Українська мова 5-11 класи - тестові завдання - 2018 рік

Будова слова і словотвір

Значущі частини слова

Програма 1

Картка № 1

I. Укажіть рядок, де всі слова є формами одного й того самого слова.

1. Спів, співати, співак, співачка, заспівати.

2. Співаю, співаєш, співає, співаєте, співаємо, співають.

3. Пісня, пісенний, пісняр, пісняри, пісенька.

4. Малий, малюк, маленький, мініатюрний, мініатюра.

5. Довгий, високий, великий, довжелезний, довгенький.

II. Зазначте рядок, у якому всі слова мають префікс.

1. Кореневий, миролюбний, вмовити, вниз, вогняний.

2. Вмістити, вогнище, вгору, вовк, влітку.

3. Премудрий, перебігти, архіскладний, немолодий, завеликий.

4. Добитися, добренько, доопрацювати, дорожити, допрати.

5. Березовий, сіруватий, сіренький, стінний, учнівський.

III. Оберіть рядок, у якому всі слова не мають закінчення.

1. Сіль, ряд, слово, тема, птах.

2. Кіно, пальто, вікно, село, місто.

3. Сонце, вершки, ножиці, давно, батько.

4. Кафе, таксі, колібрі, леді, метро.

5. Піч, кінь, біг, захід, пень.

IV. Віднайдіть рядки, у яких усі слова спільнокореневі.

1. Спати, спатимеш, спали, буду спати, спатиму.

2. Молодий, молодіти, помолодіти, молодість, молодий (ім.).

3. Студент, студентами, студентство, студентка, студенти.

4. Холод, холодний, холодіти, похолодіти, холодно.

5. Мудрий, мудрагель, мудрощі, мудрість, помудріти.

1

2

3

4

5

         

V. Установіть відповідність між словами та їх графічними схемами.

1. Призвук.

2. По-Іншому.

3. Піч.

4. Щасливий.

5. Метро.

1

2

3

4

5

         

VI. З-поміж поданих слів визначте зайве і впишіть його до таблиці.

Співати, співаєш, співатимеш, будеш співати, спів.

                             

Картка № 2

I. Продовжте речення: «Основа слова — це...».

1. ...змінна значуща частина слова, яка виражає його граматичне значення й слугує для зв’язку слів у словосполученні і реченні.

2. ...частина слова без закінчення, що виражає його лексичне значення.

3. ...слова зі спільним коренем, але різними лексичними значеннями.

4. ...головна значуща частина слова, яка містить у собі спільне значення споріднених слів.

5. ...значуща частина слова, яка стоїть перед коренем.

II. Укажіть рядок, у словах якого виділено основу.

1. На/біг/ти, /греч/аники, /верх/овина, /голуб/ка, /весн/увати.

2. /Вітр/ильник, /вітр/ило, /вітер/, /вітр/ильний, /вітр/яний.

3. /Вір/а, /вір/ний, /вір/нісінький, з/вір/итися, /вар/тість.

4. /Зірк/овість, /гроз/овий, об/мін/яти, /колос/, /зор/і.

5. /Зірков/ий, /передгрозов/ий, /обмін/, /колосков/ий, /зоряниц/я.

III. Оберіть рядок, у якому всі слова мають префікс.

1. Здоровий, природний, швидкий, рухливий, подати.

2. Наддалекий, безколірний, захмарний, нелегкий, додатковий.

3. Особливий, вродливий, хворобливий, гумовий, догадливий.

4. Стоматолог, філолог, фізіолог, біолог, соціолог.

5. Доводити, довіра, довгий, догляд, довгота.

IV. Знайдіть рядки, де у суфіксах усіх слів потрібно вставити літеру з.

1. Люд...ький, завод...ький, товари...ький.

2. Запорі...ький, пра...ький, убо...тво.

3. Боягу...тво, пта...тво, парубо...тво.

4. Пари...ький, боягу...ький, криворізький.

5. Завод...ький, гірни...ький, молоде...ький.

1

2

3

4

5

         

V. Знайдіть відповідність між рядами слів і їх термінологічними назвами.

1. Смієшся, смійтеся, будемо сміятися, сміятимемося.

2. Чорноокий, машинобудівний, життєлюб, тисячоліття.

3. Колоситися, заколоситися, колосковий, колос.

4. Восени, вгору, вдень, влітку.

А. Спільнокореневі слова.

Б. Форми слів.

В. Незмінні слова,

Г. Складні слова.

1

2

3

4

       

VI. З-поміж поданих слів оберіть незмінюване (без закінчення) і впишіть його до таблиці.

Ніч, таксі, поле, табір, сонце.

                             

Картка № З

I. Продовжте речення: «Закінчення — це...».

1. ...значуща частина слова, яка стоїть перед коренем.

2. ...змінна значуща частина слова, яка виражає його граматичне значення й слугує для зв’язку слів у словосполученні й реченні.

3. ...значуща частина слова, яка стоїть після кореня.

4. ...головна значуща частина слова, яка містить у собі спільне значення споріднених слів.

5. ...єдність граматичних значень і способів їх вираження.

II. Оберіть рядок, у якому правильно виділено закінчення в словах.

1. Ніжн/ий/, добр/ий/, сух/ий/, сон//, ход/ите/.

2. Богат/ир/, блід/ий/, мармур/, перелякан/ий/, гарн/енький/.

3. Лісоч/ок/, косар/, біл/есенький/, порист/ий/, мороз/ець/.

4. Вітрищ/е/, біляв/ий/, іскр/истий/, смілив/ість/, кавун/ /.

5. Читанн/я/, водиц/я/, скл/яний/, гарнесеньк/ий/, троянд/а/.

III. Укажіть рядок, у якому основи слів збігаються з коренем.

1. Вільний, виступ, багатий, актор, довірити.

2. Гадати, бездомний, блискавка, аптечка, блискати.

3. Зірка, бентежний, світило, хліб, небеснийі

4. Дитячий, колисковий, ботаніка, погляд, світ.

5. Центр, бронза, афіша, зима, день.

IV. Віднайдіть рядки, у яких одне слово вжито в різних формах.

1. Мрію, буду мріяти, мріятимеш, мріють, мріяти.

2. Лісник, лісок, пролісок, ліс, лісний.

3. Красивий, красивіший, найкрасивіший, красивіший від усіх, красивого.

4. Вечірній, вечорниці, вечоріти, вечір, вечеряти.

5. Декан, деканові, деканат, декану, декани.

1

2

3

4

5

         

V. Знайдіть відповідність між значенням префіксів при-/пре- та їх реалізацією в словах.

1. Значення «наближення до чогось».

2. Значення «занадто, дуже».

3. Значення «незакінчена дія».

А. Президент,

Б. Пр...бережний.

В. Пр...гарний.

Г. Пр...крити.

1

2

3

4

       

VI. З-поміж поданих слів оберіть те, яке відповідає схем впишіть його до таблиці.

Турбота, безвинний, суфіксальний, по-українськи, зустріти.

                             

Картка № 4

I. Укажіть морфему (частина слова), яка виражає загальне (поняттєве) лексичне значення слова.

1. Флексія.

2. Суфікс.

3. Префікс.

4. Корінь.

5. Постфікс.

II. Зазначте рядок, у якому в словах виділено префікси.

1. /До/глядати, /друк/увати, служб/овець/, /бандур/а, спів/ак/.

2. Про/зелен/ь, /зелен/ий, /зелен/уватий, по/зелен/ілий, за/зелен/іти.

3. /Ви/вчити, /в/день, /від/летіти, /по/класти, /ви/везти.

4. Гай/ок/, сніго/пад/, пере/бути/, чудесн/ий/, /на/рукавник.

5. Мор/ськ/ий, Мудраг/ель/, мор/як/, вел/ич/ чп/іпть/

III. Віднайдіть слово, яке відповідає схемі

1. Берег.

2. Бережливість.

3. Береговий.

4. Прибережний.

5. Бережливий.

IV. Позначте рядки, у яких всі іменники мають нульове закінчення у називному відмінку однини.

1. Ночі, речами, роки, зустрічами, хлопцю.

2. Полями, хлібом, сіллю, долею, знахідкою.

3. Конем, хмелем, столи, радістю, м’ячами.

4. Селами, руками, землею, хвилями, думок.

5. Гордістю, будинками, городом, періоди, молодцем.

1

2

3

4

5

         

V. Знайдіть відповідність між рядами слів і їх термінологічними назвами.

1. Мовний, мовити, мова, позамовний.

2. Сніжного, сніжний, сніжних, сніжному.

3. Річ, кінь, гай, подорож.

4. Зліва, краще, весело, колібрі.

А. Слова з нульовим закінченням,

Б. Незмінювані слова.

В. Форми одного слова,

Г. Спільнокореневі слова.

1

2

3

4

       

VI. З-поміж поданих слів віднайдіть слово з нульовим закінченням і впишіть його до таблиці.

Приємно, простір, високо, сповито, бароко.

                             

Картка № 5

I. Продовжте речення: «Корінь слова — це...».

1. ...головна значуща частина слова, яка містить у собі спільне значення спільнокореневих слів.

2. ...частина слова без закінчення.

3. ...значуща частина слова, яка стоїть перед коренем.

4. ...значуща частина слова, яка стоїть після кореня.

5. ...змінна значуща частина слова, яка виражає його граматичне значення.

II. Зазначте рядок, у якому всі слова побудовані за схемок

1. Лісництво, лісник, лісовий.

2. Вліво, направо, дочиста.

3. Мудрий, хитрий, молодий.

4. Заширокий, завеликий, затяжкий.

5. Прочитання, підземний, прикарпатський.

III. Укажіть рядок, у якому всі слова мають суфікс.

1. Літо, життя, доля, осінь, зима.

2. По-літньому, прижиттєвий, передзимовий, по-осінньому, маленький.

3. Дерево, плече, вухо, міст, листопад.

4. Літній, життєвий, декілька, димовий, осінній.

5. Портфель, міст, вальс, ключ, питання.

IV. Позначте рядки, у яких усі слова належать до незмінюваних.

1. Кашне, метро, таксі, колібрі, поні.

2. Стілець, садок, ніж, ведмідь, сміливість.

3. Мерсі, комюніке, потихеньку, лише, гарно.

4. Новий, теплий, радісний, добрий, срібний.

5. Зліва, по-дружньому, трохи, ледве, додому.

1

2

3

4

5

         

V. Знайдіть відповідність між графічними схемами та словами.

A. Закрити.

Б. Лісостеп.

B. Ліс.

Г. Поні.

Ґ. Татусенько.

1

2

3

4

       

VI. Упишіть до таблиці слово, в якому правильно виділено корінь.

/Гол/ос, /радісн/ий, /соняшник/, /словеч/ко, по/сміх/атися.

                             

Картка № 6

I. Продовжте речення: «Спільнокореневі слова — це...».

1. ...головна значуща частина слова, яка виражає спільне значення спільнокореневих слів.

2. ...слова зі спільним коренем, але різним лексичним значенням.

3. ...єдність граматичних значень і способів їх вираження.

4. ...частина слова без закінчення.

5. ...змінна значуща частина слова, яка виражає його граматичне значення і служить для зв’язку слів у словосполученні і реченні.

II. Укажіть рядок, у якому правильно виділено корені в словах.

1. /Солон/уватий, /солен/ий, /сіл/ь, по/сол/ити, пере/сол/ити.

2. /Молок/о, /молоч/ний, /дивн/ий, за/пал/ити, /дивин/а.

3. Сизо/крил/ий, /пісн/я, /пісенн/ий, /лисяч/ий, /турб/ота.

4. /Глиб/, /метал/евий, /голов/а, /перст/ень, /вишнев/ий.

5. /Гірк/ий, /гірк/о, /гірк/уватий, /добр/ий, /добр/о.

III. Оберіть рядок, у якому всі слова не мають закінчення.

1. Край, гай, новий, старий, обрій.

2. Лоша, курча, каченя, ім’я, сім’я.

3. Вишивка, бабка, староста, капуста, жоржина.

4. Швидше, помалу, погано, вчора, завтра.

5. Січень, світ, клен, друг, лист.

IV. Знайдіть рядки, у яких усі слова утворено префіксальним способом.

1. Забайкальський, міжобласний, прибережний, надхмарний.

2. Прекрасний, ультрамодний, контрнаступ, трансокеанський.

3. Безпроцентний, по-українськи, зверху, вистояти.

4. Заглибокий, надчутливий, прадід, порадіти.

5. Неполохливий, заспівати, перестрибнути, дотанцювати.

1

2

3

4

5

         

V. Знайдіть відповідність між рядками, позначеними цифрами та літерами.

1. Слова, що мають у своєму складі суфікси.

2. Слова з кількома коренями.

3. Слова, у яких корінь збігається з основою.

4. Слова з нульовим закінченням. пісенька.

А. Степ, ворог, подарунок, ліс.

Б. Колір, біль, кінь, птах.

В. Землемір, машинобудівний, лісостеп, зірвиголова,

Г. Сестрин, дорогенький, ручище,

Ґ. Мікромир, суперобкладинка, ультрамодний, контрудар.

1

2

3

4

       

VI. З-поміж поданих слів оберіть те, у якому правильно виділено закінчення, і впишіть його до таблиці.

Пон/і/, приємн/о/, зустріч/ /, жур/і/, влітк/у/.

                             

Картка № 7

I. Продовжте речення: «Префікс — це...».

1. ...значуща частина слова, яка стоїть після кореня.

2. ...значуща частина слова, яка стоїть перед коренем.

3. ...головна значуща частина слова, яка містить у собі спільне значення спільнокореневих слів.

4. .. .змінна значуща частина слова, яка виражає його граматичне значення.

5. ...частина слова без закінчення.

II. Укажіть слово з префіксом з-.

1. ...формувати.

2. ...питати.

3. ...кривдити.

4. ...робити.

5. ...тиснути.

III. У поданих словах виділіть основу й закінчення та визначте рядок, у якому слова мають непохідні основи.

1. Законотворчість, історик, мовити, слухання, вхід.

2. Міст, дорога, дорогий, круг, сестра.

3. Автобіографія, рукопис, договір, віршований, чарівний.

4. Перо, книжка, голова, річка, полотно.

5. Ніжка, жито, гора, гірка, рядно.

IV. Позначте рядки, у яких усі слова відповідають схемі

1. Сміливість, посміятися, відпочити, порадіти.

2. Безмежний, заміський, безслідний, прибережний.

3. Велелюдний, телеприймач, суперобкладинка, злодійкуватий.

4. Безуспішний, міжкласовий, передгірний, підшкірний.

5. Вихід, схід, фізико-математичний, по-перше.

1

2

3

4

5

         

V. Знайти відповідність між графічними схемами та словами.

A. Столик.

Б. Веселий.

B. Кашне.

Г. Залізобетон.

Ґ. Дорогенько.

1

2

3

4

       

VI. З-поміж поданих слів оберіть і впишіть до таблиці те, яке відповідає схемі

Настінний, зверху, вихід, предобрий, ясно.

                             

Картка № 8

I. Продовжте речення: «Суфікс — це...».

1. ...значуща частина слова, яка стоїть перед коренем.

2. ...значуща частина слова, яка стоїть після кореня.

3. ...змінна значуща частина слова, яка виражає його граматичне значення.

4. ...єдність граматичних значень і способів їх вираження.

5. ...головна значуща частина слова, яка містить у собі спільне значення спільнокореневих слів.

II. Укажіть рядок, у якому всі слова мають два корені.

1. Український, електричний, творчий, стійкий, глибокий.

2. Українознавство, електротехніка, законотворчість, жаростійкість, глибокошановний.

3. Знавець, техніка, закон, жар, шанувати.

4. Довідник, перетворення, дослідник, творець, високомистецький.

5. Розсердитись, супутник, придорожній, віковічність, надвечір’я.

III. Укажіть слово з префіксом пре-.

1. ...азовський.

2. ...клеїти.

3. ...горіти.

4. ...кумедний.

5. ...карпатський.

IV. Позначте рядки, у яких усі слова не мають закінчення.

1. Добрий, стіл, колібрі, чай, світанок.

2. Кенгуру, метро, кислиці, праця, калачі.

3. Зранку, мовчки, по-українськи, стиха, спозаранку.

4. Стіл, кінь, ніч, підпишуть, ніж.

5. Рік, заробіток, сходження, підземний, місце.

6. Леді, таксі, кашне, депо, боа.

7. Зліва, зранку, вчора, по-перше, треба.

1

2

3

4

5

6

7

             

V. Знайдіть відповідність між графічними схемами та словами

A.Тиховодний.

Б. Корінь.

B.Кіно.

Г. Молодесенький.

Ґ. Багато.

1

2

3

4

       

VI. З-поміж поданих слів оберіть і впишіть до таблиці те, в якому правильно виділено всі частини.

Шепот/і/л/а, легкокрил/ий, льв/ів/ськ/ий, /добро/, настін/н/ий.

                             

Картка № 9

I. Розберіть слова за будовою і вкажіть те, у якому на місці крапок у суфіксі пишеться літера з.

1. Прилуцький (Прилуки).

2. Коза...ький (козак).

3. Криворізький (Кривий Ріг).

4. Молоде...ький (молодець).

5. Викладацький (викладач).

II. Укажіть рядок, у якому всі слова побудовано за схемою

1. Український, стінний, мамин, старуватий, живісінький.

2. Метро, поле, пальто, двері, запис, батько.

3. Віддалений, заміський, віддзеркалений, безсонний, безхмарний.

4. Вогнепоклонник, загальнолюдський, малозрозумілий, зерносховище, сталеплавильний.

5. Зліва, по-перше, звечора, задовго, прекрасно.

III. Віднайдіть слово, у якому є префікс і суфікс.

1. Безкрилий.

2. Безкровний.

3. Крилатий.

4. Безлад.

5. Воленька.

IV. Позначте рядки, у яких всі слова мають закінчення.

1. Гарний, чорний, радісний, веселий, усміхнений.

2. Таксі, вдень, зліва, маючи, гарно.

3. Вушко, візок, морозець, підсніжник, паморозь.

4. Вись, глибина, захід, кава, тихий.

5. Голодно, метро, швидко, добро, золото.

1

2

3

4

5

         

V. Знайдіть відповідність між графічними схемами та словами.

A.Предобрий.

Б. Білий.

B.Коротенький.

Г. Хлібороб.

Ґ. Надворі.

1

2

3

4

       

VI. За допомогою символів упишіть до таблиці графічну схему будови, слова післягрозовий.

                             

Картка № 10

I. Оберіть рядок, у якому в усіх словах правильно виділено закінчення.

1. Міст/ок/, начебт/о/, давним-давн/о/, колис/ь/, правд/а/.

2. Дніпр/о/, близьк/о/, озер/о/, влів/о/, ясн/о/.

3. Найглибш/ий/, дорожч/ий/, тихіш/е/, найглибш/е/, найтихіш/е/.

4. Огляд/ /, молок/о/, настрій/ /, урок/ /,гай/ /.

5. Чесн/о/, босоніж/ /, каф/е/, справ/а/, вокзал/ /.

II. Укажіть рядок, у якому всі слова мають два корені.

1. Трьохсотий, напівтемно, водогін, протилежний, світанок.

2. Стотисячний, лавиноподібний, розклад, перетворення, верболози.

3. Мільйон, літературний, жовтогарячий, гуси-лебеді, необхідність.

4. Потужність, дисципліна, загальновідомий, півріччя, земельний.

5. Радіозв’язок, шляхобудування, густонаселений, далекоглядний, сільськогосподарський.

III. Зазначте рядок, у якому всі слова є формами одного слова.

1. Хитрий, хитрюга, хитрощі, хитрість, хитрити, перехитрити.

2. Сніг, сніжок, сніговик, сніжить, засніжило.

3. Високий, вищий, найвищий, високі, високою.

4. Мова, розмова, промова, розмовляти, промовляти.

5. Возити, на возах, вожу, візник, перевезення.

IV. Позначте рядки, у яких усі слова є спільнокореневими.

1. Високий, високі, високого, на високому, високих.

2. Вись, високий, височінь, височенький, високо.

3. Великий, маленький, величенький, малюсінький, завеликий.

4. Сміливий, мужній, героїчний, хороший, непереможний.

5. Лисиця, лисий, лис, лисенятко, лисячий.

6. Бігати, бігатимеш, давайте бігати, буду бігати, бігаю.

7. Бігати, забіг, бігун, перебігати, біганина.

1

2

3

4

5

6

7

             

V. Знайдіть відповідність між графічними схемами та словами

A.Забайкальський.

Б. Фарбувальник.

B.Червоний.

Г. Гарно.

Ґ. Теплообмінний.

1

2

3

4

5

         

VI. З-поміж поданих слів оберіть зайве і впишіть його до таблиці.

Вечір, назустріч, погляд, голос, сонечко.

                             

Картка № 11

І. Продовжте речення: «Форма слова — це...».

1. ...змінна значуща частина слова, яка містить у собі спільне значення споріднених слів.

2. ...єдність граматичних значень і способів їх вираження.

3. ...частина слова без закінчення.

4. .. .головна значуща частина слова, яка містить у собі спільне значення спільнокореневих слів.

5. ...значуща частина слова, яка стоїть перед коренем.

II. Укажіть рядок, у якому всі слова мають нульове закінчення.

1. Санаторій, метелик, школяр, морж, син.

2. Спортсмен, штат, область, тест, явище.

3. Характер, життя, інженер, токар, суддя.

4. Математик, архітектор, пісня, радість, розкіш.

5. Біль, насип, аташе, дріб, осока.

III. Зазначте слово із суфіксом.

1. Молодий.

2. Зелений.

3. Залізний.

4. Золотий.

5. Червоний.

IV. Позначте рядки, у яких усі слова є спільнокореневими.

1. Чистий, чистіший, найчистіший, значно чистіший, чисті.

2. Ясний, ясно, ясненький, ясненько, ясніше.

3. Добрий, добро, доброчинність, доброта, добренький.

4. Білий, біленький, біліти, білити, білуватий.

5. Вихід, входити, заходити, виходити, переходити.

1

2

3

4

5

         

V. Знайдіть відповідність між графічними схемами та словами.

A.Степ.

Б. Перехід.

B.Позаплановий.

Г. Легкоатлет.

1

2

3

4

       

VI. З-поміж поданих слів оберіть і впишіть до таблиці те, у якому правильно виділено основу.

/По-дружн/ьому, /світл/ий, /світ/ло, /поруш/ити.

                             

Картка № 12

І. Укажіть рядок, у якому всі слова є незмінними.

1. Піч, сум, кінь, стіл, день.

2. Знання, горіння, шелест, хода, вхід.

3. Грай, новий, гай, край, гарний.

4. Ножиці, двері, лис, ніч, голос.

5. Таксі, колись, метро, гарно, по-іншому.

II. Зазначте, у якому рядку всі слова побудовано за схемою

1. Вечорниці, підвечірок, вчений, лікар, вечорок.

2. Автосервіс, трьохсотліття, фітотерапія, співдружність, напівстиглий.

3. Зернятко, рученька, сильний, студентство, зрілість.

4. Ощадкаса, боєздатність, відродження, перехід, велич.

5. Прибудувати, подорожник, надзвуковий, підсвічник, слухач.

III. Оберіть рядок, у якому всі слова мають чисту основу (незмінні).

1. Квітникар, гусляр, двір, інжир, снігур.

2. Прилад, протокол, портрет, репортер, портфель.

3. Двір, слух, виступ, переїзд, роздум.

4. По-нашому, вперше, сьогодні, назовсім, уголос.

5. Прапор, ліхтар, вугляр, ключ, вітер.

IV. Позначте рядки, у яких слова побудовано за схемами:

1. Безвідмовно, пригнічений, недобір, позавчора, імпорт.

2. Контратака, супердержава, прадід, звуковий, стінний.

3. Двокрилий, велелюбний, хлібороб, шишкоподібний, двокрапка.

4. Зависокий, передмова, субпродукти, вітряний, доповідач.

5. Антивірус, дугоподібний, сидячи, колискова, безпідставно.

1

2

3

4

5

         

V. Знайдіть відповідність між рядами слів і їх термінологічними назвами.

1. Носити, ніс, буду носити, носив би.

2. Сум, переконливість, радість, хліб, розум.

3. Жовтогарячий, словотвірний, пішохід, малоосвічений, торфорізний.

4. Ліси, лісок, пролісок, перелісок, лісники.

А. Форми одного слова,

Б. Слова з нульовим закінченням,

В. Спільнокореневі слова.

Г. Складні слова

1

2

3

4

       

VI. З-поміж поданих слів оберіть і впишіть до таблиці те, що відповідає графічній схемі

Причорноморський, понадзвуковий, надзвуковий, безнадійний.

                             

Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити