Українська мова 5-11 класи - тестові завдання - 2018 рік

Фонетика. Орфографія

Коротко про основне

Фонетика — наука, що вивчає звуки мовлення. Усього в українській мові є 38 звуків: 6 голосних і 32 приголосних. Голосні звуки — звуки, що утворюються лише за допомогою голосу: [а], [о], [у], [е], [и], [і]. Приголосні звуки — звуки, що утворюються за допомогою голосу і шуму, або лише шуму. Приголосні бувають тверді і м’які. Додвердих належать: [б], [п], [д], [т], [г],

[к] , [ф], [ж], [ш], [з], [с], [г], [х], [дж], [ч], [дз], [ц], [в], [м], [н], [л], [р]; до м’яких — [д'], [т'], [з'], [с'], [дз'], [ц'], [л'], [н’], [р'], [й].

За кількістю звучності (голосу) приголосні звуки поділяютьда дзвінкі та глухі. До дзвінких належать: [б], [д], [д'], [г], [ґ], [з'], [з'], [дж], [дз], [дз'], [в], [р], [р'],д

[л] , [л']; [н], [н'], [й], до глухих — [к], [п], [т], [ґ], [ф], [х], [ш], [с], [с'], [ч], [ц], [ц'].

На письмі звуки позначають буквами, які розташовані у певному порядку і становлять алфавіт. В українському алфавіті 33 букви, з них 32 передають 38 звуків, а ь (м’який знак) позначає м’якість приголосних на письмі.

Фонетична транскрипція — запис слова з урахуванням точної вимови звуків із тими змінами, яких вони зазнають у мовленні.

Для звукової системи української мови характерне уподібнення приголосних, яке відбувається лише у мовленні і полягає у зміні вимови одного звука під впливом іншого: 1) уподібнення за дзвінкістю (під впливом дзвінкого приголосного попередній глухий одзвінчується): просьба — [прбз'ба], молотьба — [молод'ба], рюкзак — [р'угзак], вокзал — [вогзал];

2) уподібнення за глухістю (під впливом глухого приголосного попередній дзвінкий оглушується): легко — [лехко]; 3) уподібнення за м’якістю (передньоязикові [д], [т], [з], [с], [ц], [л], [н], [дз] уподібнюються за м’якістю м’яким цієї самої групи: пісня — [пі'с’н'а], майбутнє — [майбут’н'е], український — [украйін'с'киї]; 4) уподібнення за місцем і способом творення: безжурний — [беиж:урниї], умиваєшся — [умиевайес':а], робиться — [ро'биец':а].

Спрощення у групах приголосних — втрата одного з приголосних при словотворенні: здн — зн (рос. праздник — укр. празник), рдц — рц (сердечний — серце, рос. сердце), стн — сн (область — обласний, честь — чесний), стл — сл (щастя — щастить — щасливий (рос. счастливьій), стц — сц (місто — місцевий), слн — сн (масло — масний), скн — сн (писк — писнути) та ін.

Орфоепія — наука, що вивчає вимову звуків та їх сполучень.

Орфографія — система загальноприйнятих правил про способи передачі усного мовлення в писемній чи друкованій формі.

Орфограма — правильне написання слова, яке потрібно вибрати, керуючись правилом чи використовуючи орфографічний словник.

Орфографічна помилка — неправильне написання слова.

Рекомендації до виконання тестових завдань


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити