Підручник Біологія 7 клас - Соболь В.І. - Абетка 2015 рік

ТЕМА 2 ПРОЦЕСИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТВАРИН

Для того, щоб їжа могла забезпечити організм необхідними йому речовинами та енергією, вона має бути перетворена в доступну для засвоєння форму.

Дитяча енциклопедія «Аванта+»

§35. ТРАВЛЕННЯ ТВАРИН

Основні поняття: ТРАВЛЕННЯ. ТРАВНА СИСТЕМА

Пригадайте! Що таке живлення тварин?

Поміркуйте

Павлов І. П. (18-19-1936), лауреат Нобелівської премії з фізіологи й медицини (190-1), порівнював травлення з конвейєрним хімічним виробництвом. Він писав: «Сировина, що поступає на завод, проходить довгий ряд відділів, у яких зазнає механічної й хімічної обробки і через незліченні бічні ворота надходить у магазини тіла. Крім основної лінії відділів, є ряд бічних фабрик, що виготовляють реактиви для обробки сировини».

Як Ви розумієте таке порівняння видатного науковця?

ЗМІСТ

Які основні етапи травлення тварин?

У тварин травлення є початковим етапом обміну речовин. Під час травлення їжа в більшості тварин зазнає спочатку механічного подрібнення. Наприклад, черевоногі молюски роблять це за допомогою язика з терткою, хребетні використовують зуби, рогові щелепи, дзьоб. У тварин, які живляться рідкою їжею, подрібнення відсутнє. Наприклад, комарі, москіти, клопи, блохи, п’явки всмоктують поживні рідини за допомогою колючо-сисного ротового апарата або мускулистої глотки.

Далі подрібнена їжа зазнає хімічного розщеплення за допомогою ферментів. Ці активні речовини утворюються в травних залозах і виділяються в травну систему. Завдяки ферментам, складні речовини, якими є складні вуглеводи, жири й білки, перетворюються на прості сполуки з невеликою молекулярною масою. Отримані прості речовини в такому вигляді вже можуть проникати через стінки кишечника в кров у процесі всмоктування. Потім ці речовини транспортуються до клітин, проникають у них через клітинні мембрани та включаються в процеси побудови власних речовин та отримання енергії для життєдіяльності організму.

Отже, ТРАВЛЕННЯ ТВАРИН - це сукупність процесів, які здійснюють подрібнення й розщеплення їжі на прості речовини, що можуть всмоктуватися та брати участь у процесі обміну речовин.

Основні етапи травлення

1. Механічна й хімічна обробка їжі

2. Всмоктування простих сполук

3. Транспорт простих поживних сполук

4. Засвоєння простих сполук

5. Видалення неперетравлених решток

Які є типи травлення?

Травлення у більшості тварин відбувається в середині організму. Їжа надходить у кишкову порожнину або в травну систему, де й зазнає змін. У деяких тварин травлення починається поза організмом. Наприклад, павуки за допомогою хеліцер із кігтиками вводять у тіло жертви отруту, яка й розщеплює вміст тіла на рідку масу. За місцем проходження травлення виділяють два його типи - внутрішньоорганізмове й позаорганізмове. Травлення в середині організму здійснюється за допомогою ферментів, які зосереджуються в клітинах, на поверхні клітин або виділяються в порожнини органів травлення. За цією ознакою розрізняють три типи травлення: внутрішньоклітинне, позаклітинне та приклітинне.

Внутрішньоклітинне травлення найдавніше з еволюційної точки зору. Воно відбувається в середині клітини завдяки ферментам травних вакуоль. Цей вид травлення притаманний усім твариноподібним одноклітинним істотам та нижчим багатоклітинним організмам. Наприклад, у губок є клітини- амебоцити, які здійснюють захоплення часточок їжі, їх перетравлення та рознесення поживних речовин по тілу. У кишковопорожнинних таке травлення відбувається в травних клітинах тіла. В організмах багатьох безхребетних і хребетних також є подібні клітини, але вони здійснюють захисну функцію (фагоцитарні клітини червів, лейкоцити крові).

Позаклітинне травлення відбувається під впливом ферментів, що секретуються клітинами (наприклад, залозисті клітини кишковопорожнинних) або травними залозами (наприклад, слинні, підшлункова, печінка) у кишкову порожнину або порожнини органів травлення. Такий тип травлення вперше з’явився в кишковопорожнинних і наявний у червів, членистоногих, молюсків і хордових, тобто є найпоширенішим.

Приклітинне травлення (пристінкове, примембранне) займає проміжне положення між внутрішньоклітинним і позаклітинним. Воно відбувається завдяки дії ферментів, розташованих на мембранах тих клітин, які вкривають внутрішню поверхню органів травлення. Ці клітини мають вирости з конвейєром ферментів для завершального розщеплення й підготовки поживних речовин до всмоктування. Цей тип травлення має важливе значення для діяльності травної системи хребетних тварин.

Отже, у тварин є різні способи травлення, що розрізняються, зазвичай, місцем проходження.

Типи травлення тварин

І. Позаорганізмове

II. Внутрішньоорганізмове

1. Внутрішньоклітинне

2. Позаклітинне

3. Приклітинне

Іл. 138. Внутрішньоклітинне травлення лейкоцитів

Які основні відділи та функції травної системи тварин?

ТРАВНА СИСТЕМА - сукупність анатомічно поєднаних органів, що забезпечують перетворення їжі й засвоєння простих поживних речовин.

Уперше травна порожнина, у якій здійснюється позаклітинне травлення, з’являється у кишковопорожнинних. Із зовнішнім середовищем її поєднує лише ротовий отвір. Через нього надходить їжа і видаляються назовні неперетравлені рештки. У реброплавів краї ротового отвору загинаються всередину, утворюючи глотку, а в плоских червів уже є сліпий кишечник. Тобто найпростішим типом травної системи є сліпозамкнена система, яка має ротовий отвір, глотку й кишечник із виростами для дифузії поживних речовин. Але згодом в еволюції травної системи відбулася справжня революція - сформувалася наскрізна травна система, що є в молюсків, членистоногих і хордових.

У більшості хребетних тварин наскрізна травна система влаштована за подібним принципом. Травна система є суцільною трубкою, що сполучає ротовий отвір з анальним і поділяється за функціями й особливостями будови на три відділи:

- передній відділ складається з рота, ротової порожнини, глотки, стравоходу і шлунка; основна функція цього відділу полягає в механічній та початковій хімічній обробці їжі під впливом ферментів слинних і шлункових залоз:

- середній відділ включає тонку кишку із підшлунковою залозою та печінкою; основними функціями цього відділу є завершальне перетравлення їжі та всмоктування поживних речовин у кров і лімфу;

- ладній відділ складається з товстого кишечника із прямою кишкою, у якій відбувається формування й виділення неперетравлених залишків їжі, та анального отвору.

Проте в різних тварин є деякі відмінності в будові травної системи, пов'язані з особливостями живлення. Наприклад, у п’явок і павуків глотка мускулиста й виконує всмоктувальну функцію. У тварин, що харчуються м'ясом, кишечник коротший, аніж у травоїдних.

Іл. 139. Сліпозамкнена травна система а планарії: 1 - рот; 2 - глотка; 3 - кишечник

Іл. 140. А - Загальна схема будови наскрізної травної cиcтеми (на прикладі ссавців):

1 -рот; 2 - ротова порожнина: 3 - глотка; 4 - стравохід; 5 - шлунок; 6 - печінка; 7- підшлункова залози; 8-тонка кишка; 9-товста кишка; 10-сліпа кишка: 11 - пряма кишка; 12-анус.

Б - Будова шлунка жуйної тварина: 1 -рубець; 2 - сітка; 3 - книжка; 4 - сичуг

Для додаткової механічної обробки в раків шлунок поділений на жувальний і цідильний відділи, у птахів - на м’язовий і залозистий, а в жуйних копитних тварин - аж на чотири відділи.

Отже, основними функціями травної системи є механічне подрібнення їжі, хімічне розщеплення, утворення травних ферментів, всмоктування, видалення неперетравлених решток.

ДІЯЛЬНІСТЬ

Навчаємося пізнавати

Перед вами на ілюстраціях зображені миша хатня (1) та африканський саванний слон (2). Вага миші в середньому 50 г, а слона - 8 000 кг. Маса корму, що споживається слоном, дорівнює 1% маси його тіла, а добовий раціон миші складає 20% від її маси. Вробіть обчислення та сформулюйте висновок про те, хто більше їсть відносно розмірів тіла (слон чи миша) і чому? Поясніть значення травлення для цих тварин.

Біологія + Еволюція

Співставте групи хребетних тварин з особливостями їхньої травної системи, визначте основні напрямки ускладнення будови та функцій травної системи хребетних.

1 Риби

А Окрема диференціація зубів. рухливий язик, слинні залози з травними ферментами, клозка.

2 Амфібії

Б Відсутність зубів, слинні залози з травними ферментами, шлунок із двох відділів, короткий кишечник, клоака.

3 Рептилії

В Однотипні зуби, язик без м'язів, відсутність слинних залоз.

4 Птахи

Г Зуби диференційовані на групи, слинні залози з травними ферментами, шлунок із травними залозами й розвиненими м’язами.

5 Ссавці

Д Мускулистий язик, слина без ферментів, клоака.

РЕЗУЛЬТАТ

Оцінка

Запитання для самоконтролю

1-6

1. Що таке травлення тварин? 2. Які речовини називаються ферментами? 3. Назвіть основні типи травлення тварин. 4. Назвіть основні функції травної системи. 5. Які два типи травних систем можна виділити у тварин? 6. Назвіть основні органи травлення тварин.

7-9

7. Які основні етапи травлення тварин? 8. Які типи травлення виділяють у тварин? 9. Які основні відділи та функції травної системи тварин?

10-12

10. На прикладі травної системи хребетних доведіть зв'язок між ускладненням будови та ускладненням функцій.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити