Українська мова 5-11 класи - тестові завдання - 2018 рік

Зв’язне мовлення

Коротко про основне

Зв'язне мовлення — 1) мовленнєва діяльність особистості, процес вираження думки; 2) текст, висловлення, результат мовленнєвої діяльності: аудіювання (слухання та розуміння), читання, говоріння і письма.

Мовленнєва ситуація — важливий елемент конструювання будь-якого висловлення, що має такі складники: форма (писемна чи усна) мовлення, адресат і адресант мовлення, тема й основна думка висловлення, мета і місце спілкування тощо.

Стилістика — розділ науки про функціонування і використання мови. Вона вивчає сукупність виражальних засобів мови (фонетичних, граматичних, словотворчих, лексичних, синтаксичних), закріплених за певними сферами спілкування для збагачення мовлення кожної людини.

Стиль мови — різновид мови, що вживають за певних умов спілкування з огляду на його мету.

Стиль мовлення — застосування відповідного стилю мови (наукового, художнього, офіційно-ділового, розмовно-побутового, публіцистичного) у певній сфері суспільного життя.

Жанри — різновиди текстів певного стилю, що різняться метою мовлення, сферою спілкування та іншими ознаками. Наприклад, публіцистичний стиль реалізується в таких жанрах, як виступ, нарис, публіцистична стаття, памфлет, фейлетон, дискусія тощо.

Норма літературної мови — сукупність мовних засобів, що відповідають системі мови та сприймаються її носіями як зразок суспільного спілкування. Мовна норма — звичайний, узаконений, загальноприйнятий обов’язковий порядок, правило.

Стилістична помилка — порушення норм літературної мови, зокрема неправильне слововживання і неправильна побудова речення.

Стилістичне редагування — виправлення мовленнєвих помилок відповідно до норм української літературної мови (за потреби із залученням довідкової літератури, словників).

Риторика (красномовство, ораторське мистецтво) — наука про закони підготовки і проголошення промови для впливу на аудиторію.

Культура мовлення — система вимог щодо вживання мови в мовленнєвій (усній чи писемній) діяльності; загальноприйнятий мовний і мовленнєвий етикет (правила ввічливості).

Тропи — слова, вжиті в переносному значенні для створення образності, а також граматичні засоби (різноманітні префікси, суфікси пестливості та згрубілості), алітерація, приспів тощо.

Стилістичні фігури — звороти синтаксичної будови, які, на відміну від тропів, не додають нового змісту, а посилюють естетичний вплив мови.

Текст — зв’язне висловлювання, що складається з кількох речень, об’єднаних темою, головною думкою і граматично.

Тема тексту — те, про що йдеться в ньому; складається з низки підтем. Підтему можуть розкривати кілька речень, що становлять абзац.

Головна думка — те, заради чого створено текст.

Виокремлюють такі типи текстів за призначенням: розповідь, опис, роздум, оцінка предмета. Розповідь — висловлювання, метою якого є повідомити про події чи дії, що розгортаються в часі та просторі. Розповідь відображає дійсність у динаміці. Опис — висловлювання про певні ознаки чи властивості предмета або явища. Ці ознаки є одночасними або постійними. За допомогою опису можна вирізнити предмет серед інших. Опис передає одномоментність сприймання дійсності, відображає дійсність у статиці. Роздум — висловлювання про встановлені людиною зв’язки між предметами і явищами, про причини і наслідки ознак, якостей, подій. Роздум фіксує не те, що є, було або може бути, а те, що відображає свідомість людини. Оцінка предмета — висловлювання, змістом якого є вияв ставлення мовця до того, про що він розповідав.

Абзац — виділення групи речень або одного речення за допомогою нового рядка (відступу вправо) у тексті, щоб привернути до написаного увагу читача.

Складне синтаксичне ціле (надфразна єдність) — група речень, взаємопов’язаних змістом і синтаксичними засобами. Його вважають самостійною одиницею тексту.

Монолог — мовлення однієї особи, звернене до широкої аудиторії слухачів, читачів з метою цілеспрямованого впливу на них.

Діалог — форма мовлення, що є розмовою між двома особами.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити