Підручник Біологія 7 клас - Соболь В.І. - Абетка 2015 рік

ТЕМА 2 ПРОЦЕСИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТВАРИН

Ця краплинка крові то з'являлася то зникала, здавалося коливалась між буттям і прірвою, і це було джерело життя.

Вона червона! Вона пульсує! Це - серце!.

В. Гарвей

§37. ТРАНСПОРТ РЕЧОВИН У ТВАРИН

Основні поняття: ТРАНСПОРТ РЕЧОВИН У ТВАРИН. КРОВОНОСНА СИСТЕМА. КРОВ

Пригадайте! Що таке живлення, травлення й дихання?

Знайомтеся

Вільям Гарвей (1578-1657) - англійський лікар і природознавець, засновник сучасної фізіології тварин. У 1628 році у Франкфурті була опублікована наукова праця Гарвея «Анатомічне дослідження про рухи серця та крові у тварин», у якій він вперше сформулював теорію кровообігу й експериментально її довів.

ЗМІСТ

Яке значення транспорту речовин в організмі тварин?

Живлення, травлення й дихання забезпечують надходження в організм поживних речовин і кисню, вони необхідні для життєдіяльності й мають бути доставлені до клітин. Як відбувається ця доставка? В організмі таких тварин, як губки, кишковопорожнинні, плоскі черви, це здійснює дифузія, у круглих червів - рідина їх первинної порожнини тіла, а в кільчастих червів, молюсків, членистоногих, хордових - кровоносна система. Загальною функцією транспорту речовин є швидке перенесення важливих або шкідливих сполук із однієї частини тіла в іншу. Для того, щоб транспорт речовин здійснювався швидко й ефективно, до складу транспортної системи мають входити: а) рідина, у якій речовини розчиняються (гідролімфа в медуз, гемолімфа в членистоногих, кров у молюсків, хребетних); б) скоротливий орган, який забезпечує рух рідини по всьому тілу (серце або видозмінені кровоносні судини); в) кровоносні судини (артерії, вени, капіляри). Транспорт речовин відіграє важливу роль у життєдіяльності всього організму, тому що забезпечує обмін речовин та енергії в клітинах, регуляцію функцій за допомогою гормонів, терморегуляцію, захист організму, підтримку постійності внутрішнього середовища та ін.

Отже, ТРАНСПОРТ РЕЧОВИН - це сукупність процесів, що здійснюють в організмі перенесення різних сполук для забезпечення його життєдіяльності.

Яка загальна будова кровоносної системи та її типи у тварин?

КРОВОНОСНА СИСТЕМА - це сукупність утворів, що забезпечують транспорт речовин в організмі тварин. У губок, кишковопорожнинних, плоских червів, круглих червів кровоносної системи немає. Надходження поживних речовин і кисню до клітин відбувається шляхом дифузії. Уперше кровоносна система з’являється в кільчастих нервів. Вона в них замкнена, але серця немає, рух крові відбувається завдяки пульсації спинної та кільцевих судин.

Iл. 146. Незамкнена кровоносна система річкового рака

У всіх інших тварин центральним органом кровообігу є серце, яке разом із судинами утворює кровоносну систему.

Судини, по яких кров рухається від серця, називаються артеріями. Вони переходять у капіляри - дрібні судини, у яких перед стінки здійснюється обмін речовин із міжклітинною рідиною. Судини, по яких кров рухається до серця, називаються венами. Тварини можуть мати незамкнену або замкнену кровоносну систему.

Незамкнена кровоносна система - це система, судини якої перериваються щілиноподібними просторами порожнини.

Таку систему мають черевоногі й двостулкові молюски, членистоногі.

Замкнена кровоносна система - це система, у якій кров циркулює по неперервній сітці судин.

Така система характерна для кільчастих червів, головоногих молюсків та хребетних. У водних хребетних тварин (риб) Бона має двокамерне серце й одне коло кровообігу. У тварин, які перейшли до наземного способу життя, серце 3- або 4-камерне й утворилося два кола кровообігу: мале (або легеневе) і велике.

Мале коло кровообігу - це рух венозної крові зі шлуночка через легені, де перетворюється в артеріальну, до лівого передсердя.

Велике коло кровообігу - це рух артеріальної крові зі шлуночка через тканини й органи, де перетворюється у венозну, до правого передсердя.

Повністю розділені кола кровообігу є лише у птахів і ссавців, завдяки наявності в них чотирикамерного серця.

Іл. 147. Замкнена кровоносна система хребетних із серцем (1), з великим (2) і малим (3) колами кровообігу

Отже, кровоносна система у тварин побудована із серця й кровоносних судин і буває двох типів - незамкнена й замкнена.

Які функції крові в організмі тварин?

КРОВ - рідка сполучна тканина, що рухається кровоносною системою та здійснює транспорт речовин.

Кров містить різні неорганічні та органічні сполуки, серед яких переважають вода, солі, білки, вуглеводи. Крім того, кров містить складні молекули, пігменти, які спеціально пристосовані для перенесення газів.

Доставка O 2 і CO 2 до тканин та від них здійснюється за рахунок дихальних пігментів, які знаходяться в розчиненому стані (безхребетні) або зосереджені в кров’яних клітинах (хребетні). Найбільш розповсюдженими дихальними пігментами є червоний гемоглобін (містить залізо) та синій гемоціанін (містить мідь).

Кров у процесі еволюції формувалася як рідина в середині тіла для здійснення транспорту речовин. Тому всі її функції пов’язані саме з переміщенням по системі судин певних йонів, речовин та клітин. Отже, основними функціями крові є:

1) дихальна (перенесення кисню й вуглекислого газу);

2) поживна (перенесення поживних речовин);

3) видільна (транспорт від клітин до органів виділення продуктів обміну, надлишку речовин);

4) регуляторна (перенесення гормонів від залоз до клітин, чим забезпечується гуморальна регуляція);

5) терморегуляторна (перенесення тепла від м’язів, печінки по всьому організму для підтримання постійної температури тіла);

6) гомеостатична (за допомогою переміщення йонів чи сполук здійснюється підтримування сталості внутрішнього середовища);

7) захисна (перенесення антитіл, лейкоцитів для захисту організму від чужорідних речовин і клітин);

8) опорна (рідка кров характеризується нестискуваністю й бере участь у створенні гідравлічного скелета в дощового черв’яка, виноградного слимака, голкошкірих).

Функції крові здійснюються її клітинами або міжклітинною речовиною, яка називається плазмою. Основну масу клітин крові становлять червоні кров’яні тільця - еритроцити.

Iл. 148. Еритроцити крові жаби під мікроскопом

Отже, кров виконує різноманітні функції, що є важливими для життєдіяльності організму.

ДІЯЛЬНІСТЬ

Практична робота №4

ПОРІВНЯННЯ БУДОВИ КРОВОНОСНОЇ СИСТЕМИ ХРЕБЕТНИХ ТВАРИН

Мета: розвивати вміння порівнювати будову систем органів; закріпити знання про будову кровоносної системи хребетних тварин.

Хід роботи

1. Співставте групи хребетних тварин з особливостями їхньої кровоносної системи та визначте основні напрямки ускладнення будови й функцій кровоносної системи хребетних.

1 Риби

А Серце 3-камерне з неповною перегородкою. Два кола кровообігу. Від шлуночка підходять права й ліва дуга аорти, які над серцем зливаються.

2 Амфібії

Б Серце 4-камерне. Два кола кровообігу. Від лівого шлуночка відходить ліва дуга аорти.

3 Рептилії

В Серце 3-камерне. Два кола кровообігу. Через артеріальний конус від шлуночка відходить черевна аорта, яка ділиться на судини.

4 Птахи

Г Серце 2-камерне, з венозною кров'ю. Одне коло кровообігу. Дуг аорт немає, відходить черевна аорта.

5 Ссавці

Д Серце 4-камерне. Два кола кровообігу. Від лівого шлуночка відходить

2. Розгляньте ілюстрацію схематичної будови кровоносних систем і визначте, якій групі хребетних тварин вони належать.

3. Визначте основні напрямки ускладнення кровоносної системи хребетних тварин.

4. Сформулюйте висновок про подібність та відмінність у будові кровоносної системи хребетних тварин.

Іл. 149. Схематична будова кровоносних систем хребетних

Біологія + Екологія

Клітини крові з дихальними пігментами виявлено в червів, молюсків, голкошкірих, проте тільки в хребетних еритроцити є в усіх представників. Хоча й тут спостерігається порушення закономірності. Винятком є невелика група антарктичних риб (білокровки, нототенії, широколобики). Більшість видів цих риб живе у морській воді, температура якої від -2° С до 4°С, у них відсутній плавальний міхур, їхня кров майже повністю позбавлена еритроцитів і гемоглобіну, уміст заліза в 25 разів нижчий, аніж у інших риб. Як у антарктичних риб відбувається транспорт газів кров’ю? Чому їхня кров не замерзає при мінусовій температурі?

Iл. 150. Представник антарктичних риб

РЕЗУЛЬТАТ

Оцінка

Запитання для самоконтролю

1-6

1. Що таке транспорт речовин у тварин? 2. Що таке кровоносна система? 3. Назвіть типи кровоносної системи. 4. Які органи утворюють кровоносну систему? 5. Що таке кров? 6. Назвіть основну функцію крові.

7-9

7. Яке значення транспорту речовин в організмі тварин? 8. Яка загальна будова кровоносної системи у тварин, і типи? 9. Які функції крові в організмі тварин?

10-12

10. У чому подібність та відмінність у будові кровоносної системи хребетних тварин?


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити