геометрії (А. Чирва).

· Які прийменники, на вашу думку, можуть вживатися як синоніми? Чи є прийменники-антоніми? Які прийменники за будовою вживаються частіше?

· Поясніть орфограму «Н і нн у прикметниках та дієприкметниках».

· Користуючись правилами милозвучності української мови, поясніть, чому в одних словосполученнях вживається прийменник з, а в інших із, зі.

Вправа 338. Робота з таблицею «Відмінки іменника і прийменники».

Відмінки

Прийменники

Приклади

1. Називний

2. Родовий

До, за, біля, без, від, для, з-під, в, у, коло, з-за, проти, з, близько, кінець, навколо, посеред, з-над

До школи, без сонця, біля хати, з-за рогу, з-під дверей, у сина, посеред двору, навколо села

3. Давальний

Всупереч, завдяки, вслід,

Всупереч вітрам, завдяки сестрі, вслід матері,

назустріч, навздогін

назустріч весні

4. Знахідний

Під, на, об, по, з, за, над, перед, між

З кілометр, під вечір, на вікно, перед очі, між люди, об дерево, за три метри

5. Орудний

Між (межи), над, перед, під, з, за, поза, понад

За горою, межи людьми, перед хатою, над верхівками, під вербою

6. Місцевий

В, у, на, по

В лісі, на дорозі, по полю, у місті

7. Кличний

Вправа 339. У поданих реченнях зробіть синонімічну заміну прийменників. З’ясуйте, чи зберігається при цьому тотожність змісту речення. Доведіть доцільність вживання авторських прийменників.

КНИГУ — У КОЖНУ ХАТУ

Розглянься по (навкіл, навкруг, посеред) своїй хаті... В (у) кожній українській книгарні чимало прекрасних українських книжок, але чи є вони в (у) кожній хаті? Чи є вони в (у) твоїй хаті? Чи можеш ти, зупинившись біля (коло, при, перед, побіля, під) своєї книжкової полиці, похвалитися нею так, як хвалишся канапою, столиком чи телевізором? Чи не трапляється так, що ти байдуже проходиш повз (коло, біля, близько, побіля, попід, мимо) книгарню, де навпроти тебе з (із, з-за, з-під, з-поза, з-проміж, зсередини) вікна привітно дивиться українська книжка, і зі (із, з, зо) спокійною совістю купуєш у (в, всередині) сусідній крамниці якусь не дуже корисну, а бува, що й зовсім непотрібну дрібницю? Пам’ятай же, що з (з-поміж, з-межи, з-посеред, з-проміж, із) усіх подарунків найцінніший — рідномовна книга (Г. Черінь).

· З’ясуйте, до якої групи за будовою належать прийменники?

· Що ви можете відповісти на поставлені в тексті питання?

Вправа 340. З’ясуйте, які прийменники треба вставити, щоб утворилися потрібні за змістом керуючого слова прийменникові сполучення. Свій вибір обґрунтуйте. Словосполучення запишіть. Читав ... самого ранку. Чекав ... нову книгу. Вийшов ... бібліотеки. Стою ... книжковою полицею. Почервонілий ... хвилювання. Троє ... нас. Книга ... воску. Люблю ... усе. Читаю ... всіх. Виступаю … класом.

· За поданими словосполученнями складіть усну розповідь «Я люблю читати».

Вправа 341. До поданих словосполучень доберіть антонімічні. Перед крамницею — ... До сніданку — ... На столі — ... З портфеля — ... Наді мною — ... Поза школою — ... Від нього — ... Навпроти неї — …

· Складіть кілька речень з парами словосполучень (на вибір).

Вправа 342. Виправте помилки у вживанні прийменника.

Перед мною лежить захоплюючий пригодницький роман «Тигролови» українського письменника Івана Багряного. Коли я його читаю, над мною гудуть сибірські кедри, під мною рипить сніг, а перед мною біжать сліди небезпечного звіра — тигра.

Вправа 343. Скласти зв’язку розповідь про прийменник, користуючись таблицею.

Прийменники за будовою

Прості

Складні

Складені

В (у), з, за, від, до, по, на, при, для, без, між

З-за, із-за, з-під, з-над, з-поміж, з-попід, задля, заради, з-понад, посеред, поза

З метою, за рахунок, незалежно від; нарівні з

Вправа 344. Визначити вид прийменників за будовою.

Одна тільки з них [полонянок] сиділа в кутку, мов намальована, мов той образ на Покутті, задивлена у простір та заслухана в голос власної душі. Було в тій молодиці щось від античної богині і щось від християнської мадонни; поміж живими жінками скидалася вона на гостю з далеких, невідомих країв. Не плакала, не нарікала, хоч і страждала на рівні з усіма.

— Полковниця Олена Нечаїха, покійного гетьмана Богдана молодша донька! — понеслось по хуторі, й кожний хоч через поріг хотів глянути на неї (Б. Лепкий).

Вправа 345. Прочитайте. Визначте, якою частиною мови є виділені в реченнях слова. Охарактеризуйте прийменники за способом творення (морфологічний — неморфологічний). З’ясуйте, від яких частин мови походять прийменники, вжиті у 4-7 реченнях. 1. Удень і вночі, в будень і свята, спекотливу днину чи сльоту — від зорі до зорі несе в полі свою трудову вахту господар землі (В. Скуратівський). 2. Молодий ранок вихоплювався з-поза виднокруга і легенько здирав із небосхилу темну опону ночі (Б. Лепкий). 3. Іноді в’ється дорога понад самим Дніпром, і тоді зачудоване око далеко сягає по блакитнім просторі діда — Славути... (М. Коцюбинський). 4. Подовж долини прямою світлою лінією прорізався осушувальний канал (І. Волошин). 5. Кругом ставка біліє смуга з вишневих та черешневих садків (І. Нечуй-Левицький). 6. Протягом століть дуже змінився вигляд села в Україні (І. Крип’якевич). 7. Край берега у затишку прив’язані човни... (Л. Глібов).

· Чи можна дібрати синоніми до прийменників, вжитих у 4-7 реченнях? Як довести, що це прийменники?

Вправа 346. Ознайомлення з таблицею «Похідні і непохідні прийменники».

№ з/п

Група за походженням

Приклади /спосіб творення

1

Непохідні (або первинні)

В, по, на, без, від, над, при, біля, крім, між.

2

Похідні (або вторинні)

а) утворені сполученням двох і більше непохідних прийменників: з-під, з-попід, з-поміж, задля;

б) утворені поєднанням прийменника з іменником чи прислівником: відповідно до, у зв’язку, нарівні з;

в) утворені шляхом переходу в прийменники іменників чи прислівників: коло, кінець, вслід, близько, вздовж

Вправа 347. прочитайте. Назвіть первинні (непохідні) прийменники, проаналізуйте їх за морфологічним складом. Які з них мають однаковий звуковий склад з префіксами? Доведіть на прикладах.

Зразок: З роботи — зробити.

ЛЕБЕДІ

І раптом, невідомо чому і як, високе небо озвалося йому лебединою піснею. Хлопець не повірив спочатку собі, але знову над ним урочисто забриніли срібні дзвони, начеб хтось підняв у небо великодню дзвіницю і струшував з неї урочистий передзвін. Над Медвином знову летіли лебеді, на своїх сонцем промитих крилах вони проносили вологе іще з волохатим туманцем тепло і добрі надії.

Роман завмер від щастя. Чи ж дуже багато потрібно людині, щоб вона відчула себе щасливою? Дайте їй на стіл добрий, мов сонце, хліб та милу працю в руки, та любов у груди — і вона не зігнутою тінню, а напівбогом піде по землі (М. Стельмах).

· Поясніть правопис не з різними частинами мови.

Вправа 348. поділіть подані прийменники на дві групи: первинні (непохідні) і вторинні (похідні).

Біля, близько від, віддалік, до, довкола, з, з-за, збоку від, з-проміж, зсередини, кінець, коло, край, крізь, круг, ліворуч від, мимо, між, на, навколо, над, наді, насупроти, обабіч, обіч, округ, осторонь від, перед, передо, під, піді, по, побіля, поблизу, повз, поза, поперед, попід, поряд, поруч з, при, проміж, проти, серед, слідом за, спереду, у бік, у напрямі, у напрямку до, через.

· Складіть кілька речень з прийменниками кожної групи.

Вправа 349. Доведіть, що однозвучні слова-омоніми. Про що це свідчить?

1. Обабіч дороги чорніють сади, біліють у садах чепурні хати, дбайливо обмазані господинями (А. Шиян). 2. Дорога погналась до лісу, а село замигтіло вогнями обабіч (І. Немченко). 3. Про все домовилися напередодні виїзду з міста (Є. Гуцало). 4. Напередодні пройшов густий теплий дощ, і гуси вже купалися у великих калюжах (І. Нікітченко). 5. праворуч від озеречка уже лежали росою прибиті покоси, але ще ніде не манячили копички (М. Стельмах). 6. Автобус різко повернув праворуч і помчав до голубої смуги — моря (І. Нікітченко).

Вправа 350. Складіть по два речення з поданими словами так, щоб в одних це були прийменники, а в других — прислівники або іменники.

Близько, край, кругом, кінець, навкруги, мимо, поруч, коло, осторонь.

Вправа 351. Складіть речення, у яких би прийменники з — в (у), перед — після, під — над, до — після разом з іменниками, числівниками, займенниками виражали антонімічні відношення.

Вправа 352. Напишіть невеликий твір, вживаючи похідні й непохідні прийменники.

Теми: 1. Лебеді на крилах весну принесли. 2. Пролісок із талим снігом тихо гомонів. 3. Прилетіли шпаки — провісники весни.

Вправа 353. Проведіть дослідження: поділіть прийменники на дві групи — похідні і непохідні, з’ясуйте, які з них пишуться разом, окремо, через дефіс. Спробуйте сформулювати правила написання прийменників. Скористайтеся схемою програмування дій (під вправою).

Із-за, попід, з-під, поміж, з-поміж, про, протягом, на, через, серед, на відміну від, з-попід, згідно з, відповідно до, з-поза, з метою, з-над, від, задля, побіля, посеред, із, по, до, за допомогою, понад, навколо, проти, про, оддалік.

· Схема програмування дій.

Вправа 354. Прочитайте. Обґрунтуйте правопис прийменників.

ЕКОЛОГІЯ ПРИРОДИ — ЕКОЛОГІЯ ДУШІ

1. Я завжди думав і думаю, що без гарячої любові до природи людина не може бути митцем (О. Довженко). 2. Природа — в усьому. В зеленому клекоті Дерев мідногорілих при буйній погоді, В шуганнях ракет і в пташиному стрекоті — Слава природі! (І. Драч). 3. Стою я сам посеред нив чужих, Немов покинута офіра. І слухає мій сум природа. Люба. Щира. Крізь плач, крізь сміх (П. Тичина). 4. А понад нами небо блакитне, А попід нами трави зелені (А. Малишко). 5. Вона йде, а очі синії, Десь з-за гір, із-за лісів, Полем, гаєм, полониною — У цвітінні, у красі (А. Волощак).

· З’ясуйте всі орфограми в словах, класифікуйте їх.

· Поясніть за тлумачним словником значення слова екологія.

Вправа 355. Спишіть речення, розкриваючи дужки. Умотивуйте вибір орфограм у прийменниках.

Складні проблеми, пов’язані (із) збереженням довкілля, дедалі більше турбують людей нашої планети.

Сліди атомних вибухів носить (у) собі природа. (Внаслідок) випробування водневої бомби (на) атолі Бікіні з’явилися різного роду аномалії: випадають радіоактивні дощі, виросли цілі популяції заражених стронцієм, цезієм крабів, акул, тунців. (Незважаючи на) те, що минуло більше сорока років, (на) величезних просторах океану не зменшилася кількість радіоактивних вогнищ. (На)прикінці двадцятого століття (по)між країн, екологічна ситуація в яких надзвичайно складна, опинилася Україна. Вибух (на) Чорнобильській АЕС, (не) (по)далік Києва, створив загрозу життю людей і тварин (на) величезній території. (На) (в)коло міста Славутича тепер відчужена зона.

Щоранку (з)за лісу виходить сонце, та не вітають його птахи своїм щебетанням. (З) під землі б’ють прозорі джерела, та отруйна (в) них вода. (По)над Прип’яттю зведена дамба, що зупиняє розлив таких вод, забруднених радіонуклідами...

Як не згадати тут заклик Довженка берегти, плекати, леліяти землю, засаджувати її садами і квітами, засівати зерном і добром (Н. Климківська).

· З’ясуйте, якими членами речення є іменники з прийменниками.

· Розкажіть, як ви дбаєте про збереження природи (сам — клас — школа).

Вправа 356. Розкривши дужки, запишіть прийменники разом з дібраними іменниками або займенниками. Умотивуйте правопис прийменників.

По (між), (про) між, (за)для, (за) ради, (по)біля, (по) заду, (з)посеред, (з)за, (з)над, (з)понад, (з)поза, (з)поміж, згідно (з), (у)напрямку (до), (по)близу, (по)між, (оба)біч (від). т Складіть речення з трьома прийменниковими сполученнями.

Вправа 357. Складіть речення з похідними прийменниками, поясніть їх правопис.

Зразок: Внаслідок затримки в дорозі ми відстали від групи.

У справі, за винятком, відповідно до, на випадок, з приводу, близько від, у напрямі до, з огляду на, у розріз з, на відміну від.

Вправа 358. Випишіть іменники і займенники з прийменниками. Погрупуйте за відмінками. Дослідіть, які прийменники з якими відмінками вживаються, з якими відмінками прийменники не вживаються, а які (-ий) відмінки ніколи не вживаються без прийменника. Сформулюйте висновки. Побудуйте програму дій-кроків.

ТЯЖІННЯ ДО ЛЮБОВІ

Хліб і сіль на добраніч обнялись на моєму столі. Спочиває народ мій по денних турботах. Син росте уві сні у народу мого на крилі. Моє тіло давно вже у місті, а душа — все отам, у селі. А між ними — як маятник — то автобус, то потяг... Ходить вечір селом, серпик місяця носить над ним. Мама доїть корову. Тато сіно у скирту складає. Так повільно з антонівки обезболений лист опадає. Так повільно в кабиці дрівця переходять у дим., що і там — у землі — про вітчизну мені нагадає... Я живу. Я спішу. Я все більше впадаю в любов до людей, до земного і бігу, і плину, і лету. Я впадаю в любов до гуманних ідей, до реальних ідей врятувати планету (А. Кичинський).

· Поясніть орфограму «Одна і дві -н- у прикметниках».

· Які ідеї порятунку збереження природи Землі можете запропонувати ви?

Вправа 359. Перепишіть речення, відповідно до змісту доберіть з дужок прийменник, поставте іменник чи займенник у потрібному відмінку. Свій вибір обґрунтуйте.

1. І вітряк (із-за, з-за, зі) (гай) крилами махає, І дуб зелений, мов козак, (із, з, зі) (гай) вийшов та гуляє (попід, під, понад) (гора) (Т. Шевченко). 2. Пливи, косо, тихо (по, за) (вода), а я піду услід (по, за) (ти) (Нар. творчість). 3. (Над, наді) (я) ясні зорі (в, у, уві) (Десна) кинули вінки, і купальська синь прозора їх несе, немов роки (М. Стельмах). 4. (Над, наді, надо) (я) небес бірюза, (під, піді, підо) (я) шовкова трава. Здрастуй, земле, умита дощами (О. Підсуха). т Визначте відмінок, з яким уживається той чи той прийменник.

Вправа 360. Прочитайте речення і на основі спостережень сформулюйте правила вживання варіантів прийменника з (зі, із, зо). 1. Ідуть зі мною друзі всі мої, я чую їх ласкаві тихі речі (А. Малишко). 2. Легка, біла прозора постать, що з обличчя нагадує Мавку, з’являється з-за берези (Леся Українка). 3. Намалює себе зі свічею, поки сонця на небі нема (А. Кичинський). 4. З-під сосон, як із вікон, виднілись далекі й близькі гори (М. Коцюбинський).

· Поясніть, які смислові відношення виражають прийменниково-іменникові сполучення. т Поясніть правопис складних прийменників.

Вправа 361. Перепишіть речення і на основі спостережень сформулюйте правила вживання варіантів прийменника в (у, уві).

1. Заглядає ніч у вічі, в чорнім небі світяться зорі (М. Рильський). 2. У травах коник, як зелений гном, на скрипку грає (М. Рильський). 3. Передвечірні сутінки спадають у лощину (О. Гончар). 4. За широкою низиною мріло в вербах далеке село, неначе потопало в зеленому морі (Б. Лепкий). 5. Зібгалася калачиком душа і спить, укрита хмаркою тонкою. І уві сні сама себе втіша тим, що до зір подати вже рукою (А. Кичинський). 6. Заглянь крізь скельця запітнілі у час майбутній, що гряде. Чи видно там, у часі тому, світ уві сні та наяву? Чи є кому топтати в ньому дезактивовану траву? (А. Кичинський).

· З яким відмінком вживається прийменник в (у, уві), які смислові відношення виражає разом з іменником?

Вправа 362. Запишіть, уставляючи замість крапок потрібний прийменник. Свій вибір обґрунтуйте. Відгадайте загадки.

1. Служба ... нас обох не особлива, Та ... слів і речення — важлива. Сполучати вмієм, приєднати, Місце, час і напрям указати. 2. Довіря мені людина, Хоч маленька я частина, Бо ... мене, безперечно, не буває заперечень. 3. ... вимові завжди чисті Звуки ми, ще й голосисті, Небагато нас, а все ж ... нас слова не складеш. 4. Розрізнити нас не кожен може — Звуки всі і наголос ... нас той же. А приглянься, як ... братами, Є відмінність також і ... нами.

Довідка: в. для, без, у, без, поміж, між.

Відгадки: сполучник, прийменник; частка не, голосні звуки, омоніми.

Вправа 363. Виправте помилки у вживанні прийменників.

1. Я поїхав у Київ. 2. Закрався до серця страх. 3. Дядько прийшов по справі. 4. Відсутній Мишко по хворобі. 5. В ста метрах від нашого будинку — книгарня. 6. Концерт почався в десять годин.

Вправа 364. Прочитайте. Виконайте розбір прийменника як частини мови за поданою схемою і зразком (у підручнику).

Стежка вивела мандрівника до річки. Бистра гірська, завширшки з Ворсклу, річка текла, петляючи в нетрях. Чути було, як булькотіла вода навколо каміння, що рясно стирчало в ній. А десь далі вона ревла (поріг, либонь) невпинно, однотонно. Змучений мандрівник сів близько води на дрібне каміння і простяг ноги. Потім ліг горілиць. Було приємно, аж здавалося, що ноги п’ють воду жадібно, і вона поступає по жилах вище, вище і заспокоює... (І. Багряний).

· Поясніть орфограму «-нн- у прислівника».

· Чи є в тексті прислівники, що мають ступінь порівняння?

З’ясуйте, який?

Вправа 365. Випишіть з тексту похідні й непохідні прийменники.

ЦЕ ЦІКАВО ЗНАТИ

Комети — дрібні небесні тіла, які обертаються навколо Сонця. Деякі потребують тисячі років для одного оберту, інші — швидкі комети — долають свій шлях круг Сонця приблизно за три роки. Існує дуже багато цих небесних тіл. Проте широковідомими є тільки ті з них, котрих можна побачити із Землі. Серед таких — комети Гіакутаке та Галлея. Ці комети з великими сяючими хвостами видно на нічному небі упродовж кількох місяців (Н. Ленц).

Вправа 366. Прочитайте. Укажіть, у яких реченнях виділені слова — прийменники, а в яких — самостійні частини мови.

ВОДА І ЗЕМЛЕТРУС

І сьогодні більшість людей живе поблизу води: шість із десяти поруч з узбережжям. Тільки на індонезійських островах мешкає сто вісімдесят мільйонів чоловік. Жителі узбережжя існують за рахунок моря. Дамби і греблі, що захищають від штормових приливів, побудовані поруч. Та, якщо землетрус на дні моря стався поблизу, від припливу хвиль вони не врятують. Так, близько 365 року стався підводний землетрус у Середземному морі. жителі єгипетського міста-порту Олександрії наперед раділи, що лиха біда пройшла мимо, бо епіцентр землетрусу був далеко в морі. Та невдовзі після землетрусу вода пішла з порту і з узбережжя, відкривши величезне зяюче провалля. Услід за цим у морі піднялися хвилі вищі від будь- яких палаців і храмів і ринули на місто. Загинуло багато людей і архітектурних пам’яток упродовж усього єгипетського узбережжя (З кн. «1000 таємниць планети Земля»).

Вправа 367. Запишіть слова, розкриваючи дужки. Складіть з ними речення. Доведіть омонімічність прийменників і префіксів на власних прикладах.

(Про)читати — (про)читання.

(По)мічати — (по)місту.

(До)писати — (до)письма.

(Між)гір’я — (між) горами.

(За)писати — (за)письмо.

Вправа 368. Запишіть прийменники, знявши риску. Погрупуйте прийменники за правилами правопису.

Під/час, до/в/кола, на/при/кінці, залежно/від, із/за, з/поміж, по/над, по/за, з/під, по/під, з/понад, за/для, у/зв’язку/з, з/перед, з/ межи, оба/біч, не/по/далік, у/довж, у/середині, на/проти, по/перек.

Вправа 369. Запишіть словосполучення, вибравши з дужок один із прийменників. Уведіть словосполучення в речення.

Піти (по, за) (хліб). Піти (по, за) (вода). Поїхати (в, до) (Харків). Жити (по, на) (вулиця) Грушевського. Бути (по, за, з) (походження) українцем. Ліки (від, проти, супроти) (хвороба).

Вправа 370. Прочитайте. Випишіть сполуки іменника і займенника з прийменником, укажіть, з яким відмінком вжито прийменник та які смислові відношення виражаються за його допомогою.

1.В двадцятім віці сорок третій рік тут прогримів... На лаврських кручах, на горбах святих і на Дніпрі, у битвах за причали, ми справді бачили людей святих, які безсмертям смерть перемагали (Л. Дмитерко). 2. За рідний край і життя віддай (Нар. творчість). 3. В пам’ять про безсмертний подвиг воїнів Південно-Західного фронту на узліссі урочища Шумейкове споруджено величний монумент (Д. Бровар). 4. Немає для того загину, хто чесно ішов проти мли (В. Сосюра). 5. Вийшла мати до броду зустрічати синів, що вертали з походу із далеких країв (М. Сингаївський). 6. Сім’ї у нас такої немає й не було, де б слави бойової проміння не лягло (М. Рильський).

Вправа 371. Заповніть таблицю власними прикладами.

Відмінок

Прийменник

Приклади

Н.

Р.

без, біля, у (в), від, для, з, до, крім (окрім), між, ради, серед, коло, відповідно до

Д.

навздогін (кому), всупереч (чому), наперекір (кому?)

Зн.

у (в), за, крізь, між, на, над, о (об), перед, під, по, проз, через

Ор.

з (із, зі, зо), між (межи), над (наді), перед, під, у зв’язку з

М.

у (в), на, о (об), по, при

Вправа 372. За 7 хвилин допишіть словосполучення. Визначте, з яким відмінком уживається прийменник.

Приїхали з ...; живу з ...; відпочивав за ...; йшли попід ...; зустрічався з ...; кликав до ...; ліки від ...; працювати для ...; сорочка з ...; братися за ...; росли навколо ...; далекі від ...; стомлений від ...; лист до ...; вниз по ...; праворуч від ...; виконав згідно з ...

Вправа 373. Складіть речення зі словами посеред, неподалік, поруч, близько, уздовж, поверх, мимо, збоку, навколо так, щоб вони виступали як прислівники і як прийменники.

Вправа 374. Складіть речення зі словами коло, кінець, круг, край, під, протягом так, щоб вони виступали як прийменники і як іменники.

Вправа 375. Доберіть синоніми до прийменників для, біля, крім, серед, і, коло, побіля, задля, мимо, навколо, позаду.

Вправа 376. Складіть речення, вживаючи прийменниково-відмінкові форми іменників. Проаналізуйте їх за будовою.

З огляду на; на відміну від; по відношенню до; у напрямку; відповідно до; у зв’язку з; згідно з; з метою.

Вправа 377. Спишіть, розкриваючи дужки. Обґрунтуйте вибір прийменника, пригадавши засоби милозвучності української мови. I. Стрункі сосни велично впираються вершинами (у, в) небо (Ю. Збанацький). 2. Високо над шосе стоїть, як (у, в) пісні, дівчина (у, в) рясній яскравій спідниці (О. Гончар). 3. (Над, наді) мною ясні зорі в Десну кинули вінки, і купальська синь прозора їх несе, немов роки (М. Стельмах). 4. Слово — це наш Бог, і жити воно має вічно, бо родом (з, зі, із) тих країв, де вересневі ночі у молодих симфоніях бредуть. (А. Малишко). 5. Гримлять (над, наді) світом луни реактивні, вогненно (у, в) небі кресляться путі (П. Перебийніс).

Вправа 378. Спишіть, розкриваючи дужки. Поясніть написання прийменників разом і через дефіс.

1. А хата вслід мені, мов (з)під руки, (з)під стріхи видивляється, з (за) тину (В. Забаштанський). 2. А (по)над нами небо блакитне, а (по)під нами трави зелені (А. Малишко). 3. (Із)за гори, (із)за лісу вітрець повіває... (М. Шашкевич). 4. Віки минули, (по)над кручі звисає райдуги крило (О. Ющенко). 5. З лави, (з)поміж студентського гурту, звівся на ноги високий, стрункий юнак (В. Козаченко). 6. Світив місяць, світив (з)поза хмари (А. Метлинський).

Вправа 379. Підготуйте лінгвістичне повідомлення на тему «Правопис прийменників».

Вправа 380. Прочитайте текст. Виконайте повний морфологічний розбір прийменників за схемою: 1) прийменник для розбору (+ іменник або займенник); 2) група за походженням; 3) група за будовою; 4) з яким відмінком ужитий і яке значення виражає; 5) правопис.

ПЕТРИКІВСЬКИЙ РОЗПИС

Петриківський розпис (назва походить від села Петриківка, що в Царичанському районі на Дніпропетровщині), можливо, найнатуралістичніший з-поміж багатьох осередків декоративного малювання в Україні. Від покоління до покоління передавалася любов до природної форми, до природних кольорів, а головне — до відтворення дрібних деталей. Кожен майстер вкладав у розпис фантастичне бачення квітів. Згідно з традицією художники деталізували стебла, листя, плоди, але уникали надто різких ліній. Усе це свідчить про тонке відчуття природи, вміння схопити миттєві зміни і передати перехід від одного стану до іншого.

Петриківці завжди вчилися один в одного, але жоден з них ніколи сліпо не наслідував учителів (За Д. Степовиком).

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити