Загальна біологія 11 клас

КОРОТКИЙ СЛОВНИК ТЕРМІНІВ


Абіогенеза гіпотези - гіпотези, за якими живі організми походять з неживої матерії.

Адаптивна радіація - процес виникнення від загального предка кількох нових систематичних груп організмів, пов’язаний з пристосуванням до різних умов середовища існування.

Аналогія - зовнішня подібність у будові органів різних видів організмів, що мають різне походження, але виконують однакові функції.

Ароморфоз - один із шляхів досягнення біологічного прогресу, що супроводжується значним ускладненням організації організмів.

Атавізми - прояв у окремих особин певного виду ознак предків.

Біогенеза гіпотези - гіпотези, за якими все живе бере початок лише від живого.

Біологічний прогрес - шлях історичного розвитку певної систематичної групи, що супроводжується збільшенням чисельності, розширенням ареалу і процесами видоутворення.

Біологічний регрес - шлях історичного розвитку певної систематичної групи, що супроводжується зменшенням чисельності, звуженням ареалу й вимиранням деяких підгруп.

Боротьба за існування - один із факторів еволюції за Ч. Дарвіном; уся сукупність взаємозв’язків між особинами і різними факторами середовища життя. Видоутворення - процес утворення нових видів.

Гомологія - відповідність загального плану будови органів видів, зумовлена їхнім загальним походженням.

Дивергенція - розходження ознаку нащадків спільного предка як результат пристосування до умов довкілля.

Еволюція - процес необоротних змін у будові та життєвих функціях організмів під час їхнього історичного розвитку.

Елімінація - загибель особин на певному етапі онтогенезу до моменту настання здатності до розмноження.

Ендеміки - систематичні групи, що мешкають лише в певних ділянках біосфери.

Загальна дегенерація - один із шляхів досягнення біологічного прогресу, що супроводжується спрощенням будови організмів у процесі пристосування до простішого середовища життя (перехід до паразитизму, малорухомого способу життя тощо).

Ідіоадаптація - один із шляхів досягнення біологічного прогресу, що супроводжується певними змінами в будові організмів, не порушуючи загального рівня їхньої організації; є пристосуванням до конкретних умов існування.

Ізоляція - один із еволюційних факторів, який унеможливлює схрещування між особинами одного виду.

Креаціонізм - система поглядів, яка визнає незмінність живої природи, а різноманіття видів розглядає як результат творення вищої нематеріальної сили.

Макроеволюція - сукупність еволюційних процесів, які приводять до утворення надвидових систематичних категорій.

Мікроеволюція - сукупність еволюційних процесів, що відбуваються в популяціях одного виду.

Мімікрія - здатність організмів одного виду наслідувати будові, забарвленню чи поведінці організмів іншого.

Монофілія - походження кількох систематичних груп від загального предка.

Поліморфізм - явище існування в межах певного виду різних фенотипних груп особин.

Природний добір - наслідок боротьби за існування; виявляється в переважному виживанні та розмноженні особин, найпристосованіших до умов довкілля.

Рудименти - органи, що втратили в процесі історичного розвитку свої функції й знаходяться в недорозвиненому чи спрощеному стані порівняно з відповідними органами предків.

Темпи еволюції - час, протягом якого утворилися певні систематичні групи (від видів до царств).

Філогенез - історичний розвиток окремих систематичних груп або всієї сукупності живих організмів нашої планети.

Ценофіли - види, популяції яких входять до складу стабільних біогеоценозів.

Ценофоби - види, що беруть участь на ранніх етапах сукцесії, мають високу екологічну пластичність і не входять до складу зрілих біогеоценозів.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити