Загальна біологія 11 клас

РОЗДІЛ 3. ОСНОВИ ЕКОЛОГІЇ. ЛЮДИНА І БІОСФЕРА


КОРОТКИЙ СЛОВНИК ТЕРМІНІВ


Агроценоз - маловидові штучні угруповання організмів, створені людиною для одержання сільськогосподарської продукції.

Адаптації - пристосування організмів до умов довкілля.

Бентос - сукупність організмів, які мешкають на поверхні чи в товщі дна водойм.

Біогеоценоз - певна територія з відносно однорідними умовами існування, населена взаємопов’язаними популяціями різних видів, об’єднаних між собою і фізичним середовищем, колообігом речовин і потоками енергії.

Біосфера - частина оболонок Землі, заселена живими організмами; єдина глобальна екосистема планети.

Біоценоз - угруповання взаємопов’язаних популяцій різних видів, які населяють територію з відносно однорідними умовами існування.

Гідробіонти - організми, які населяють водойми різних типів.

Екологічна ніша - положення популяції певного виду у біогеоценозі, що визначається взаємозв'язками з популяціями інших видів та умовами фізичного середовища існування.

Екологічна піраміда - графічне зображення трофічної структури ланцюга живлення.

Екологічні фактори - всі компоненти середовища існування, що впливають на живі організми та їхні угруповання.

Екологія - наука про взаємозв'язки живих організмів, їхніх угруповань між собою та середовищем існування, про структуру й функціонування надорганізмових систем (популяцій, біоценозів, біогеоценозів, біосфери).

Екосистема - сукупність популяцій різних видів, які взаємодіють між со

бою та з фізичним середовищем існування таким чином, що всередині цієї системи виникають потоки енергії та колообіг речовин.

Колообіг речовин - обмін речовинами між живою (біотичною) та неживою (абіотичною) частинами екосистем.

Коменсалізм - тип симбіозу, за якого організм одного виду (коменсал) використовує організм іншого виду (хазяїна), його житло, залишки їжі, або продукти життєдіяльності, не завдаючи йому помітної шкоди.

Конкуренція - тип антагоністичних взаємозв'язків між організмами одного (внутрішньовидова) або різних (міжвидова) видів, унаслідок яких використання певного ресурсу довкілля одними з них зменшує його доступність для інших.

Консументи - гетеротрофні організми, які живляться готовими органічними речовинами.

Ланцюги живлення - послідовність організмів різних видів, у яких організми одного виду, їхні рештки чи продукти життєдіяльності є їжею для організмів іншого виду.

Місцеіснування виду - частина простору в біогеоценозах, заселена популяціями певного виду.

Мутуалізм - тип симбіозу, за якого кожний із взаємопов'язаних видів одержує певну користь від іншого.

Нейстон - сукупність організмів, які пересуваються по поверхневій плівці води або прикріплюються до неї знизу.

Нектон - сукупність організмів, що мешкають у товщі води й здатні активно пересуватись незалежно від напрямку течії.

Ноосфера - новий стан біосфери, зумовлений розумовою діяльністю людини.

Паразитизм - тип симбіозу, за якого організм одного виду (паразит) тривалий час використовує іншого (хазяїна) як середовище життя та джерело живлення.

Перифітон - сукупність організмів, які оселюються на різних субстратах, розташованих у товщі води.

Планктон - сукупність організмів, які мешкають у товщі води й нездатні протидіяти течіям.

Поліфаги - організми, які живляться різною за походженням їжею. Популяційні хвилі (або хвилі життя) - періодичні коливання чисельності особин у популяції.

Популяція - сукупність особин одного виду, які певний час мешкають у певній частині аріалу частково чи повністю ізольовано від інших подібних угруповань.

Продуценти - організми, які утворюють органічні сполуки з неорганічних.

Редуценти - організми, які живляться мертвою органікою, розкладаючи її до неорганічних сполук.

Сапротрофи - організми, які живляться мертвою органікою.

Середовище існування - частина природи населена особинами, популяціями та угрупованнями організмів, яка характеризується певною сукупністю умов існування.

Симбіоз - усі форми співіснування організмів різних видів.

Сукцесія - закономірні та спрямовані зміни комплексів організмів, які входять до складу певних біогеоценозів. Наслідком сукцесії може бути заміна біогеоценозу одного типу іншим.

Трофічна сітка - структура біогеоценозу, що формується внаслідок переплетення різних ланцюгів живлення. Фітофаги - організми, які живляться рослинами.

Фітоценоз - угруповання популяцій рослин різних видів, які мешкають на загальній території з більш-менш однорідними умовами існування. Фотоперіодизм - реакції організмів на зміни тривалості світлового дня (фотоперіоду).

Хижацтво - явище, за якого певні види організмів (переважно тварини) ловлять, убивають і споживають в їжу тварин.

Червона книга - список рідкісних і зникаючих видів організмів, які потребують охорони.

Чорний список - списки видів різних груп організмів, які вимерли, починаючи з 1600 року.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити