Фізика 9 клас Збірник задач - 2017

ФІЗИКА АТОМА ТА АТОМНОГО ЯДРА

· Будова атома. Атомне ядро. Досліди Резерфорда

· Радіоактивність. Радіоактивні перетворення

· Ядерні реакції. Ядерна енергетика

· Ланцюгова ядерна реакція поділу. Ядерний реактор

15. Будова атома. Атомне ядро

А ще, можливо, кожен атом —

То Всесвіт, що в собі трима

Усе, чого тут забагато,

А також те, чого нема.

Валерій Брюсов

Усна розминка

15.1. На підставі яких дослідів і спостережень виникло припущення, що атом є складеним?

15.2. Що являв собою атом відповідно до моделі, запропонованої Томсоном?

15.3. У чому полягала ідея досліду Резерфорда щодо перевірки справедливості моделі атома Томсона?

15.4. Чому запропоновану Резерфордом модель атома назвали планетарною?

15.5. Назвіть властивості протона. Ядром якого хімічного елемента є протон?

15.6. Назвіть властивості нейтрона? Чому цю частинку відкрили набагато пізніше, ніж протон?

15.7. Чи обов’язково нуклон має електричний заряд?

15.8. Чи існують атомні ядра із зарядом меншим, ніж у протона?

15.8. Кількість яких частинок у ядрі 3684Kr більша: протонів чи нейтронів?

15.9. Масове число ядра дорівнює 16, а зарядове — 8. Скільки в цьому ядрі протонів; нейтронів; нуклонів?

15.10. Що означають верхнє та нижнє числа, що стоять перед символом елемента в позначенні 1327Al? Скільки в цьому ядрі нейтронів?

15.11. Скільки електронів містять атоми Аргентуму, Купруму, Феруму?

15.12. Чому дорівнюють заряди ядер атомів Алюмінію, Нітрогену, Арґентуму, Натрію, Германію?

Перший рівень

15.13. У чому полягала гіпотеза про атомну будову речовини? Які експериментальні факти підтвердили цю гіпотезу?

15.14. Які частинки використовував Резерфорд для дослідження будови атома? Назвіть їхні властивості.

15.15. Який висновок було зроблено Резерфордом на підставі того, що деякі α-частинки під час взаємодії з фольгою розсіювалися на великі кути?

15.16. У скільки разів (приблизно) розміри атома перевищують розміри ядра?

15.17. Що являє собою протонно-нейтронна модель ядра?

15.18. У ядрі якого атома немає нейтронів?

15.19. Навколо ядра атома Оксиґену рухаються 8 електронів. Скільки протонів має ядро атома Оксиґену?

15.20. У ядрі атома Натрію 11 протонів. Скільки електронів обертається навколо ядра? На що перетвориться атом Натрію, якщо він втратить один електрон?

15.21. В атомі якого хімічного елемента міститься 26 електронів?

15.22. Опишіть будову атомів Гідроґену, Гелію та Літію.

Другий рівень

15.23. На рисунку зображено модель атома Томсона. Як можна пояснити явище електризації тіл за допомогою цієї моделі?

15.24. На рисунку зображено модель атома Резерфорда. Як можна пояснити явище електризації тіл за допомогою цієї моделі?

15.25. Як можна пояснити утворення позитивних і негативних йонів за допомогою моделі атома Резерфорда?

15.26. Чому α-частинки не могли б розсіюватися на великі кути, якби позитивний заряд атома був розподілений по всьому об’єму?

15.27. На чому ґрунтувалося припущення Резерфорда про те, що до складу атомних ядер входять не лише протони, але й нейтральні частинки з масою, що приблизно дорівнює масі протона?

15.28. Де більше електронів: в атомі Алюмінію (Аl) чи Сульфуру (S)? На скільки більше?

15.29. У ядрі атома Цинку 65 частинок, із них 30 протонів. Скільки нейтронів у ядрі та скільки електронів обертається навколо ядра цього атома?

15.30. У ядрі атома Арґентуму 108 частинок. Навколо ядра обертається 47 електронів. Скільки у ядрі цього атома нейтронів і протонів?

15.31. У ядрі атома Нітроґену 14 частинок, із них 7 нейтронів. Скільки протонів та електронів міститься в цьому атомі?

15.32. Порівняйте склад ядер атомів двох хімічних елементів: 92234U та 90234Th. Що в них спільного і що відмінного?

Третій рівень

15.33. Чи змінюватиметься кількість а-частинок, розсіяних під будь-яким визначеним кутом, якщо в досліді Резерфорда збільшити товщину фольги у 2 рази?

15.34. Які дослідні факти не змогла пояснити планетарна модель атома?

15.35. Яким числом — зарядовим чи масовим — визначають ся хімічні властивості елементів? Чим це пояснюється?

15.36. В атомі якого хімічного елемента міститься на 3 електрони більше, ніж в атомі Калію (К); на 3 електрони менше?

15.37. Розташуйте перелічені нижче атомні ядра: а) у порядку збільшення масового числа; б) у порядку збільшення заряду ядра; в) у порядку збільшення кількості нейтронів У ядрі.

15.38. Існують різновиди атомів Магнію (Mg) із масовими числами 24, 25 і 26. Чим зумовлена різниця в масових числах?

15.39. Існують різновиди атомів Карбону (С) із масовими числами 12, 13 і 14. Скільки електронів міститься в кожному атомі? Чим зумовлено різницю в масових числах?

15.40. Які атоми чи йони зображено на схематичних рисунках а-є?

15.41. У якому з перелічених нижче випадків можна стверджувати, що ми маємо справу з двома атомами того самого хімічного елемента: а) у ядрах атомів однакова кількість частинок; б) у ядрах атомів однакова кількість протонів; в) у ядрах атомів однакова кількість нейтронів?

15.42. Як ви вважаєте, чому атомні маси більшості хімічних елементів, наведені в періодичній системі елементів, не є цілими числами?

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити