Загальний курс транспорту

ВСТУП

  Транспорт (від лат. transporto - переношу, переміщую, перевожу) - одна з найважливіших галузей матеріального виробництва, яка забезпечує виробничі та невиробничі потреби галузей економіки і населення у перевезеннях.

  Економіка будь-якої держави не може ефективно функціонувати без транспорту. Він відіграє значну роль у задоволенні потреб країни у вантажних і пасажирських перевезеннях.

Транспорт як четверта галузь матеріального виробництва

  К. Маркс назвав транспорт четвертою галуззю матеріального виробництва. Він зазначав, «что... во всяком процессе производства большую роль играет перемещение предмета труда и необходимые для этого средства труда и рабочая сила... За транспортировкой продуктов из места производства в другое место следует также транспортировка готовых продуктов из сферы производства в сферу потребления. Продукт только тогда готов к потреблению, когда он закончит это передвижение» (К Маркс, Ф. Енгельс, Соч., 2-е изд. т. 24, с. 170).

  Транспорт забезпечує перевезення вантажів, переносить на них свою вартість і утворює нову вартість. За допомогою системи тарифів транспорт не тільки покриває свої видатки, але й утворює чисту продукцію,збільшує прибуток країни. Тому і праця робітників, які зайняті на транспорті є продуктивною працею.

  Транспорт має всі три елементи, які характерні для будь-якої галузі матеріального виробництва.

а) предмети праці об'єкти перевезення (вантажі, пасажири);

б) засоби праці - транспортні засоби;

в) доцільна діяльність людей - праця.

  Транспортну продукцію - переміщення - не можна накопичувати або відкладати про запас, як це робиться в багатьох сферах матеріальною виробництва.

  Основні завдання транспорту - своєчасне, якісне та цілковите задоволення потреб галузей економіки та населення у перевезеннях, підвищення економічної ефективності його роботи.

  Для вирішення цих завдань необхідно:

• забезпечити розвиток транспортної системи країни, її взаємодії і іншими галузями народного господарства, удосконалювати координацію роботи всіх видів транспорту;

• прискорити створення та впровадження передової техніки та технології, розвивати нові види транспорту;

• застосовувати прогресивні способи перевезення вантажів, значно підняти рівень комплексної механізації вантажно-розвантажувальних та ремонтних робіт, знижувати негативний вплив транспорту на навколишнє середовище.

  Мета та завдання дисципліни

  Метою викладання дисципліни є: засвоєння студентами поняття «Єдина транспортна система», «Єдина транспортна мережа», та здобуття знань щодо важливості всіх видів транспорту для своєчасного і якісного задоволення потреб галузей економіки та населення у перевезеннях, підвищення економічної ефективності роботи транспортної системи.

  Основні завдання курсу

  Основними завданнями курсу є:

• вивчення техніко-економічних особливостей різних видів транспорту;

• визначення сфери економічної доцільності використання різних видів транспорту, враховуючи економічні показники та екологічний вплив на навколишнє середовище.

  При вивченні дисципліни особливо рекомендується приділяти увагу усім видам транспорту, їх ролі в єдиній транспортній системі, враховуючи різні можливості зниження трудомісткості вантажно-розвантажувальних робіт, економії паливно-енергетичних ресурсів.

  Міждисциплінарні зв'язки

  Дисципліна «Загальний курс транспорту» належить до циклу професійно-орієнтованих дисциплін. Викладається протягом другого та третього років навчання (4 та 5 семестр), є основою для вивчення курсів: «Транспортні засоби», «Основи теорії транспортних процесів і систем», «Технологія, організація та управління вантажними автомобільними перевезеннями», «Технологія, організація та управління пасажирськими автомобільними перевезеннями», «Взаємодія видів транспорту», «Логістика», «Спеціалізований рухомий склад та вантажно-розвантажувальні засоби».

   Схема міждисциплінарних зв'язків дисципліни «Загальний курс транспорту»

 - Цикл гуманітарних та соціально-економічних дисциплін.

 - Цикл функціональних дисциплін.

 - Загальний курс транспорту.

 - Транспортні засоби.

  Основи теорії транспортних процесів і систем.

  Технологія, організація та управління вантажними автомобільними перевезеннями.

  Технологія, організація та управління пасажирськими автомобільними перевезеннями.

  Взаємодія видів транспорту.

  Логістика.

  Спеціалізований рухомий склад та вантажно-розвантажувальні засоби.

  У процесі вивчення цієї дисципліни студенти одержують комплексні знання про всі види транспорту, їх взаємозв'язок і роль обраної ними спеціальності.Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити