Українська мова 5-11 класи - тестові завдання - 2018 рік

Морфологія

Самостійні частини мови

Займенник

Програма 4

Картка № 1

I. Продовжте речення: «Займенником називають повнозначну частину мови, що...».

1. ...означає число, кількість предметів, їх порядок при лічбі й відповідає на питання скільки? який? котрий?

2. ...вказує на предмети, ознаки, кількість, але не називає їх.

3. ...виражає ознаку предмета або його належність і відповідає на питання який? яка? яке? чий? чия? чиє? чиї?

4. ...означає назву предмета і відповідає на питання хто? що?

5. ...означає дію або стан і відповідає на питання що робить предмет? що з ним робиться?

II. Укажіть, у якому рядку всі займенники пишуться разом.

1. Ні/хто, де/який, аби/що, ні/котрий, хто/сь.

2. Ні/для/кого, ні/який, де/що, хтозна/що, аби/хто.

3. Ні/скільки, ні/з/чим, де/хто, будь/що, казна/що.

4. Ні/чий, будь/який, ні/від/чого, казна/хто, будь/хто.

5. Ні/в/якому, ні/чого, де/що, хто/небудь, аби/хто.

III. Оберіть речення, у якому виділене слово є вказівним займенником.

1. Ми тоді ще були дітьми і, може, не одразу розуміли всю велич першої науки першого свого вчителя (В. Кучер).

2. Минали роки, і кожен з нас усе більше і глибше усвідомлював велику ціну знанням (В. Кучер).

3. Скільки підросло й полетіло нас

В молодій весні, в колосистім полі,

А у тебе знов та ж доріжка в клас,

Той же явір наш

Під вікном у школі (А. Малишко).

4. Вчителько моя, зоре світова,

Раднице моя

на Вкраїні милій (А. Малишко).

5. Сонечко встає, і в росі трава,

Біля школи в нас зацвітають віти (А. Малишко).

IV. Зазначте, у яких рядках усі займенники замінюють іменники.

1. Той, хто, ніщо, себе, він, ми.

2. Ти, вони, дехто, щось, ніхто.

3. Мій, твій, я, вона, котрийсь.

4. Ви, вона, що, дещо, я, ти.

5. Казна-хто, хтозна-який, хтось, ніякий, нічий.

1

2

3

4

5

         

V. Знайдіть відповідність між рядами займенників і їх розрядами.

1. Цей, та, таке, стільки.

2. Хто, котрий, який, чий.

3. Мій, твій, наші, ваші.

4. Кожен, всяк, увесь, самий.

5. Мене, тобі, вас, якийсь.

А. Присвійні.

Б. Питально-відносні.

В. Означальні.

Г. Вказівні.

1

2

3

4

5

         

VI. Упишіть до таблиці термін на позначення частини мови, яка не називає предмети чи ознаки, а тільки вказує на них.

                             

Картка № 2

I. З’ясуйте, у якому реченні виділений займенник є частиною складеного іменного присудка.

1. Ні з кого по сей день не брала я й пір’їнки (Л. Глібов).

2. Я був не я. Лиш мрія, сон (П. Тичина).

3. Чом ти, березо, така журлива... (Леся Українка).

4. І кожний з нас те знав, що слави нам не буде (І. Франко).

5. Життя людське багатогранне, і кожна його пора по-своєму прекрасна (І. Цюпа).

II. Оберіть рядок, у якому всі займенники означальні.

1. Всякий, сам, кожний, інший, самий.

2. Дехто, весь, той, мій, нічий.

3. Самий, цей, нікотрий, дещо, твій.

4. Такий, деякий, їхній, який, ти.

5. Хто-небудь, стільки, ваш, вона, себе.

III. З’ясуйте, у якому рядку всі займенники пишуться через дефіс.

1. Аби/хто, будь/що, казна/чий, де/котрий, ні/хто.

2. Ані/який, де/який, аби/що, чий/сь, будь/хто.

3. Де/котрий, що/небудь, хтозна/чий, ні/який, що/сь.

4. Будь/що, чий/небудь, казна/який, хтозна/скільки, будь/який.

5. Ні/скільки, хто/сь, хтозна/який, казна/що, ані/що.

IV. Позначте рядки, у яких усі займенники змінюються як прикметники.

1. Такий, чий, котрий-небудь, мій, хто.

2. Який, свій, будь-чий, нічий, що.

3. Цей, ваш, нічий, якийсь, будь-який.

4. Той, наш, ніякий, чийсь, його.

5. Твій, їхній, усякий, жодний, інший.

1

2

3

4

5

         

V. Знайдіть відповідність між рядами займенників і їх розрядами.

1. Тебе, ви, його, мені.

2. Дехто, абиякий, щось, казна-скільки.

3. Ніхто, ні з ким, ніякий,

4. Нашому, вашого, твоєї, своїм.

5. Абихто, казна-що, тобі, вас.

А. Особові.

Б. Присвійні

В. Неозначені.

Г. Заперечні, ніскільки.

1

2

3

4

5

         

VI. Упишіть до таблиці займенник, у якого відсутня форма називного відмінка.

Картка № З

I. Зазначте, у якому рядку всі займенники відмінюються як прикметники твердої групи.

1. їхній, хто, що, який, котрий.

2. Я, ти, ми, ви, він.

3. Ваш, наш, той, такий, кожний.

4. Себе, вона, воно, вони, чий.

5. Ніхто, ніякий, хто-небудь, хтось, щось.

II. Укажіть, у якому рядку всі займенники пишуться разом.

1. Аби/хто, ані/який, де/котрий, ні/скільки, де/що.

2. Будь/що, ані/чий, казна/хто, ні/який, аби/який.

3. Аби/котрий, де/який, ані/хто, будь/хто, хтозна/що.

4. Ні/хто, ні/який, хто/небудь, що/сь, будь/який.

5. Ні/у/кого, ні/що, де/хто, де/у/кого, ні/який.

III. Оберіть рядок із правильним варіантом морфологічного аналізу виділеного слова.

Тих, кого люблять твої батьки, і ти люби; тих, кого вони поважають, і ти поважай (Народна творчість).

1. Кого — займенник, початкова форма — хто, відносний, ужито в родовому відмінку, у реченні є додатком.

2. Кого — займенник, початкова форма — хто?, питальний, ужито в родовому відмінку, в однині, чоловічого роду, у реченні є додатком.

3. Кого — займенник, початкова форма — хто, неозначений, ужито в знахідному відмінку, в множині, у реченні є додатком.

4. Кого— займенник, початкова форма — хто, особовий, ужито в родовому відмінку, не має роду й числа, у реченні є додатком.

5. Кого — займенник, початкова форма — хто, зворотний, вжито в називному відмінку, в однині, у реченні є підметом.

IV. З’ясуйте, у яких рядках усі займенники належать до одного і того самого розряду.

1. Мій, твій, свій, їхній, комусь.

2. Мене, тебе, вас, їм, мною.

3. Абихто, казна-який, щось, якийсь.

4. Себе, вами, їхній, чийсь, чого.

5. Нікому, ніщо, ніякий, нічим, нікотрий.

1

2

3

4

5

         

V. Знайдіть відповідність між рядами займенників та їх розрядами.

1. Ні з ким, ніякий, нічий, ні на кому.

2. Чого, ким, який, котрого.

3. Мене, тобою, її, вас.

4. Котрийсь, щось, деякий, казна в чому.

5. Весь, всякий, сам, інший.

А. Означальні.

Б. Питально-відносні.

В. Неозначені.

Г. Особові.

VI. Упишіть до таблиці форму давального відмінка займенника будь- хто.

                             

Картка № 4

I. З’ясуйте, у якому рядку всі займенники є заперечними.

1. Ніскільки, дехто, казна-хто, його, вони.

2. Ніхто, ніщо, ніякий, нічий, нікотрий.

3. Хто, що?, свій, такий, будь-хто.

4. Абиякий, будь-що, інший, ви, мій.

5. Казна-що, кожний, інший, ми, стільки.

II. Оберіть рядок, у якому всі займенники відмінюються як прикметники твердої групи.

1. Наш, їхній, я, себе, ніхто.

2. Кожний, жодний, всякий, самий, інший.

3. Хто, ти, ваш, вона, ніякий.

4. Що, який, котрий, ви, він.

5. Такий, чий, хтось, щось, воно.

III. Укажіть, у якому рядку всі слова — займенники.

1. Дехто, дещо, дешево, десять, деякий.

2. Абияк, абихто, аби тільки, абичий, абзац.

3. Ніхто, ніготь, ніж, нічий, ніскільки.

4. Хто, хтось, хто-небудь, хтозна-що, будь-хто.

5. Мій, мідь, між, мізкувати, ми.

IV. Позначте, у яких рядках усі займенники належать до одного і того самого розряду.

1. Він, мене, вам, тобі, своїм.

2. Кожному, всім, іншого, нічийого, жодного.

3. Казна з ким, абихто, декому, бозна-чий, щось.

4. Нічий, нікотрому, нікому, ні з ким, будь з ким.

5. Котрий, скількох, чим, що, якого.

1

2

3

4

5

         

V. Знайдіть відповідність між рядами займенників та їх розрядами.

1. Ні з ким, ніякий, нічий, ні на кому.

2. Чого, ким, який, котрого.

3. Мене, тобою, її, вас.

4. Котрийсь, щось, деякий, казна в чому.

5. Весь, всякий, сам, інший.

А. Означальні.

Б. Питально-відносні.

В. Неозначені.

Г. Особові.

VI. Упишіть до таблиці форму місцевого відмінка займенника ніхто.

                             

Картка № 5

І. Зазначте, який займенник при відмінюванні не має форми називного відмінка, а також роду і числа.

1. Я.

2. Хто.

3. Ніякий.

4. Мій.

5. Себе.

V. Знайдіть відповідність між рядами займенників та їх характеристиками.

1. Стількох, скількома, скільком,

стільки.

2. Інший, чиясь, моє, свій.

3. Себе, я, ви, вони.

4. Тобі, абиякий, ніякий, ваш.

А. Усі займенники змінюються як іменники.

Б. Усі займенники змінюються як прикметники.

В. Усі займенники змінюються як числівники.

II. Оберіть рядок, де всі займенники написано правильно.

1. Будь-хто, будь у чому, хтозна-який, нічий, дечиїх.

2. Будь-чий, дечиїх, ні до кого, нічого, казнахто.

3. Де чиїх, будь з ким, який-небудь, декого, ні скільки.

4. Ні чий, де у кого, будь з кого, абищо, абиякий.

5. Аби кого, нічий, що-небудь, будькотрий, ніщо.

III. З’ясуйте, у якому реченні виділений займенник є означенням.

1. Ми далі йшли, ніщо не спинювало нас (І. Франко).

2. Буду я навчатись мови золотої у трави-веснянки, у гори крутої (А. Малишко).

3. Тебе я слухала б довіку, куме мій, аби б хотів співати... (Л. Глібов).

4. Ах, нікого так я не люблю, як вітра вітровіння, його шляхи, його боління і землю, землю свою (П. Тичина).

5. Сторононько рідна! Коханий мій краю! Чого все замовкло в тобі, заніміло? (Леся Українка).

IV. Укажіть, у яких рядках усі займенники змінюються за родами, числами, відмінками.

1. Котрий, такий, який-небудь, бозна-чий.

2. Стільки, абихто, ніщо, деякий, ваш.

3. Воно, сам, себе, мій, ви.

4. Цей, котрийсь, абичий, ніякий, той.

5. Ніхто, себе, такий, самий, ти.

1

2

3

4

5

         

V. Знайдіть відповідність між займенниками, ужитими в реченні, і їх характеристиками.

1. Хвалися своїм умінням, а не батьківським (Народна творчість).

2. Безкоштовно ніщо не дається (Народна творчість).

3. Ця справа й гірчичного зернятка не варта (Народна творчість).

4. Найкращий володар — хто володіє собою (Народна творчість).

А. Зворотний займенник, ужитий в орудному відмінку.

Б. Присвійний займенник, ужитий в орудному відмінку.

В. Вказівний займенник, ужитий в називному відмінку.

Г. Заперечний займенник, ужитий в називному відмінку.

VI. Упишіть до таблиці форму орудного відмінка займенника абихто, ужитого з прийменником з.

                             

Картка № 6

I. З’ясуйте, який займенник, ужитий у ввічливо-пошанному значенні, завжди пишеться з великої букви (дієслова при ньому вживаються в множині).

1. Мій.

2. Хто.

3. Ти.

4. Скільки.

5. Ви.

II. Укажіть, у якому рядку всі займенники вказівні.

1. Я, ти, себе, всякий.

2. Будь-що, жодний, їхній, нікотрий.

3. Скільки, ми, чий?, що.

4. Той, цей, такий, стільки.

5. Вона, сам, ніщо, наш.

III. З’ясуйте, у якому відмінку вжито в реченні зворотний займенник.

Ось і ви, любі хлопчики і дівчатка, станете багатші і сильніші, якщо відчуєте на собі чудодійний вплив народного мистецтва (С. Кочерга).

1. У називному.

2. У родовому.

3. У давальному.

4. У знахідному.

5. У місцевому.

IV. Позначте рядки, у яких допущено помилки в написанні займенників.

1. Яка-небудь, дещо, кого-небудь, аби-з-кого, нічий.

2. Що-небудь, декотрі, будь-ким, абикому, ніхто.

3. Хтозна-що, хтозна з ким, дечиїх, ні з кого, чийсь.

4. Кому-небудь, будь з чим, чий-небудь, аби-що, деякий.

5. Аби хто, деякий, хтозна-кого, казна у чому, хто-зна-що.

1

2

3

4

5

         

V. Знайдіть відповідність між рядами займенників та їх характеристиками (один із рядів зайвий).

1. Ні з ким, ніяким, мною, аби з чим.

2. Ні на чому, на ньому, казна на кому, хтозна на якому.

3. Якомусь, деякому, нас, чимось.

4. Нічому, ніякому, тобі, вам.

5. Нікотрого, нас, моїх, іншого.

А. Усі займенники вжито у формі давального відмінка.

Б. Усі займенники вжито у формі орудного відмінка.

В. Усі займенники вжито у формі місцевого відмінка.

1

2

3

4

5

         

VI. Упишіть до таблиці займенник ніщо у місцевому відмінку.

                             

Картка № 7

I. Знайдіть рядок, у якому всі займенники належать до одного розряду.

1. Бозна з чого, хтозна-що, декотрому, якому-небудь, ніщо.

2. Абичого, скількох-небудь, будь-чий, декому, нікотрий.

3. Декого, будь-ким, аби з кого, котрого-небудь, казна-якому.

4. Деякий, абичий, з яким-небудь, хтось, вашому.

5. Чогось, з котримсь, деяких, абиякого, жодного.

II. Оберіть рядок, у якому всі займенники в непрямих відмінках мають інші основи, ніж у називному.

1. Весь, мій, скільки, ніякий, свій.

2. Самий, все, той, чийсь, жодний.

3. Вся, інший, абиякий, декілька, чиє.

4. Хто, що, я, ти, він.

5. Кожний, чий, деякий, стільки, котрийсь.

III. З’ясуйте, у якому рядку морфологічний аналіз виділеного слова зроблено правильно.

Бажай і іншим те, що бажаєш собі (Народна творчість).

1. Іншим — займенник, початкова форма — інший, особовий, ужито в знахідному відмінку, в однині, чоловічого роду, у реченні є додатком.

2. Іншим — займенник, початкова форма — Інші, присвійний, невідмінюваний, ужито в множині, у реченні є означенням.

3. Іншим — займенник, початкова форма — інший, неозначений, ужито в родовому відмінку, в множині, в реченні є обставиною.

4. Іншим — займенник, початкова форма — інший, відносний, ужито в називному відмінку, має форму тільки множини, у реченні є підметом.

5. Іншим — займенник, початкова форма — інший, означальний, ужито в давальному відмінку, в множині, у реченні є додатком.

IV. Укажіть рядки, у яких усі займенники змінюються як прикметники твердої групи.

1. Мій, себе, ця, він, я.

2. Той, отой, такий, який, наш.

3. Ти, моя, що-небудь, чийсь, ніхто.

4. Котрий, якийсь, ваш, інший, жодний.

5. Вона, хто, ніскільки, сам, абищо.

1

2

3

4

5

         

V. Знайдіть відповідність між займенником, ужитим у реченні, і його синтаксичною функцією.

1. Ми ті, що в вічність ідемо (П. Успенський).

2. Не шкодуй добра мені, людині... (В. Симоненко).

3. Хай вилітає не той самий фенікс, а зовсім інший, неймовірний птах! (Я. Костенко).

4. Спробуй розберися, де свої, а де вороги... (П. Автономов).

А. У реченні займенник виконує функцію додатка.

Б. У реченні займенник виконує функцію означення.

В. У реченні займенник виконує функцію присудка,

Г. У реченні присвійний займенник виконує функцію підмета.

1

2

3

4

       

VI. Упишіть до таблиці, до якого розряду належить займенник будь- який (відповідь запишіть у називному відмінку).

                             

Картка № 8

I. З’ясуйте, у якому реченні виділений займенник особовий.

1. Так твоя думка швиденько полине,

Тільки їй волю даси,

І принесе з чарівної країни Краплю живої роси (Леся Українка).

2. На весіллі музика гучна,

Тож-то шпарко та весело грає.

Ох, я знаю, комусь-то вона

Безталаннеє серденько крає!.. (Леся Українка).

3. Обніміться ж, брати мої,

Молю вас, благаю! (Т. Шевченко).

4. Що біліє отам на роздоллі? (Леся Українка).

5. І моря красу споглядали

Не раз ми при тихій годині (Леся Українка).

II. Визначте, у якому рядку всі займенники змінюються лише за відмінками.

1. Якийсь, наш, я, їхній, чий-небудь.

2. Що, скільки, хтось, будь-хто, себе.

3. Хто, ніскільки, твій, дехто, аніскільки.

4. Абихто, дещо, казна-скільки, щось, свій.

5. Будь-який, чийсь, мій, інший, ніщо.

III. Оберіть рядок, у якому допущено помилки в написанні займенників.

1. Ніхто, дехто, хто-небудь, будь-який, абихто.

2. Казна у кого, хтозна що, аби що, якийсь, деякий.

3. Дещо, що-небудь, абиякий, ніщо, хтозна з ким.

4. Хтось, нічий, будь-хто, казна-що, ні з чим.

5. Щось, будь-що, ніскільки, кого-небудь, декого.

IV. Позначте рядки, у яких усі займенники пишуться через дефіс.

1. Аби/кому, де/кого, будь/який, де/який.

2. Де/в/чому, аби/чим, хтозна/який, казна/у/чому.

3. Хтозна/чим, будь/кого, що/небудь, чий/небудь.

4. Будь/котрий, казна/кого, будь/у/кого, аби/який.

5. Казна/чий, будь/котрого, хтозна/який, що/небудь.

1

2

3

4

5

         

V. Знайдіть відповідність між займенником, ужитим у реченні, і його характеристикою.

1. Старий зараз ніякої роботи не визнає, окрім пасіки (М. Стельмах).

2. Нічим пошта дівчину не порадувала (О. Гончар).

3. Ніщо нас із курсу в труді не зіб’є (С. Олійник).

4. Отак щораз сумують ліхтарі, коли відходить ніч і в дні дзвінкому їх світло не потрібне вже нікому (А. Мойсієнко).

А. Заперечний займенник, ужитий у формі називного відмінка.

Б. Заперечний займенник, ужитий у формі родового відмінка.

В. Заперечний займенник, ужитий у формі орудного відмінка.

Г. Заперечний займенник, ужитий у формі давального відмінка

1

2

3

4

       

VI. Укажіть, до якого розряду належить займенник у мене (відповідь запишіть у називному відмінку).

                             

Картка № 9

І. Визначте, у якому реченні виділене слово — присвійний займенник.

1. Місяць яснесенький Промінь тихесенький

Кинув до нас (Леся Українка).

2. Нехай мої співи літають

По рідній коханій моїй стороні (Леся Українка).

3. Геть всі темнії думи сумні! (Леся Українка).

4. «Мамо, чи кожна пташина В вирій на зиму літає?» —

В неньки спитала дитина (Леся Українка).

5. Моя душа ніколи не забуде

Того дарунку, що весна дала... (Леся Українка).

II. Укажіть, у якому рядку всі займенники в непрямих відмінках мають іншу основу, ніж у називному відмінку однини.

1. Весь, все, вся, кожний, жодний.

2. Мій, самий, інший, чий, абичий.

3. Скільки, той, абиякий, деякий, котрийсь.

4. Ніякий, чийсь, декілька, стільки, ніскільки.

5. Я, ти, він, воно, вона.

III. Зазначте префікси, за допомогою яких утворюються неозначені займенники, що пишуться через дефіс.

1. Пра-, су-, без-.

2. За-, по-, пре-.

3. Казна-, хтозна-, будь-.

4. Пере-, зі-, за-.

5. Ви-, від-, до-.

IV. Укажіть рядки, у яких усі займенники вжито у формі родового відмінка.

1. Кожного, цього, мене, чийогось, якому-небудь.

2. Кого, іншої, ніяких, чого-небудь, самого.

3. Чогось, скількох, абиякого, котрогось, тебе.

4. Всієї, нікого, тієї, його, на кому.

5. їх, таких, себе, нашого, чогось.

1

2

3

4

5

         

V. Знайдіть відповідність між рядами займенників та їх розрядами (один із рядів зайвий).

1. Моєю, твої, своїм, ваших.

2. Його, її, тебе, вас.

3. Собою, себе, собі, на собі.

4. Вам, тебе, ваш, їхній.

5. Казна-скільки, дехто, чогось, чийсь.

А. Особові.

Б. Присвійні.

В. Зворотний.

Г. Неозначені.

1

2

3

4

5

         

VI. Укажіть, до якого розряду належить займенник свій (відповідь запишіть у називному відмінку).

                             

Картка № 10

I. Знайдіть речення, у якому виділене слово є означальним займенником.

1. Я не скрипічний ключ, а журавлиний

Тобі над полем в небі напишу (Л. Костенко).

2. Чому, сказати, й сам не знаю,

Живе у серці стільки літ

Ота стежина в нашім краю,

Одним-одна біля воріт (А. Малишко).

3. Та де б не ходив я в далекій дорозі,

В чужім чи у ріднім краю,

Я згадую вогник у тихій тривозі І рідну хатину свою (А. Малишко).

4. І на тім рушничкові

оживе все знайоме до болю:

І дитинство, й розлука, й твоя материнська любов (А. Малишко).

5. Такий я ніжний, такий тривожний, моя осінняя земля (В. Сосюра).

II. Оберіть рядок, у якому всі займенники після прийменників (у непрямих відмінках) уживаються з приставним н.

1. Мій, себе, твій, свій.

2. Я, ти, ви, жодний.

3. Той, цей, такий, сам.

4. Він, воно, вона, вони.

5. Хто, що, чий, весь.

III. Укажіть, за допомогою якого суфікса утворюються неозначені займенники, що пишуться через дефіс.

1. -оньк-.

2. -ськ-.

3. -іш-.

4. -небудь.

5. -ість.

IV. Укажіть, у яких рядках усі слова є займенниками.

1. Жодний, всякий, наш, який-небудь, де-небудь.

2. Абихто, який, декотрому, чого-небудь, ваш.

3. Там, такий, той, цей, що, нізвідки.

4. Кожний, хтось, дехто, себе, свій.

5. їхній, будь-хто, будь-де, ми, його.

1

2

3

4

5

         

V. Знайдіть відповідність між рядами займенників та їх написанням (один із рядів зайвий).

1. Що/небудь, будь/хто, де/чий, аби/хто.

2. Аби/що, де/хто, ні/скільки, де/чий.

3. Казна/що, будь/що, хтозна/який, будь/чий.

4. Ні/з/ким, будь/на/чому, ні/на/кому, будь/з/ким.

А. Усі займенники пишуться разом.

Б. Усі займенники пишуться через дефіс.

В. Усі займенники пишуться окремо.

1

2

3

4

       

VI. Укажіть, до якого розряду належить займенник вас (відповідь запишіть у називному відмінку).

                             

Картка № 11

I. З’ясуйте, у якому реченні виділене слово є неозначеним займенником.

1. Думи мої, думи мої,

Ви мої єдині,

Не кидайте хоч ви мене При лихій годині (Т. Шевченко).

2. Вийди, Катре, з хати:

Я щось маю розпитати,

Дещо розказати (Т. Шевченко).

3. Село на нашій Україні —

Неначе писанка село,

Зеленим гаєм поросло (Т. Шевченко).

4. Ніхто любив мене, вітав,

І я хилився ні до кого,

Блукав собі, молився Богу... (Т. Шевченко).

5. Я так її, я так люблю

Мою Україну убогу (Т. Шевченко).

II. Визначте, у якому реченні особовий займенник ужито в орудному відмінку.

1. Я йшов і йшов по синім узбережжі,

Мовчали гордо скелі кам’яні (В. Симоненко).

2. Лиш паморозь осіння на одежі Та сутінки і марення нічні Мене назад вернути закликали

У місто, де світилися вогні (В. Симоненко).

3. Тужу за вами, солов’ї Вкраїни! (М. Рильський).

4. Обробив, обточив дикий той камінець

І уставив його у коштовний вінець (В. Самійленко).

5. Про що пташки в вікно розкрите мені щебечуть голосні? (В. Сосюра).

III. Укажіть, у якому реченні виділений займенник є додатком.

1. Які груші уродили! Збивайте, хлоп’ята! (Т. Шевченко).

2. Грай, моя пісне, як вітер сей грає! (Леся Українка).

3. Все йде, все минає — і краю немає, куди ж воно ділось? Відкіля взялось? (Т. Шевченко).

4. Журбою не накличу собі долі, коли так не маю (Т. Шевченко).

5. У нашім раї на землі Нічого кращого немає,

Як тая мати молодая

З своїм дитяточком малим! (Т. Шевченко).

IV. З’ясуйте, у яких рядках усі займенники вжито у формі місцевого відмінка.

1. На чийому, на чиїм, по всіх, у них, на собі.

2. На ньому, з ким-небудь, у вас, про всіх, у нашого.

3. У скількох, будь у чому, на всьому, ні на кому.

4. Над чим, під ним, на вашому, при цьому, у мене.

5. На ньому, будь у чому, до мене, на нашому.

1

2

3

4

5

         

V. Знайдіть відповідність між рядами займенників і їх написанням.

1. Де/який, аби/з/ким, що/небудь, будь/чим.

2. Скільки/небудь, будь/що, казна/який, казна/що.

3. Будь/до/кого, ні/на/кому, аби/з/ким, ні/до/кого.

4. Де/чий, де/який, аби/що, аби/що/сь.

А. Усі займенники пишуться через дефіс.

Б. Усі займенники пишуться разом.

В. Усі займенники пишуться окремо.

1

2

3

     

VI. Укажіть, до якого розряду належить займенник ніякий (відповідь запишіть у називному відмінку).

                             

Картка № 12

І. Укажіть, у якому реченні виділений займенник є підметом.

1. Сильне море, зберися на силі!

Ти потужне, нема тобі впину (Леся Українка).

2. Земле! Як тепло нам із тобою! (М. Рильський).

3. Оставайся шукать батька.

А я вже шукала (Т. Шевченко).

4. Ой нема, нема ні вітру, ні хвилі Із нашої України (Т. Шевченко).

5. Кому се ти плетеш віночки,

Красо моя? (Леся Українка).

II. Визначте, у якому рядку всі займенники можуть мати коротку форму.

1. Кожний, самий, всякий, жодний.

2. Інший, якийсь, котрий, цей.

3. Той, такий, мій, ваш.

4. Свій, цей, абичий, будь-який.

5. Наш, котрий-небудь, твій, чийсь.

III. З’ясуйте, у якому рядку морфологічний аналіз виділеного слова зроблено правильно.

Декому слід пам’ятати, що рана від слова тяжча за рану від стріли

(Народна творчість).

1. Декому — займенник, початкова форма — хто, відносний, ужито в давальному відмінку, в однині, чоловічого роду, у реченні є додатком.

2. Декому — займенник, початкова форма — хто?, питальний, ужито в орудному відмінку, в однині, роду не має, у реченні є додатком.

3. Декому — займенник, початкова форма — ніхто, заперечний, ужито в знахідному відмінку, в однині, у реченні є додатком.

4. Декому — займенник, початкова форма — дехто, неозначений, ужито в давальному відмінку, у реченні є додатком.

5. Декому — займенник, початкова форма — дехто, присвійний, ужито в давальному відмінку, в однині, середнього роду, у реченні є означенням.

IV. Зазначте, у яких рядках усі займенники вжито у формі давального відмінка.

1. Моєму, вашій, мені, тим, на цім.

2. їм, якій-небудь, будь-котрій, вашому.

3. Цьому, чийомусь, у чиїм, якому-небудь, декому.

4. Абикому, своїй, такому, себе, кожному.

5. Тій, іншим, чому-небудь, нікому, будь-кому.

1

2

3

4

5

         

V. Знайдіть відповідність між заперечними займенниками, ужитими у реченнях, і їх характеристикою (одне з речень зайве).

1. Я гордий був. Принаймні хоч

гордині ніхто не сміє збавити

людині (Я. Костенко).

2. От! І не треба ніяких слів!

(Є. Плужник).

3. Обіцяв сестричці сома,

А ні з чим прийду додому...

(В. Ладижець).

4. Станем, браття, всі за волю від Сяну до Дону.

В ріднім краю панувати не дамо нікому (П. Чубинський).

5. Водночас ми не забуваємо

ніщо з написаного Олесем Гончаром (П. Загребельний).

А. Заперечний займенник, ужитий у називному відмінку,

Б. Заперечний займенник, ужитий у орудному відмінку.

В. Заперечний займенник, ужитий у знахідному відмінку.

Г. Заперечний займенник, ужитий у давальному

1

2

3

4

5

         

VI. Укажіть, до якого розряду належить займенник сам (відповідь запишіть у називному відмінку).

                             

Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити