Українська мова 5-11 класи - тестові завдання - 2018 рік

У навчальному процесі і за крок до зовнішнього незалежного оцінювання

Людина, яка дбає про свою мовну компетентність, використовуватиме найрізноманітніші можливості для поглиблення лінгвістичної грамотності, формування культури сприймання і використання багатств мови. Одним із ефективних методів навчання, засвоєння та перевірки знань є тестові завдання. Системно відображаючи програмовий матеріал, вони сприяють об’єктивному і всебічному оцінюванню рівня його засвоєння, аналізу особливостей мовної культури особистості. Вміння послуговуватися тестовими завданнями як засобом перевірки лінгвістичних знань і можливостей потрібні кожному вчителеві, який дбає, щоб його уроки були насичені ефективними видами занять з урахуванням індивідуальних особливостей учнів. Не менш важливі вони і для учня, оскільки допомагають йому в самоорганізації, саморозвитку, самоконтролі. Ці вміння набули особливої актуальності з упровадженням тематичного контролю у загальноосвітніх навчальних закладах, а також зовнішнього незалежного оцінювання з української мови.

Із цих засад виходив авторський колектив посібника, орієнтуючись на програму зовнішнього незалежного оцінювання з урахуванням чинних програм з української мови для 5—9 класів та програм для профільного навчання учнів 10—11 класів (рівень стандарту), а також методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

Матеріал посібника дібрано, систематизовано і структуровано так, щоб його можна було використовувати на заняттях з української мови у загальноосвітніх навчальних закладах різних типів, а також під час підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання. За змістом він охоплює теоретичні і практичні аспекти основних розділів курсу сучасної української мови: фонетики, орфографії, лексики, фразеології, морфології, синтаксису, пунктуації, стилістики, культури мовлення, практичної риторики, лінгвістики тексту.

При складанні тестових завдань використано ілюстративний матеріал картотеки «Словника української мови», фольклорних джерел, творів художньої літератури та публіцистики. У них представлено різні за функціональним призначенням завдання: спонукальні («Знайдіть рядок, у якому прикметники утворено префіксально-суфіксальним способом»); завдання, в яких подано найістотніші ознаки поняття («Укажіть, яке зі слів має лексичне значення “той, що давно минув; колишній”»); завдання творчого характеру, в яких, наприклад, на основі запропонованої назви поняття і часткового переліку його ознак необхідно завершити визначення

(«Числівник — це частина мови, яка означає...»); завдання загальноорієнтувального плану з такими елементами, як «укажіть, яке речення відповідає наведеній схемі», «оберіть рядок, у якому правильно виконано морфологічний аналіз слова», «знайдіть рядок, у якому допущено орфографічну (пунктуаційну, стилістичну) помилку» тощо.

Тестові завдання сформовані за спеціальною програмою, номер якої вказано на початку теми і зазначено в сітці правильних відповідей, що уможливлює використання їх у комп’ютерній мережі. Крім того, номер програми — своєрідний «ключ» для вчителя, що дає змогу швидко перевірити правильність виконаних завдань, скориставшись поданими в кінці посібника таблицями.

До кожної теми розроблено 12 карток із шістьма завданнями (запитаннями) і кількома варіантами відповідей до них (від 3 до 9), з яких необхідно обрати один чи кілька правильних. Кожна картка має три завдання з однією правильною відповіддю; одне завдання (четверте) — з кількома правильними відповідями; п’яте завдання — на відповідність та шосте завдання — з короткою відповіддю. До четвертого, п’ятого та шостого завдань додано відповідні таблиці для внесення до них правильних відповідей. Кількість запропонованих карток та кількість завдань у кожній із них узгоджуються з Критеріями оцінювання навчальних досягнень учнів з української мови (за дванадцятибальною системою). До кожного розділу, передбаченого програмою ЗНО, додано методичні рекомендації для кращої орієнтації учнів у розв’язанні тестових завдань.

Тестовий спосіб виконання завдань спонукає до мислення, аналізу та узагальнень мовних фактів, сприяє формуванню особистості, яка володіє вмінням і навичками вільного і грамотного користування мовними засобами у різних формах і сферах мовлення. Тому робота з посібником активізуватиме розумові зусилля учнів щодо засвоєння, осмислення і закріплення матеріалу, передбаченого навчальною програмою. Це сприятиме формуванню їхнього лінгвістичного світогляду, розвитку навичок вільного, комунікативно виправданого використання мовних засобів у різних формах і сферах мовлення. Учителям допоможе організувати індивідуальну роботу з усіма учнями класу, об’єктивно проконтролювати та оцінити результати їхніх навчальних досягнень. Здобувши у навчальному процесі досвід роботи з тестовими завданнями, виробивши відповідну культуру мислення, випускник школи значно легше долатиме етап зовнішнього незалежного оцінювання, від успішності подолання якого значною мірою залежатиме подальше навчання і майбутнє життя.Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити