Біологія 7 клас

Словничок


Автотрофи (від грец. «аутос» - «сам» і «трофе» - «живлення») - організми, що синтезують органічні речовини з неорганічних із використанням енергії сонячного світла.

Бентос (від грец. «бентос») - сукупність організмів, які живуть на дні водойм.

Вид - сукупність особин, що мають спільні ознаки будови і життєдіяльності та передають ці ознаки своїм нащадкам.

Гамети (від грец. «гамете» - «жінка» та «гаметес» - «чоловік») - статеві клітини.

Гаметофіт (від грец. «гамете» та «фітон» - рослина) - статеве покоління рослин.

Гетеротрофи - організми, які не здатні самостійно утворювати органічні речовини, а для живлення використовують готові поживні речовини. Дводольні - рослини, у насінні яких зародок має дві сім’ядолі.

Дводомні рослини - рослини, у яких тичинкові та маточкові квітки знаходяться на різних особинах.

Двостатеві квітки - квітки, які мають і тичинки, і маточки.

Додаткові бруньки - бруньки, що утворюються на стеблах, коренях, а іноді й листках.

Додаткові корені - корені, що утворюються на стеблах, а іноді й листках. Життєвий цикл - цикл розвитку рослини від зиготи до зиготи особини наступного покоління.

Запліднення - злиття двох статевих клітин - гамет і утворення однієї клітини - зиготи.

Зигота (від грец. «зиготос» - «поєднаний разом») - клітина, яка утворюється при злитті двох статевих клітин.

Камбій - твірна тканина, що забезпечує розростання коренів та стебел у товщину.

Конус наростання - верхівка стебла або кінчик кореня, які складаються з твірної тканини й забезпечують ріст органа у довжину.

Мікориза (від грец. «мукос» - «гриб» і «риза» - «корінь») - співжиття міцелію гриба з коренями деяких вищих рослин.

Насінний зачаток - зачаток насінини в зав'язі маточки, з якого після запліднення утворюється насіння.

Однодольні - рослини, у насінні яких зародок має одну сім’ядолю.

Однодомні рослини - рослини, у яких тичинкові та маточкові квітки розміщуються на одній особині.

Одностатеві квітки - квітки, що мають тільки тичинки або тільки маточки. Планктон (від грец. «планктос» - «блукаючий») - це сукупність організмів, які живуть у товщі води в завислому стані й переносяться рухом води.

Регенерація (від лат. «регенераціо» - «відновлення») - відновлення організмом утрачених або пошкоджених частин.

Річні кільця - кільця деревини, що утворюються в результаті дії камбію упродовж одного сезону (з весни до осені).

Сапротрофи - організми, які живляться органічними речовинами решток мертвих рослин і тварин або виділеннями живих організмів.

Симбіоз - це співжиття двох організмів, що належать до різних систематичних груп, з якого вони мають взаємну вигоду.

Спермії (від грец. «сперма» - «сім’я») - чоловічі гамети.

Спорангій - спеціальний орган, у якому утворюються спори.

Спори - спеціальні клітини, що утворюються у рослин для нестатевого розмноження.

Спорофіт - нестатеве покоління рослин.

Статеве розмноження - спосіб розмноження рослин, при якому в результаті злиття двох статевих клітин - гамет - утворюється зигота, з якої потім розвивається нова рослина.

Таксон (від грец. «таксис» - «порядок») - одиниця класифікації в систематиці рослинних організмів.Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити