Українська мова 5-11 класи - тестові завдання - 2018 рік

Зв’язне мовлення

Стилістика.

Культура мовлення.

Практична риторика

Програма 1

Картка № 1

I. Продовжте речення: «Стилістика — це...».

1. ...розділ науки про мову, що вивчає речення, його будову та способи об'єднання слів у словосполучення і речення.

2. ...словниковий склад мови.

3. ...розділ науки про мову, що вивчає слово як частину мови.

4. ...вчення про функціонування і використання мови.

5. ...розділ науки про мову, що вивчає звукову будову мови.

II. Користуючись довідкою, визначте пропущене слово в реченні «Письменник вирішив додати до тексту нового оповідання...».

1. ...замітку (Замітка, и, ж. 1. Невелика стаття, повідомлення в газеті, журналі, збірнику. 2. Короткий запис).

2. ...помітку (Помітка, и, ж. Напис, позначка).

3. ...примітку (Примітка, и, ж. Короткий запис, що є поясненням якогось тексту, а також додаток до нього або відомості про його автора).

4. ...позначку (Позначка, и, ж. Мітка, знак та ін., зроблені для відрізнення або позначення чого-небудь, указування на щось).

5. ...відмітку (Відмітка, и, ж. Знак, який засвідчує проходження документа через когось чи щось).

III. Укажіть, із якою стилістичною метою вжито виділені в реченні старослов’янізми.

Все упованіє моє

На тебе, мій пресвітлий раю,

На милосердіє твоє,

Все упованіє моє

На тебе, мати, возлагаю (Т. Шевченко).

1. Як засіб словесної гри (каламбур).

2. Для контрастної характеристики образів, предметів, явищ, настроїв.

3. Як засіб створення гумористичних, іронічних ефектів.

4. Для надання мовленню урочистого, піднесеного забарвлення.

5. Для відтворення місцевого колориту.

IV. Позначте рядки, у яких подано ненормативні конструкції, ужиті в листах.

1. Високоповажний Ігоре Степановичу!; вважаємо за доцільне; незважаючи на неодноразові нагадування; відповідно до Вашого прохання; маючи нагоду, повідомляємо.

2. Ми уважно ознайомилися з каталогом; маємо надію зустрітися найближчим часом; просимо надіслати новий прейскурант; вдячні за запрошення; ми не маємо змоги.

3. Сподіваємося, що наша праця буде плідною; завдяки Вашій підтримці; чекаємо Вашої згоди; ми дійшли висновку; доводимо до Вашого відома.

4. Завіряємо Вас; вважаємо необхідним; згідно нашої домовленості; посилаємо за адресою; заказний лист.

5. Надсилаємо Вам копію договору; запевняємо, що ми докладемо всіх зусиль; гарантуємо оплату рахунка; з огляду на зазначені обставини; завдяки спільним зусиллям.

6. Просимо відповісти на протязі тижня; обіцяємо надіслати копію листа в слідуючий раз; додаю до листа мою автобіографію; чекаємо Вас у червні місяці.

1

2

3

4

5

6

           

V. Знайдіть відповідність між ознаками стилів української літературної мови та їх термінологічними назвами.

1. Широко використовуються емоційно-забарвлені слова, суспільно-політична лексика, риторичні запитання, вигуки, повтори, тон мовлення пристрасний, оцінний (іронія, сарказм, захоплення, гнів тощо).

2. Основна лексика — загальновживані слова, стилістично нейтральні, які вживаються лише в конкретно логічному значенні; уживання специфічної термінології, яка в інших стилях ніколи не використовується; уживання складних слів, утворених у різний спосіб, абревіатур; уживання віддієслівних іменників, які нерідко є термінами; мовні штампи, прямий порядок слів.

3. Уживаються специфічні, синтаксично неподільні словосполучення, терміни; мовні засоби поєднуються з формулами, унаслідок чого досягається стислість викладу, чітке дотримання логічності й послідовності складників; речення, як правило, розповідні.

4. Загальновживана лексика, експресивна насиченість, діалогічні форми спілкування, риси індивідуалізації мовлення, уживання неповних речень, застосування міміки, жестів, багатство інтонацій різноманітних колоритів мовлення, перемовляння.

5. Загальновживана лексика, експресивна насиченість, діалогічна форма спілкування поряд з авторським текстом, риси індивідуалізації мовлення, широке застосування лексики художнього зображення, тропів, стилістичних фігур синтаксису, ремарки, коментар, зміщення часових і просторових понять.

А. Офіційно- діловий.

Б. Розмовний.

В. Художній.

Г. Публіцистичний.

Ґ. Науковий.

1

2

3

4

5

         

VI. Упишіть до таблиці термінологічну назву засобу звукового забарвлення, яку використано в тексті (приспів, асонанс, алітерацію, звуконаслідування, анафору).

Ідіть! Ніхто вас не спиня,

Ідіть із ночі в сяйво дня.

Ідіть із мертвої пустелі (Олександр Олесь).

                             

Картка № 2

I. Укажіть, які засоби звукового забарвлення використано в тексті.

Сліпучі тони — і дика воля!

Ой, хтось заплакав посеред поля.

Зловісна доля, жорстока доля

Здаля сміялась струнка тополя (П. Тичина).

1. Приспів.

2. Асонанс.

3. Алітерацію.

4. Звуконаслідування.

5. Анафору.

II. Укажіть, у якому рядку наведено невідредагований фрагмент автобіографії.

1. Посідав призові місця на змаганнях з авіамодельного спорту.

2. Тато — Усенко Євгеній Степанович, народився 1960 року (11 серпня) у Василькові. За фахом він водій. Працював водієм автомашини в м. Володимир-Волинську.

3. 1988 року вступила до середньої школи № 298 м. Києва, у якій навчалася впродовж трьох років.

4. Школа розташовується за адресою: вул. Мельникова, 39, Київ-119, 04119.

5. За підсумками 2004/2005 навчального року середній бал становить 10,5.

III. З’ясуйте, у якому реченні неправильно вжито вставне слово.

1. На жаль, більшість українців, протягом тривалого часу відлучених від церкви, не пізнали на собі доброчинного впливу християнського посту.

2. Він твердо знав, що, мабуть, довго не доведеться чекати.

3. Справді, святковий настрій учителя миттєво передається учням.

4. Оволодіння відомостями про особливості побудови різних типів мовлення, безперечно, полегшує створення текстів.

5. Отже, на думку більшості мовознавців, текст має складатися хоч би з двох речень.

IV. Позначте рядки, у яких порушено правила чергування у/в, і/й, з/зі/із/зо.

1. В усному мовленні, ім’я та по батькові, в іншій ситуації, починається зі слова, флагман у справі.

2. Брати участь у проектах, надрукував у газеті, включити у фінансовий звіт, жити у Львівській області, досягнення у тваринництві.

3. Купувати в аптеці, мешкала в Одесі, зміни в оподаткуванні, брати в оренду, інвестиційні процеси в Україні.

4. Прийшов в вівторок, є і інші помилки, спитав з страху, Олена і Оля, зазирнув в фотоальбом.

5. На розрахунок із споживачами, ознайомлення зі звітом, позичив зо дві сотні, один із слухачів, з ухваленням закону.

6. У Києві — форум, відпочивати в Алушті, побачити у твоїх очах, плакати уві сні.

7. У Одесі тепло, діди і онуки, був в філармонії, дощ капав з стріхи.

1

2

3

4

5

6

7

             

V. Знайдіть відповідність між словами та стилями, яким вони притаманні.

A. Соціологічне опитування, декларація, суспільна думка, політична еліта, супердержава.

Б. Лексикологія, висновки, аргументація, дослідження, затратність виробництва.

B. Поставити до відома, регламентація дій, брати участь.

Г. Плестися, прикид, маршрутка, барабуля, мебля.

1. Науковий.

2. Публіцистичний.

3. Розмовний.

4. Офіційно-діловий.

1

2

3

4

       

VI. Продовжте речення: «Теорія ораторського мистецтва — це...» (відповідь запишіть до таблиці).

                             

Картка № З

I. З’ясуйте, у якому рядку наведено стилістично нейтральні (загальновживані) мовні одиниці.

1. Суфікс, дієслово, присудок, фонема, епітет.

2. Мати, батько, вода, жито, робота.

3. Аналіз, синтез, індукція, дедукція, дослідження.

4. За наказом, ввести до складу, відповідно до, згідно з, одержувач.

5. Статус, геноцид, консенсус, виборча кампанія, трудівники полів.

II. Укажіть, у якому рядку неправильно підібрано українські відповідники при перекладі.

1. Планирование — планування, предприятие — підприємство, произ- водство — виробництво, назначение — призначення, многочислен- ньій — численний.

2. Вовлекать в работу — залучати до роботи, принимать участие — брати участь, сдавать акзаменьї — складати екзамени.

3. В значительной степени — в значній мірі, бывший директор — бувший директор, разработать мероприятия — розробити міроприємства, занимать призовые места — займати призові місця, самый лучший результат — самий кращий результат.

4. В дальнейшем — надалі, исключение из правил — виняток із правила, следующий вопрос — наступне питання, указ вступил в силу — указ набрав чинності, на протяжении недели — упродовж тижня.

5. Выбирать парламентариев — обирати парламентарів, потерять сознание — знепритомніти, по понедельникам — щопонеділка, заведующий отделом — завідувач відділу, изредка случается — зрідка трапляється.

III. Продовжте речення: «Видатні оратори Київської Русі — це...».

1. ...Демосфен і Цицерон.

2. ...Іларіон і Кирило Туровський.

3. ...Феофан Прокопович і Григорій Сковорода.

4. ...Михайло Ломоносов і Георгій Кониський.

5. ...Арістотель і Платон.

IV. Позначте рядки з невідредагованими фрагментами характеристик.

1. Упродовж двох років обіймає посаду провідного економіста.

2. Сумлінно ставиться до виконання службових обов'язків.

3. Отримав друге місце в районній олімпіаді по математиці.

4. Досконало володіє англійською мовою.

5. На нашому підприємстві Козаченко відомий роботяга.

6. Виявляв цікавість (інтерес) до точних наук.

1

2

3

4

5

6

           

V. Знайдіть відповідність між рядами слів і стилями мовлення, яким вони притаманні.

1. Привіт, порпатися, барахло, прикусити язика, здоров був, курятко.

2. Лексичне значення, підмет, іменник, твірна основа, граматична форма, голосний звук.

3. Студійні новини, національно- культурне відродження, партійний форум, суспільні відносини, активізувати, делегат.

4. Згідно з, скласти подяку, здійснювати контроль, комісія не відхиляє, формуляр, прошу надати відпустку.

4. Прошу відпустити мене на 5 днів без збереження заробітної плати на сесію.

5. Прошу дати відпустку на 5 днів без збереження заробітної плати, бо у мене буде екзаменаційна сесія у НАУ з 10 по 14 червня 2005 р.

А. Розмовний.

Б. Художній.

В. Офіційно-діловий.

Г. Науковий.

Ґ. Публіцистичний.

1

2

3

4

5

         

VI. Продовжте речення: «Троп, побудований на зіставленні двох явищ, предметів, фактів для пояснення одного з них за допомогою іншого — це...» (відповідь у називному відмінку запишіть до таблиці).

                             

Картка № 4

I. Укажіть, словам якого рядка суфікси надають додаткового значення зменшеності або пестливості, голубливості.

1. Моряк, пісняр, художник, вчитель, музикант.

2. Кохання, зіставлення, горіння, затвердження, прийняття.

3. Дідисько, дідище, дідуган, чолов’яга, вітрище.

4. Зоренька, долоньки, чубчик, вітерець, травичка.

5. Патріотизм, націоналізм, українізм, історизм, професіоналізм.

II. Зазначте правильний фрагмент заяви.

1. Прошу дати мені відпустку на 5 днів без збереження заробітної плати для здавання екзаменаційної сесії в НАУ з 10 по 14 червня 2005 р.

2. Прошу надати мені відпустку на 5 днів без збереження заробітної плати через екзаменаційну сесію у НАУ з 10 по 14 червня 2005 р.

3. Прошу надати мені відпустку тривалістю 5 днів без збереження заробітної плати у зв’язку зі складанням іспитів, передбачених екзаменаційною сесією в Національній академії управління (НАУ), з 10 по 14 червня 2005 р.

III. Продовжте речення: «Тема виступу — це...».

1. ...роз’яснення, тлумачення, інтерпретація подій та фактів.

2. ...основна галузь роздумів оратора, у межах якої він добирає явища й факти, що розглядаються у виступі.

3. ...послідовний перелік основних питань, висвітлюваних у виступі.

4. ...заклик, що емоційно визначає певне суспільне завдання.

5. ...зіставлення і протиставлення.

IV. Позначте рядки, у яких вжито неправильну прийменникову форму.

1. Завідувач відділу з планування, дякуючи своєму темпераменту, з приводу свята, протягом зими.

2. Ставити за провину, по формі, за таких обставин, з математики, витяг з протоколу.

3. Залучати до роботи, за всякої погоди, за два кроки, о сьомій годині, на захист.

4. На адресу, на виплату, на замовлення, прийти у справі, не під силу.

5. Зайти до кімнати, на його користь, щодо використання, українець за походженням, через хворобу.

6. Відповідно до наказу, згідно з правилами, на ваш запит, у відповідь на ваш лист, зі щирою повагою.

1

2

3

4

5

6

           

V. Знайдіть відповідність між визначеннями та поняттями-термінами.

1. Один із найефективніших способів обговорення актуальних господарських, виробничих, наукових та інших видів проблем.

2. Розмова журналіста з політичним, громадським або яким-небудь іншим діячем, призначена для опублікування в пресі, передачі по радіо, телебаченню.

3. Виступ, що ґрунтується на шанобливості, взаємодопомозі, гостинності, традиціях побратимства, посестринства, толоки.

4. Публічний спір на наукову, літературну та ін. тему.

5. Усний виклад навчального предмета викладачем у вищому або середньому спеціалізованому навчальному закладі.

1

2

3

4

5

         

VI. Упишіть до таблиці термін на позначення форми красномовства (парламентської, академічної, побутової, судової, церковної), до якої належить поданий текст.

Він був сином мужика і став володарем в царстві духа.

Він був кріпаком і став велетнем у царстві людської культури.

Він був самоуком і вказав нові світлі і вільні шляхи професорам і книжним ученим.

Десять літ він томився під вагою російської солдатської муштри. А для волі Росії зробив більше, ніж десять переможних армій.

Доля переслідувала його в житті, скільки лиш могла, та вона не зуміла перетворити золота його душі у ржу, ані його любові до людей в ненависть і погорду, а віри в Бога у зневіру і песимізм.

Доля не шкодувала йому страждань, але й не Пожаліла втіх, що били із здорового джерела життя.

Найкращий і найцінніший скарб доля дала йому лише по смерті — невмирущу славу і всерозквітаючу радість, яку в мільйонів людських сердець се наново збуджуватимуть його твори.

Отакий був і є для нас, українців, Тарас Шевченко (І. Франко «Присвята»).

                             

Картка № 5

I. Укажіть рядок, словам якого префікси надають книжного відтінку.

1. Написати, дописати, прибігти, переглянути, відійти.

2. Псевдонауковий, гіперінфляція, мікроорганізм, ультразвуковий, антитіло.

3. Прибережний, вийти, докучати, заширокий, знедолений.

4. Прадід, надхмарний, прийти, зачепити, поговорити.

5. Анемія, позатекстовий, присісти, назбирати, придивитися.

II. З’ясуйте, у якому реченні допущено стилістичну помилку.

1. Українська мова є одним з вирішальних чинників національної самобутності українського народу (Із Закону «Про мови в Українській РСР»).

2. В нашій мові — думки і мрії наших предків про волю і щастя, боротьба і звитяга, їхнє одвічне трудолюбство і мрійлива душа (Ю. Мушкетик).

3. Мова наша живе, не дивлячись на заборони і переслідування на протязі століть (3 розмови).

4. Українська література завжди розкривала красу рідного слова, відомого своєю винятковою співучістю, місткістю і гнучкістю (Із словни- ка-довідника).

5. Державна мова — закріплена традицією або законодавством мова, уживання якої обов’язкове в органах державного управління (З енциклопедії).

III. Продовжте речення: «План виступу — це...».

1. ...повний письмовий виклад змісту виступу.

2. ...слова та звороти, що означають поняття та явища певної галузі знання.

3. ...послідовність і взаємозв’язок тематичних частин виступу, зафіксованих як перелік ключових питань або суджень.

4. ...узагальнювальні думки, які мають лаконічну, відточену мовну форму.

5. ...висновкові положення.

IV. Позначте рядки, у яких усі словосполучення вживаються лише в професійному мовленні.

1. Брати слово, брати на себе відповідальність, брати кредит, брати до серця, брати зобов’язання.

2. Мати на меті, мати намір, мати інтерес, мати рацію, мати сина.

3. Надавати підтримку, надавати допомогу, надавати інформацію, надавати ляпасів.

4. Обіймати посаду, впроваджувати у виробництво, відшкодовувати збитки, порядок денний, на вимогу керівництва.

5. Повідомляти про зарахування, підніматися східцями, поставити на ноги, працювати над книгою, лізти в очі.

6. Коефіцієнт корисної дії, неправдиве обвинувачення, несплата податків, незадовільний стан здоров'я, номінальна вартість.

1

2

3

4

5

6

           

V. Знайдіть відповідність між тлумаченнями засобів активізації уваги співрозмовника та їх термінологічним позначенням.

1. Уведення у промову невідомої раніше інформації.

2. Доведення у промові практичного значення

3. Вираження змісту промови про життя окремих людей в образній розповіді.

4. Постановка на початку промови певної проблеми з подальшим висвітленням шляхів її розв’язання.

5. Залучення слухачів до активної участі в певній уявній ситуації, події.

А. Прийом персоніфікації.

Б. Прийом проблемної ситуації.

В. Прийом новизни, змісту виступу.

Г. Прийом співучасті для слухачів.

Ґ. Прийом взаємодії інтересів, та ораторів.

1

2

3

4

5

         

VI. Продовжте речення: «Узагальнювальні думки виступу, які мають лаконічну, відточену мовну форму, називаємо...» (відповідь у орудному відмінку множини запишіть до таблиці).

                             

Картка № 6

I. Укажіть, у якому реченні виділені слова вжито як засіб словесної гри (каламбур).

1. Безсумнівним є те, що справіку в людині двоє начал живуть, дві натури вічно в душі протиборствують: будівник і руйнач (О. Гончар).

2. Коли Одарка гнівалася, сперечалася, слова її здавалися жалкими, як кропива, і кололися, мов їжаки (Є. Гуцало).

3. Ні погрозами, ні шантажем, ні фальшивими лестощами вже не зломити нашої всенародної волі, нічим не затримати владну ходу нового часу (О. Гончар).

4. Я знаю пестливі слова про неї, до неї, для неї (М. Доленго).

5. Жук пішов у сад за дачу і розв’язує задачу. А комар години цілі лиш тиняється без цілі. То з нудьги, без всяких діл, полетів з гори у діл. Повернув за тин до льоху, розбудив за сажем льоху, у смолі липкій зав’яз, зачепивсь крилом за в’яз, з бузини упав незграба і радіє, що не з граба (В. Плахотников).

II. Визначте речення, у якому зі стилістичною метою один спосіб дієслова вжито замість іншого.

1. Чорне золото з шахт на поверхню потоками лине (В. Сосюра).

2. Відпросився б ти у командира, прийшов би до мене на часину (О. Гончар).

3. Дашкович приїхав додому і застав усіх своїх живих і здорових (І. Нечуй-Левицький).

4. Жінка навіть не впізнала його, так він поздоровшав, загорів, повеселішав (І. Нечуй-Левицький).

5. Люблю, коли в вікно розкрите шумлять безжурно дерева (В. Сосюра).

III. Укажіть, із якою стилістичною метою вжито виділені в реченні застарілі слова.

В княжому дворі за високим гостроколом на найвищому пагорбі теж в усі боки бігали челядники — з терема до клітей, і знову до терема, й до медуші, й до скітниці, й до стаєнь та обори (І. Білик).

1. Як засіб словесної гри (каламбур).

2. Для відтворення історичного колориту.

3. Для іронічно-інтимного доброзичливого колориту.

4. Як засіб створення гумористичних, іронічних ефектів.

5. Для надання мовленню урочистого, піднесеного забарвлення.

IV. Визначте, які тексти містять нормативну офіційно-ділову лексику.

1. Прошу лічно дирекцію, а також завком, щоб мене не уважали більш холостяком. Ізо мною в брак вступає будуща жена. Я для свайби повершаю вбивство кабана, какового преобрьол я вєсом в сто кіло і в його сопровождєнні їду на село. Ісходя із цього отпуск розрешіть мені, ібо я у брак вступаю на чотирі дні. Пантілей Лепеха — з под собного цеха (П. Глазовий).

2. Року 1899-го, 17 листопада ст. ст., в селі Щербанівці, на Київщині, у Наталки й Михайла Стрільців знайшлася перша дитина: Я (Г. Косинка).

3. Прошу надати мені відпустку терміном на три дні (18, 19, 20 серпня ц. р.) через сімейні обставини (Із заяви).

4. Я давно хворію романтичним запаленням сердечного м’яза і мені потрібна путівка на курорт (3 журналу).

5. Я, Гаврилащук Сергій Васильович, народився 11 березня 1990 року в м. Києві (3 автобіографії).

6. Я запізнився на роботу, тому що на наш автобус напав контролер.

7. Я, учень 11-А класу Олексійчук А. Л., не з’явився на іспит з математики 17 червня цього року через хворобу (Із пояснювальної записки).

1

2

3

4

5

6

7

             

V. Знайдіть відповідність між визначеннями та поняттями-термінами.

1. Стисло сформульовані основні положення прочитаного тексту, що відображають суть висловлювання.

2. Перелік книг, журналів, статей із вказівкою вихідних даних, покажчик літератури.

3. Короткий огляд змісту книги, статті (часто з критичною оцінкою).

4. Особливий спосіб запису змісту почутого або прочитаного у процесі підготовки до доповіді, повідомлення.

5. Попередня форма запису прочитаного як перелік ключових питань або суджень.

А. Анотація.

В. Бібліографія.

Б. Тематичні виписки.

Г. План.

Ґ. Тези.

1

2

3

4

5

         

VI. Продовжте речення: «Батьківщиною красномовства вважають стародавню країну...» (відповідь у формі знахідного відмінка однини запишіть до таблиці).

                             

Картка № 7

І. Продовжте визначення: «Норма літературної мови — це...».

1. ...міра, розмір чого-небудь.

2. ...порядок, стан, вигляд.

3. ...сукупність мовних засобів.

4. ...порція, пайок чогось.

5. ...кількість когось, чогось.

II. Оберіть рядок, у якому допущено помилку у відмінковій формі імені й прізвища.

1. Олександра Ємця, Сергієві Волощуку, Ірині Семків, Василем Ілащуком.

2. Вірі Бойчук, Павлом Бойчуком, Ігорем Стецем, Марією Явір.

3. Дарини Чуклі, Світлани Бойко, Василя Дарійчук, Сергієві Бойко.

4. Юлією Нос, Ірині Уштан, Петром Уштаном, Зорині Кедь.

5. Святослава Мельничука, Вірою Мельник, Зої Гринів, Ядвіги Русової.

III. Укажіть речення, яке містить синтаксичну помилку.

1. У нашому магазині продають лише таку побутову техніку, яка відповідає сучасним вимогам.

2. Я телефонував на номер, зазначений в оголошенні.

3. Як слід підготувавшися до іспитів, ти не матимеш проблем.

4. Бібліотека поповнилася численними підручниками, двома комп’ютерами.

5. Успіхів великих досягли завдяки наполегливій праці учні нашого класу.

IV. Визначте, у яких рядках правильно підібрано українські відповідники до іншомовних слів або при перекладі.

1. Абонентский ящик — абонентська скринька, бедность мьісли — убогість думки, грецкий орех — волоський горіх, духовное завеща- ние — духівниця, звонить по телефону — телефонувати.

2. Без задних ног — не чуючи під собою ніг, во весь дух — щодуху, забубенная голова — шибайголова, на произвол судьбьі — напризволяще, птица высокого полета — велике цабе.

3. В одиночестве — у(на) самотині, совпадать — збігатися, предпо- сьілка — передумова, во главе — на чолі, во вред — на шкоду.

4. Апеляция — звертання, баланс — рівновага, дебаты — обговорення, электорат — виборці, компенсация — відшкодування.

5. Выписка из протокола — виписка з протоколу, отложить заседание — відложити засідання, благодаря поддержке — дякуючи підтримці, действующий закон — діючий закон, крайние меры — крайні міри.

                             

V. Знайдіть відповідність між типами ділових паперів і текстами.

А. Прошу прийняти мене на навчання в училище за спеціальністю електрозварник.

Б. Ірина Андріївна постійно займається науковою роботою: бере активну участь у наукових конференціях, випустила 4 навчальні посібники з англійської мови. Протягом 5 років Петрова І. А.очолює предметно-методичну комісію, допомагає в роботі молодим викладачам.

В. Я, Ігнатенко Василь Кирилович, доручаю Милославському Івану Миколайовичу отримати у бухгалтерії заводу належну мені зарплату.

1.Заява.

2. Доручення.

3. Характеристика.

1

2

3

     

VI. Зазначте, які мовні норми (орфоепічні, орфографічні, акцентуаційні) стосуються лише письма.

                             

Картка № 8

I. Продовжте речення: «Лаконічність мовлення відображає...».

1. ...емоційність, натхненність, піднесеність мовлення.

2. ...багатство словникового запасу оратора.

3. ...нормативність мовлення оратора.

4. ...здатність говорити стисло, проте максимально зрозуміло.

5. ...діалогічну форму спілкування поряд з авторським текстом.

II. Визначте, до якої форми красномовства належить текст.

Українська Національна Рада волею тих, що її задумали, призначена на цю службу нашому народові, є носієм великої ідеї свободи і незалежності у всій її величі й чистоті. Тому в умовах вільного світу ми твердо стояли (і будемо твердо стояти у найтяжчих умовах) на стороні інтересів свого народу як речники його самостійницьких прагнень, обстоюючи їх всюди і скрізь і за всяких обставин.

А в ситуації темряви, що нависла над нашою Батьківщиною, над мряковинням терору культивованої зради й витворюваної тяжкої депресії, наше призначення — бути маяком яскравим і непогасимим, маяком віри й рішеності, джерелом душевної наснаги для мільйонів.

Цьому служінню призначена Українська Національна Рада (Промова Голови Української Національної Ради достойного Івана Багряного при відкритті п’ятої сесії УНР).

1. Соціально-політичної.

2. Академічної.

3. Соціально-побутової.

4. Судової.

5. Церковно-богословської.

III. Укажіть речення, у якому виділені слова відтворюють місцевий колорит, надають висловам експресивності.

1.Хай не буде в слові лжі ні йоти. Пам’ятай, що слово — бумеранг! (А. Криловець).

2. Як її не назви — мандибуркою, бульбою, ріпою, бараболею, буриш- кою, — щедра вона душею, мама нашої картоплі (В. Затуливітер).

3. Ті, що не хочуть братися за розум, потім хапаються за голову (В. Вовк).

4. Дике Поле кінь копитом поле. Не здолав — упав (Г. Половинко).

5. Зашароварили, завишиванили, співограями заполонили... (С. Бабій).

IV. Знайдіть ряди слів, у вимові яких немає відхилень від орфоепічних норм.

1. [бур'а], [закон], [макет], [л'удйна], [л'амка].

2. [реквізит], [підпис], [цензура], [викладач], [клависйн].

3. [охорона], [пол'оти], [стор'і н], [кост'ум], [зозул’а].

4. [хл'іб], [дбс'в’ід], [сторож], [мороз], [обйізд].

5. [книжка], [рідко], [могти], [ні хтик], [молод’ба].

1

2

3

4

5

         

V. Знайдіть відповідність між типами зв’язного мовлення та текстами.

А. Дехто запитує: яка відмінність — у кого або в що вірувати? Звичайно, відмінність є, і вона суттєва.

Це так само, коли один вірує у світло, а інший — у темряву. Один визнає Єдиного Істинного Бога, у Тройці Славиного, а інший — неправдивих богів, які зовсім не є богами. Істинна віра спасає людей, а неправдива віра духовно губить їх. Тільки віра в істинного Бога Спасителя очищає людей від гріха, бо тільки Бог має владу прощати гріхи.

А неправдиві вірування не приводять людей до справжньої духовності. Подивіться навколо себе.

В Україні існує більш як 70 віровизнань і релігій.

А віра повинна бути єдина. Прихильники тих чи інших вірувань стверджують, що тільки їхня Віра є істинною. Насправді істинною вірою може бути лише та, яку приніс на землю Син Божий, Господь наш Ісус Христос. Всі інші вірування неправдиві, бо вони не від Бога (Патріарх Філарет).

Б. А сьогодні справжню гонитву у безоглядному феєричному шаленстві явили перед моїм зором дві білки. Одна тікала, а друга наздоганяла. Одна з гілки на гілку, з сучка на сучок, чіпляючись лапами, падала по стовбуру сосни вниз, і швидкість її польоту-падіння була така, наче в пташки у вільному ширянні. Здавалось, що вона й не торкається тих гілок та сучків, що її розпластане в польоті тіло лише струменить, як може струменіти меткий вогонь. З такою самою спритністю друга білка линула слідом за першою, майже точно повторюючи її маршрут, і линула з такою самою відчайдушною безоглядністю (Є. Гуцало).

В. Сірий, припорошений весняною пилюкою степ збігає на південь і стигне там голубим маревом; суворою лінією стоять по ньому сторожові могили, насипані, може, татарвою, а може, волелюбним козацтвом, що шаблею та мушкетом боронило оці степи від ворожих навал; весною могили оборюють, і ціле літо зеленіють вони густою пахучою травою; росте на них подорожник, біленькі «невісточки», чіпкий спориш, розкішний, з гіркуватим чадним смородом полин, колючий, з могутнім стовбуром і мохнатою червоною квіткою будяк, скромні, лагідні незабудки, нерозлучні «брат-і-сестра» — і весняними вечорами, коли відсиріє від степової вологи земля, голублять душу і серце людини свіжі і ніжні степові запахи, і тихо шепочуть трави, облиті сяйвом місяця, що, мов червона діжа, викочується із-за мовчазних могил і фарбує степ в густо-малиновий темнуватий колір (Г. Тютюнник).

1. Опис.

2. Розповідь.

3. Роздум.

1

2

3

     

VI. Визначте та запишіть до таблиці зайве слово.

Ножище, дівчинонька, козак, злодюга, річенька.

                             

Картка № 9

I. Укажіть речення, у якому виділені слова дають змогу уникнути повторів, урізноманітнити контекст, підсилити зображуване.

1. Дубів золоті герби горять під коронами сосен (Л. Костенко).

2. Усякі люди трапляються на містку: і щедрі, і скупі, і веселі, і сумні (М. Стельмах).

3. Жили й живем на світі боротьбою, якою перетворюється світ (Л. Дмитерко).

4. Ватра, вогнище, багаття! А вогонь один? Та ні! Різні назви, різні плаття, різні лики вогняні (Д. Павличко).

5. Земля змінила незбагненно швидко зелене кімоно на золоте (О. Пресіч).

II. Виберіть речення, у якому зі стилістичною метою використано перехід власних іменників у загальні.

1. Зверхня байдужість Кульчицького розсердила Сергія (В. Козаченко).

2. Коли караван з’являвся в свято, Шевченко хапав олівці, ішов з фортеці на цілий день, милуючись соковитими барвами східного одягу (3. Тулуб).

3. І постають великі імена Гомера, Дайте, Шекспіра, Рабле, Сервантеса, Гете, Пушкіна, Шевченка, Толстого, що справді височать над світовою літературою, мов Джомолунгми й монблани над гірськими пасмами (3 часопису).

4. Скільки потрібно було днів тихої непомітної боротьби, поки Степан змирився (В. Дрозд).

5. Андрій помовчав роздумливо, подивився на Давидові набряклі плечі, на правильні витончені риси обличчя й звернув увагу на круто заломлені брови — о, цього раніше Андрій не помічав (І. Багряний).

III. Продовжте речення: «Образність мовлення оратора — це...».

1. ...уміння говорити ясно, без ускладнень, надуманих образів.

2. ...здатність розглядати конкретні факти й явища, даючи їм чіткі наукові й політичні, оцінки.

3. ...наявність у виступі живих картин, які дають змогу не лише осмислювати почуте, а ніби сприймати почуттями — бачити, чути тощо.

4. ...логічна переконливість сказаного.

5. ...насиченість виступу новими фактами, актуальними проблемами.

IV. Зазначте, які з наведених речень потребують стилістичного редагування.

1. Найбільше в людях я ціную гречність.

2. Під’їжджаючи до міста, нас застала ніч.

3. У школі письменника тепло вітали учні та вчителі.

4. Складіть, будь ласка, свою автобіографію.

5. Мій брат вище, ніж ти.

1

2

3

4

5

         

V. Знайдіть відповідність між типами ділових паперів і текстами.

А. Запрошуємо учнів 11 -х класів на новорічний бал-маскарад.

Б. Прошу зарахувати мене до 10 класу керованої Вами школи.

В. Я, Калинський Юрій Федорович, народився 10 січня 1998 року в місті Чернівці. 2005 року вступив до Чернівецької гімназії N° 2, де зараз продовжую навчання.

Г. Я, Герасименко Василь Петрович, староста навчальної групи РА-2 ПТУ № 11 м. Чернівці, отримав від викладача Кирилова Олега Вікторовича 25 (двадцять п’ять) пар лиж для триденного походу.

1. Автобіографія.

2. Заява.

3. Розписка.

4. Оголошення.

1

2

3

4

       

VI. Продовжте речення: «Висловлення однієї особи — це...» (відповідь запишіть до таблиці).

                             

Картка № 10

I. Продовжте речення: «Ясність мовлення оратора — це...».

1. ...насиченість виступу новими фактами, актуальними проблемами.

2. ...смислова прозорість виступу, що забезпечує його зрозумілість, доступність у засвоєнні.

3. ...уміння оратора спонукати слухачів до творчої діяльності.

4. ...мелодійність, плавність, інтонаційна виразність.

5. ...приховане глузування, засноване на називанні протилежних ознак.

II. З’ясуйте, з якою стилістичною метою вжито виділені в реченні діалектизми.

Спливали гаразди, продавались царинки одна по одній, маржина десь танула так, як по горах весною сніги (М. Коцюбинський).

1. Як засіб словесної гри (каламбур).

2. Для контрастної характеристики образів, предметів, явищ, настроїв.

3. Як засіб створення гумористичних, іронічних ефектів.

4. Для надання мовленню урочистого, піднесеного забарвлення.

5. Для відтворення місцевого колориту.

III. Оберіть речення, яке містить морфологічну помилку.

1. Кошти, отримані від реалізації конфіскованого майна, перераховуються до державного бюджету.

2. Особам, знайшовшим скарб і добровільно здавшим його, виплачується винагорода.

3. Зробивши домашнє завдання, ти можеш відпочити.

4. Вам потрібно відповідальніше ставитися до навчання.

5. Через хворобу Ігор не пішов на концерт.

IV. Укажіть, які з наведених речень потребують стилістичного редагування.

1. Ця газета має велику популярність у киян.

2. У кафе великий попит на пирожні з клубничним джемом.

3. У творі натрапляємо на такі помилки.

4. Наша команда здобула ще одну вагому перемогу.

5. Підсумки змагання між групами підбиваються один раз на семестр.

6. У похід ми приготували багато рибної консерви.

1

2

3

4

5

6

           

V. Знайдіть відповідність між термінами та рядами слів.

А. Благоденство, контингент, класифікація, систематизація, тотожність.

Б. Балакун, офіцерша, репетувати, прочухан, глухомань.

В. Протокол, клопотання, інструкція, доповідна, реквізит.

1. Офіційно-ділова лексика.

2. Розмовна лексика.

3. Книжна лексика.

1

2

3

     

VI. Продовжте речення: «Форма спілкування двох осіб — це...» (відповідь запишіть до таблиці).

                             

Картка № 11

I. Визначте, які мовні норми регулюють можливість використання слів відповідно до значення та відтінків, а також правила лексичної сполучуваності слів у реченні.

1. Граматичні.

2. Стилістичні.

3. Орфоепічні.

4. Орфографічні.

5. Лексичні.

II. Укажіть, із якою стилістичною метою вжито виділені в реченні новотвори.

Мені дуже страшно дожити до того моменту (чи часу), коли дзвінкосерйозний Малишко, або лютодотепний Воскрекасенко, чи несміливо-сміливий Смілянський, чи колючий Маківчук, чи їйбогужялюблюприроду Новиченко... — от коли ці всі коли-небудь скажуть: «Остап Вишня — старий!» — і, збираючись на полювання, додадуть: «Не турбуйте його!» — я того ж часу — візьму й помру! (Остап Вишня).

1. Як засіб словесної гри (каламбур).

2. Для контрастної характеристики образів, предметів, явищ, настроїв.

3. Для іронічно-інтимного доброзичливого колориту.

4. Як засіб гострої сатири.

5. Для надання мовленню урочистого, піднесеного забарвлення.

III. Оберіть рядок, у якому всі словосполучення стилістично правильні.

1. Діюче законодавство, вищий учбовий заклад, міроприємство, прожитковий мінімум, на слідуючий день.

2. Любий із студентів, підготувати тези, ухвалити рішення, поїхати у відрядження, конкурентноспроможна фірма.

3. Мова йдеться, невстигаючий учень, аркуш паперу, кошторис будівельних робіт, сучасна митниця.

4. Приймати участь, правильна відповідь, втілювати в життя, чергова печатка, на протязі року.

5. Колишній учитель, значні зміни, проти ночі, краєвид з вікна, для годиться (про людське око).

IV. Зазначте, які речення, дібрані з учнівських творів, побудовано правильно.

1. Роман Куліша посідає в українській літературі особливе місце.

2. Подивившись кінофільм «Чорна рада», мені стала зрозумілою суть однойменного роману Пантелеймона Куліша.

3. Історична правда поєднана в романі з творчим домислом письменника.

4. Головний конфлікт роману — боротьба за гетьманську булаву між Семком і Брюховецьким.

5. Шрам, обурений позицією міщан, захищає козацтво, старшину.

1

2

3

4

5

         

V. Знайдіть відповідність між твердженнями та реченнями.

А. Саме тоді він і одержав дещо з вищезгаданої меблі як сюрприз від своїх співробітників,

Б. Валя стала набагато серйозніше.

В. А запоріжбудівці якраз і люблять, щоб їм сопраном заспівали (О. Вишня).

1. Помилка у вживанні форми ступеня порівняння.

2. Порушення норми відмінювання іменника у художній мові.

3. Ненормативне вживання форми числа іменника.

1

2

3

4

5

         

VI. Визначте та запишіть до таблиці зайве слово.

Ходити, розмовляти, стрибати, гепати, бігати.

                             

Картка № 12

І. Продовжте речення: «Епітет — це...».

1. ...троп, побудований на зіставленні двох явищ, предметів, фактів для пояснення одного з них за допомогою іншого.

2. ...троп, художнє означення, що виділяє та образно характеризує якусь рису певного явища, предмета, дії.

3....троп, побудований на вживанні слів у переносному значенні на основі аналогії, подібності.

4. ...троп, для якого характерне перенесення ознак, властивостей людини (чи живої істоти) на неживі предмети, явища та абстрактні поняття.

5. ...троп, в основі якого лежить підкреслене перебільшення розмірів, рис, характеристик, ознак предмета чи явища.

II. З’ясуйте, із якою стилістичною метою вжито в реченні антоніми.

Вмирає пізно чоловік,

А родиться дочасно,

Тому й на світі жити звик,

Як раб і рабовласник.

Він като-жертва, жертво-кат,

Страждає і богує,

Іде вперед, немов назад,

Як душу гнів руйнує (В. Стус).

1. Як засіб словесної гри (каламбур).

2. Для контрастної характеристики образів, предметів, явищ, настроїв.

3. Як засіб створення гумористичних, іронічних ефектів.

4. Для надання мовленню урочистого, піднесеного забарвлення.

5. Для відтворення місцевого колориту.

III. Оберіть рядок, у якому порушено норму наголошування.

1. Гривня, лагодити, килим, агент, виробіток.

2. Бесіда, верба, колесо, кропива, одинадцять.

3. Адресний (від адреса), адресний (від адрес), завдання, контрактовий, черговий.

4. Помилка, живопис, валовий, ознака, каталог.

5. Завжди, тисячі, роки, нашвидкуруч, договір.

IV. Укажіть рядки, у яких немає помилок у побудові словосполучень.

1. Розбіжності з питань, звести нанівець, спільне підприємство, відповідач у справі, чинити опір.

2. Обопільна угода, нагальна справа, скрутні обставини, громадська думка, орендні відносини.

3. Вжити термінові заходи, діяти всупереч наших пропозицій, сфотографуватися в анфас, оплачувати за проїзд, план з продажі м’яса.

4. Очолювати раду, скористатися пропозицією, напередодні переговорів, сплата позики, триматися осторонь.

5. Зважаючи на викладене вище, у скрутному становищі, поза всяким сумнівом, позачергове скликання, залучати до роботи.

1

2

3

4

5

         

V. Знайдіть відповідність між словами іншомовного походження та їхніми українськими відповідниками (один із варіантів зайвий).

1. Лімітувати.

2. Градація.

3. Табу.

4. Спіч.

А. Заборона.

Б. Оголошення.

В. Підвищення.

Г. Промова.

Ґ. Обмежувати.

1

2

3

4

5

         

VI. Визначте та запишіть до таблиці зайве слово.

Серденько, волоцюга, ворог, сіренький, добрісінький.

1

2

3

4

       

Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити