Загальний курс транспорту

 

РОЗДІЛ 3

УПРАВЛІННЯ ТРАНСПОРТОМ В УКРАЇНІ

3.3. УПРАВЛІННЯ АВТОМОБІЛЬНИМ ТРАНСПОРТОМ

  Основними завданнями Укравтодору є:

• підготовка пропозицій щодо формування державної економічної, науково-технічної, інноваційної, інвестиційної, кадрової, соціальної та зовнішньоекономічної політики у сфері дорожнього господарства, забезпечення її реалізації, а також розроблення і впровадження стратегії розвитку дорожнього господарства;

• підготовка та організація виконання державних програм з питань забезпечення надійного і безпечного руху автомобільними дорогами загального користування, вдосконалення і розвитку дорожнього господарства; здійснення відповідно до законодавства державного регулювання і контролю у сфері дорожнього господарства, державного управління автомобільними дорогами загального користування;

• організація будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування, а також відповідних інженерних комунікацій і споруд.

  Укравтодор відповідно до покладених на нього завдань:

• аналізує стан розвитку дорожнього господарства і рівень задоволення суспільних потреб в автомобільних дорогах загального користування, готує пропозиції щодо дальшого розвитку мережі цих доріг, розробляє і в межах своїх повноважень здійснює заходи з розвитку дорожнього господарства;

• бере участь у розробленні проектів Державного бюджету України та Державної програми економічного і соціального розвитку України, Програми діяльності Кабінету Міністрів України;

• бере участь у межах своєї компетенції в підготовці пропозицій щодо формування і реалізації державної податкової, антимонопольної та цінової політики у сфері дорожнього господарства;

• вживає у межах своїх повноважень заходів щодо створення для підприємств усіх форм власності рівних умов господарювання;

• організовує розроблення проектів державних програм розвитку дорожнього господарства та проведення їх експертизи, передбаченої законодавством;

• організовує розроблення і виконання програм розвитку об'єктів дорожнього сервісу, визначає порядок розташування і, з питань, що належать до його компетенції, функціонування цих об'єктів;

• здійснює відповідно до законодавства управління коштами Державного дорожнього фонду України та в межах своїх повноважень визначає напрями використання бюджетних коштів, призначених для фінансування дорожнього господарства;

• виступає в установленому порядку державним замовником наукових і науково-технічних досліджень з питань розвитку дорожнього господарства;

• координує здійснення заходів щодо впровадження енергозберігаючих технологій у дорожньому господарстві;

• бере участь у розробленні та виконанні державних екологічних програм, а також заходів з ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи;

• виконує функції з управління автомобільними дорогами загального користування та іншими об'єктами державної власності, що належать до сфери його управління;

• вживає заходів з удосконалення механізму державного регулювання у сфері дорожнього господарства, створення правових та економічних умов, спрямованих на стимулювання інвестиційної та інноваційної діяльності в цій сфері; бере участь у розробленні механізмів структурної перебудови дорожнього господарства, вдосконалення системи управління цим господарством;

• здійснює облік автомобільних доріг загального користування, відповідних інженерних комунікацій і споруд;

• подає Кабінету Міністрів України пропозиції щодо переліків автомобільних доріг державного значення, погоджує зміни, що вносяться до переліків автомобільних доріг місцевого значення;

• розробляє і подає в установленому порядку пропозиції щодо порядку проїзду автомобільними дорогами загального користування транспортних засобів з наднормативними габаритами, масою, осьовим навантаженням; погоджує відповідно до законодавства маршрути проїзду автомобільними дорогами загального користування великогабаритних та великовагових транспортних засобів;

• здійснює в межах своїх повноважень контроль за додержанням вимог законодавства щодо користування та охорони автомобільних доріг загального користування;

• аналізує інформацію про стан автомобільних доріг загального користування та безпеки дорожнього руху, організовує проведення діагностики і оцінки транспортно-експлуатаційної якості зазначених доріг, відповідних інженерних мереж і споруд, розробляє і реалізовує заходи щодо поліпшення їх якості;

• вносить у встановленому порядку пропозиції щодо визначення особливостей приватизації державного майна, що перебуває у сфері його управління;

• бере участь у межах своєї компетенції в розробленні і здійсненні організаційних, інженерно-технічних та інших заходів щодо підготовки єдиної транспортної системи України до функціонування в особливий період; забезпечує в разі запровадження в державі особливого періоду переведення об'єктів дорожньої інфраструктури на відповідний режим функціонування, а також технічне прикриття та відбудову автомобільних доріг;

• бере участь у межах своєї компетенції та в порядку, визначеному законодавством, у розслідуванні причин аварій і катастроф на автомобільних дорогах, а також провадить службові розслідування;

• розробляє і здійснює заходи щодо забезпечення функціонування дорожнього господарства в умовах стихійного лиха, в разі виникнення аварій, катастроф, інших надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, під час ліквідації наслідків таких ситуацій;

• здійснює в межах своїх повноважень контроль за станом роботи з попередження правопорушень на підприємствах, в установах і організаціях дорожнього господарства;

• забезпечує разом з Міністерством внутрішніх справ України додержання вимог законодавства щодо охорони автомобільних доріг загального користування, відповідних інженерних мереж і споруд;

• забезпечує в установленому порядку ведення статистичної звітності з питань, що належать до його компетенції;

• організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників дорожнього господарства;

• проводить роботу з урізноманітнення джерел фінансування будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування, відповідних інженерних мереж і споруд, розвитку виробничих потужностей дорожнього господарства;

• вживає заходів щодо соціального захисту працівників підприємств, установ та організацій дорожнього господарства;

• забезпечує функціонування автоматизованих систем управління, зв'язку, інформаційного забезпечення на автомобільних дорогах загального користування;

• координує діяльність підприємств, установ і організацій усіх форм власності щодо здійснення будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування;

• затверджує в межах своєї компетенції нормативно-технічну документацію з питань будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг, технічні умови виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг суб'єктами господарювання у сфері дорожнього господарства, галузеві стандарти, а також здійснює контроль за їх додержанням;

• забезпечує розроблення, експертизу та затвердження в установленому порядку проектно-кошторисної документації на будівництво та ремонт автомобільних доріг загального користування, відповідних інженерних мереж і споруд; забезпечує організацію будівництва і експлуатації автомобільних доріг загального користування, відповідних інженерних мереж і споруд, інших об'єктів дорожнього господарства, в тому числі на умовах концесії;

• проводить моніторинг внутрішнього і зовнішнього ринків будівництва, ремонту та утримання автомобільних доріг;

• затверджує в установленому порядку техніко-економічні обґрунтування, переліки, титули будов і проектно-вишукувальних робіт, організовує виконання дорожніх робіт і контроль за їх виконанням;

• вживає в межах своєї компетенції заходів щодо створення та функціонування національної мережі міжнародних транспортних коридорів, інфраструктури дорожнього господарства;

• організовує відповідно до законодавства розроблення і здійснення заходів щодо інтеграції вітчизняного дорожнього господарства в європейську і світову транспортні системи;

• бере участь у підготовці міжнародних договорів України, готує пропозиції з укладення, денонсації таких договорів, у межах своєї компетенції укладає міжнародні договори України та забезпечує виконання Україною зобов'язань за міжнародними договорами з питань, віднесених до його відання;

• здійснює заходи щодо галузевого співробітництва України з Європейським Союзом, у межах своїх повноважень забезпечує виконання Українською стороною зобов'язань за Угодою про партнерство і співробітництво між Україною і Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами, адаптацію законодавства України до законодавства Європейського Союзу, виконання інших заходів з інтеграції України у Європейський Союз;

• забезпечує виконання завдань мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави в межах визначених законодавством повноважень;

• реалізовує в межах повноважень, визначених законодавством, державну політику у сфері охорони державної таємниці, здійснює в установленому порядку контроль за станом охорони та збереження державної таємниці у центральному апараті Укравтодору, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери його управління;

• виконує інші функції, необхідні для реалізації покладених на нього завдань.

Укравтодор очолює Голова, якого призначає на посаду та звільняє з посади Президент України в установленому законодавством порядку.

  Відкрите акціонерне товариство Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України»

  На виконання Указу Президента України від 8 листопада 2001 року №1056/2001 «Про заходи щодо поліпшення ефективності управління дорожнім господарством» та з метою розмежування функцій державного і господарського управління, замовника та підрядника постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. № 221 утворено відкрите акціонерне товариство Державна акціонерна компанія «Автомобільні дороги України» (далі — Компанія).

  Встановлено, що засновником Компанії є держава в особі Державної служби автомобільних доріг і у державній власності закріплюється 100 відсотків акцій Компанії.

  Повноваження вищого органу Компанії покладені на Державну службу автомобільних доріг.

  Утворено дочірні підприємства Компанії в кожній області, Автономній Республіці Крим, яким передано право управління майном дорожніх підприємств, розташованих в цих областях та Автономній Республіці Крим.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити