Загальна біологія 11 клас

РОЗДІЛ 2.  СПАДКОВІСТЬ І МІНЛИВІСТЬ ОРГАНІЗМІВ. ОСНОВИ СЕЛЕКЦІЇ


КОРОТКИЙ СЛОВНИК ТЕРМІНІВ


Алельні гени (алелі) - різні стани гена; визначають різні стани ознаки, яку він кодує.

Аутосоми - нестатеві хромосоми.

Біотехнологія - галузь промисловості, в якій використовують живі організми чи біологічні процеси.

Варіаційна крива - графічне зображення кількісних показників мінливості певної ознаки, яке ілюструє розмах мінливості й частоту зустрічальності окремих варіант.

Варіаційний ряд - послідовність кількісних показників (варіант) певної ознаки, розташованих в порядку їхнього зростання чи зменшення.

Ген - ділянка молекули нуклеїнової кислоти.

Гени регуляторні - гени, які є місцем прикріплення ферментів та інших біологічно активних речовин.

Гени структурні - містять інформацію про структуру РНК, білка або поліпептиду.

Генетика - наука, що вивчає закономірності мінливості та спадковості.

Геном - сукупність генів гаплоїдного набору хромосом організмів певного виду.

Генотип - сукупність генетичної інформації, закодованої в генах окремої клітини чи цілого організму.

Генофонд - сукупність усіх генів особин окремої популяції чи виду. Гетерозигота - диплоїдна або поліплоїдна клітина (особина), гомологічні хромосоми якої містять різні алелі певних генів.

Гетерозис - явище гібридної сили, що виявляється у першому поколінні гібридів, одержаних шляхом неспорідненого схрещування або віддаленої гібридизації.

Гетерохромосоми - статеві хромосоми, що відрізняються своєю будовою і набором спадкової інформації (так звані X- та Y-хромосоми).

Гібридизація (схрещування) - процес схрещування організмів, які відрізняються різними станами певних ознак.

Гібриди - нащадки, одержані внаслідок гібридизації.

Гомозигота - диплоїдна або поліплоїдна клітина (особина), гомологічні хромосоми якої містять однакові алелі певних генів.

Мінливість - здатність організмів набувати нових ознак і їхніх станів у процесі як індивідуального розвитку особин, так і історичного розвитку виду.

Мутації - стійкі зміни генетичного матеріалу, що виникають раптово й спричинюють зміни спадкових ознак організму.

Норма реакції - межі модифікаційної мінливості ознаки, що визначаються генотипом.

Плазміди - позахромосомні фактори спадковості.

Поліплоїдія - кратне збільшення набору хромосом у клітинах організму.

Порода - створена людиною сукупність особин тварин одного виду, що характеризується певними особливостями будови, життєвих функцій і продуктивністю.

Рекомбінація - явище перерозподілу генетичного матеріалу батьків у генотипі нащадків.

Розщеплення - прояв різних станів певних ознак у нащадків гібридних особин.

Селекція - наука, що розробляє теоретичні основи створення нових і поліпшення існуючих порід тварин, сортів рослин, штамів мікроорганізмів.

Сорт - створена людиною сукупність особин рослин одного виду, що характеризується певними особливостями будови, життєвих функцій і продуктивністю.

Спадковість - властивість живих організмів зберігати властиві їм ознаки та передавати їх нащадкам, забезпечуючи цим наступність поколінь.

Фенотип - сукупність усіх ознак і властивостей особини, що формуються внаслідок взаємодії її генотипу і умов довкілля.

Чисті лінії - генотипно однорідні нащадки однієї особини, гомозиготні за більшістю генів.

Штам - культура мікроорганізмів, одержаних від однієї клітини (так звана чиста культура).


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити