Фізика 8 клас збірник задач - Леонід Кирик - 2016

ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ

19. Послідовне і паралельне з'єднання провідників

Метали різні помісти

У склад кислотно-водний,

І струм дістанеш ти —

Це наслідок природний!

Е. Братута

Приклад розв’язування задачі

Яким є опір R зображеного на рисунку кола? Опори резисторів R1 = R2 = 30 Ом, R3 = R4 = 60 Ом.

Розв’язання. Резистори 2 і 3 з’єднано паралельно, тому опір відповідної ділянки кола

Резистори 1 і 4 підключено до ділянки кола 2-3 послідовно, тому R = R1 + R2,3 + R4; R = 30 ОМ + 20 Ом + 60 0м = 110 Ом.

Відповідь. R = 110 Ом.

Усна розминка

19.1. Резистори з опорами 2 Ом і 3 Ом з’єднано послідовно. Чому дорівнює їх загальний опір?

19.2. Резистори з опорами 2 Ом і 3 Ом з’єднано паралельно. Чому дорівнює їх загальний опір?

19.3. Резистори з опорами 7 Ом, 13 Ом, 29 Ом і 127 Ом з’єднано послідовно. Чи можна стверджувати, що їх загальний опір понад 131 Ом?

19.4. Резистори з опорами 7 Ом, 13 Ом, 29 Ом і 127 Ом з’єднано паралельно. Чи можна стверджувати, що їх загальний опір менший від 7 Ом?

19.5. Перелічіть основні властивості послідовного з’єднання провідників.

19.6. Перелічіть основні властивості паралельного з’єднання провідників.

19.7. Чи послідовним є з’єднання зображених на рисунку резисторів R1 і R2; R5 і R6?

19.8. Чи є паралельним з’єднання резисторів R1 і R2?

Перший рівень

19.9. Чому всі освітлювальні прилади у вашій квартирі підключено до мережі паралельно?

19.10. Ділянка кола складається з двох послідовно з’єднаних провідників із опорами 5 і 10 Ом. Напруга на якому з провідників більша? У скільки разів більша?

19.11. Ділянка кола складається з двох паралельно з’єднаних провідників із опорами 5 і 10 Ом. У якому з провідників сила струму більша? У скільки разів більша?

19.12. Як зміниться опір кола, якщо опір одного з резисторів у цьому колі: а) збільшити; б) зменшити? Чи залежить відповідь від типу з’єднання провідників?

19.13. Лампи ялинкової гірлянди з’єднано послідовно. Що станеться, якщо: а) одна лампа перегорить; б) одну лампу закоротити?

19.14. Якими є опори зображених на рисунку кіл, якщо опір кожного з резисторів 1 Ом?

19.15. Ділянка кола складається з двох послідовно з’єднаних резисторів, опори яких R1 = 50 Ом и R2 = 70 Ом. Напруга на ділянці кола U = 60 В. Знайдіть силу струму в колі І та напруги U1 и U2 на кожному з резисторів.

19.16. Резистори, опори яких 2 кОм і 3 кОм, з’єднано послідовно і підключено до джерела постійної напруги 15 В. Знайдіть силу струму в колі та напругу на кожному з резисторів.

19.17. Резистори, опори яких 2 кОм і 3 кОм, з’єднано паралельно і підключено до джерела постійної напруги 15 В. Знайдіть силу струму в кожному з резисторів та опір кола.

Другий рівень

19.18. У ялинковій гірлянді перегоріла лише одна лампочка, а згасли всі. Чому це сталося? Що потрібно зробити для того, щоб гірлянда продовжувала горіти, якщо немає запасної лампочки?

19.19. Як зміниться сила струму, якщо до ділянки електричного кола, що складається з декількох паралельно з’єднаних провідників, додати ще один?

19.20. Як ви можете пояснити той факт, що загальний опір паралельно з’єднаних провідників менший від опору кожного з провідників, які входять до цього з’єднання?

19.21. Сталевий та алюмінієвий дроти однакових розмірів з’єднано послідовно. На якому з дротів напруга більша? У скільки разів більша?

19.22. Мідний і свинцевий дроти однакових розмірів з’єднано паралельно. У якому з дротів сила струму буде більшою? У скільки разів більша?

19.23. Накресліть схеми можливих різних з’єднань із чотирьох однакових опорів.

19.24. Якими є опори зображених на рисунку кіл, якщо опір кожного з резисторів 1 Ом?

19.25. Якими є опори зображених на рисунку кіл, якщо опір кожного з резисторів 1 Ом?

19.26. Чотири резистори з опорами R1 = 3 Ом, R2 = 7 Ом, R3 = 2 Ом і R4 = 8 Ом з’єднані за схемою, зображеною на рисунку. Визначте загальний опір кола.

19.27. Як змінюватимуться показання приладів (див. Малюнок), якщо ковзний контакт реостата переміщувати вправо?

19.28. Три резистори з опорами 10, 15 і 30 Ом з’єднано паралельно. Яким є опір кола? Яка сила струму в кожному з резисторів і загальна сила струму в колі, якщо до кола прикладено напругу 36 В?

19.29. Як одержати опір 25 Ом, скориставшись мінімальною кількістю однакових резисторів, із опорами 10 Ом? Накресліть схему відповідного з’єднання.

19.30. Знайдіть силу струму в кожному з резисторів (див. рис. а, б, в). До кола прикладено напругу 12 В, опір кожного резистора 1 кОм.

19.31. Знайдіть силу струму в кожному з однакових резисторів (див. Малюнок) опором по 60 Ом, якщо напруга джерела струму U = 18 В.

19.32. Знайдіть силу струму в кожному з резисторів (див. Малюнок). До кола прикладено напругу 110 В, опір кожного резистора 200 Ом.

19.33. Опори всіх резисторів у колі (див. Малюнок) однакові й дорівнюють 6 Ом. Напруга джерела 3 В. Знайдіть силу струму в кожному з резисторів.

19.34. Як треба увімкнути в коло амперметр, щоб виміряти силу струму в лампочці, — послідовно з лампочкою чи паралельно? Накресліть відповідну схему. Яким має бути опір амперметра порівняно з опором лампочки?

19.35. Як треба увімкнути в коло вольтметр, щоб виміряти напругу на лампочці, — послідовно з лампочкою чи паралельно? Накресліть відповідну схему. Яким має бути опір вольтметра порівняно з опором лампочки?

Третій рівень

19.36. Користуючись законом збереження електричного заряду, доведіть, що у всіх ділянках кола з послідовним з’єднанням резисторів сила струму та сама.

19.37. Користуючись законом збереження електричного заряду, доведіть, що сила струму в нерозгалуженій ділянці кола з паралельним з’єднанням провідників дорівнює сумі сил струмів у гілках кола.

19.38. Учень помилково склав коло, зображене на рисунку1, і з подивом виявив, що лампочка не горить, хоча вольтметр показує напругу, на яку вона розрахована. Поясніть цей дослід.

19.39. Під час лабораторної роботи учень склав коло неправильно, помінявши місцями амперметр і вольтметр. Чи горітиме лампочка в такому колі? Що покажуть прилади? Який прилад може вийти з ладу?

19.40. Знайдіть опір кола (див. Малюнок) і силу струму в кожному з однакових резисторів опором по 200 Ом. До кола прикладено напругу 6 В.

19.41. Знайдіть опір кола (див. Малюнок) і силу струму в кожному з однакових резисторів опором по 500 Ом. До кола прикладено напругу 12 В.

19.42. Як потрібно з’єднати чотири резистори, опори яких R1 = 0,5 Ом, R2 = 2 ОМ, R3 = 3,5 Ом і R4 = 4 Ом, щоб їх загальний опір був 1 Ом?

19.43. Як одержати опір 9 Ом, скориставшись мінімальною кількістю однакових резисторів опором по 15 Ом? Накресліть схему відповідного з’єднання.

19.44. Обчисліть опір кола, зображеного на рисунку, якщо R = 2 Ом.

19.45. Знайдіть силу струму в кожному з резисторів (див. Малюнок) і прикладену до кола напругу, якщо амперметр показує силу струму 1 А. Опори резисторів R1 = 6 Ом, R2 = 12 Ом, R3 =

19.46. Знайдіть силу струму в кожному з резисторів (див. Малюнок) і прикладену до кола напругу, якщо вольтметр показує напругу З В. Опори резисторів R1 = 3 кОм, R2 = 6 кОм, R3 = 4 кОм.

19.47. Знайдіть силу струму в кожному з однакових резисторів (див. Малюнок) опором по 120 Ом, якщо напруга джерела струму 36 В.

19.48. Знайдіть силу струму в кожному з однакових резисторів (див. Малюнок) опором по 30 Ом, якщо напруга джерела струму 15 В.

19.49. Знайдіть силу струму в кожному з резисторів (див. Малюнок). Напруга джерела струму 91 В, опір кожного з резисторів 35 Ом.

___________________________________

1 Тут і далі (якщо не зазначено інше) опір амперметра вважається набагато меншим за опір інших елементів кола, а опір вольтметра — набагато більшим.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити