Біологія 6 клас

ТЕМА 2 ОДНОКЛІТИННІ ОРГАНІЗМИ. ПЕРЕХІД ДО БАГАТОКЛІТИННОСТІ


Які організми називають одноклітинними? У яких середовищах вони мешкають і як до них пристосувалися? Які особливості будови та життєдіяльності одноклітинних організмів?

Яку роль виконують одноклітинні організми в природі? Які одноклітинні організми можуть завдати шкоди здоров’ю людини та її господарству?

Як побудовані примітивні багатоклітинні організми?

 Про все це та багато іншого ви дізнаєтеся, опанувавши тему «Одноклітинні організми. Перехід до багатоклітинності».

Ви також навчитеся:

 - розпізнавати вивчені одноклітинні організми на малюнках і фотографіях;

 - застосовувати отримані знання для профілактики інфекційних і паразитарних захворювань.


§13. ОДНОКЛІТИННІ ТВАРИНОПОДІБНІ ОРГАНІЗМИ - МЕШКАНЦІ ВОДОЙМ


Пригадайте, що таке цитоплазма. Які її складові? Яка будова та функції ядра?

Які основні ознаки одноклітинних істот? Ви вже знаєте, що тварини і рослини бувають як одноклітинні, так і багатоклітинні.

Одноклітинні істоти є цілісними самостійними організмами. Вони, як і багатоклітинні, рухаються, живляться, дихають, реагують на подразники, розмножуються.

Клітина одноклітинних організмів, як і багатоклітинних, також складається з клітинної мембрани, цитоплазми, ядра (одного або кількох). Оскільки окрема клітина виконує всі функції, притаманні багатоклітинному організму, у ній можуть міститися органели, яких немає в клітині багатоклітинних істот. Ознайомимося з одноклітинними твариноподібними організмами, які мешкають у прісних водоймах. Це амеба протей та інфузорія-туфелька.

Які ознаки характерні для амеби протея? На малюнку 50, А зображено амебу протея. Ця одноклітинна істота мешкає на дні стоячих прісних водойм з рослинними рештками, що гниють. Її клітина сягає завдовжки до 0,5 мм. Форма клітини амеби протея непостійна. Вона вкрита лише клітинною мембраною.

Рухається амеба протей за допомогою несправжніх ніжок, які утворюються завдяки руху цитоплазми. Коли в перед ній частині клітини утворюються несправжні ніжки, то в задній - цитоплазма втягується у клітину.

У цитоплазмі можна помітити кулясте ядро, розташоване майже в центрі клітини (мал. 50, Б). Є скоротлива вакуоля, яка може змінювати свій об’єм. Так з клітини виводиться надлишок води, і, отже, регулюється тиск усередині клітини.

Живиться амеба протей бактеріями та одноклітинними водоростями. Частинки їжі вона захоплює за допомогою несправжніх ніжок. Дві сусідні несправжні ніжки огортають частинку їжі. Вона оточується клітинною мембраною та опиняється в цитоплазмі. Так формується травна вакуоля(мал. 51). До неї із цитоплазми надходять спеціальні речовини, які перетравлюють їжу. Неперетравлені рештки їжі виводяться з клітини так: вакуоля з ними підходить до поверхні клітини і її вміст викидається назовні.

Тип живлення, за якого організм отримує готові органічні речовини, називають гетеротрофним.

Газообмін в амеби відбувається через поверхню клітини. Кисень, розчинений у воді, потрапляє в клітину та розкладає органічні речовини. У цьому процесі утворюється вуглекислий газ, який виводиться назовні також через поверхню клітини.


Мал. 50. А. Фото амеби протея. Б. Схема будови клітини амеби протея: 1 - клітинна мембрана; 2 - цитоплазма;

3 - ядро; 4 - несправжні ніжки; 5 - скоротлива вакуоля; 6     - травна вакуоля

Мал. 51. Захоплення амебою поживної часточки; 1 - утворення травної вакуолі


Мал. 52. Послідовність поділу клітини амеби протея

Розмножується амеба протей поділом клітини навпіл (мал. 52).

Які особливості будови та процесів життєдіяльності інфузорії-туфельки? Інфузорія-туфелька - звичайний мешканець неглибоких прісних водойм. Довжина клітини - до 0,3 мм. Клітина інфузорії-туфельки має відносно постійну форму (мал. 53).

Рухається інфузорія-туфелька за допомогою численних війок, розташованих по поверхні клітини. Їх близько 15 тисяч. Вона плаває переднім кінцем уперед, обертаючись навколо своєї осі.

Живиться інфузорія-туфелька бактеріями. Отже, їй властивий гетеротрофний тип живлення. Знайдіть на малюнку на черевному боці клітини велику передротову западину. На її дні розташований клітинний рот. У ділянці клітинного рота, який відокремлений від цитоплазми клітинною мембраною, формуються травні вакуолі (пригадайте їхню функцію). Неперетравлені частинки їжі виводяться через особливу органелу - порошицю. Газообмін в інфузорії-туфельки відбувається через поверхню клітини.

Інфузорія-туфелька має два ядра - велике й мале. Велике ядро за формою нагадує насінину квасолі. Воно керує процесами життєдіяльності в клітині. Мале ядро кулястої форми зберігає спадкову інформацію та передає її дочірнім клітинам під час поділу клітини.

Розмножується інфузорія-туфелька поділом клітини навпіл (мал. 54). Їй також притаманний складний спосіб обміну спадковою інформацією. Детальніше про цей процес ви дізнаєтеся у старших класах. Характерною особливістю амеби протея та інфузорії-туфельки, як і багатьох одноклітинних тварин, є здатність утворювати цисти в разі настання несприятливих умов. При цьому їхні клітини вкриваються щільною оболонкою і припиняють процеси життєдіяльності. Отже, циста - це клітина у стані спокою, оточена щільною оболонкою.

Мал. 53. А. Фото інфузорії-туфельки. Б. Схема будови інфузорії-туфельки: 1 - клітинна мембрана; 2 - війки;

3 - передротова западина; 4 - клітинний рот; 5 - ядро велике; 6 - ядро мале; 7 - скоротлива вакуоля;

8 - травна вакуоля; 9 - порошиця


Мал. 54. А. Фото інфузорії-туфельки, що ділиться. Б. Схема поділу навпіл клітини інфузорії-туфельки. Завдання. Назвіть події, що відбуваються протягом поділу клітини

! Цікаво знати, що у вигляді цисти деякі одноклітинні твариноподібні організми можуть існувати до 20 років. За настання сприятливих умов тварина виходить з оболонки та починає активну життєдіяльність. Циста забезпечує не тільки переживання несприятливого періоду, а й розселення організмів. З потоками повітря або води, за участі інших тварин цисти можуть переноситись на значні відстані.

Яка роль прісноводних одноклітинних твариноподібних організмів у природі та житті людини? Прісноводні одноклітинні організми - джерело живлення для різноманітних мешканців водойм, зокрема для личинок і молоді риб. Різні види одноклітинних твариноподібних організмів надають перевагу воді з певним ступенем забруднення, тому їх використовують для визначення санітарного стану водойм.

Вивчити інфузорію-туфельку: форму її клітини та її рух - вам допоможе лабораторне дослідження.

ДОВЕДЕМО НА ПРАКТИЦІ

ЛАБОРАТОРНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ

СПОСТЕРЕЖЕННЯ ІНФУЗОРІЙ

Обладнання, матеріали та об’єкти дослідження: культура інфузорії-туфельки, набір постійних мікропрепаратів, піпетки, предметні та накривні скельця, вата, фільтрувальний папір, мікроскоп.

Хід роботи

1. Підготуйте мікроскоп до роботи.

2. Виготовте тимчасовий мікропрепарат інфузорії-туфельки. Для цього краплину води з культурою інфузорій за допомогою піпетки перенесіть на предметне скло й накрийте накривним скельцем.

3. Знайдіть на мікропрепараті інфузорій-туфельок і при малому збільшенні мікроскопа розгляньте форму їхніх клітин.

4. Для того щоб уповільнити рух інфузорій, під накривне скельце покладіть кілька переплутаних волоконець гігроскопічної вати. З одного боку накривного скельця за допомогою фільтрувального паперу виберіть зайву воду. Воду вибирайте доти, доки рух інфузорій не сповільниться.

Завдання на порівняння. Розгляньте малюнок 55. На ньому схематично зображено загальний план будови клітини тварин, а також клітини амеби протея та інфузорії-туфельки. Порівняйте їх. Дайте відповіді на запитання: які компоненти цих клітин є спільними, а які - відмінними? Із чим це пов’язано?

Мал. 55. А. Схема загальної будови тваринної клітини. Б. Схема будови амеби протея. В. Схема будови інфузорії-туфельки: 1 - клітинна мембрана; 2 - цитоплазма; 3 - ядро; 4    - велике ядро; 5 - мале ядро; 6 - несправжні ніжки; 7 - війки

УЗАГАЛЬНИМО ЗНАННЯ

 - Одноклітинні твариноподібні організми не мають клітинної стінки.

 - Типовими мешканцями прісних водойм є амеба протей та інфузорія-туфелька.

 - Органелами руху одноклітинних твариноподібних організмів слугують: несправжні ніжки (амеби) чи війки (інфузорії); їжа перетравлюється в травних вакуолях; газообмін здійснюється через поверхню клітини; розмножуються здебільшого поділом клітини навпіл; надлишок води видаляють скоротливі вакуолі.

 - Амебі протею та інфузорії-туфельці властивий гетеротрофний тип живлення.

 - Несприятливі умови переживають у вигляді цист, які ще й забезпечують розселення.

Поповніть свій біологічний словник: амеба протей, інфузорія-туфелька, скоротлива вакуоля, травна вакуоля, циста, гетеротрофний тип живлення.

ПЕРЕВІРТЕ ЗДОБУТІ ЗНАННЯ

Виберіть одну правильну відповідь

1. Органами руху в інфузорії-туфельки слугують: а) несправжні ніжки; б) джгутики; в) війки.

2. Змінна форма клітини властива: а) амебі протею; б) інфузорії-туфельці.

Дайте відповідь на запитання

1. Яка будова клітини амеби протея? Як вона пересувається?

2. Які органели є в інфузорії-туфельки?

3. Яка роль прісноводних одноклітинних твариноподібних організмів у природі та господарстві людини?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити