Українська мова - Морфологія збірник вправ. Частина 2 - 2015

СЛУЖБОВІ ЧАСТИНИ МОВИ

СПОЛУЧНИК

СПОЛУЧНИКИ-СИНОНІМИ

Сполучники сурядності й підрядності можуть вживатися з тим самим, тобто синонімічним значенням. Проте слід пам’ятати, що при цьому вони не завжди є абсолютними синонімами, а можуть вказувати на різні смислові відтінки. Отже, деякі з них можна замінювати тільки в окремих випадках.

Так, єднальні сполучники і (й), та можна взаємозамінювати, коли вони не повторюються. Наприклад: Пахне любисток і (та) м’ята, мальви цвітуть край вікна (Д. Луценко).

Заміна сполучника і на й не повинна порушувати правила їх чергування, зумовлені милозвучністю нашої мови.

Протиставні сполучники а, але, зате, проте, однак здебільшого замінюють один одного.

Наприклад: Ніч була темна, але (а. проте) тиха (І. Нечуй- Левицький).

Сполучники підрядності можуть замінятися за умови, що відтінок смислового значення підрядної частини при цьому не змінюється. Наприклад: Увечері на клечальну суботу йшли босоніж до лісу, аби (щоб) запастися галузками клена, липи, ясена ... (В. Скуратівський).

Вправа 400. Прочитайте речення, вкажіть, у яких випадках можлива заміна сполучників і на які саме. Правильність заміни вмотивуйте.

РОЗДУМИ ПРО КРАСУ

Людина не може жити без краси і без пісні. Вона ніколи не буде по-справжньому щасливою, якщо не навчилася милуватися гарною квіткою, зачаровуватися мелодією пісні, якщо її душа не озивається трепетно на красу поезії чи витвору малярства. Про ці життєво важливі істини пише у своєму вірші «Троянди й виноград» поет Максим Рильський: «У щастя людського два рівних є крила: Троянди й виноград, красиве і корисне». Не менш натхненно про красу писав і Микола Вороний у вірші «Краса!»: «Мій друже, я Красу люблю... Як рідну Україну!» (Н. Литвиненко).

· Класифікуйте орфограми і поясніть їх.

· Поясніть розділові знаки в тексті.

Вправа 401. Перепишіть, замініть сполучники іншими з таким самим значенням. Свій вибір обґрунтуйте.

З ЩОДЕННИКА ХУДОЖНИКА

Чи можна сьогодні говорити про красу, про прекрасне? І можна, і треба. Через усі бурі людство пристане до цього берега. У грозі і блискавиці воно навчиться шанувати прекрасне. Бо без краси не можна збудувати ані фортеці, ані храму. І, можливо, саме сьогодні, у наш тяжкий час, коли зовсім поруч під кулями і снарядами гинуть діти та жінки, а думки людей зайняті не вічними істинами, а пошуком шматка хліба, варто прислухатися до закликів берегти, плекати красу. Адже культ краси є однією з найхарактерніших рис, притаманних нашій національній культурі (М. Реріх, 1942 р).

Вправа 402. Прочитайте речення. які сполучники використані при заміні прямої мови непрямою? Чи можлива тут заміна їх синонімічними? Проведіть лінгвістичний експеримент, сформулюйте висновки.

1. Тітка Ялисовета сказала: «А ці дивні червоні квіти з пишними ягодами вишивала ще моя мати».

2. А бабуся Домаха й питає: «Кому це ти, Ялисовето, продаєш моє вишиваннячко?»

1. Тітка Ялисовета сказала, що ті дивні червоні квіти з пишними ягодами вишивала ще її мати.

2. А бабуся Домаха питає, кому це Ялисовета продає її вишиваннячко.

Вправа 403. Замініть пряму мову непрямою, сполучники підкресліть, можливі синонімічні запишіть у дужках.

1. І відповів козак Мамай: «Є скарби дорожчі за золото». 2. «За дукачі, за перли й діаманти можна купити все на світі»,— сказав Роздобудько. 3. «Усе, крім чистої совісті!..» — відповів Мамай. 4. «Як тут красиво!» — захоплено вигукнув Довженко. 5. «Навіщо та краса?» — спитав бульдозерист. 6. «Бо без краси людина здичавіє», — відповів письменник.

Вправа 404. Сполучник, бо є показником того, що в підрядній частині складного речення розкривається причина дії головної частини його.

Вправа 405. Прочитайте текст. Визначте сполучники, з’ясуйте, яку функцію в реченні вони виконують.

Передусім він [Аристарх] мав на меті, щоби подорожні люди, хоч би яка випадала їм путь — далека чи близька, згадували добром його Таборище, де змогли гарно перепочити і немов доторкнутися до вкраїнської минувшини, вже повитої серпанком століть, відчути й порівняти минуле з теперішнім, поцінувати народні традиції, збережені в пам’яті нащадків, ними не занедбані, а примножені. Свого вітряка і усе навколо нього ставили, зважаючи на культурний рівень сучасного громадянина, його естетичну вихованість, спитливе око. І не Аристархова в тім провина, коли загляне до вітряка якийсь невіглас і, крім буфетного шинкваса, нічого не побачить, не поцінує, — то вже його власна, а не Аристархова біда, бо все залежить від того, хто, як і на що дивиться... (В. Логвиненко).

· Поясніть розділові знаки в тексті.

· Висловіть власну думку щодо використання національної символіки, предметів побуту тощо в рекламі. Що таке профанація?

Вправа 406. Заповніть таблицю. Наведіть приклади речень. За таблицею зробіть усне лінгвістичне повідомлення на тему «Сполучник в українській мові».

Групи сполучників

За службовою функцією

за функцією

за будовою

за вживанням

сурядності

підрядності

одиничні

повторювані

парні

Вправа 407. Спишіть, розкриваючи дужки й добираючи потрібний варіант сполучника і прийменника. Свій вибір обґрунтуйте. (У,в)се життя людини] минає- (у,в) боріннях мислі (і,й) духу, (у, в) сумнівах (і,й) ваганнях, (у,в) діяннях. Бо кожна людина невимірна (у,в) своїх прагненнях. Якщо людина розважлива серцем, тоді вона довкола себе сіє добро (і,й) любов. Якщо ж зла (і,й) заздрісна, тупа (і,й) захланна — довкола спустошуються душі людські, змовкає мудрість, торжествує холопство. (І,й) життя тоді обминає стезю правди (Р. Іванченко).

Вправа 408. Спишіть. Підкресліть сполучники сурядності однією рискою, сполучники підрядності — двома. Визначте групу за будовою та за характером відношень, які вони виражають.

1. Думаю думу, а древо тривоги людської кроною й коренем в долю мою пророста (А. Кичинський). 2. В кар’єрі засвітились ліхтарі, мов хтось гасав шалено угорі і збив копитами рясне сузір’я, що світить людям о нічній порі (М. Клименко). 3. А він — з листка й росинки вигляда. І суть його повінчана з землею, бо на землі колись, а не над нею свій «Сад пісень» шукав Сковорода (Г. Коваль). 4. Звичайне слово, але тепле, продовжує земне буття... (С. Горлач). 5. Він малював, щоб не розлучатися із тими, кого любив, щоб вижити духовно і фізично (З журналу). 6. Небо чорне. Ані місяця, ані зірок (В. Малик).

· Визначте типи речень за будовою. Поясніть розділові знаки.

Вправа 409. «Зі скарбнички мудрих думок». Прочитайте постійні народні порівняльні звороти. Уведіть їх у складені речення, замінивши, де можливо, сполучник як синонімами.

1. Багата, як земля. 2. Бадьориться, як та чапля. 3. Блищить, як золото. 4. Бринить, як струна. 5. Гарна, як зіронька. 6. Очі сині, як волошки.

Вправа 410. Складіть речення зі сполучниками й однозвучними з ними сполученнями слів. Поясніть відмінність у написанні. Якщо — як що; якби — як би; зате — за те; проте — про те; щоб — що б; причому — при чому.

Вправа 411. Випишіть із фразеологічного словника десять фразеологізмів, до складу яких входять сполучники мов, немов, наче. Яку роль вони виконують у фразеологізмах? Складіть з ними речення.

Вправа 412. Прочитайте. Виконайте повний морфологічний розбір сполучників за схемою: 1) сполучник для розбору; 2) службова функція; 3) група за значенням; 4) група за будовою; 5) група за вживанням; 6) написання.

1. Ідеш і йдеш собі, неначе вперше, й зупинишся здивовано, коли уздриш тополі, що на видноколі кудись на небо синє поросли... (В. Підпалий). 2. Ниви то котились поволі в долину, то підіймались на високі горби (М. Коцюбинський). 3. Люди не спали, проте довкола панувала нашорошена тиша (Панас Мирний). 4. Де ви бачили, щоб у школі не знайшлися свої бешкетники та забіяки. Хоч діти — як те солом’яне полум’я: не встигло загоріться, як уже й пригасає (І. Цюпа). 5. Дзвенять гаї, мов арфи, а день біжить, сміється (О. Підсуха). 6. Нема просто слова. Воно або прокляття, або поздоровлення, або краса, або біль, або труд, або квітка, або брехня, або олжа, або правда, або світ, або тьма (Р. Гамзатов).

Вправа 413. Прочитайте афоризми і розкрийте їх зміст. Яку роль у них виконують сполучники? За одним з них (на вибір) напишіть невеликий твір-роздум.

1. Бути чи не бути (В. Шекспір). 2. Караюсь, мучуся, але не каюсь (Т. Шевченко). 3. Якби ви вчились так, як треба, то й мудрість би була своя (Т. Шевченко). 4. Правильно щоб писати, навчатися треба мислити (Горацій). 5. Потрібно їсти, щоб жити, а не жити, щоб їсти (Сократ). 6. Не суди, і тебе не осудять (Біблія).

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити