Фізика 7 клас збірник задач - 2016

ФІЗИКА ТА ФІЗИЧНІ МЕТОДИ ВИВЧЕННЯ ПРИРОДИ

· Методи наукового пізнання

· Фізика — наука про природу

· Вимірювання фізичних величин

· Атоми та молекули

· Три стани речовини

1. Методи наукового пізнання

У мене шестеро с слуг,

Моторних, запальних.

Про все, що бачу я навкруг, —

Я дізнаюсь від них.

Вони, якщо я знак подам,

Приходять до мене.

А звуть їх: Як, Чому

Хто, Що, Коли та Де.

Редьярд Кіплінг

Перший рівень

1.1. Наведіть приклади спостережень і дослідів.

1.2. Які закономірності ви помітили у природі?

1.3. Що таке наукова гіпотеза?

1.4. Із якими закономірностями ви стикалися у повсякденному житті?

1.5. Розгляньте фотографії моста через річку в денний (рис. а) і нічний (рис. б) час. Зміна дня і ночі — де гіпотеза чи закономірність?

1.6. Наведіть приклади фізичних моделей.

1.7. Наведіть відомі вам приклади наукових гіпотез.

1.8. Арістотель стверджував, що важкі тіла завжди падають швидше, ніж легкі. Опишіть спостереження, на підставі яких Арістотель зробив цей висновок.

1.9. Опишіть спостереження, які ви проводили в природі. Які фізичні явища ви спостерігали? Чи доводилося вам ставити досліди? Які саме?

1.10. Літнього ранку на траві знайшли крапельки роси (рис. а). На зовнішньому боці спеціально охолодженої металевої посудини отримали крапельки вологи (рис. б). У якому з випадків явище утворення роси вивчають шляхом спостереження, а в якому — проводять дослід?

Другий рівень

1.11. Яке значення мають експериментальні та теоретичні дослідження в ході встановлення фізичних законів?

1.12. У прислів’ї ідеться: «Краще один раз побачити, ніж сто разів почути». Поясніть, чому народ так вважає?

1.13. Туристи під час походу потрапили в грозу. Вони звернули увагу на те, що гуркіт грому чути завжди після удару блискавки. Яке припущення можна зробити, ґрунтуючись на цих спостереженнях?

1.14. Чи достатньо самих лише дослідів для того, щоб здобути наукові знання?

1.15. Наведіть приклади дослідів або своїх спостережень, коли певні події в природі відбувалися через однакові проміжки часу.

1.16. Які спостереження ви проводили у природі? Які фізичні явища спостерігали? Чи доводилося вам проводити досліди? Які? Якою є головна ознака, що вирізняє дослід від спостереження?

1.17. Учні під час грози спостерігали яскраву блискавку

(рис. а). У кабінеті фізики вони бачили електрофорну машину, за допомогою якої отримували електричні іскри (рис. б). За спостереженнями учнів, іскра починає проскакувати між розрядниками машини за певної відстані між ними. У якому разі досліджуване явище вивчалося шляхом спостереження, а в якому — шляхом виконання досліду?

1.18. Назвіть основні положення наукового методу пізнання.

1.19. Чи можна стверджувати, що з розвитком техніки залежність людини від природи меншає?

1.20. Мандрівники були зачаровані яскравою, барвистою веселкою (рис. а) і описали її у своїх щоденниках. Учні у кабінеті фізики за допомогою скляної призми отримали на екрані забарвлену всіма кольорами веселки смужку — спектр (рис. б) й описали послідовність кольорів у ній. У якому випадку вивчення явища проводилось шляхом спостереження, а в якому — шляхом проведення досліду?

Третій рівень

1.21. Яку роль відіграють експеримент і теоретичні міркування під час установлення фізичних законів? Проілюструйте свою відповідь прикладами.

1.22. Чому для вивчення явищ природи та властивостей тіл недостатньо одних спостережень?

1.23. Електричний струм це напрямлений рух заряджених частинок. Це твердження є: а) науковим фактом; б) науковою моделлю; в) теоретичним висновком. Виберіть правильне твердження.

1.24. Фізична модель відображає: а) повну подібність із об’єктом, лише в мініатюрі; б) тільки основні риси об’єкта; в) зовнішню подібність до об’єкта; г) лише ті характеристики, які можна виміряти. Виберіть правильне твердження.

1.25. Проведіть рукою по столу, рука відчуває опір. Можна висловити гіпотезу: опір пояснюється зачепленням найдрібніших нерівностей на поверхнях тіл. Придумайте дослід, який дасть змогу перевірити це припущення.

1.26. Леонардо да Вінчі писав: «Знання, що не породжені дослідом, матір’ю будь-якої достовірності, є безплідними та сповненими помилок». Що Леонардо да Вінчі вважав необхідним для здобуття достовірних знань?

1.27. Які з наведених прикладів ілюструють експериментальні факти, а які — теоретичні висновки: а) тягарець тоне у воді; б) крижина плаває в морі; в) під час кипіння води утворюються бульбашки; г) за відсутності тертя тіло рухатиметься вічно?

1.28. Науковий факт — це твердження: а) написане в підручнику; б) висловлене авторитетними людьми; в) яке вважають істинним багато вчених; г) експериментально перевірене різними вченими. Виберіть твердження.

1.29. На рисунку зображено падіння мушкетної кулі й гарматного ядра.

Що перевіряв на досліді Галілей, кидаючи мушкетну кулю та гарматне ядро з Пізанської вежі? Запишіть, яке припущення вченого підтвердив цей дослід?

1.30. Фізика зберігає вічну молодість: потік у ній більшає щороку. Наведіть приклади за останні десятиліття, що справили на вас враження.





Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити