Українська мова 5-11 класи - тестові завдання - 2018 рік

Лексикологія. Фразеологія

Рекомендації до виконання тестових завдань

Лексичне значення слова. Групи слів за значенням

1. Повнозначні слова, які виконують функцію називання, мають два значення — індивідуальне лексичне та узагальнене значення групи слів, тобто граматичне. Наприклад, слово «тигр», по-перше, означає «великий хижий звір родини котячих жовтогарячого забарвлення з чорними смугами» (лексичне значення, яке передає основа слова); по-друге, як іменник, це слово має називний відмінок, чоловічий рід, однину (граматичні значення, що їх передає нульове закінчення). Кожне змінне повнозначне слово, як правило, має декілька граматичних значень та одне чи кілька лексичних.

2. Лише граматичне значення властиве неповнозначним (службовим) словам (прийменникам, сполучникам, часткам), які слугують для зв’язку

між словами і реченнями, виражаючи різні відношення між ними. Наприклад, сурядний єднальний сполучник і слугує для зв’язку однорідних членів та частин складного речення (граматичне значення).

3. Є ще група слів-вигуків, які виражають лише почуття, емоції та волевиявлення людей і, виконуючи емоційну функцію, не мають ні лексичного, ні граматичного значень (ах, ой, пхе, овва, ура тощо).

За лексичним значенням слова поділяють на такі групи: а) однозначні та багатозначні; б) за співвідношенням лексичного значення і форми (омоніми, синоніми, антоніми).

4. Однозначні слова — ті, які мають лише одне лексичне значення, тобто називають один предмет, ознаку, дію тощо. До них належать: а) більшість термінів (присудок, діабет, логарифм, квантор)-, б) власні назви (Дніпро, Київ, Шевченко, Оксана)-, в) деякі загальновживані слова, що називають конкретні предмети і явища (аптека, парта, олівець, олень, муха, осот, вибори); г) деякі назви людей за професією або заняттям (коваль, книголюб, лижник, музеєзнавець) тощо. Наприклад, слово «гілка» означає «пагін дерева», «клястися» — «присягатися». Зверніть увагу, що інших лексичних значень ці слова не мають.

5. Багатозначні слова — ті, які охоплюють два і більше лексичних значень. Окрім прямого (основного) лексичного значення, вони можуть мати і переносні (непрямі) значення. Пряме (первинне, що вперше стало назвою) значення слова — звичайна назва предмета, дії, властивості, кількості. Якщо воно набуває додаткових відтінків, тобто переноситься з одного предмета, дії, властивості на інші, то утворюється переносне (похідне) значення. Наприклад, лицар: 1) іст. Західноєвропейський середньовічний феодал;

2) іст. Вільний козак-запорожець, що володів козацькою доблестю і воєнним мистецтвом; 3) перен. Самовідданий захисник кого-/чого-небудь; 4) перен. Людина, яка самовіддано служить певній справі; 5) перен., розм. Вихована, особливо чемна людина. Прямі лексичні значення цього слова — 1, 2; переносні 3—5. Пряме значення багатозначного слова є загальновідомим, переносні виявляються лише в контексті (словосполученні, реченні, тексті), пор.: золотий перстень — золотий колос. Перенесення назв відбувається: 1) за подібністю чи контрастом у метафорі, наприклад: хвиля радості (ніби хвиля в морі); 2) за суміжністю у метонімії: слухаю Шопена (тобто музику Шопена), здібний клас (тобто учні класу); 3) із кількох предметів на частину предмета або навпаки, у синекдосі: нестача робочих рук (тобто робітників), берегти копійку (тобто гроші).

Зверніть увагу, що у тлумачному словнику різні значення слова об’єднує одна словникова стаття, але під різними номерами.

6. Від багатозначних слів відмежовуйте омоніми — слова, однакові за формою, але різні за лексичним значенням. На відміну від багатозначних слів, значення яких об’єднує спільний компонент (наприклад, прям. гострий ніж — перен. гострий розум (тобто розум проникає в те, що досліджує, як гострий ніж у те, що ріже); прям. летять журавлі — перен. летять дні (тобто дні проходять один за одним, подібно до того, як летять птахи у вирій)), значення омонімів не мають нічого спільного, не виводяться одне з одного. Це різні слова. Наприклад, у тлумачному словнику їх подано так: Ключ1 — знаряддя для замикання та відмикання замків. Ключ2 — зграя журавлів при перельоті; Лава1 — вид меблів. Лава2 —- викиди з вулкану. Лава3 — шеренга. Значення омонімів легко розрізнити в контексті. Наведені омоніми називають лексичними, або повними, оскільки вони завжди належать до однієї частини мови та в усіх граматичних формах мають однакове звучання і написання.

Часткові, або неповні, омоніми: 1) належать до різних частин мови і збігаються за звучанням та написанням лише в одній формі — омоформи, або граматичні, наприклад: три (числівник) і три (дієслово);

2) однакові за вимовою і різні за написанням — омофони, або фонетичні, наприклад: віра — Віра; 3) однакові за написанням, але різні за вимовою (наголосом) — омографи, наприклад: замок — замок.

У художній літературі за допомогою багатозначних слів і омонімів створюють каламбури (дотепи, гру слів): Поза Косовом — сінокоси, і гуцули з гострими косами, і дівчата з довгими косами, і копиці пропахли грозами (С. Пушик).

7. Від омонімів потрібно відмежовувати пароніми — слова однієї частини мови, близькі (а не тотожні) за звучанням, але різні за значенням та морфемною будовою (найчастіше спільнокореневі, але з різними афіксами): дільниця — адміністративно-територіальна або виборча одиниця (виборча дільниця) та ділянка — земельна площа, галузь, сфера діяльності (ділянка лісу, ділянка політичної боротьби); адрес — письмове вітання кого-небудь із нагоди відзначення видатної події в житті та адреса — місце проживання; пригода — несподівана подія, випадок і нагода — зручні для здійснення чогось обставини.

8. Синоніми — слова однієї частини мови, що мають близьке лексичне значення, але відрізняються: 1) незначним відтінком у значенні, наприклад: високий (який має велику відстань знизу вгору) і гігантський (дуже великих розмірів, величезний); 2) стилістичним забарвленням: поет (загальновживане, стилістично нейтральне, уживається в усіх стилях) і піїт (застаріле, книжне); 3) емоційним забарвленням: говорити (нейтральне), промовляти (урочисте), торочити, базікати, варнякати, патякати (мають різний ступінь негативного забарвлення). Якщо синоніми мають однакове лексичне значення, то їх називають абсолютними, наприклад: азбука — абетка — алфавіт; іспит — екзамен тощо.

Синоніми не можна плутати зі спільнокореневими словами, що часто належать до різних частин мови (високий, височінь, висота, висотник, височитися), та узагальненими (родовими) назвами (стілець, шафа, стіл, диван — меблі).

9. Синоніми об’єднують у синонімічні ряди, або гнізда, навколо основного стрижневого слова (домінанти), яке є стилістично нейтральним, оскільки найповніше виражає значення, спільне для всіх слів цього гнізда. У словниках синонімів таке слово подане першим, наприклад: барвистий (про мову, стиль — багатий, різноманітний), мальовничий, живописний (рідше).

Зверніть увагу, що групи слів, які об'єднують власні назви, терміни, найменування предметів побуту тощо, не мають у складі синонімів.

10. Пригадайте, що, крім постійних, усталених у лексичній системі синонімів, є також контекстуальні (індивідуально-авторські) синоніми, тобто

слова, які лише в певному контексті є синонімами. Наприклад, поза контекстом слова піти і похилитися не є синонімами, а в разі переносного вживання в реченні Чоловіка зо два одділилося і похилило навзирці за першими між ними встановлюються синонімічні відношення.

11. Антоніми — слова однієї частини мови з протилежними лексичними значеннями. Два протиставлені за однією більш загальною ознакою антоніми утворюють антонімічну пару, наприклад: багато — мало (кількість), любити — ненавидіти (почуття). Зверніть увагу, якщо слова не мають ознак, протилежних за суттю, то вони не виражають антонімічних відношень {книга, дерево, Донецьк тощо).

Майстри художнього слова розширюють виражальні можливості протиставлення за рахунок контекстуальних (індивідуально-авторських) антонімів: І в епіцентрі логіки і стресу, де все змішалось — рідне і чуже, цінує розум вигуки прогресу, душа скарби прадавні стереже (Л. Костенко).


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити